Inici / Ordinacions i Reglaments / Crèdit extraordinari adquisició del terreny de l'antic Hotel Casino

Crèdit extraordinari adquisició del terreny de l'antic Hotel Casino

Ordinació del 19-6-2017 de crèdit extraordinari a favor de la partida pressupostària de nova creació 101-1510000-60000 “Adquisició de terrenys”

 


Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i l'Ordinació general pressupostària i financera, article 23.1 i concordants;

 

Vista la necessitat de disposar d’un aparcament públic a la zona alta de l’avinguda Carlemany i les característiques de la parcel·la;

 

Atès que al pressupost vigent no hi ha cap partida assignada a tal efecte;

 

El Comú d'Escaldes-Engordany, en el transcurs de la sessió de consell celebrada en data 19 de juny de 2017, previ informe de la Intervenció, aprova la següent

 

ORDINACIÓ

 

Article 1r. S’aprova un crèdit extraordinari per un import de 4.965.000 €, destinat a la partida pressupostària de nova creació 101-1510000-60000 “Adquisició de terrenys”, per fer front a la compra del terreny que conforma la unitat cadastral 7U05111 (antic Hotel Casino).

 

Article 2n. Aquest crèdit extraordinari es finançarà amb un préstec per un import màxim de 2.400.000 € i la incorporació de romanents de tresoreria.

 

Article 3r. La present Ordinació entrarà en vigor el dia de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 19 de juny de 2017.