Inici / Ordinacions i Reglaments / Despesa plurianual reforma Piscines Comunals

Despesa plurianual reforma Piscines Comunals

Ordinació del 19-6-2017, de despesa plurianual per fer front a la licitació dels treballs de reforma de les Piscines Comunals


Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, títol II, capítol 2, article 5.1 i la Llei de les finances comunals del 27 de juny del 2003,

 

Vist l’informe emès pel cap del Departament d’Urbanisme en relació als treballs de reforma de les Piscines Comunals,

 

Vista la necessitat d’adequar aquesta instal·lació;

 

Atès que per procedir a l’adjudicació dels treballs esmentats és preceptiva l’aprovació d’una Ordinació de despesa plurianual, per un import de 1.770.000 €, a favor de la partida pressupostària 501-3420001-61200 "Millora d’edificis", per finançar els esmentats treballs;

 

Atès el que preveu l’article 77 de la Llei de les finances comunals, i examinada la corresponent memòria explicativa.

 

El Comú, previ informe de la Intervenció, aprova la següent :

 

ORDINACIÓ

 

Article 1r. S’aprova una ordinació de despesa plurianual, per un import de 1.770.000 €, 1.450.000 € dels quals per a l’exercici 2018 i 250.000 € per a l’exercici 2019, per fer front als treballs de reforma de les Piscines Comunals, destinada a la partida pressupostària 501-3420001-61200 "Millora d’edificis", atenent al que disposa l’article 77.4 de la Llei de les Finances Comunals..

 

Article 2n. Atenent al que disposa l'article 77.5 de la Llei de les finances comunals, el crèdit derivat de l'aprovació de la despesa plurianual serà efectiu a partir de la seva incorporació a les Ordinació pressupostàries dels exercicis corresponents.

 

Article 3r. La present Ordinació entrarà en vigor al mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Cosa què es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, casa comuna, 19 de juny de 2017