Inici / Actes Consell de Comú / 5 d'octubre 2016

5 d'octubre 2016

L’any dos mil setze, dimecres, dia 5 d’octubre, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:


1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a la sessió de Consell de Comú celebrada el dia 8 de juliol de 2016.
2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 27 de juny; 4, 11, 18 i 27 de juliol; 1, 8, 16, 22 i 29 d’agost, i 6, 12 i 19 de setembre de 2016.
3. Proposta d’aprovació de les següents Ordinacions .
3.1 Ordinació de despesa plurianual per fer front a les obres de remodelació de l’avinguda del Fener
3.2 Ordinació de transferència de crèdit per la contractació dels treballs de pintura de diferents edificis i espais comunals.
3.3 Ordinació de transferència de crèdit per l’adequació de l’aparcament Illa X del Clot d’Emprivat
3.4 Ordinació de modificació de l’Ordinació sobre preus públics
3.5 Ordinació de modificació de les modalitats d’avaluació de l’acompliment
4. Proposta d’aprovació del Reglament sobre el procediment administratiu aplicable a les sancions d’estacionament i circulació imposades pel Servei de Circulació.
5. Proposta d’aprovació del Reglament de modificació i refosa del Reglament sobre la instal•lació de terrasses a les places públiques, els carrers i els espais públics.
6. Proposta d’adjudicació de les obres de remodelació de l’avinguda del Fener a l’empresa T.P. UNITAS, per un import de 1.986.608,26 €, d’acord amb la proposta de la Mesa de Contractació.
7. Proposta d’adjudicació dels treballs de pintura de diferents edificis i espais comunals a l’empresa ART NOU, per l’import de 83.545,14 €, d’acord amb la proposta de la Mesa de Contractació.
8. Proposta de delimitació del terreny els Boïgons, propietat de Casa Sucarana, amb el terreny comunal.

9. Proposta de ratificació del veredicte del Jurat qualificador del concurs d’idees convocat per la reforma de la façana i de les plantes primera i cinquena de Casa Comuna.
10. Proposta de conformació del projecte de Pla parcial de la unitat d’actuació UA-Suble-31, zona del Soqué. Si hi ha lloc, publicació i obertura del termini d’informació pública d’acord amb els apartats 1 i 2 de l’art. 112 de la LGOTU.
11. Proposta d’aprovació del contracte d’arrendament amb els propietaris de les parcel•les situades a l’Illa núm. X del parcel•lari del Clot d’Emprivat, per destinar-la a aparcament públic de vehicles.
12. Proposta d’aprovació del contracte d’arrendament amb la societat MENTOR, SLU, per l’arrendament del local situat a l’Hostal Valira, destinat a Espai Museístic.
13. Proposta d’acord de publicació del compte de liquidació definitiva del projecte de reparcel•lació del Pla Parcial de la UA-Suble-01, el Falgueró.
14. D’acord amb l’article 31 de l’Ordinació de la funció pública comunal, proposta de nomenament del Sr. Patrick Rodríguez-Escalona Mitjana al càrrec de Director de Serveis i Infraestructures. Presa de jurament de càrrec, si hi ha lloc.
15. Informes de caràcter general.
15.1 Conforme a l’article 98 de la Llei de Finances Comunals, informe sobre l’Estat d’execució del Pressupost 2016 (segon trimestre).
15.2 Altres informes de caràcter general
16. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trini Marin, Cònsol Major, assisteixen tots els membres de la Corporació, excepció feta de l’Hble. Sra. Sandra Tomàs, què ha excusat la seva absència. Havent-hi el quòrum necessari i essent les 16 h, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia de la sessió.

 

Acta en format pdf