Inici / Ordinacions i Reglaments / Modificació ordinació tributaria (març 2017)

Modificació ordinació tributaria (març 2017)

Ordinació del 24-3-2017 de modificació de l’ordinació de modificació i refosa de l’ordinació tributària

Vist l’article 80.2 de la Constitució del Principat d’Andorra;


Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, del 4 de novembre del 1993;

Vist el Codi de l’Administració;

Vista la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals;

Vista la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari;

Vistos els Decrets de l’11 de febrer, del 22 d’abril i del 21 d’octubre de 2015, què aproven, respectivament, els Reglaments d’aplicació dels tributs, de revisió en via administrativa dels actes d’aplicació dels tributs i de recaptació dels tributs, què complementen en tots els casos la Llei de bases de l’ordenament tributari;

Vist el Títol II de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig;

Vista la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’embargament;

Vista l’Ordinació del 18 de febrer del 2016, de modificació i refosa de l’Ordinació tributària i la seva posterior modificació de data 15 de desembre del 2016,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la seva sessió de Consell què ha tingut lloc el dia 24 de març del 2017; ha acordat aprovar la següent:

 

ORDINACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ORDINACIÓ DE MODIFICACIÓ I REFOSA DE L’ORDINACIÓ TRIBUTÀRIA

 

Article 1. Modificació de l’article 30

Es modifica l’apartat 6, Tipus de gravamen, de l’article 30, Impost sobre els rendiments arrendataris, què queda redactat així:


6. Tipus de gravamen

El tipus de gravamen és del 3% per a les rendes anuals obtingudes durant l’any 2015.

El tipus de gravamen per a les rendes anuals obtingudes durant l’any 2016 i següents serà de:

3% per a bases de tributació fins a 40.000 euros
4% per a bases de tributació a partir de 40.000,01 euros

 

Article 2. Modificació de l’Annex 2

Es modifica l’annex 2, Impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals: tipus de gravamen aplicables per activitats i quotes màximes de l’impost, afegint-hi la següent referència i descripció:Ref. Descripció Tipus Grav. Màxim
92.52.10 Activitats de museus 0 0

 

Disposició final única

La present Ordinació tributària entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra..


Cosa què es fa pública per a general coneixement i efectes

Escaldes-Engordany, casa comuna, 24 de març del 2017.