Inici / Actes Consell de Comú / 20 de gener de 2017 (extra)

20 de gener de 2017 (extra)

L’any dos mil disset, divendres, dia 20 de gener, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió extraordinària, sota el següent Ordre del dia:


Punt únic: Proposta d’aprovació del Decret mitjançant el qual es sotmet a informació pública tota la documentació que conforma el projecte de revisió del Pla d’ordenació i urbanisme de la parròquia d’Escaldes-Engordany (POUPEE), durant el termini de seixanta dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trini Marin, Cònsol Major, assisteixen tots els membres de la Corporació. Havent-hi doncs el quòrum necessari i essent les 17:15 h, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia el tractament del punt únic previst a l’ordre del dia.

· Proposta d’aprovació del Decret mitjançant el qual es sotmet a informació pública tota la documentació que conforma el projecte de revisió del Pla d’ordenació i urbanisme de la parròquia d’Escaldes-Engordany (POUPEE), durant el termini de seixanta dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra
La Sra. Cònsol Major informa al Ple sobre la proposta presentada:

L’aprovació del POUP va ser el desembre 2007 i la seva entrada en vigor l’1 de febrer del 2008. Nou anys després de la seva aprovació definitiva, aquest 2017 la corporació proposa una revisió profunda i més acurada. L’objectiu no és altre que determinar les línies bàsiques d’un creixement urbanístic ordenat i sostenible de la parròquia d’Escaldes-Engordany, tenint-ne en compte les seves particularitats.


Una de les premisses bàsiques de les quals parteixen els plans d’urbanisme és el creixement demogràfic que experimentarà la parròquia al llarg dels propers anys. Un factor clau per determinar els equipaments públics de futur, així com l’ús dels recursos naturals.

Hi ha altres factors cabdals què s’han tingut en consideració durant la projecció de la revisió del POUP amb l’objectiu de concretar el model de parròquia més convenient en termes d’habitatge, impuls econòmic, usos del sòl, equipaments públics, mobilitat, infraestructures o patrimoni. Tot això tenint en compte la viabilitat tant econòmica com tècnica de les actuacions, la seguretat de les persones i dels béns, la sostenibilitat ambiental, l’equilibri i l’harmonia amb l’entorn, la protecció del patrimoni natural i cultural, la millora del paisatge urbà i natural. I tot aquest conglomerat es crea a partir de les necessitats dels ciutadans i les ciutadanes.

L’objectiu del Comú d’Escaldes-Engordany és potenciar el desenvolupament econòmic de la parròquia, respectant l’equilibri entre el creixement i la sostenibilitat, mitjançant noves actuacions adreçades principalment a millorar l’espai urbà i públic, protegint els espais naturals, i millorar la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes, amb la confecció d’un model atractiu de parròquia.


L'exposició pública de la revisió del POUPEE es podrà visitar a partir del dimecres dia 25 de gener a la cinquena planta de casa comuna. Els interessats tindran tota la documentació al seu abast, un vídeo explicatiu i tècnics del departament d’Urbanisme respondran als seus dubtes.


Per tot plegat, seguint el procediment establert a l’article 96 de la Llei del sòl, proposo l’adopció de l’acord de sotmetre a informació pública el projecte de revisió del POUPEE.

Intervé a continuació la Sra. Cèlia Vendrell expressant que, com no podria ser d’altra manera, dóna el seu total suport a la proposta d’exposició pública del projecte de revisió del POUPEE.
Expressa tanmateix que no acaba d’entendre perquè s’ha convocat una reunió extraordinària amb aquesta finalitat quan, al seu parer, la proposta podia haver estat un punt més inclòs a l’ordre del dia a la reunió ordinària què s’acaba de celebrar.


La Sra. Cònsol Major exposa que per la seva rellevància el punt a tractar era mereixedor d’una reunió extraordinària què, en principi, es preveia convocar en una data anterior. En qualsevol cas, afegeix, no s’ha fet res que no estigui contemplat al Reglament de funcionament dels comuns


El Sr. Marc Magallon, per la seva part, diu que vol felicitar a la corporació i als tècnics pel treball realitzat. Al propi temps recorda que la parròquia d’Escaldes-Engordany, concretament amb la urbanització de la zona del Clot d’Emprivat, ja va se pionera en temes de gestió i desenvolupament urbanístic, i en el mateix sentit, diu considerar molt positiu el nou pas endavant que avui representen els treballs de revisió del POUP


I clos el torn d’intervencions, per assentiment, el Ple aprova la proposta presentada.
Essent les 17:25 hores, la Sra. Cònsol Major aixeca la sessió