Inici / Ordinacions i Reglaments / Suplement de crèdit carrer St. Antoni

Suplement de crèdit carrer St. Antoni

Ordinació del 19-6-2017 de suplement de crèdit a favor de la partida pressupostària 501-4501001-60706 “Carrer Sant Antoni”

 

Vist el que disposa l’article 5.1. de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns;


Vist el que disposa l’article 72 de la Llei de les finances comunals i l’informe emès pel servei d’Intervenció;

Atesa la necessitat de fer front a l’adjudicació dels treballs de construcció del nou carrer què ha de comunicar l’av. del Fener amb el vial de l’Obac (continuació del carrer Sant Antoni);

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de Consell de Comú de data 19 de juny del 2017, previ informe de la Intervenció, ha aprovat la següent

ORDINACIÓ

Article 1r. S’aprova un suplement de crèdit a la partida pressupostària 501-4501001-60706 “Carrer Sant Antoni”, per un import global de 70.000 €, per fer front a l’adjudicació dels treballs de construcció del nou carrer què ha de comunicar l’av. del Fener amb el vial de l’Obac (continuació del carrer Sant Antoni);.

 

Article 2n. El suplement crèdit es finançarà amb la incorporació de romanents de tresoreria.

 

Article 3r. La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 19 de juny de 2017.