Inici / Ordinacions i Reglaments / Ordinació preus públics (mod. juny 2017)

Ordinació preus públics (mod. juny 2017)

Ordinació del 19-6-2017 de modificació de l’Ordinació sobre preus públics

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, capítol II, secció primera, article 5.1,

 

Vista la Llei de finances comunals, capítol II, Preus públics, article 42, Aplicació i gestió, apartat 2n,

 

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 19 de juny de 2017, ha aprovat la següent,

 

ORDINACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ORDINACIÓ SOBRE PREUS PÚBLICS

 

L’Ordinació sobre preus públics de data 15 de desembre de 2016, en endavant OPP, queda MODIFICADA, AMPLIADA i CONFIRMADA com segueix:


Article únic

 

L’article 9 de l’OPP, Preus públics per a la prestació de serveis de tipus no administratiu, apartat 1, Escoles bressol, queda redactat així:


9.1 Escoles bressol

 

Fet generador: constitueix el fet generador del preu públic la prestació del servei de l’Escola Bressol.

Import: l’import d’aquest preu públic s’estableix de la manera següent:

Preus mensuals Escoles Bressol

· Règim de tot el dia: 348,00 €
· Règim de mig dia, matí: 210,00 €
· Règim de mig dia, tarda: 162,00 €
· Dissabte matí: 40,00 €


El pagament d’aquests preus públics és mensual i es merita el primer dia de cada mes.

 

El pagament de la quota resultant s’efectua per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra.


Disposició final única

 

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.


Cosa què es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, casa comuna, 19 de juny de 2017.