Inici / Ordinacions i Reglaments / Modificació preus públics (març 2017)

Modificació preus públics (març 2017)

Ordinació del 24-3-2017 de modificació de l’Ordinació sobre preus públics

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, capítol II, secció primera, article 5.1,
Vista la Llei de finances comunals, capítol II, Preus públics, article 42, Aplicació i gestió, apartat 2n,
El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 24 de març de 2017, ha aprovat la següent,

ORDINACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ORDINACIÓ SOBRE PREUS PÚBLICS

L’Ordinació sobre preus públics de data 15 de desembre de 2016, en endavant OPP, queda MODIFICADA, AMPLIADA i CONFIRMADA com segueix:


Article 1

L’article 8 de l’OPP, Preus públics per a la utilització privativa o aprofitament especial degudament autoritzat del sòl, subsòl o vol d’un bé de domini públic comunal, apartat 5, Estacionament de vehicles a la via pública i aparcaments públics oberts, subapartat b, Rotació aparcaments horitzontals i verticals amb equips de control d’accés, punt 1, Preus tiquet horari, queda redactat així:


b-1) Preus tiquet horari


Aparcaments vehicles Verticals Horitzontals

1a 1/2 hora Gratuïta Gratuïta

Fracció de 15 minuts 0,50 € 0,50 €
Tarifa màx. Nocturna (21h-8h) 10,80 € 3,00 €
Tarifa màxima diürna (8h-21h) 20,80 € .. 20,80 €

L’aparcament Vilars té la primera hora gratuïta i una tarifa màxima de 10 € per dia.


Aparcament autobusos  

Fracció de 15 minuts 1,00 €
Tarifa màxima diària 40,00 €Aparcaments autocaravanes (Serveis inclosos) Horitzontals

Fracció de 15 minuts 1,00 €
Tarifa màx. diària 40,00 €

En el cas que un vehicle ocupi més d’una plaça haurà d’abonar el preu per l'ocupació de les places corresponents. S’aplicarà el preu del tiquet horari a partir de la data i hora d'entrada en que es produeix l’ocupació.

 

Article 2

L’article núm. 8 de l’OPP, Preus públics per a la utilització privativa o aprofitament especial degudament autoritzat del sòl, subsòl o vol d’un bé de domini públic comunal, apartat 5, Estacionament de vehicles a la via pública i aparcaments públics oberts, subapartat c, Abonaments Aparcaments horitzontals i verticals, punt 1, Abonament mensuals en aparcaments amb equips de control d’accés, queda redactat així:


c.1) Abonament mensuals en aparcaments amb equips de control d’accés:

El preu base de l’abonament s’entèn sense reserva de plaça en cap aparcament concret.

Per calcular el preu final de l’abonament, cal afegir al preu base el suplement corresponent al tipus d’abonament escollit per l’usuàri.


1. Preu base vehicles:


Per 24 hores 70,00 €
Dilluns -divendres 13h (8h-21h) 38,00 €
10h (8h-18h) 30,00 €
Dilluns -diumenge 13h (8h-21h) 46,00 €
10h (8h-18h) 40,00 €

 

2. Suplement pel tipus d’abonament


Preu

Accés a tots els aparcaments (*) 5,00 €
Reserva de plaça (**) 5,00 €

(*) Disponible tan sols en el preu base de 24 hores.
(**) La reserva de plaça tan sols es pot sol.licitar als aparcaments verticals de Caldea, Prat del Roure, Vilars i Boïgues.


3. Autocaravanes


Per 24 hores
Dilluns -diumenge 153,11 €

 

El pagament dels abonaments és mensual i es merita el primer dia de cada mes. Aquest s’efectua per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra.

 

Disposició transitòria

Els preus públics establerts en la present Ordinació s’entenen sense l’aplicació de l’impost general indirecte, a excepció feta d’aquells que es defineixen a l’article 8.5.b. i 8.5.c.2. Tots els restants preus públics que resultin afectats per l’aplicació d’aquest impost, es veuran automaticament incrementats conforme al tipus de gravàmen que la Llei estableixi per a cada concepte.


Disposició final única

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.


Escaldes-Engordany, casa comuna, 24 de març del 2017.