29 de setembre de 2011

 L’any dos mil onze, dijous, dia 29 de setembre, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació dels esborranys d’acta corresponents a les sessions celebrades els dies 21 de juliol i 11 d’agost de 2011.
2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 11, 18 i 27 de juliol; 1, 8, 16, 22 i 29 d’agost, i 5 i 12 de setembre de 2011.
3. Proposta d’aprovació definitiva de la modificació de les fitxes urbanístiques, dels quadres descriptius de l’àmbit de les unitats d’actuació UA-Suc-58, urbanització Can Noguer i UA-Suc-62, carrer de Sant Jaume, d’acord amb l’article 106.2 de la LGOTU.
4. Proposta de conformació del projecte de Pla especial de la unitat d’actuació de sòl urbanitzable UA-Suble 45, la Plana – Part Alta, amb les previsions de la Llei general d’ordenament del territori i urbanisme, les generals del Pla d’ordenació i urbanisme parroquial i les de la unitat d’actuació afectada. Si hi ha lloc, acord de publicar l’expedient a informació pública.
5. Proposta d’aprovació del projecte d’Ordinació de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada.
6. Proposta d’aprovació del conveni entre el Govern d’Andorra i els Comuns per a la creació de l’Organisme Andorrà de Cooperació Transfronterera
7. Proposta de trametre a la Comissió Tècnica d’Urbanisme l’informe corresponent a la proposta d’ajustament d’alineacions del camí de la Salita, als efectes previstos a l’article 105.2 de la LGOTU.
8. Informes de caràcter general.
9. Precs i preguntes.
Sota la presidència de l’Hble. Sra. Montserrat Capdevila Pallarés, Cònsol Major, assisteixen els membres de la Corporació. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 15:00 hores, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió


Previ a tot, la Sra. Cònsol Major proposa al Ple d’afegir un nou punt a l’ordre del dia, que tindria per objecte complementar la proposta d’aprovació de l’Ordinació de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada, que figura al punt 5è. Així, d’aprovar-se aquesta ordinació i, vist que comporta la creació de determinats preus públics de nou encuny, es proposa incloure a l’ordre del dia una proposta de modificació de l’Ordinació de preus públics, per tal d’ampliar-la amb la inclusió d’aquests nous preus.
I, amb l’assentiment dels presents, s’acorda tractar aquesta nova proposta com a punt 8è de l’ordre del dia, previ als “informes de caràcter general” i als “precs i preguntes”, que passaran a figurar respectivament com a punts 9 i 10 de l’ordre del dia.
Seguidament, s’inicia el tractament dels assumptes previstos per a la sessió d’avui.

 

Acta en format pdf