Inici / Ordinacions i Reglaments / Crèdit extraordinari Conveni SAD

Crèdit extraordinari Conveni SAD

Ordinació del 19-6-2017 de crèdit extraordinari a favor de la partida pressupostària de nova creació 102-2313000-41001 “Conveni SAD”

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i l'Ordinació general pressupostària i financera, article 23.1 i concordants;


Vist l’informe del Departament de Recursos Humans en relació a la reestructuració del servei d’assistència domiciliària (en endavant SAD);

 

Atès que al pressupost vigent no hi ha cap partida de capítol 4 assignada a tal efecte;

 

El Comú d'Escaldes-Engordany, en el transcurs de la sessió de consell celebrada en data 19 de juny de 2017, previ informe de la Intervenció, aprova la següent

 

ORDINACIÓ

 

Article 1r. S’aprova un crèdit extraordinari per un import de 148.032 €, destinat a la partida pressupostària de nova creació 102-2313000-41001 “Conveni SAD”, per fer front al pagament de les nòmines del programa de reestructuració del SAD

 

Article 2n. Aquest crèdit extraordinari es finançarà amb reducció de les partides:
602-2313000-12000 Sou base personal contractual 76.429,00 €
602-2313000-16030 CASS personal contractual 11.847,00 €
602-2313000-13000 Sou base personal eventual 51.737,00 €
602-2313000-16050 CASS personal eventual 8.019,00 €

 

Article 3r. La present Ordinació entrarà en vigor el dia de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 19 de juny de 2017.