Inici / Ordinacions i Reglaments / Ordinació tributària (mod. juny 2017)

Ordinació tributària (mod. juny 2017)

Ordinació del 19-6-2017 de modificació de l’ordinació de modificació i refosa de l’ordinació tributària

 

Vist l’article 80.2 de la Constitució del Principat d’Andorra;


Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, del 4 de novembre del 1993;

 

Vist el Codi de l’Administració;

 

Vista la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals;

 

Vista la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari;

 

Vistos els Decrets de l’11 de febrer, del 22 d’abril i del 21 d’octubre de 2015, què aproven, respectivament, els Reglaments d’aplicació dels tributs, de revisió en via administrativa dels actes d’aplicació dels tributs i de recaptació dels tributs, què complementen en tots els casos la Llei de bases de l’ordenament tributari;

 

Vist el Títol II de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig;

 

Vista la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l’embargament;

 

Vista l’Ordinació del 18 de febrer del 2016, de modificació i refosa de l’Ordinació tributària i les seves posteriors modificacions de data 15 de desembre de 2016 i 24 de març de 2017;

 

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la seva sessió de Consell què ha tingut lloc el dia 19 de juny de 2017; ha acordat aprovar la següent:

 

ORDINACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ORDINACIÓ DE MODIFICACIÓ I REFOSA DE L’ORDINACIÓ TRIBUTÀRIA

 

Article 1. Modificació de l’Annex 2

Es modifica l’annex 2, Impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals: tipus de gravamen aplicables per activitats i quotes màximes de l’impost, afegint-hi la següent referència i descripció:Ref.        Descripció Tipus                                     Grav. Màxim
92.61.30 Gestió d’altres instal·lacions esportives 1,77 620,78

 

Disposició final única

 

La present Ordinació tributària entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra..


Cosa què es fa pública per a general coneixement i efectes

 

Escaldes-Engordany, casa comuna, 19 de juny de 2017.