Inici / Actes Consell de Comú / 15 DE DESEMBRE DE 2016

15 DE DESEMBRE DE 2016

L’any dos mil setze, dijous, dia 15 de desembre, a casa comuna
d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària,
sota el següent Ordre del dia:


1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a la
sessió de Consell de Comú celebrada el dia 5 d’octubre de 2016.

2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les
sessions celebrades els dies 26 de setembre; 3, 10, 17, 24 i 31
d’octubre, i 7, 14, 21 i 28 de novembre de 2016.

3. Proposta d’aprovació de l’Ordinació general del pressupost econòmic
2017.

4. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació
tributària .

5. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació
sobre preus públics.

6. Proposta de ratificació de l’acord de pròrroga, per tot l’any 2017, del
termini establert al primer paràgraf de l’apartat c) de la declaració final
de l’acord institucional del 28 d’abril del 2014, signat entre els Comuns i
el Govern, en relació a l’import global de les transferències als Comuns.

7. Proposta d’autoritzar a la societat Pirinenca de Serveis, SA,
concessionària del servei de recollida de diferents residus urbans, la
subcontractació de la recollida del paper-cartró així com del manteniment
preventiu dels contenidors soterrats, a favor de les empreses Eco Grup
Internacional, SA i Senyalitzacions STOP, SL respectivament.

8. Informes de caràcter general.


Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trini Marin, Cònsol Major, assisteixen
tots els membres de la Corporació. Havent-hi doncs el quòrum necessari i
essent les 17 h, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia el
tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

 

Acta en format pdf