Inici / Actes Consell de Comú / 20 de gener de 2017

20 de gener de 2017

L’any dos mil disset, divendres, dia 20 de gener, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:
1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’esborrany d’acta corresponent a la sessió de Consell celebrada el dia 15 de desembre de 2016.
2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 5 12, 19 i 27 de desembre de 2016, i 2 de gener de 2017.
3. Conforme a l’article 14 de l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns, proposta de reestructuració de les comissions de Promoció Econòmica i Urbanisme.
4. Conforme a l’article 33.5 de la LGOTU, proposta d’aprovació del Decret sobre els valors unitaris tipus del sòl.
5. Proposta de conformació del projecte de Pla Parcial de la unitat d’actuació UA-Suble-30, bosc de la Devesa. Si hi ha lloc, publicació i obertura del termini d’informació pública, d’acord amb els apartats 1 i 2 de l’art. 112 de la LGOTU.
6. En relació al projecte de remodelació de la façana i les plantes 1a i 5a de casa comuna, vist el diferencial entre la proposta econòmica inicial del projecte guanyador del concurs d’idees, i les ofertes econòmiques presentades per les empreses postulants per executar l’obra:
6.1 Es proposa declarar desert el concurs convocat per a l’execució del projecte de remodelació de la façana i les plantes 1a i 5a de casa comuna.
6.2 Es proposa anul·lar l’acord de ratificació de la decisió del Jurat qualificador del concurs d’idees, adoptat pel Ple de Comú en la seva sessió celebrada el dia 5 d’octubre del 2016 i retrotreure les actuacions del Jurat qualificador del concurs a la fase de decisió, per tal que reexamini els projectes presentats en virtut dels seus costos d’execució probables (criteri establert al Plec de Bases Vi, 0 – 20 punts).

7. Proposta d’aprovació del contracte d’arrendament amb Sr. Joan Babot Portell, propietari de la unitat cadastral 7P00722 (av. del Fener 38, borda del Prat) per destinar-la a aparcament públic de vehicles.
8. Proposta d’aprovació de Decret de dies festius de la parròquia d’Escaldes-Engordany per a l’any 2017.
9. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror en les sessions celebrades els dies 28 de juny, 18 d’octubre i 2 de desembre del 2016, i pel Consell Assessor en la sessió celebrada el dia 13 de novembre del 2015.
10. Informes de caràcter general.
11. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trini Marin, Cònsol Major, assisteixen tots els membres de la Corporació. Havent-hi doncs el quòrum necessari i essent les 16 h, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 15 de desembre de 2016
La Sra. Cònsol Major demana als presents si tenen alguna esmena o comentari a formular en relació a l’esborrany de l’acta que es sotmet a la seva aprovació.


I no havent-hi cap esmena formulada, per assentiment, el Ple aprova l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 15 de desembre de 2016.


2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 5 12, 19 i 27 de desembre de 2016, i 2 de gener de 2017
Sessió de la Junta de Govern de data 5 de desembre de 2016
Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 28 de novembre del 2016, que serà presentada al Ple del Comú per a la seva ratificació.

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 1223 al 1229/2016 (obres menors), i del núm. 1230 al 1235/2016 (comerç).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 62/2016 de factures conformades per un import net a pagar de 6.229,97 €. I, verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de pagaments presentada per un import 119.177,92 €.

3.- Personal.-
· S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del Sr. Ricard MAÑOSAS VILANOVA (vigilant d’aparcaments diürn), del dia 1 al 31 de desembre del 2016.

· Examinada la demanda d’excedència presentada per la Sra. Raquel CALULL GUERRERO (puericultora), s’acorda autoritzar-la a partir del dia 13 de febrer de 2017, pel període de 6 mesos.

· S’acorda la inscripció de les persones que es detallen a continuació al curs “Atenció i cura de persones grans i/o dependents” impartit per Lidera:


- Isabel Enríquez
- Magdalena Fajardo
- Maria Mor
- Belen Rubio
- Josepa Cobo
- Maitetxu Tejeiro

El cost total del curs és de 2.100 € (350 € per persona) i la formació té una durada de 24 hores.

4.- Expedients sancionadors.- Vistes les al·legacions formulades per la Sra. Isabel ARNEDO EXPOSITO, relatives al expedient sancionador que li fou incoat per dipositar escombraries a la via pública, s’acorda deixar nul i sense efectes el referit expedient.

5- Subvencions.- S’acorda efectuar una bestreta per l’import de 1.000 €, a favor de l’entitat Unió Pro-Turisme, sobre la subvenció atorgada pel Comú a la referida entitat pel concepte d’organització dels actes de Nadal.

6.- Anul·lació de rebuts.- S’acorda procedir a l’anul·lació dels rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o serveis, que figuren detallats a la relació núm. 12/2016, de data 5 de desembre del 2016, per un import total de 769,45 €, atès que no és possible la gestió de cobrament.

7.- Cultura i Esports.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i instal·lacions comunals presentades per entitats parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, tal com es detalla en les relacions núms. 19 i 24 de demandes d’utilització d’instal·lacions comunals.

8.- Pessebre vivent.-

· Per a la contractació d’un servei de càtering, destinat als actors i personal que participaran a la representació del “Pessebre Vivent”, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses BIO BIO (1.643,06 €), REBOST DEL PADRÍ (1.487,70 €) i TREBALLS DE QUALITAT (2.097,77 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el servei de restauració, a l’empresa REBOST DEL PADRÍ, atès que proposa l’oferta menys dient.

· Per a la contractació d’un servei de càtering pel subministrament del “vi calent”, als assistents a l’espectacle “Pessebre Vivent”, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses BIO BIO (2.194,50 €), REBOST DEL PADRÍ (2.351,25 €) i TREBALLS DE QUALITAT (1.128,60 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el servei de restauració, a l’empresa TREBALLS DE QUALITAT, atès que proposa l’oferta menys dient.

· Pels treballs de fusteria per la realització i col·locació d’una rampa destinada a la Plaça de l’Església, a l’entrada de l’oficina de Turisme, s’ha efectuat una consulta de preus a diverses empreses (FUSTERIA ROSSELL, DECOR ANDORRA, FUSTERIA PAU i FUSTERIA BOVÉ), de les quals solament ha presentat oferta l’empresa FUSTERIA ROSSELL per l’import de 1.095,00 €. Vist el pressupost s’acorda encomanar-li la realització dels treballs.

· Pels treballs reparació i adequació dels decorats del Pessebre Vivent així com de la revisió tècnica durant el muntatge, s’ha demanat pressupost a l’empresa ESPAI 29, la qual ha presentat una oferta per l’import de 650 €. Vist el pressupost s’acorda encomanar-li la realització dels treballs

· Pels treballs de muntatge i desmuntatge dels decorats del Pessebre Vivent així com del lloguer de les bastides corresponents, s’ha demanat pressupost a l’empresa MAUCO, la qual ha presentat una oferta per l’import de 800 €. Vist el pressupost s’acorda encomanar-li la realització dels treballs.

9.- 11è Concurs d’iniciatives ambientals.- S’acorda col·laborar amb el Centre Andorrà sostenible a l’organització del 11è Concurs d’iniciatives ambientals, amb una aportació econòmica de 2.000 €, que es destinaran als premis amb que es guardonaran les accions que hagin realitzat durant el 2016 o que estiguin en procés de realització per part de les Entitats, Associacions, Escoles, Empresaris en general i Ciutadans, en l’àmbit del desenvolupament sostenible, la protecció del medi ambient i en general, l’educació ambiental.

10.- Rocòdrom.- Vista la demanda formulada pel Centre de Formació Professional, sol·licitant la utilització de les instal·lacions del Rocòdrom situat al Centre Caldea, en el període comprés entre el dia 7 de desembre de 2016 i el 24 de març de 2017 de les 8.00h a les 13.50 , s’acorda autoritzar-la

11.- Revisió del Marc Pressupostari 2016 - 2019.- D’acord amb l’establert a l’article 11.3 de la Llei 3/2014 de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostaria i fiscal, la Junta de Govern ha procedit a la revisió del Marc Pressupostari del Comú d’Escaldes-Engordany, pel mandat 2016 -2019, aprovat pel Ple del Comú en la sessió celebrada el dia 12 de febrer del 2016 i pel Tribunal de Comptes el dia 8 de març del 2016.

El marc pressupostari revisat compleix en tots els seus aspectes amb les limitacions fixades per la Llei de 32/2014, i en especial en quan al límit d’endeutament, donant compliment als principis de sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària.

Per tot l’anterior i vist que, d’acord amb les previsions de la Llei, el Marc Pressupostari ha de ser revisat i publicat amb anterioritat a l’aprovació del pressupost per a l’exercici econòmic següent, la Junta de Govern acorda publicar-lo al BOPA.

Sessió de la Junta de Govern de data 12 de desembre de 2016
Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 5 de desembre del 2016, que serà presentada al Ple del Comú per a la seva ratificació.

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 1236 al 1238/2016 (obres menors).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions núm. 63/2016 i 64/2016 de factures conformades per un import net a pagar de 21.179.13 € i 267.488,93 €, respectivament. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de pagaments presentada per un import de 2.309,77 €.

3.- Personal.-
· S’acorda prorrogar el contracte de caràcter eventual establert amb la Sra. Eva FERRADAS DONSION (administrativa del Cadastre), del dia 1 de gener al 31 de març de 2017.
· S’informa de la contractació, amb caràcter eventual, dels serveis de la Sra. Esther PAMIES LAMARCA (operària del SAD), del 5 de desembre de 2016 al 30 de juny de 2017.

· Vista la baixa mèdica de la Sra. Marisol MARTINEZ BOGAS (recepcionista), s’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis de la Sra. Rosa Ana ANTONINO CLAUSSELL, del 7 de desembre de 2016 fins que la titular de la plaça es reincorpori al seu lloc de treball.

· Vist que no s’ha presentat cap candidat a la plaça de professor del Taller Tèxtil, convocada pel procediment de concurs per promoció interna, s’acorda declarar-lo desert .

· Vist que no s’ha presentat cap candidat a les 2 places de personal educatiu per a les Escoles Bressol, convocades pel procediment de concurs per promoció interna, s’acorda declarar-lo desert i convocar el mateix concurs pel procediment selectiu d’ingrés.

· Examinada la demanda d’excedència presentada per la Sra. Raquel CALULL GUERRERO (puericultora), s’acorda autoritzar-la a partir del dia 13 de febrer de 2017, pel període de 6 mesos.

· S’autoritza la demanda presentada pel Sr. Noam GOLDIN KOAN (alumne del Centre de Formació Professional) per fer una estada formativa al departament d’Esports, del 9 de gener al 17 de febrer de 2017.

· Vist el calendari de dies festius de les oficines comunals per a l’any 2017, s’acorda autoritzar 1 dia festiu per empleat en relació a les dates que a continuació es detallen, de manera alternativa entre els empleats del Comú, sempre que quedi garantida la prestació del servei en cada departament:

- 13 de març (dilluns)
- 24 de juliol (dilluns)
- 14 d’agost (dilluns)


4.- Fons de compensació.- S’acorda procedir al pagament de la dotació al compte de compensació establert a la Llei 32/2014, de sostenibilitat de les Finances públiques i d’estabilitat pressupostària.

5.- Compensacions.- S’aprova la relació núm. 7 d’obligats tributaris que han sol·licitat procedir al pagament de tributs i taxes pendents de liquidar, mitjançant el procediment de compensació previst a l’article 50 de l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació Tributària.

6.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 27 d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici.

7.- Anul·lació de rebuts.- S’acorda procedir a l’anul·lació dels rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o serveis, que figuren detallats a la relació núm. 13/2016, de data 12 de desembre del 2016, per un import total de 323,56 €, atès que no és possible la gestió de cobrament.
8.- Cultura.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i instal·lacions comunals presentades per entitats parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, tal com es detalla en la relació núm. 25 de demandes d’utilització d’instal·lacions comunals.

9.-Programa Informàtic GTWIN.- S’acorda adquirir a l’empresa T-Systems el mòdul per l’aplicació del programa GT Win de GAN, per a millorar el control en el procés de reclamació de deutes, disposar dels expedients digitalitzats en cada fase i facilitar la tramesa de factures per correu electrònic. El cost total del mòdul és de 5.820 €.

10.- Espais Lleure.- Per a la contractació d’un servei de càtering pels dos Espais Lleure, destinat als infants inscrits pel període corresponent a les vacances de Nadal 2016 s’ha efectuat una consulta de preus a diverses empreses obtenint només un pressupost de l’empresa BIO BIO (5,14 € àpat – 3.01 € Picnic), (ESPIGA D’OR i HOTEL EXE PRIMA). Examinada l’oferta presentada s’acorda adjudicar a BIO BIO el servei de restauració, conforme al pressupost presentat.

11.- Vestimenta Agents de Circulació.- Vista la proposta presentada per la Mesa de contractació nomenada pel concurs d’àmbit internacional, convocat per a la fabricació i subministrament de la vestimenta dels serveis de circulació comunals (BOPA núm. 48, del 19 d’agost del 2016).

Vistos els acords de les Juntes de Govern dels respectius Comuns facultant al Comú d’Escaldes-Engordany per a la licitació i adjudicació del concurs,

Vist que les ofertes presentades no compleixen amb el requisit exigit a l’article 17.4.7 del Plec de Bases que regeix el concurs, la Junta de Govern, a tenor del que preveu l’article 20.3 del mateix Plec, acorda declarar-lo desert.

12.- Aparcaments.- S’acorda renovar el contracte d’arrendament del terreny propietat de la societat Molines Immobles SLU (finca núm. VIIb del plànol parcel·lari del Clot d’Emprivat, d’una superfície de 1.870 m2) destinat a aparcament públic de vehicles. El preu de la renda mensual serà de 3,90 € m2 , IGI no inclòs, per la durada d’un any.

13.- Revisió del POUPEE.- Per a la presentació de les modificacions aportades al POUPEE en el termini d’informació pública i per a completar l’exposició gràfica amb altra de visual i dinàmica, que permeti comparar les modificacions aportades de forma més entenedora, s’ha demanat la creació d’un vídeo que comprengui:

- Respecte a l’estat actual, l’aixecament en 3D de la base topogràfica, de la vialitat i de les volumetries edificatòries.
- Respecte del POUPEE vigent, l’aixecament en 3D de la base topogràfica, de la vialitat i de les volumetries edificatòries.
- Respecte a la revisió del POUPEE, l’aixecament en 3D de la vialitat i les edificacions proposades. En aquest cas, l’estudi de la nova vialitat ha de ser acurada, avançant-se a treballs posteriors que simulin el planejament derivat, fora de l’àmbit de la revisió.
- L’aixecament i el grafiat en 3D de les superposicions dels POUPEEs, presentacions, etc, pel muntatge definitiu del vídeo.
- Muntatge del vídeo.
Vist l’informe del departament d’urbanisme del Comú,

Vista l’especificitat de la documentació a tractar i atès que per a la creació d’aquest sistema d’informació no és possible promoure la concurrència d’ofertes, s’ha demanat pressupost a l’empresa ENGITEC, redactora dels treballs de revisió del POUPEE, la qual ha presentat un pressupost per l’import de 28.500 €, IGI inclòs.

Vista l’oferta, s’acorda encomanar la realització d’aquest treball pel procediment d’adjudicació directa.


Sessió de la Junta de Govern de data 19 de desembre de 2016
Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 12 de desembre del 2016, que serà presentada al Ple del Comú per a la seva ratificació.

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 1242 al 1255/2016 (comerç), del núm. 1256 al 1259/2016 (obres menors), núm. 1260/2016 (urbanisme), i núm. 1261/2016 (fraccionament tributs).

2.- Pagaments.- S’aprova la relació de pagaments presentada per un import de 5.626,44 €.

3.- Personal.-

· S’acorda contractar, amb caràcter eventual, dels serveis de la Sra. Joaquima BOLADO SANTOS (vigilant d’aparcaments nocturn), del 19 de desembre de 2016 al 18 de setembre de 2017.

· S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del Sr. Àngel MARTIN JAEN (paleta), del 2 de gener al 30 de setembre de 2017.

· S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del Sr. Adolfo DA SILVA CARVALHO (operari camins de muntanya) i del Sr. Jose Ricardo GUERRA MORENO (operari de la deixalleria), del 9 de gener al 8 d’octubre de 2017.

· S’autoritza la demanda presentada pel Sr. Joan PEREZ ARMANY (alumne del Lycée Comte de Foix) per realitzar una estada de descoberta professional al departament d’infància, del dia 30 de gener al 3 de febrer de 2017.

· S’acorda la inscripció de les persones que es detallen a continuació al curs “Eines per promoure la Ciutadania democràtica amb joves” impartit per Dialoga:

- Miquel Àngel Millan (Cap de Joventut)
- Carlos Roman (tècnic de joventut)

El cost total del curs és de 60 € (30 € per persona) i la formació té una durada de 9 hores.

4.- Transferències de crèdit.- Vist l’article 74 de la Llei de Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i l’informe emès per la Interventora, la Junta de Govern autoritza la següent Transferència de Crèdit, a càrrec del pressupost econòmic 2016:

· De la partida 402 340000 22130 “Carburant per calefacció” 25.000,00 € a favor de les partides 402 9201001 21400 “rep. i conserv. de material de transport” (15.000 €) i 402 9201000 21300 “rep. i conserv. de maq., instal. i equip” (10.000 €), per a fer front a les despeses previstes en reparacions i conservació de maquinària, instal·lació i equipaments i en reparacions i conservació de material de transport, per a l’exercici 2016.

5.- Subvencions.-

· S’acorda procedir a les liquidacions de pagaments corresponents a les subvencions atorgades a la UPTEE en concepte d’organització dels següents actes:

- Cavalcada de Reis
- Festa Major 2016
- Aplec de Sant Romà
- La Calçotada
- Revetlla de Sant Joan

Vist que de l’examen dels comptes del conjunt dels actes en resulta un saldo favorable a favor de l’UPTEE per un import de 4.404 €, s’acorda procedir al seu abonament.

· S’acorda procedir al pagament d’una bestreta a favor de l’Associació Amics Pont dels Escalls, per un import de 7.000 €, en concepte d’organització de l’Escudella de Sant Antoni 2017.

· S’acorda aportar 300 € al programa de Recollida solidària de joguines per a infants, organitzat per RTVA.


6.- Comissió de Gestió de la VMPC.- S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció per l’import de 10.868 € a favor de la Comissió de Gestió de la Vall pels treballs de restauració de les cabanes dels pastors que seran realitzats per la brigada d’obres del Comú.

7.- Cultura i Esports.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i instal·lacions comunals presentades per entitats parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, tal com es detalla en les relacions núms. 20 i 26 de demandes d’utilització d’instal·lacions comunals.

8.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 28 d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici.

9.- Anul·lació de rebuts.- S’acorda procedir a l’anul·lació dels rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o serveis, que figuren detallats a la relació núm. 14/2016, de data 19 de desembre del 2016, per un import total de 364,05 €, atès que no és possible la gestió de cobrament.
10.- Contenidors soterrats.- Pel subministrament i substitució dels contenidors soterrats de reciclatge (envasos, vidre i paper), de tipus mecànic, instal·lats a l’av. Fiter i Rossell, s’ha demanat pressupost a l’empresa MULTISERVEIS COPRÍNCEPS, -adjudicatària del subministrament i manteniment d’aquests contenidors soterrats - pel procediment de contractació directa per obres de reconeguda urgència, que regula l’article 7.1 de l’Ordinació del pressupost 2016. Examinada l’oferta presentada s’acorda adjudicar a MULTISERVEIS COPRÍNCEPS, el subministrament i instal·lació dels referits contenidors, conforme al pressupost presentat per un import de 17.294,75 €, dels quals 13.263,30 € van a càrrec de la companyia asseguradora.

11.- Sala d’actes del Prat del Roure.- Per a la compra d’una nova taula de so amb suport per Rack, d’uns auriculars així com de dos altaveus, destinats a la Sala del Prat del Roure, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses SÒNICA (2.453,66 €), MARRUGAT (1.710,- €), MUSITRONIC(-), SERVER (-), MUSICAL ANDORRÀ (-) i SETI (-). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el subministrament d’aquest material a l’empresa MARRUGAT, al ser la que presenta l’oferta menys dient.

12.- Maquinària.-

Pel subministrament d’una màquina d’escombrar, pel departament d’higiene viària, s’ha convocat un concurs públic al que al que han presentat ofertes les següents empreses:

- GARATGE NOGREDA: opció A 110.665,50 €
opció B 111.292,50 €
(Preu Represa: 2.000,00€)

- Pyrénees Heracles Industrials: 105.098,00 €
(Preu Represa: 4.000,00€)

- A. Miquel Elevació, SLU: 123.310, 00 €
(Preu Represa: 8.360,00€)

- Mauco, S.A.: 101.000, 00 €
( Preu Represa: 500,00€)

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de contractació, s’acorda adjudicar a l’empresa MAUCO el subministrament de la referida màquina atès que presenta l’oferta menys dient.

· Pel subministrament i instal·lació d’un quadre de commutació pel grup electrogen de Casa Comuna, s’ha convocat un concurs públic al que al que han presentat ofertes les següents empreses:

- Electromuntatges Sansa SLU: Opció A: 3.474,76 €
Opció B: 18.908,25 €
- Agefred servei: 9.470,82 €
- Pime S.A: 16.883,07 €
- Emte: 16.838,84 €

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de contractació, s’acorda adjudicar a l’empresa EMTE el subministrament del referit material atès que les empreses Electromuntatges Sansa i Agedfred Servei no compleixen els requisits establerts al Plec de Bases.

13.- Manteniment de Vehicles.- S’informa que es procedirà al pagament de la factura presentada per GARATGE NOGREDA, per l’import de 4.632 €, corresponent a la reparació del vehicle matrícula VE-1867, del departament de Manteniment.


Sessió de la Junta de Govern de data 27 de desembre de 2016
Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 19 de desembre del 2016, que serà presentada al Ple del Comú per a la seva ratificació.

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 1262 al 1272/2016 (comerç), núm. 1273/2016 (obres menors), i del núm. 1274 al 1280/2016 (cadastre).

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions núm. 66/2016 i 67/2016 de factures conformades per un import net a pagar de 13.940,21 € i 295.038,61 €, respectivament. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de pagaments presentada per un import de 21.389,43 €.

3.- Personal.-
· S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del Sr. Ricard MAÑOSAS VILANOVA (vigilant aparcaments nocturn), del dia 1 al 31 de gener de 2017.

· S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de la Sra. Mònica Sofia DE CASTRO FERNANDES (puericultora), del dia 1 de gener al 30 de juny de 2017.

· Vista la sol·licitud presentada pel Sr. José Sánchez (agent de circulació), per a prorrogar la seva excedència durant el termini d’un any, s’acorda autoritzar-la a comptar del dia 20 de gener de 2017.

· S’autoritza al Sr. Aleix GIMENEZ TEIXEIRA i a les Sres. Zaira MARTINEZ FERNNDEZ i Jessica RIBEIRO, alumnes del Centre de Formació Professional, a realitzar una estada formativa al Departament d’Infància, del 23 de gener al 3 de febrer de 2017.

· S’autoritza als Srs. Rosó SADURNÍ COLOMER, Miquel Àngel GOMEZ PIRES i Àngel CUÑARRO FACHAL, alumnes del Centre de Formació Professional, a realitzar una estada formativa al Departament d’Infància, del 6 al 17 de febrer de 2017.

· S’autoritza la demanda presentada pel Sr. Jordi FREITAS BATISTA (alumne del Lycée Comte de Foix) per realitzar una estada de descoberta professional al departament d’informàtica, del dia 30 de gener al 10 de febrer de 2017.

4.- Expedients sancionadors.- S’acorda incoar un expedient sancionador al titular administratiu del negoci POMPES FUNEBRES ANDORRANES, per una presumpta transgressió a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública

5.- Subvencions.-

· S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de l’UPTEE, per un import de 4.652,84 € en concepte de pagament de les factures presentades per l’empresa TMR Tallers, corresponents a la reparació i adequació de les carrosses de la Cavalcada de Reis.

· S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció per l’import de 42.500 € a favor de l’UPTEE, destinada a la decoració de les Carrosses de Reis.

· S’aprova el pressupost presentat per l’empresa Tallers TMR, pel subministrament d’un xassís per a la reparació de les Carrosses de Reis, per l’import de 6.446,52 €.

6.- Ampliacions de Crèdit.-

· Vist l’article 73 de la Llei de Finances Comunals, l’article 5è de l’Ordinació del Pressupost del 2016 i l’informe de la Interventora, la Junta de Govern autoritza una ampliació de crèdit a favor de la partida 201-0110000-91310 “Amortització de préstecs empreses privades”, per un import de 27.000 €, per a fer front al pagament de la propera quota de préstec de data 31 de desembre de 2016.

· Vist l’article 73 de la Llei de Finances Comunals, l’article 5è de l’Ordinació del Pressupost del 2016 i l’informe de la Interventora, la Junta de Govern autoritza una ampliació de crèdit a favor de la partida 102-9202000-16030 “Quotes seguretat social del personal”, per un import de 6.200 €, per a fer front al pagament de la cotització patronal a la CASS de desembre de 2016.

7.- Transferències de crèdit.- Vist l’article 74 de la Llei de Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i l’informe emès per la Interventora, la Junta de Govern autoritza la següent Transferència de Crèdit, a càrrec del pressupost econòmic 2016:

· De la partida 501 1600000 60790 “altres actuacions urbanístiques” 32.650 € a favor de la partida 402 1631000-60400 “vehicles”, per a fer front a la compra de dos hidronetejadores pel servei de neteja viària.

8.- Liquidació d’impostos i taxes 2017.- S’acorda efectuar la liquidació dels impostos meritats durant el període impositiu 2017 d’acord amb el següent calendari:IMPOSTOS I TAXES Data Emissió 2017 Fí període voluntari
Impost tradicional del Foc i Lloc, taxes higiene i enllumenat de les persones censades al Comú 11/01/2017 09/02/2017
Impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals i les corresponents taxes d'higiene i d'enllumenat i el preu públic de rètols. Primer venciment 01/03/2017 30/03/2017
Impost sobre els rendiments arrendataris 03/05/2017 01/06/2017
Impost sobre la propietat immobiliària 06/09/2017 05/10/2017
Impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals i les corresponents taxes d'higiene i d'enllumenat i el preu públic de rètols. Segon venciment 06/09/2017 05/10/2017


9.- Calendari de dies festius de les oficines comunals.- S’aprova el calendari de dies festius de les oficines comunals per a l’any 2017 i publicar-lo al BOPA.

10.- Oficina de Turisme.- S’aprova el calendari de tancament de l’Oficina de Turisme per a l’any 2017.

11.- Cultura.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i instal·lacions comunals presentades per entitats parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, tal com es detalla en la relació núm. 27 de demandes d’utilització d’instal·lacions comunals.

12.- Expedients disciplinaris.- Vista la resolució d’inici de tramitació d’un expedient disciplinari contra l’Agent de Circulació Sr. Bruno QUEIJO LOPES, que li fou notificada el dia 21 de novembre de 2016, en la que es posa de relleu la presumpta comissió, en data 9 de juny de 2016, d’una falta de caràcter greu pel fet d’abandonar el servei sense autorització ni causa justificada, tipificada a l’article 48, apartat a) de la Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals.

Atès que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les peces obrant a l’expedient de referència,

La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 27 de desembre del 2016 adopta una resolució motivada que clou l’expedient de referència, la part dispositiva de la qual és la següent:

1. Qualificar el conjunt dels fets ocorreguts en data 9 de juny de 2016 com una falta disciplinària de caràcter greu prevista a l’article 48, apartat a) de la Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals, que consisteix en l’abandonament del servei i que ha comés el Sr. Bruno QUEIJO LOPES.

2. Imposar al Sr. Bruno QUEIJO LOPES la sanció consistent en la suspensió de funcions i pèrdua de salari durant un mes.

3. Notificar la present resolució a l’interessat, així com al Cap del departament de Recursos Humans i al Cap del servei de Circulació i atenció Ciutadana a tots els efectes legals i organitzatius escaients.

13.- Contenidors soterrats.- Pel subministrament de 5 contenidors soterrats de reciclatge (envasos, vidre i paper), de tipus mecànic, per a substituir els contenidors instal·lats al carrer de La Unió (envasos, vidre i paper per envasos i vidre) i per a l’adequació d’un nou punt verd a l’avinguda del Fener (envasos, vidre i paper), s’ha convocat un concurs públic al que han participat les empreses següents:


Empresa Lot 1 Lot 2 variant Lot 2

Senyalització Stop

19.290,70€
16.119,13€
23.418,45€
Materials Riba
20.732,80€ 14.818,10€ _______
Multiserveis Copríncep
17.723,20€ 17.294,75€ 21.176,93€


Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de contractació, s’acorda adjudicar el subministrament, muntatge i posada en funcionament dels referits contenidors, per partides, a les empreses MULTISERVEIS COPRÍNCEPS, per un import de 17.723,20 € i a RIBA per un import de 14.818,10 €, atès que són, respectivament, les ofertes que millor s’adapten a les necessitats del departament.

14.- Maquinària.- Per al subministrament de dues màquines “hidronetejadores” tipus Karcher, pel Servei de Neteja, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses CANAL MENDI (57.057,00 €) i MAUCO SA (60.610,00 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el subministrament d’aquesta maquinària, a l’empresa CANAL MENDI al ser la que presenta l’oferta menys dient.


Sessió de la Junta de Govern de data 2 de gener de 2017
Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 27 de desembre del 2016, que serà presentada al Ple del Comú per a la seva ratificació.

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 1 al 6/2017 (comerç).

2.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions presentades, s’acorda anul·lar i deixar sense efectes els expedients sancionadors que figuren detallats a la relació 16/2016, de data 2 de gener de 2017, incoats per presumptes infraccions a les normes que regulen l’estacionament i la circulació de vehicles, quedant desestimades totes les al·legacions restants i confirmades les respectives propostes de sanció.

3.- Anul·lació de rebuts.- S’acorda procedir a l’anul·lació dels rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o serveis, que figuren detallats a la relació núm. 15/2016, de data 2 de gener de 2017, per un import total de 6.542,03 €, atès que no és possible la gestió de cobrament.

4.- Obres d’Art.- S’acorda procedir a l’abonament de la factura a favor la societat Moles Farré SL, per un import de 5.000 €, en concepte de pagament corresponent a la segona part del lloguer de l’obra “El Gallo” de l’escultor Eladio de la Mora (dEmo), instal·lada al nou punt rodó situat a la confluència del carrer Ciutat de Sabadell amb el vial de l’Obac.

5.- Recursos Administratius.- Vistos els Recursos Administratius relacionats a continuació, interposats contra la resolució adoptada per la Junta de Govern, mitjançant la qual es desestimen les al·legacions presentades i es confirmen les propostes de sanció per incompliment de les normes d’estacionament i circulació:


Recurrent
Núm. Registre
Data d’entrada

TORRENTO ESTADELLA, Hortensa 7.064.332 31/08/2016
BARBOSA PEREIRA, Serafim 7.064.341 01/09/2016
MOYANO CARMONA, ENRIQUE 7.064.537 13/09/2016
ESPEJO BELTRAN, THIERRY 7.064.225 24/08/2016
ESTAPE TERNS, LOURDES 7.064.751 26/09/2016
MUÑOZ VILLAREJO, DANIEL 7.065.064 07/10/2016
FERNANDEZ FARIÑAS, FRANCESC 7.065.881 16/11/2016
REIG SANCHEZ, JOEL 7.065.885 16/11/2016
ANDREO, GEORGES MARIE 7.065.915 18/11/2016
QUINTANA PEREZ, CARLOS 7.066.253 02/12/2016
FELIX BASTOS, Americo Manel 7.066.402 07/12/2016
GIL VIDELLACH, MANEL 7.066.644 20/12/2016


Atès que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les peces que conformen l’expedient,

La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 2 de gener del 2017 adopta una resolució motivada que clou l’expedient de referència, la part dispositiva de la qual és la següent:

DESESTIMAR els recursos administratius relacionats anteriorment contra les resolucions sancionadores adoptades per la Junta de Govern.


6.- Reunió de Cònsols.- S’acorda transferir l’import de 12.000 € a favor del compte “Reunió de Cònsols”, corresponent a l’aportació que efectua cada un dels set comuns.

La Sra. Cònsol Major demana als presents si tenen alguna esmena, comentari o demanda d’informació a formular en relació als acords de la Junta de Govern sotmesos a ratificació en el dia d’avui:

En relació a l’acord què figura a l’acta de data 2 de gener relatiu al pagament de la segona part del lloguer de l’escultura “el Gallo”, instal·lada a la rotonda de la cruïlla entre la carretera de l’Obac i el carrer Ciutat de Sabadell; la Sra. Cèlia Vendrell pregunta sobre el futur d’aquesta escultura, tenint en compte que en el seu moment es va pactar un lloguer amb opció de compra.
Respon la Sra. Cònsol Major explicant que el conveni amb l’artista establia dos anys de lloguer, l’any passat i l’actual, i que l’opció de compra es va fixar per a l’any 2018. És a dir, que l’any que ve s’haurà de prendre una decisió al respecte, però què pel moment aquesta qüestió encara no ha estat tractada

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple ratifica els acords de la Junta de Govern posats a consideració en el dia d’avui.

3. Conforme a l’article 14 de l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns, proposta de reestructuració de les comissions de Promoció Econòmica i Urbanisme
La Sra. Cònsol Major exposa al Ple que, d’acord amb l’article referit, es proposa reestructurar la Comissió de Promoció Econòmica i la Comissió d’Urbanisme, de manera que la Sra. Sandra Tomàs passarà a formar part de la Comissió de Promoció Econòmica, i el Sr. Josep Ramon Tudel de la Comissió d’Urbanisme. D’acord amb l’Ordinació reguladora, les referides comissions procediran, durant la primera reunió, a l’elecció dels respectius presidents.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la proposta formulada

4. Conforme a l’article 33.5 de la LGOTU, proposta d’aprovació del Decret sobre els valors unitaris tipus del sòl
Per informar sobre la proposta presentada, la Sra. Cònsol Major cedeix la paraula al Sr. Cònsol Menor, què exposa el següent:
Per a la determinació del valor de referència del sòl, quan escau la cessió en equivalent econòmic o cànon, s’aplica el valor de mercat, d’acord amb els articles 10 i 13 del Decret d’aprovació de les directrius d’ordenació, de data 22 de febrer del 2006. El càlcul d’aquest valor de mercat, que ha de servir per determinar el 15 % de cessió obligatòria i gratuïta a favor del Comú previst a l’article 14.7.1.a) de les Normes Urbanístiques del POUPEE, té en compte l’aprofitament del sòl i els usos admesos. El valor resultant per metre quadrat ha de ser equivalent en tots els terrenys de la zona on estigui localitzada la finca, tenint en consideració la situació del terreny respecte a les infraestructures i els serveis.
D’acord amb l’article 33.5 del text refós de la LGOTU, les valoracions contingudes en el Decret tindran la vigència d’un any. Per aquest motiu, es sotmet avui la proposta d’aprovació d’aquest Decret, que tindrà un any de vigència des de la seva publicació al Bopa.


I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment el Ple aprova el Decret sobre els valors unitaris tipus del sòl, què serà tramès al Bopa per a la seva publicació i posterior entrada en vigor.
5. Proposta de conformació del projecte de Pla Parcial de la unitat d’actuació UA-Suble-30, bosc de la Devesa. Si hi ha lloc, publicació i obertura del termini d’informació pública, d’acord amb els apartats 1 i 2 de l’art. 112 de la LGOTU
El Sr. Cònsol Menor informa al Ple sobre la proposta què es posa a consideració:
Vistes les determinacions del POUPEE en relació a la Unitat d'Actuació en sòl urbanitzable UA-Suble-30, “bosc de la Devesa", què inclou els terrenys delimitats al nord per la ctra. d’Engolasters, al sud per terreny comunal, a l’est per sòl urbanitzable UA-Suble-31 i torrent, i a l’oest per sòl urbà consolidat UA-SUC-37 i terreny comunal,
Vist que el Pla d’ordenació i urbanisme determina el seu desenvolupament mitjançant un Pla parcial d’iniciativa privada,
Vist l’article 121, apartat b), del Text refós de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (en endavant LGOTU) i atés que aquest projecte de pla parcial ha estat promogut pels propietaris de més de les tres quartes parts de la superfície dels terrenys de la unitat d’actuació UA-Suble-30, “bosc de la Devesa”, els quals han sol·licitat la seva aprovació,
Vist allò disposat a l’art. 64 del Reglament urbanístic, en relació als articles 112, 113 i 121 de la LGOTU, per a l’inici del procediment d’aprovació administrativa del projecte,
Vist que d’acord amb la normativa relacionada s’ha verificat la conformitat de la documentació del Pla parcial amb la normativa en vigor i amb el POUPEE,
Es proposa:
1) Donar la conformitat del projecte de Pla Parcial de la unitat d’actuació UA-Suble-30 "Bosc de la Devesa", formulat per la societat RIPA,SAU i els germans Maria Dúnia i Joan Ambatlle Vilasetru, amb les previsions de la LGOTU, les generals del Pla d’ordenació i urbanisme parroquial i les de la unitat d’actuació afectada.
2) Sotmetre l’expedient a informació pública, amb tota la documentació què conforma el projecte, durant un termini de vint (20) dies, comptats des de l’endemà de la data de la publicació de l’edicte d’exposició pública al Bopa.
Durant el termini d’informació pública, tots els administrats poden consultar el projecte i eventualment, formular les al·legacions i observacions que estimin convenients.
3) Notificar a la propietat les observacions que puguin aparèixer, per tal de ser subsanades en la fase d’aprovació definitiva del Pla parcial.

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la proposta presentada.

6. En relació al projecte de remodelació de la façana i les plantes 1a i 5a de casa comuna, vist el diferencial entre la proposta econòmica inicial del projecte guanyador del concurs d’idees, i les ofertes econòmiques presentades per les empreses postulants per executar l’obra:
6.1 Es proposa declarar desert el concurs convocat per a l’execució del projecte de remodelació de la façana i les plantes 1a i 5a de casa comuna.
6.2 Es proposa anul·lar l’acord de ratificació de la decisió del Jurat qualificador del concurs d’idees, adoptat pel Ple de Comú en la seva sessió celebrada el dia 5 d’octubre del 2016 i retrotreure les actuacions del Jurat qualificador del concurs a la fase de decisió, per tal que reexamini els projectes presentats en virtut dels seus costos d’execució probables (criteri establert al Plec de Bases Vi, 0 – 20 punts).

El Sr. Cònsol Menor informa al Ple sobre la proposta què es posa a consideració:
Com coneixen tots els consellers, el Comú va acordar convocar un concurs d’idees per a la remodelació de la façana i les plantes 1a i 5a de casa comuna.
Aquest acord es basava en diverses raons: la primera, que s’havia procedit al trasllat de la Biblioteca Comunal situada a la 5ª planta de l’edifici comunal, quedant alliberada aquesta planta; la segona era la necessitat de procedir a la reparació de la façana de l’edifici, donat el seu mal estat de conservació i, la tercera, la voluntat de traslladar la Sala de Consell a l’indret on s’ubicava l’antiga biblioteca i convertir la 1a planta de l’edifici en despatxos pels diferents serveis comunals.
Del concurs d’idees va resultar-ne guanyador el treball presentat sota el Lema “Sabasàvia” que va obtenir 325 punts, amb un pressupost estimatiu de 380.728,70 €.
Una vegada ratificat el veredicte del jurat qualificador per part del Ple del Comú, es va convocar el concurs públic corresponent per a la licitació dels treballs, que va donar el resultat següent en relació al pressupost base, guanyador del concurs d’idees:


  LOT 1 IGI TOTAL (€)
UTE CEVALLS-ROCA 882.807,74 39.726,35 922.534,09 (Variant)
1.003.926,49 45.176,69 1.049.103,18 LOT 1= reforma
PIDASA 915.499,26 41.197,47 956.696,73 LOT 2= fusteria façanes
LOCUBSA 1.017.362,99 45.781,33 1.063.144,32 LOT 3= aire condicionat
PROGEC 1.018.978,34 45.854,03 1.064.832,37 LOT 4= vigilància
AUXINI 1.032.497,69 46.462,40 1.078.960,09 LOT 5= mobiliari
COPSA 1.079.221,76 48.564,98 1.127.786,74
UTE C. MODERNES-COANSA 947.467,00 42.636,02 990.103,02
DRAGASA 1.118.160,64 50.317,23 1.168.477,87


Vist que, d’una part, els pressupostos presentats per les empreses licitants son inassumibles pel Comú, donada l’enorme desviació entre el pressupost presentat pel guanyador del concurs d’idees i la realitat dels costos del projecte (240 % en relació amb la proposta menys dient del concurs), es proposa declarar desert el concurs.
Vist també que, d’altra part, el Jurat qualificador del concurs d’idees va adoptar el seu veredicte, entre altres criteris, en base al pressupost que presentava el lema guanyador (380.728,70 €), es proposa anul·lar l’acord de ratificació de la decisió del Jurat qualificador del concurs d’idees, adoptat pel Ple de Comú en la seva sessió celebrada el dia 5 d’octubre del 2016 i retrotreure les actuacions del Jurat qualificador del concurs a la fase de decisió, per tal que reexamini els projectes presentats en virtut dels seus costos d’execució probables (criteri establert al Plec de Bases Vi, 0 – 20 punts)

Intervé a continuació la Sra. Cèlia Vendrell exposant que en la reunió mantinguda amb la Sra. Cònsol Major, prèvia a la sessió d’avui, se li va assegurar que li seria aportada la informació necessària per poder valorar de la manera més objectiva possible la proposta que ara es presenta. Però que en realitat l’única documentació que s’ha aportat als consellers és l’acta de l’obertura de plecs, on a més hi figuren uns imports que no es corresponen amb el que acaba d’exposar el Sr. Cònsol Menor, atès que s’hi incloien tots els lots, i l’adjudicació inicial a ella se li havia dit que només era per un lot. Per tant, la Sra. Cèlia Vendrell diu no disposar de la informació necessària per pronunciar-se sobre el tema.
D’altra part, diu suposar que l’arquitecte guanyador va desenvolupar un projecte executiu què és el que es va donar a xifrar a les empreses. Es pregunta, ja que tampoc li consta enlloc, quin import va calcular el guanyador en aquest moment, atès que si la desviació ja s’originava aquí, el procedent hauria estat no treure a concurs els treballs.
Manifesta en definitiva, que sense els elemants suficients per valorar la proposta, es veurà obligada a votar en contra.

El Sr. Cònsol Menor aporta detalls amb voluntat d’aclarir els fets a la Sra. Cèlia Vendrell. Cenyint-se al lot 1 en tant que base del projecte, ressenya, tal com ha dit anteriorment, que el seu cost segons l’estimació del projecte guanyador ascendia a 380.728 €, mentre que entre les ofertes obtingudes per executar els treballs, la menys dient pressupostava 882.807 € (sobre una variant) i la següent pressupostava 915.499 €.
D’altra part, explica que quan l’arquitecte va lliurar el seu projecte executiu, el concurs ja estava convocat i les empreses estaven elaborant les seves ofertes. D’haver-se sapigut les desviacions que es registrarien, diu, segurament ja no s’hauria convocat el concurs

La Sra. Cèlia Vendrell diu que ara se li estan aportant dades que hauria volgut veure en la documentació lliurada prèviament, però que de tota manera no se li dóna una explicació coherent de tot el procés seguit, fins al punt d’assegurar que se sent “torejada”. Així per exemple, insisteix en el fet que en cap moment ha estat informada sobre el càlcul econòmic que figura en el projecte executiu.

El Sr. Cònsol Menor nega la voluntat de “torejar” ningú i exposa la complexitat de donar a comptar uns estat d’amidaments en diferents lots, els quals alhora es podia optar per executar o no. Al final, vist que malgrat tots els desglossaments possibles la desviació pressupostària continuava essent més que notable, es va creure oportú anul·lar el veredicte del Jurat i presentar al Ple la proposta que avui es discuteix

Considerant els aclariments com a insuficients, la Sra. Cèlia Vendrell insisteix en demar un informe detallat que li aporti tots els elements comparatius de judici. Un informe que, d’haver-lo tingut avui, potser li hauria permés recolzar la proposta presentada. Considera que la manca d’aquest informe el dia d’avui és claramant “una manera de no fer les coses bé”.

La Sra. Trini Marin garanteix a la Sra. Cèlia Vendrell que tindrà l’informe sol·licitat. Tot seguit, aprofita la seva intervenció per insistir en el fet substancial que el criteri econòmic va ser el factor determinant a l’hora d’adjudicar el concurs d’idees a la proposta guanyadora.

Per acabar, la Sra. Cèlia Vendrell comenta amb el Sr. Cònsol Menor les diferents possibilitat que s’obren des del moment que el Jurat del concurs s’ha de tornar a pronunciar. Sigui quin sigui el nou veredicte i la decisió del Comú al respecte, demana que es consideri la reparació de la façana com a assumpte urgent, en tant que es tracta d’un tema de seguretat que, a diferència de les altres reformes pojectades, no pot esperar.

Intervé a continuació el Sr. Marc Magallon dient que ell dóna suport a la proposta presentada, entenent com una evidència que no es pot admetre una desviació pressupostària com la registrada, i menys tenint en compte que la proposta econòmica era el criteri principal per a la seva elecció. Afegeix que possiblement ni tan sols hi havia dotació pressupostària suficient per poder fer l’adjudicació.
Seguidament, en un altre ordre de coses, el Sr. Marc Magallon diu que vol plantejar la possibilitat de reconsiderar les inversions previstes fins ara (de les quals una molt important era un aparcament a la parta alta i una altra la remodelació de casa comuna qua avui es tracta), a la vista que en els darrers temps s’està parlant que probablement es presenti l’ocasió de comprar una parcel·la de gran interès al centre d’Escaldes, davant l’esglèsia. Esperant que s’acabi comprant la parcel·la, anima a la corporació a estudiar de forma detinguda la possibilitat de fer allí un projecte emblemàtic (potser un nova casa comuna) i un aparcament que doni servitud a tota la part alta. A favor d’aquesta proposta, esmenta també l’alta possibilitat de que enguany augmenti l’import de les transferències del Govern als comuns.
Per acabar, tornant pròpiament a la proposta presentada, el Sr. Magallon exposa que el seu suport no exclou que, tal com deia la Sra. Vendrell, ell també considera necessari que es repari de forma urgent la façana de casa comuna, en tant que es tracta d’un tema de seguretat i prevenció de riscos.
I clos el torn d’intervencions, per majoria, el Ple aprova la proposta presentada.
La Sra. Cèlia Vendrell ha votat en contra. La resta de consellers presents a la sala, han votat a favor.

7. Proposta d’aprovació del contracte d’arrendament amb Sr. Joan Babot Portell, propietari de la unitat cadastral 7P00722 (av. del Fener 38, borda del Prat) per destinar-la a aparcament públic de vehicles
Per informar sobre la proposta presentada, la Sra. Cònsol Major cedeix la paraula al Sr. Esteve Vidal, què exposa el següent:
El Comú d’Escaldes-Engordany té molt clar que els aparcaments són un servei públic indispensable per a la comunitat. En efecte, els aparcaments són de vital importància pels nostres ciutadans, què necessiten aparcar cada dia per anar a treballar, dormir o comprar, però a part, són un motor importantíssim de creació de riquesa pels nostres comerços, serveis i hotels entre altres
El Comú ha estat negociant amb la propietat de la borda del Prat la possibilitat d’arrendar la parcel·la situada a l’entrada de l’avinguda del Fener pel carrer de la Unió. L’objecte principal de l’arrendament és ordenar l’espai per fer-hi un nou equipament destinat a aparcament. Es tracta d’una zona estratègica, ja que és la zona amb més tànsit rodat del país i, per tant, la principal porta d’entrada a la nostra parròquia i a la seva zona comercial.
En total, es preveu que s’hi puguin disposar una trentena de places d’aparcament així com una zona verda. Les obres està previst que comencin a mitjans de febrer en el marc dels treballs de millora i embelliment de la l’avinguda del Fener.
S’ha pactat una durada de l’arrendament pel mantat actual i un preu de 3 euros per metre quadrat.

Intervé a continuació la Sra. Cèlia Vendrell dient que donarà suport a la proposta presentada entenent que, una vegada derruïdes les bordes, sempre és positiu poder habilitar noves zones d’aparcament a la parròquia. Però dit això, tal com ja va fer en la darrera sessió de Consell, vol fer constar que en la seva opinió la desaparició de les bordes ha estat una llàstima i una actuació contrària a la voluntat de conservar la memòria dels nostres avantpassats.

La Sra. Cònsol Major respon a la Sra. Vendrell dient-li que, en tot cas, la seva queixa hauria d’adreçar-se als propietaris de les bordes, en tant que la demolició ha estat iniciativa seva, i no pas del Comú

Intervé a continuació el Sr. Marc Magallon qui, després de posar de relleu la importància estratègica de la zona que s’habilitarà en tant que porta d’entrada a la parròquia, i justament per aquest motiu, considera necessari negociar la retirada dels tres rètols publicitaris de gran tamany que hi ha a la parcel·la en línia amb el carrer de la Unió, atès el seu impacte visual negatiu.

El Sr. Cònsol Menor li respon que els serveis tècnics del Comú ja han parlat amb els representants de l’empresa publicitària que explota el rètols, i que s’ha acordat el trasllat dels mateixos (fins ara en línia amb el carrer de la Unió) a l’interior de l’aparcament

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la proposta presentada

8. Proposta d’aprovació de Decret de dies festius de la parròquia d’Escaldes-Engordany per a l’any 2017
La Sra. Cònsol Major informa al Ple sobre la proposta presentada:
A tenor del que preveu el Decret del Govern de data 2 de novembre del 2016, pel qual s’aprova el calendari laboral corresponent a l’any 2017, article 3r, es proposa l’aprovació del calendari de dies festius de la Parròquia, retribuïts i no recuperables, per a tots els sectors no relacionats directament amb el turisme: la diada de la parròquia, dia 14 de juny, i les diades de Sant Jaume i Santa Anna, Festa Major, els dies 25 i 26 de juliol.
Atès que el dia 14 de juny de 2017 s’escau en dimecres, conforme a l’acord adoptat pel Comú en la sessió de Consell del dia 9 de gener de 1997, aquesta festa es trasllada al diumenge següent, dia 18 de juny.

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova Decret de dies festius de la parròquia d’Escaldes-Engordany per a l’any 2017, què serà tramès a l Bopa per a la seva publicació i posterior entrada en vigor

9. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror en les sessions celebrades els dies 28 de juny, 18 d’octubre i 2 de desembre del 2016, i pel Consell Assessor en la sessió celebrada el dia 13 de novembre del 2015

Comissió de Gestió del Pla de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror


Núm. acta: 4/16
Dia: 28.06.2016
Inici: 11 h
Acabament: 12.30 h
Lloc: Casa Comuna d’Encamp
Assistents: Hble. Sr. Jordi Torres Arauz, cònsol major d’Encamp, president de torn de la Comissió de Gestió.
Hble. Sr. Marc Pons Martell, cònsol menor d’Andorra la Vella
Hble. Sr. Julià Call Reig, cònsol menor de Sant Julià de Lòria
Hble. Sra. Trinitat Marin Gonzalez, cònsol major d’Escaldes-Engordany
Sra. Susanna Simon Torralba, directora del Pla de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror
Sra. Montserrat Alonso Zamarreño, secretària general del Comú d’Encamp i secretària de torn de la Comissió de Gestió
Sra. Noèlia Carrión Tor, tècnic de Secretaria General del Comú d’Encamp


Els temes tractats en aquesta reunió han estat:


1. Lectura i aprovació de l’acta núm. 3/16: en no haver-hi cap esmena, s’aprova el projecte d’acta de la reunió del 25 d’abril del 2016.

2. Sortides guiades a la vall: vista la proposta de la directora d’organitzar excursions guiades a la vall del Madriu-Perafita-Claror, el primer i darrer dissabte de cada mes; vist que el Comú d’Escaldes-Engordany ja disposa d’un cos de guies i d’un preu públic establert; s’acorda que aquest any, com a prova pilot, i en el marc d’una col·laboració amb el Comú d’Escaldes-Engordany, es realitzin aquestes sortides amb el pagament del preu públic existent. Es faran el primer i l’últim dissabte dels mesos de juliol i agost, però es mantindrà la gratuïtat de la sortida del primer dissabte del mes de juliol, ja que commemora la inscripció de la vall a la llista del Patrimoni de la Humanitat

3. Instal·lació del programa de comptabilitat pressupostària SICAP: la directora informa que s’ha implantat aquest programa com a eina de seguiment i d’elaboració dels tancaments pressupostaris del Pla de Gestió. S’acorda que el Comú que ostenti la presidència assumeixi la despesa de manteniment associada al referit programa.

4. Validació de la candidatura Premi paisatge del Consell d’Europa: es presenta el vídeo promocional, que es va acordar a la darrera reunió de la Comissió de Gestió, per acompanyar la candidatura a la cinquena sessió del premi paisatge promogut pel Consell d’Europa. S’acorda fer efectiva la candidatura fent arribar el dossier conjuntament amb el vídeo al Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del Govern d’Andorra.

5. Senyalització de les entrades a la vall: vista la necessitat de senyalitzar les entrades a la vall per les quatre parròquies de manera unificada; s’acorda treballar amb els quatre Comuns la ubicació, la informació i el nombre panells. Així mateix, s’acorda valorar la possibilitat de demanar una subvenció al Govern d’Andorra, per a l’any 2017, per aquest concepte.

Informació:

· Conveni Comú d’Escaldes-Engordany-Escaladors: vista la demanda d’obrir unes vies d’escalada al Solà d’Entremesaigües, s’informa que el Comú d’Escaldes-Engordany signarà un conveni amb els escaladors establint les condicions d’ús d’aquestes vies i les responsabilitats que assumeix cadascú.

· Instal·lació dels ecocomptadors: en seguiment de l’acord pres a la darrera reunió de la Comissió de Gestió, la directora informa que el dijous dia 30 de juny s’instal·laran els dos ecocomptadors, un al camí de la muntanya i l’altre al camí dels matxos.


Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió i s’acorda convocar la propera reunió de la Comissió de Gestió, el dia 18 d’octubre del 2016, a les 9.30 h, al Comú d’Encamp.Comissió de Gestió del Pla de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror


Núm. acta: 5/16
Dia: 18.10.2016
Inici: 9.30 h
Acabament: 11.30 h
Lloc: Casa Comuna d’Encamp
Assistents: Hble. Sr. Jordi Torres Arauz, cònsol major d’Encamp, president de torn de la Comissió de Gestió
Hble. Sr. Marc Pons Martell, cònsol menor d’Andorra la Vella
Hble. Sr. Joan Visa Tor, conseller major de Sant Julià de Lòria
Hble. Sra. Trinitat Marin Gonzalez, cònsol major d’Escaldes-Engordany
Sra. Susanna Simon Torralba, directora del Pla de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror
Sra. Montserrat Alonso Zamarreño, secretària general del Comú d’Encamp i secretària de torn de la Comissió de Gestió
Sra. Noèlia Carrión Tor, tècnic de Secretaria General del Comú d’Encamp


Els temes tractats en aquesta reunió han estat:


1. Lectura i aprovació de l’acta núm. 4/16: en no haver-hi cap esmena, s’aprova el projecte d’acta de la reunió del 28 de juny del 2016.

2. Pla de conservació de la vall del Madriu-Perafita-Claror: vist l’informe de la directora de justificació de la necessitat de signar un conveni entre la Comissió de Gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror i la Universitat Autònoma de Barcelona per la redacció del Pla de conservació de la vall del Madriu-Perafita-Claror, i vist l’informe d’intervenció de l’adjudicació directa dels treballs per a l’elaboració d’aquest pla de conservació;

s’acorda que l’import total d’aquest projecte, que ascendeix a 61.959,59 €, serà assumit de la manera següent: el 50% de l’import que correspon a 31.000€, a través de la subvenció atorgada pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports per la millora del Patrimoni Cultural, publicada al BOPA de data 16 de desembre del 2015. L’altre 50% es finançarà mitjançant una aportació extraordinària de 5.600€ per Comú, i els 8.559,29 € restants s’imputaran al pressupost 2016.

Altrament, s’acorda l’aprovació d’un suplement de crèdit per un import de 53.400€ que es finançarà mitjançant les aportacions extraordinàries dels quatre Comuns, així com amb la subvenció atorgada pel Govern d’Andorra.

S’estableix que un cop hagi estat ratificat pels quatre Comuns, es procedirà a la signatura del Conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona per la redacció d’aquest pla.

3. Senyalització informativa i interpretativa de la VMPC: la directora informa que s’està treballant en els continguts de la senyalització informativa i interpretativa de la vall per part dels quatre Comuns. També informa que el Govern ha atorgat a la Comissió de Gestió de la VMPC una subvenció per la senyalització interpretativa de la vall, per un import de 12.326,79€.

S’acorda preveure al pressupost 2017, una partida pressupostària amb un import de 26.102,60€ per realitzar la senyalització interpretativa, el disseny de totes les senyals, la producció i muntatge de les senyals dels aparcaments.

4. Contractació d’una persona pel Portal de la Vall: vist que s’ha obtingut la validació del plec del plec de clàusules administratives per a l’adjudicació del servei de selecció, contractació i seguiment del personal del Portal de la Vall per part del quatre Comuns; i a efectes d’agilitar els tràmits, s’acorda aprovar-ho pels corresponents òrgans comunals i procedir a la seva publicació al BOPA.

5. Definició usos de la zonificació: atès que l’empresa AMBIOTEC va ser l’empresa encarregada de realitzar els treballs de zonificació de la VMPC, s’acorda ampliar els treballs encomanats a aquesta empresa perquè determinin els usos en terrenys de propietat privada segons els resultats obtinguts, per un import de 1.128,60€, IGI inclòs.

6.- Eco-guardes: vist el balanç de les rondes realitzades pels eco-guardes elaborat per la directora del Pla de Gestió de la VMPC; s’acorda que cada Departament de Medi Ambient dels quatre Comuns proveeixi d’un eventual, per als mesos de juliol i agost, per reforçar les funcions dels efectius comunals.

7. Contracte Sra. Susanna SIMON TORRALBA: s’acorda formalitzar el contracte de la Sra. Susanna SIMON TORRALBA com a Directora del Pla de Gestió de la VMPC, a comptar de l’1 de gener del 2016, d’acord amb el contracte de treball que s’adjunta.


Punts d’informació:

· Situació pressupostària. S’informa de l’estat de la relació d’autoritzacions i compromisos que inicien la tramitació pressupostària de les propostes de despesa corresponent al període comprés entre l’1.01.2016 al 10.10.2016, per un import total de 27.367,78€. Així mateix, s’informa de l’estat de situació provisional del pressupost 2016.

· Pressupost 2017. La directora presenta una proposta de pressupost per a l’exercici 2017, i posa en relleu que l’aportació de cada Comú serà de 30.000€. Tanmateix informa que com estableix l’article 45.2 del Pla de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror, aquesta proposta serà presentada al Consell Assessor en la propera reunió i es sotmetrà a la seva aprovació a la propera reunió de la comissió.

· Treballs de rehabilitació de les cabanes de la VMPC. S’informa que els treballs de rehabilitació de les cabanes que s’havien d’executar durant els mesos d’estiu i tardor, amb la col·laboració del Comú d’Escaldes-Engordany i amb la subvenció del Govern, ja s’han realitzat. Així mateix, s’informa que les cabanes de Perafita i Claror es rehabilitaran el proper estiu.

· Convocatòria Consell Assessor. s’acorda fixar la reunió del Consell Assessor el proper dia 2 de desembre, a les 9.30 h, al Comú d’Encamp.


Precs i preguntes.

La Sra. Trinitat Marín informa que el Comú d’Escaldes-Engordany ha començat les obres de rehabilitació del pont de la Plana.


Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió i s’acorda convocar la propera reunió de la Comissió de Gestió, el dia 2 de desembre del 2016, a les 11.30 h, al Comú d’Encamp.

 


Comissió de Gestió del Pla de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror


Núm. acta: 6/16
Dia: 2.12.2016
Inici: 11.30 h
Acabament: 12.30 h
Lloc: Casa Comuna d’Encamp
Assistents: Hble. Sr. Jordi Torres Arauz, cònsol major d’Encamp, president de torn de la Comissió de Gestió
Hble. Sr. Marc Pons Martell, cònsol menor d’Andorra la Vella
Hble. Sr. Julià Call Reig, cònsol menor de Sant Julià de Lòria
Hble. Sra. Trinitat Marin Gonzalez, cònsol major d’Escaldes-Engordany
Sra. Susanna Simon Torralba, directora del Pla de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror
Sra. Montserrat Alonso Zamarreño, secretària general del Comú d’Encamp i secretària de torn de la Comissió de Gestió
Sra. Noèlia Carrión Tor, tècnic de Secretaria General del Comú d’Encamp


Els temes tractats en aquesta reunió han estat:

1. Lectura i aprovació de l’acta núm. 5/16: en no haver-hi cap esmena, s’aprova el projecte d’acta de la reunió del 18 d’octubre del 2016.

2. Aprovació, si escau, del pressupost 2017: vist l’article 25 del Pla de Gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror i vista la reunió amb el Consell Assessor que ha tingut lloc avui; s’aprova un pressupost equilibrat per a l’exercici 2017 de 133.327€.


Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió i s’acorda convocar la propera reunió de la Comissió de Gestió per fer el traspàs de la presidència a Andorra la Vella, el dia 12 de gener del 2017, a les 10 h, al Comú d’Encamp.

CONSELL ASSESSOR DEL PLA DE GESTIÓ DE LA VALL DEL MADRIU-
PERAFITA-CLAROR


Núm. Acta: 2/15
Dia: 13 de novembre de 2015
Hora: 9h30
Acabament: 11h00
Lloc: Comú d’Escaldes-Engordany
Assistents:
- Sra. Trini MARIN, cònsol major d’Escaldes-Engordany, presidenta de torn de la Comissió de Gestió durant l’any 2015.
- Sr. Jordi MAS, cònsol major d’Encamp,
- Sr. Eron ESTANY, cònsol menor d’Andorra la Vella, en representació del Sr. Jordi Ramon MINGUILLÓN, cònsol major, què ha excusat la seva absència.
- Sra. Montserrat GIL, cònsol major de Sant Julià de Lòria.
- M. I. Sra. Olga GELABERT, ministra de Cultura, Joventut i Esports.
- Sr. Francesc VIDAL, representant dels propietaris privats de terrenys radicats a la zona del bé declarat i dels cortalans.
- Sr. Jean-Michel ARMENGOL, secretari general de la Comissió Nacional Andorrana per la UNESCO.
- Sr. Carles IRIARTE, representant de les associacions dedicades a la protecció de la natura.
- Sra. Susanna SIMON, directora del Pla de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror.
- Sr. Àngel GRAU, secretari general del Comú d’Escaldes-Engordany, secretari de torn de la Comissió de Gestió, i Sr. Josep Maria CANUT, adscrit a la Secretaria General del Comú d’Escaldes-Engordany, secretari de torn adjunt de la Comissió de Gestió.

 

1. Lectura i aprovació de l’acta núm. 1/15

El Secretari de torn informa que en els dies previs a la reunió, la Sra. Meritxell Font li ha fet arribar un conjunt d’esmenes a l’esborrany d’acta què es sotmet a aprovació, en considerar que aquesta “no reflecteix la substància dels intercanvis que varen tenir lloc durant la reunió”

El Sr. Carles Iriarte recolza l’oportunitat d’ampliar l’acta amb la incorporació de les esmenes en qüestió, tenint particularment en compte que tant els cortalans com les entitats que ell representa només poden expressar les seves demandes i opinions en les reunions del Consell Assessor.

Finalment, amb el vistiplau de tots els presents, s’acorda encomanar al secretari de torn que incorpori íntegres al redactat de l’acta núm. 1/15 les esmenes formulades per la Sra. Meritxell Font i, sota aquesta condició, declarar aprovada l’acta.


2. Resum de l’estat dels projectes en curs

La Directora del Pla de Gestió presenta una relació de les activitats i projectes en què s’està treballant actualment des de la direcció de la Comissió, incidint en els següents àmbits: eines de gestió (2.1), divulgació turística (2.2), rehabilitació i conservació del patrimoni cultural (2.3) i conservació del patrimoni natural (2.4). En cada cas, s’especifica l’estat d’execució del treball o projecte, i el seu cost.


2.1 Eines de gestió:
· Normativa d’aplicació a tot el territori de la VMPC – en curs. Cost: 6.900 €
· Intensificació de la zonificació de la vall (AMBIOTEC) - entregat, en curs de revisió. Cost: 5.564,63 €
· Capacitat de càrrega turística – adjudicat a l’ICTA (UAB)- en curs. Previsió finals novembre. Cost: 4.850 €
· Determinació dels usos permesos per zones (pla d’us públic) - dependent dels anteriors estudis. Cost: 0 €
· Pla de conservació i estudi d’impacte paisatgístic – a l’espera dels diferents pressupostos.


El Sr. Francesc Vidal demana si en el marc del Pla de conservació i estudi d’impacte paisatgístic es contempla el tema de l’accés rodat a la vall. En qualsevol cas, planteja la conveniència de vincular ambdues qüestions.
La Sra. Olga Gelabert exposa al respecte que, quan en data recent el Govern va denegar la demanda de subvenció per a la construcció d’un accés rodat, el motiu fonamental adduït va ser justament la manca d’aquests estudis.

El Sr. Carles Iriarte demana informació sobre l’estat en què es troba l’elaboració de la normativa sobre els eco-guardes.
La Directora li respon que les funcions dels eco-guardes es regularan en el marc l’Ordinació de caràcter general d’aplicació a tot el territori de la vall, encomanada al despatx Manciet – Montel i en fase de redacció.
El Sr. Iriarte exposa al respecte, que al seu parer caldria evitar l’intent de fer encaixar o compatibilitzar quatre normatives comunals, ja que s’hauria d’intentar establir una normativa única a la què els comuns s’hi adherissin.
El Secretari de torn ressenya que, en efecte, a la necessitat d’una normativa única és al que respon l’encàrrec fet al despatx Manciet-Montel

El Sr. Carles Iriarte demana l’elaboració d’un “Pla de caça” específic per a la vall, eina de gestió què ell i les entitats què representa consideren imprescindible.
La Directora respon que pel moment la Comissió no s’ha plantejat aquesta possibilitat

2.2 Divulgació turística de la vall:
· Edició de plànols de senderisme– fet. Cost: 3.780 €
· Edició d’una publicació sobre els 3 espais protegits – previst primavera 2016. Cost: 0 €
· Xerrades a escoles – activitat continua. Planificades pel curs 2015-2016. Cost: 0 €
· Traducció i enregistrament del vídeo al castellà, francès i anglès – fet Cost: 1254 €
· Adquisició d’elements que identifiquin els ecoguardes -- fet Cost: 400 €
· Contractació a través la borsa de treball d’una persona per atendre el Portal de la Vall – del 19 octubre al 19 abril 2016 Cost: 0 €
· Senyalització exterior del Portal de la Vall – fet Cost: 0 € (assumit Comú Andorra la Vella)
Estudi de potencial turístic de la vall– resum executiu acceptat. A l’espera de l’estudi final. Cost: 0 € (pagat pel dept. de Turisme de Govern, OMT-Themis i Crèdit Andorrà)

La Sra. Montserrat Gil lloa i dóna suport a l’oferiment fet per la Sra. Meritxell Font en el transcurs de la darrera reunió, per tal que els cortalans protagonitzin xerrades públiques sobre experiències i memòria dels usos de la vall.
La Directora afegeix que, de fet, també va en el mateix sentit el llibre projectat sobre la memòria històrica de la vall
El Sr. Carles Iriarte es mostra partidari que tant aquestes xerrades protagonitzades pels cortalans com les que fa la Directora a les escoles, es facin extensives a gent de totes les edats.

El Sr. Francesc Vidal demana informació sobre l’estudi de potencial turístic de la vall.
La Directora informa que l’estudi marcarà les noves línies de desenvolupament turístic i sostenible de la Vall, i integra una millora de la pàgina web (en curs). Identifica quin és el públic objectiu i quins productes es podrien desenvolupar per oferir-los oferir. Es farà arribar el resum executiu als membres del Consell Assessor.

2.3 Rehabilitació i conservació del patrimoni cultural de la vall:
· Projecte de rehabilitació de les cabanes – planificat estiu 2016. Cost: 22.252,64€, subvenció atorgada per Patrimoni Cultural
· Tanques pel bestiar – en fase d’estudi


2.4 Conservació del patrimoni natural de la vall:
· Continuar amb el projecte BMS – activitat continua, juntament amb el CENMA Cost: 0 €
· Seguiment de les molleres (RAMSAR) – activitat continua, juntament amb el departament de Medi Ambient de Govern Cost: 0 €
· Gestió del gespet – en curs. Cost: 600 €
· Demanda de subvenció, juntament amb el CENMA, per a la recuperació de pastures i conreus

En relació a la recuperació de pastures i conreus, el Sr. Francesc Vidal d’entrada posa de relleu que el foment d’aquestes activitats és pràcticament impossible sense l’obtenció d’un rèdit econòmic. La Sra. Montserrat Gil, per la seva part, diu considerar que tot i això, l’aportació de subvencions podria ajudar a la gestió acurada de pastures i conreus què es pretén aconseguir.
El Sr. Francesc Vidal exposa que pel que fa a la gestió de les pastures, tot el que s’ha fet fins a la data afecta només a les zones comunals, però que no s’ha proposat mai als cortalans que les seves propietats privades s’incloguin en un pla de gestió conjunt. Defensa aquesta possibilitat i proposa que es tingui en compte, atès que en la seva opinió o es gestiona la vall de forma conjunta o aquesta gestió no serà correcta, per la senzilla raó que els propietaris privats per si sols no tenen capacitat econòmica per dur-la a terme (inviabilitat de les explotacions).
A pregunta del Secretari sobre si tots els propietaris estan d’acord amb la seva proposta, el Sr Francesc Vidal respon que farà les consultes oportunes.

3. Pressupost 2016
La Directora presenta el Pressupost per a l’exercici 2016, què ascendeix a 123.252,645 €, cosa que suposa un increment d’un 49 % respecte a l’exercici anterior. L’aportació per part de cada Comú serà de 25.000,00 €. S’incrementa per tant, en 5.000 € per Comú respecte a l’exercici anterior. Aquest augment estarà principalment destinat a la contractació d’una personna per atendre el Portal de la Vall.

La Directora informa de les linies principals del pressupost, i de la previsió dels treballs pressupostats.

La Directora ressenya que malgrat que per l’elaboració del Pla de conservació s’han pressupostat 6.000 €, els darrers contactes mantinguts fan preveure que el cost d’aquests treballs (què seran objecte d’un concurs internacional) serà notablement major, situant-se al voltant dels 60.000 €, però els comuns han près el compromís d’augmentar l’aportació pressupostada a partir del moment que es lliuri del Pla de conservació i s’exigeixi el seu pagament.

El Sr. Carles Iriarte demana si cara al turisme hi haurà un sol accés a la vall o més d’un?
La Directora respon que aquesta qüestió possiblement estigui en estudi; no està encara definida.

El Sr. Francesc Vidal planteja que per a una correcta presentació del pressupost a nivell comptable, creu que hi ha partides que no hi són però que hi haurien de figurar encara que suposin un cost zero.
La Directora respon adreçarà una consulta a la Interventora sobre aquesta qüestió.

El Sr. Carles Iriarte aprofita l’ocasió per plantejar el problema que suposa la manca d’entitat jurídica de la Comissió. El Pla de Gestió no recull això i aquest és el motiu pel qual les entitats que representa sempre l’han trobat insuficient.

4. Precs i preguntes

El Sr. Francesc Vidal pregunta si al Pressupost 2016 del Govern hi figura alguna dotació destinada a la vall?
La Sra Olga Gelabert respon que no. Recorda però, que existeixen línies de subvenció a les què els cortalans s’hi poden acollir.

El Sr. Jean Michel Armengol diu considerar que amb motiu de la capitalitat cultural iberoamericana que ostentarà Andorra la Vella l’any vinent, seria interessant cercar fórmules de promoció de la vall integrades en el programa d’activitats.
El Sr. Eron Estany respon que si de cas, atès que a finals d’any hi haurà eleccions comunals, considera més prudent iniciar contactes en aquest sentit una vegada formats els nous equips de govern comunals.

I sense altre tema a tractar, s’aixeca la sessió.

La Sra. Cònsol Major demana als presents si respecte als acords posats a consideració tenen alguna esmena, comentari o demanda d’informació a formular:

La Sra. Cèlia Vendrell exposa que entre la documentació tramesa l’ha satisfet molt en particular veure que s’ha signat un conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per un import aproximat de 62.000 €, per fer un important estudi sobre la conservació de la Vall. Diu que és l’acord més interessant que ha pres la Comissió des de que ella és consellera del Comú, i que per ella això és treballar en el sentit correcte, com també ho és el conveni (continuació de convenis anteriors) establert amb l’Institut d’Estudis Andorrans.
Per contra, diu considerar greus dues qüestions:
D’una banda, el fet que no s’hagi presentat a ratificació l’acta del Consell assessor del juny de 2016, ja aprovada, tot i que posteriorment se li fes arribar per correu electrònic, en avisar ella d’aquesta mancança.
D’altra banda, el fet que les taules resum dels capítols del Pressupost no quadrin amb alguns imports reflectits a les actes. En particular s’hi troba a faltar el mencionat estudi encomanat a la UAB. Efectivament a les actes hi consta que aquest estudi es finançarà a través d’una aportació suplementària dels comuns i una subvenció del Govern, però no hi ha constància de res d’això en el Pressupost.

La Sra. Cònsol Major discrepa que s’hagin de considerar greus les qüestions plantejades per la Sra. Vendrell. Així diu que, en efecte, va ser un error i es disculpa pel fet de no presentar a l’aprovació l’acta que s’ha esmentat, però en tot cas la Sra. Vendrell ja la té, i es presentarà per a la seva ratificació cara al proper Ple. I quant a les suposades mancances detectades en el Pressupost, ressenya que en tot cas el finançament de l’estudi encomanat a la UAB queda perfectament reflectit en les actes, i que cal tenir en compte que aquesta despesa correspon a l’exercici 2016, mentre que el pressupost presentat és el de l’exercici 2017. En qualsevol cas nega la més mínima intenció d’ocultar informació i indica a la Sra. Vendrell, que com sempre li ha dit, per a més detalls o dubtes pot adreçar-se a la directora del Pla de Gestió o a ella mateixa com a representant del Comú a la Comissió de Gestió.
Pel que fa al conveni establert amb la UAB, explica que ha estat fruit d’un procés llarg, ja que va anar precedit de l’organització d’un concurs adreçat a diferents universitats de França i Espanya.

I clos el torn d’intervencions, per assentiment, el Ple ratifica els acords adoptats per la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror en les sessions celebrades els dies 28 de juny, 18 d’octubre i 2 de desembre del 2016, i pel Consell Assessor en la sessió celebrada el dia 13 de novembre del 2015.

10. Informes de caràcter general
La Sra. Cònsol Major informa al Ple que el Tribunal Constitucional ha dictat sentència en el marc del recurs d’empara presentat pels agents de circulació del Comú, contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia en la que es desestimava el seu recurs presentat contra l’Ordinació de creació de la Mútua dels Agents de Circulació Comunal.
La sentència declara que si bé s’ha aplicat correctament la llei ordinària, en aquest cas la Llei 8/2005, dels agents de circulació comunals, cal examinar, -cita textual- si en executar amb fidelitat la legislació ordinària es van vulnerar preceptes o drets reconeguts en la Constitució.
Per tot plegat, el Tribunal declara que s’ha vulnerat el dret a obtenir una decisió fonamentada en dret, declara la nul·litat de les sentències del Tribunal Superior de Justícia i retrotreu les actuacions al moment del pronunciament de les sentències esmentades.

11. Precs i preguntes
La Sra. Cònsol Major informa que d’acord amb el procediment regulat a l’article 23.2 del l’Ordinació sobre organització i funcionament dels comuns, la Sra. Cèlia Vendrell, com a consellera representant del Partit Socialdemòcrata i Independents, ha registrat a la secretaria general del Comú dos preguntes i un prec, als què el Secretari General donarà lectura a continuació –es transcriuen amb les respostes i intervencions subsegüents- :

1) En la sentència del 20 de desembre de 2016 de la Causa 2016-14 i 32 RE dels agents de circulació de la parròquia d’Escaldes-Engordany contra el Comú d’Escaldes-Engordany, el Tribunal Constitucional va anul·lar, entre altres, les sentències del 26 de febrer i del 22 d’abril i els autes del 22 d’abril i del 28 de juliol de 2016 dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia i va ordenar retrotreure les actuacions al moment del pronunciament de les sentències esmentades. Ens poden explicar quines repercussions tindran sobre la Mútua dels Agents de Circulació aquests acords del Tribunal Constitucional i quines decisions pensa prendre el Comú d’Escaldes-Engordany per tal de donar compliment a l’article 36 de la Llei 8/2005 del 21 de febrer, dels agents de circulació comunals?

La Sra. Cònsol Major respon que no pot contestar aquesta pregunta, en tant que pel moment el Tribunal Superior de Justícia encara no s’ha pronunciat. En qualsevol cas però, garanteix que sigui quina sigui aquesta sentència, el Comú l’acomplirà al peu de la lletra.

La Sra. Cèlia Vendrell demana a la Sra. Cònsol major si, tal com va expressar davant els mitjans quan es va fer pública la sentència del Tribunal Constitucional, en cas que s’hagi d’oferir un assegurança complementària als agents de circulació, aquesta es farà extensiva a la resta de treballadors del Comú.

Aclarint que no estava parlant d’una assegurança complementària generalitzada, sinó per accidents de treball i pensions d’invalidesa per malaltia professional, la Sra. Cònsol Major respon que, en efecte, ella considera que han de tenir els mateixos drets un agent de circulació que un manobre o un pintor, per exemple. En qualsevol cas, però, tot això estarà en funció de la sentència definitiva.

2) En relació a la vall del Madriu-Perafita-Claror, se’ns ha lliurat còpia del projecte d’ordinació reguladora de la vall del Madriu-Perafita-Claror, versió de data 26 de setembre de 2016. A data d’avui, quatre mesos després d’aquesta versió, quin és el calendari de treball que té previst la Comissió de Gestió en relació a aquesta ordinació i quan es creu que estarà disponible per la seva aprovació en els Consells de Comú de les quatre parròquies implicades?

La Sra. Cònsol Major respon que tampoc pot contestar quan serà sotmesa aquesta ordinació a l’aprovació dels comuns, ja que la situació es troba en el mateix punt que va explicar en una anterior sessió de Consell. A saber, els quatre comuns ja tenen un esborrany de l’ordinació en mans dels respectius departaments jurídics i s’està en espera de rebre les seves opinions i eventuals propostes de modificació. Confia en aquest sentit, que en la propera reunió de la Comissió de Gestió, ara sota la presidència del Comú d’Andorra la Vella, es tractarà la qüestió i a partir d’aquí ella podrà informar al respecte amb major precisió.

La Sra. Cèlia Vendrell planteja si de la resposta cal deduir que no hi ha prevista una reunió de treball dels consellers de la majoria i de la minoria amb els tècnics que han redactat l’ordinació. Una reunió de caràcter tècnic prèvia a la sessió de Comú en la que es presentarà l’ordinació a aprovació, que al seu parer evidentment s’hauria de celebrar, i en la què els consellers podrien plantejar la incorporació d’esmenes, seguint l’exemple del que es va fer al si de la Comissió quan es va preparar l’Ordinació sobre l’accés rodat als camins de la parròquia. En aquest cas van treballar majoria i minoria conjuntament i diu que ara s’esperava el mateix, ja que més enllà de les qüestions estrictament jurídiques, en tot el demés haurien de tenir ocasió de dir-hi la seva tant els consellers de la majoria i la minoria, com els representants de les entitats que formen part del Consell Assessor.

Després de recordar-li que els redactors de l’ordinació no han estat els tècnics comunals sinó un despatx d’advocats, la Sra. Cònsol Major demana a la Sra. Vendrell que no es preocupi, ja que l’esborrany ja s’ha fet arribar a tots els consellers, i a tots se’ls permetrà participar en la revisió del text, i formular i discutir les seves demandes.

La Sra. Cèlia Vendrell diu entendre, per tant, que es citarà als consellers així com als cortalans i altres entitats que formen part del Consell Assessor, a una reunió per tractar sobre aquesta ordinació abans que es presenti a l’aprovació del Ple. Diu que això és el que espera i demana.

La Sra. Cònsol Major diu que pren nota de la petició i que aquesta serà atesa, tot i no poder concretar ara mateix el format de la reunió i tipus de contactes a mantenir.

3) Prec sobre embelliment de la parròquia

La Sra. Cèlia Vendrell exposa que la proposta que ara formularà ja tenia intenció de formular-la en la darrera sessió de Consell, però que no va tenir ocasió de fer-ho perquè en l’ordre del dia d’aquella reunió no s’hi va incloure l’apartat de precs i preguntes, cosa que la va molestar molt. Diu considerar aquest fet contrari a la democràcia i al dret de la minoria a expressar-se al si del Consell de Comú.

Una vegada feta constar la seva queixa, exposa que la proposta que vol planejar sorgeix arran d’uns comentaris fets pel Sr. Tudel en una reunió de la Comissió de Serveis, en el moment que es va aprovar pintar les façanes de diversos espais públics malmeses amb graffitis. El Sr. Tudel, resumint el problema, venia dir “nosaltres pintem i ells ens hi pinten a sobre”. Pensant en això, la Sra. Vendrell diu que va recordar una iniciativa de la Sra. Lydia Magallon quan era Cònsol: el mural pintat on s’uneixen els dos Valires; un mural que ara s’ha degradat amb graffitis al damunt, però que durant molts anys va ser respectat, atès que, de fet, els graffiters entre ells solen respectar-se.
Partint d’aquesta reflexió i, deixant clar que aquest seria un tema que s’hauria de tractar i perfilar en Comissió, formula la següent proposta:
Organitzar un concurs adreçat a la gent del món dels graffitis, oferint-els-hi diferents espais (parets i murs) a pintar. Constituir un jurat en el que també hi estigui representats els propis graffiters, i que per a la proposta guanyadora en cada espai, el Comú assumeixi el cost de la pintura.
La Sra. Vendrell diu creure que amb aquesta iniciativa s’evitaria que en parets recent pintades s’hi facin graffitis d’escàs valor artístic, i per contra, al temps que s’embelleix la parròquia, es donaria un al·licient a joves que molts cops n’estan mancats.

Després d’agrair la proposta, la Sra. Cònsol Major posa de relleu que des del Departament de Joventut del Comú ja s’han desenvolupat i es continuen desenvolupant iniciatives d’aquest tipus. Posa com a exemple les activitats organitzades el passat estiu amb motiu de la inauguració de l’skate parc.

La Sra. Cèlia Vendrell exposa que ella no forma part de la Comissió de Joventut (li és impossible formar part de totes) i que desconeixia que s’estava treballant en el mateix sentit. De tota manera, puntualitza que ella no està parlant d’activitats recreatives adreçades a la mainada, sinó d’un concurs amb ambició de qualitat artística què motivi a joves amb un cert prestigi dins del món del graffiti. Joves que entre ells es respecten i saben respectar les seves obres.

Clos el torn d’intervencions i no havent-hi altre prec ni pregunta formulats, s’esgota l’ordre del dia de la reunió. Essent les 17:05 hores, la Sra. Cònsol Major aixeca la sessió.