Inici / Actes Consell de Comú / 24 de març de 2017

24 de març de 2017

L’any dos mil disset, divendres, dia 24 de març, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

 1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de les actes corresponents a les sessions ordinària i extraordinària celebrades el dia 20 de gener de 2017.
 2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 9, 16, 23 i 30 de gener; 6, 13, 20 i 28 de febrer, i 6 i 13 de març de 2017.
 3. Proposta d’aprovació de l’Estat general de comptes corresponent a l’exercici econòmic 2016.
 4. Proposta d’incorporació al pressupost 2017 dels crèdits relatius a compromisos de despesa i d’inversió no realitzats durant l’exercici anterior, per un import total de 1.659.246,88 €, d’acord amb els articles 63 i 64.3 b), de la Llei de les finances comunals.
 5. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació sobre preus públics.
 6. Proposta d’aprovació de l’Ordinació què modifica l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació tributària.
 7. Conforme al mandat de la Sentència núm. 29/2016 del Tribunal de Batlles, de data 21 de març del 2016, proposta de resolució de l’expedient incoat en relació a la unitat cadastral 7U00149, situada a la partida d’Engolasters, i d’inscripció de la referida unitat al cadastre amb les divergències plantejades per les parts en relació als límits, la titularitat i les quotes de propietat.
 8. Proposta de ratificació dels acords adoptats pel Consell Assessor del Pla de Gestió de la vall del Madriu-Perafita–Claror en la sessió celebrada el dia 28 de juny del 2016, i l’acta de la sessió del traspàs de la presidència de la Comissió de Gestió, de data 20 de gener del 2017
 9. Informes de caràcter general.
 10. Precs i preguntes.

 

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trini Marin, Cònsol Major, assisteixen tots els membres de la Corporació. Havent-hi doncs el quòrum necessari i essent les 16 h, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió.

Previ a tot, la Sra. Cònsol Major demana al Ple guardar un minut de silenci per tal d’honorar la memòria de qui fou la Sra. Helena Babot Portell, exconsellera del Comú què va morir en data recent.

Transcorregut un respectuós minut de silenci, s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia de la sessió.

 

 1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de les actes corresponents a les sessions ordinària i extraordinària celebrades el dia 20 de gener de 2017

La Sra. Cònsol Major demana als presents si tenen alguna esmena o comentari a formular en relació als esborranys de les actes què es sotmeten a la seva aprovació.

 

 

I no havent-hi cap esmena formulada, per assentiment, el Ple aprova l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 15 de desembre de 2016.

 

 1. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 9, 16, 23 i 30 de gener; 6, 13, 20 i 28 de febrer, i 6 i 13 de març de 2017

Sessió de la Junta de Govern de data 9 de gener de 2017

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 2 de gener del 2017, que serà presentada al Ple del Comú   per a la seva ratificació.

 

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 7 al 25/2017 (comerç), i del núm. 26 al 42/2017 (exempcions fiscals).

 

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions núm. 68/2016 i 69/2016 de factures conformades per un import net a pagar de 1.372,96 € i 325.289,68 €, respectivament. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de pagaments presentada per un import de 1.375,96 €.

 

3.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 1 d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici.

 

4.- Concursos.- S’acorda convocar, conjuntament amb el Comú d’Andorra la Vella, un concurs públic per a la selecció i contractació d’un professional de l’arquitectura, per a la redacció del projecte i posterior direcció d’obra dels treballs de remodelació i d’embelliment de les avingudes Meritxell i Carlemany. A tal efecte, s’acorda facultar al Comú d’Andorra la Vella per a la convocatòria de la licitació en nom i representació del Comú d’Escaldes-Engordany.

 

Sessió de la Junta de Govern de data 16 de gener de 2017

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 9 de gener de 2017, que serà presentada al Ple del Comú   per a la seva ratificació.

 

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 44 al 47/2017 (obres menors), del núm. 48 al 84/2017 (cadastre), del núm. 85 al 94/2017 (comerç), i del núm. 95 al 97/2017 (urbanisme).

 

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 70/2016 de factures conformades per un import net a pagar de 13.532,60 €. I, verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de pagaments presentada per un import 104.056,41 €.

 

3.- Personal.-

 

Vistes les baixes mèdiques presentades per la Sra. Joaquima BOLADO SANTOS i pel Sr. Pere TORRES ORPINELL (vigilants d’aparcaments nocturn), s’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del Sr. Manuel DA SILVA SANTOS, del 4 de gener de 2017 fins que els titulars de les places es reincorporin al seu lloc de treball.

 

Vista la baixa mèdica presentada per la Sra. Maria José NUEZ SILVA (atenció al públic), s’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del Sr. Álvaro MARTINS SALVADOR, del 13 de gener de 2017 fins que la titular de la plaça es reincorpori al seu lloc de treball.

 

S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del Sr. Gregori MARIN BOTELLO   (conserge/op. manteniment d’Esports), del dia 1 de febrer de 2017 al 30 de juny de 2017.

 

S’acorda prorrogar les contractacions, amb caràcter eventual, dels Srs. David FERNANDEZ MARTIN (operari de la deixalleria) i Oscar PAEZ GALVEZ (operari de neteja), de l’1 de febrer de 2017 al 31 d’octubre de 2017.

 

S’acorda convocar un concurs pel procediment de promoció interna, per a cobrir 2 places d’Informador turístic.

 

S’autoritza la demanda presentada perla Sra. Laia MUÑOZ GOMEZ (alumna del Lycée Comte de Foix) per realitzar una estada de descoberta professional al departament de Cultura, del dia 30 de gener al 3 de febrer de 2017.

 

S’autoritza la demanda presentada per la Sra. Filipa PAIS MARTINS (alumna del Lycée Comte de Foix) per realitzar una estada de descoberta professional al departament d’Infància, del dia 30 de gener al 10 de febrer de 2017.

 

Vista la sol·licitud formulada per l’Associació d’Amics del Pont dels Escalls i vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la funció pública, s’acorda concedir un permís administratiu al Sr. Ricard ORTEGA GISPERT, agent de circulació, per participar als preparatius de l’Escudella de Sant Antoni els dies 16 i 17 de gener de 2017.

 

S’acorda la inscripció de les persones que es detallen a continuació al curs “Word” impartit per CESI:

 

Administració (1 pax)

Finances (1 pax)

Circulació (6 pax)

Gent Gran (4 pax)

Aparcaments (1 pax)

Infància (1 pax)

Serveis (3 pax)

Urbanisme (1 pax)

Recursos Humans (2 pax)

Esports (2 pax)

Cultura (1 pax)

Comunicació (1 pax)

 

El cost total del curs és de 3.840 € (4 grups, 160 € per persona) i la formació té una durada de 12 hores.

 

S’acorda la inscripció de les persones que es detallen a continuació al curs “Educació emocional per a docents i educadors” impartit per La universitat d’Andorra:

 

Sheila Sales (educadora E. Bressol 1)

Carolina Huguet (educadora E. Bressol 2)

Maria Teixidó (educadora E. Lleure 1)

Iria Torres (educadora E. Lleure 2)

 

El cost total del curs és de 320 € (80 € per persona) i la formació té una durada de 8 hores.

 

S’acorda la inscripció de les persones que es detallen a continuació al curs “Tècnic de Nivell Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals” impartit per MUTUAND:

 

Montserrat Bota (tècnic Arxiu Històric)

Antoni Puig (informador turístic)

Mònica Ruiz (conserge)

Umar Farooq (op. deixalleria)

Carles Roman (tècnic Joventut)

Cristian Espejo (mecànic)

 

El cost total del curs és de 1.200 € (200 € per persona) i la formació té una durada de 50 hores.

 

S’acorda la inscripció de les persones que es detallen a continuació al curs “Taller de Tècniques de dinamització de grups” impartit per Gamma Management:

 

Joaquim Pujol (tècnic de joventut)

Carlos Roman (tècnic de joventut)

Vanessa Sánchez (animadora de la Llar)

Cristina Raya (animadora de la Llar)

Maria Teixidó (educadora E. Lleure 1)

Iria Torres (educadora E. Lleure 2)

 

El cost total del curs és de 990 € (165 € per persona) i la formació té una durada de 9 hores.

 

S’acorda la inscripció del Sr. Carlos ROMAN VAZQUEZ (tècnic de Joventut), al curs “Animació Sociocultural” impartit per la Universitat Oberta de Catalunya. El cost del curs és de 311,46 € i la formació té una durada de 150 hores.

 

S’acorda la inscripció de la Sra. Raquel GARCIA CONDE (cap de recursos Humans), al curs “Psicologia del lloc de treball: definició, valoració i selecció” impartit per la Universitat Oberta de Catalunya. El cost del curs és de 155,73 € i la formació té una durada de 75 hores.

 

S’acorda la inscripció del Sr. Jacob GONZALEZ BORRELL (gestor de projectes), al curs “Organització d’esdeveniments esportius” impartit per la Cambra de Comerç. El cost del curs és de 240 € i la formació té una durada de 15 hores.

 

S’acorda la inscripció del següent personal al curs “Tallers de comunicació” impartit per Cristina Segura Coach:

 

Personal educatiu de les Escoles Bressol (25 pax)

 

El cost total del curs és de 2.194,50 € (87,78 € per persona) i la formació té una durada de 39 hores.

 

S’acorda la inscripció del següent personal al curs “Training: Formació de comandaments impartit per MRC Internacional Training:

Caps de departament (13 pax)

 

El cost total del curs és de 6.000 € (461,54 € per persona) i la formació té una durada de 24 hores.

 

4.- Subvencions.-

 

S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor del Club Karate Fudo-Shin, corresponent a les despeses d’organització del 17è Open Internacional d’Escaldes-Engordany de Karate, per un import de 2.500 €.

 

Conforme al conveni signat el dia 23 de juny del 2015 entre els comuns de Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, s’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor de l’associació de Ramaders, per un import de 2.200 €.

 

 

5.- Concursos.-

 

S’acorda convocar un concurs públic per l’adjudicació del subministrament de 6.260 geranis per a les jardineres instal·lades als carrers i espais públics de la parròquia.

 

S’acorda convocar un concurs públic per a l’adjudicació del subministrament de 320 jardineres metàl·liques amb els seus suports, per a instal·lar-les al Passeig del riu, que llinda amb el camí d’Ensucarnes.

 

6.- Expedients sancionadors.- S’acorda incoar un expedient sancionador als Srs. Joan COMELLA CRUZ i David BESCOS PUCHAL així com al titular administratiu dels negoci PIZZERIA PRIMAVERA, per una presumpta transgressió a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública.

 

7.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions presentades, s’acorda anul·lar i deixar sense efectes els expedients sancionadors que figuren detallats a la relació 1/2017, de data 16 de gener de 2017, incoats per presumptes infraccions a les normes que regulen l’estacionament i la circulació de vehicles, quedant desestimades totes les al·legacions restants i confirmades les respectives propostes de sanció.

 

8.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 2 d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici.

 

9.- Esports.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i instal·lacions comunals presentades per entitats parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, tal com es detalla en la relació núm. 1 de demandes d’utilització d’instal·lacions comunals.

 

10.- Turisme.- Per la confecció de 2.500 caixes de   “llapissos de colors”, serigrafiats amb la marca VIVAND, destinats a oferir com a obsequi als infants que participin a les Jornades de Circulació viària, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses SERIPRINT SL (757,63 €), STYL-AND SL (723,66 €) i PUBLI REGAL (850,00 €) . Examinades les ofertes s’acorda adjudicar la confecció i subministrament d’aquest material a l’empresa STYL-AND, per un import de 723,66 € (IGI no inclòs), atès que és l’oferta menys dient.

 

11.- Subministrament de carburant.- Per a la contractació del servei de subministrament de carburant pel parc mòbil del Comú, s’ha convocat un concurs públic al que han participat les empreses ARTAL SA (-0,065 €/lit.) i CADESA (-0,067 €/lit.). Vista la proposta de la Mesa de contractació, s’acorda adjudicar a l’empresa CADESA, el subministrament de carburant, atès que és la que ofereix el major descompte sobre el preu oficial per cada litre.

 

12.- Aparcaments Comunals.-

 

Pel subministrament i instal·lació de dos equips de control d’accés destinats als nous aparcaments s’ha demanat pressupost a la UTE MAVIPARQ/MEYPAR (Oliva Torres Grup) subministradora dels equips actuals dels aparcaments comunals. Examinada l’oferta presentada, s’acorda adjudicar-li el pressupost per un import de 83.997,56 € (IGI no inclòs), tal com es detalla a continuació:

 

EQUIPS

IMPORT

Grup d’Entrada (1 entrada)

5.145,50 €

Grup Sortida (1 sortida)

8.740,50 €

Grup Barreres

4.986,00 €

Caixer Automàtic

6.663,00 €

Rètol aparcament

2.250,00 €

Equip Lector de matrícules

7.780,00 €

Sensors de vehicles

1.515,00 €

Descompte d’un 7,31% de l’import total

- 3.461,28 €

IMPORT TOTAL (IGI no inclòs)

43.888,72 €

 

Per l’actualització de 14 “bitlleters” de les caixes automàtiques dels aparcaments comunals, s’ha demanat pressupost a la UTE MAVIPARQ/MEYPAR (Oliva Torres Grup) subministradora dels equips actuals dels aparcaments. Examinada l’oferta presentada, s’acorda adjudicar-li el pressupost per un import total de 2.450 € (IGI no inclòs).

 

13.- 33è Festival Internacional Colors de Música.- En el marc del 33è Festival Internacional Colors de Música, s’acorda la contractació del grup Chambao a l’empresa Otra Perspectiva S.L i Antonio Lizana, a l’empresa Quimeras del mar, actes que tindran lloc el dia 4 de febrer a les 21.30h, a la Sala del Prat del Roure. L’import de la contractació és de 24.800 €, import al que s’ha d’afegir la fitxa tècnica (6.000 €, aproximadament). S’acorda també fixar el preu de la localitat a 25 € (20 €, compra anticipada).

 

14.- Publicitat Institucional.- S’acorda la contractació de publicitat institucional als següents mitjans de comunicació per a l’any 2017:

 

ANA                                       7.837,50 €, IGI inclòs

Andorra 1/flaix FM      2.482,92 €, IGI inclòs

Andorra Difusió             6.661,87 €, IGI inclòs

Ara.ad                         3.385,80 €, IGI inclòs

Diari Bon Dia               9.655,80 €, IGI inclòs

Cadena Pirenaica                       3.000,00 €, IGI inclòs

Cadena SER                           2.344,98 €, IGI inclòs

Diari d’Andorra                    13.167,00 €, IGI inclòs

Dona secret                            4.600,00 €, IGI inclòs

Revista Eskapada                      2.194,50 €, IGI inclòs

Forum.ad                                 1.881,00 €, IGI inclòs

Modula + imaginars          6.270,00 €, IGI inclòs

Modula + imaginars          1.045,00 €, IGI inclòs

El periòdic d’Andorra        10.540,50 €, IGI inclòs.

RNA                                       1.881,00 €, IGI inclòs.

 

TOTAL contractació:    76.947,87 €, IGI inclòs.

 

15.- Treta de Neu.- Vistes les previsions meteorològiques pels propers dies i les precipitacions de neu de les darreres hores, s’ha demanat pressupost a l’empresa Treballs Públics UNITAS per a la retirada de neu dels aparcaments comunals i els espais públics de la Parròquia, la qual ha presentat diverses opcions i preus. Examinada l’oferta s’acorda adjudicar els referits treballs a l’empresa T P UNITAS, amb caràcter d’extrema urgència, conforme als següents preus indicatius:

 

 

Concepte

Preu desplaçament

Preu hora

Total per hores

1

Hora Pala carregadora petita

200,00 €

54,00 €

54,00 €

1

Hora Pala carregadora gran

400,00 €

104,12 €

104,12 €

1

Hora camió banyera

70,00 €

75,20 €

75,20 €

1

Hora camió dumper de10t

65,47 €

63,00 €

63,00 €

1

Hora màquina d’empentar neu - Unimog amb saladora

109,85 €

105,21 €

105,21 €

1

Hora manobre

---

20,22 €

20,22 €

 

 

16.- Material informàtic.-

 

Per a l’adquisició d’un servidor en substitució de l’actual, per a la gestió informàtica de la xarxa d’enllumenat públic, s’ha demanat pressupost a l’empresa SATA, única subministradora d’aquest tipus de material. Examinada l’oferta s’acorda adjudicar-li el pressupost per un import de 7.001,50 €.

 

Per a la compra de cinc ordinadors, cinc monitors i 7 llicènces de “Windows 10”, pels diferents departaments del Comú, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses del sector. Els pressupostos obtinguts han estat els següents:

 

 

4 Windows 10 Home 64

5 Monitors 22”

5 PC – Opció A

5 PC – Opció B

5 PC – Opció C

INDEX

 

 

 

 

 

INFOMOBEL

Preu unitat     100,82 €

 

TOTAL           403,28 €

ACER 23”

Preu unitat     94,31 €

TOTAL           471,55 €

Dell Vostro 3250

Preu unitat     499,50 €

TOTAL       2.497,50 €

 

 

OFIMA

 

Dell 2216H     22”

Preu unitat     123,50 €

TOTAL           617,50 €

Dell Optiplex 3040

Preu unitat     598,60 €

TOTAL           2.993,00 €

 

 

SPAI

Preu unitat     113,36 €

 

TOTAL           453,44 €

SAMSUNG     22”

Preu unitat     105,36 €

TOTAL           526,80 €

Acer Veriton X2640G

Preu unitat     590,74 €

TOTAL           2.953,70 €

 

 

MEGAHERTZ

Preu unitat     109,00 €

 

TOTAL           432,80 €

HP Prodesk 600 G2 + Monitor HP 23”

Preu unitat     824,00 €

TOTAL           4.120,00 €

 

 

ANDORSOFT

Preu unitat     108,20 €

 

TOTAL           432,80 €

LCD V 7

Preu unitat     91,12 €

TOTAL           455,60 €

LENOVO SS10

Preu unitat     592,93 €

TOTAL          2.964,65 €

 

 

MICROSISTEMES

Preu unitat     100,50 €

 

TOTAL           402,00 €

BENQ     24”

Preu unitat     110,30 €

TOTAL           551,50 €

Dell optiflex 3040

Preu unitat     581,70 €

TOTAL           2.908,50 €

Dell optiflex 3040 PTK

Preu unitat     590,00 €

TOTAL           2.950,00 €

HP Prodesk 490

Preu unitat     699,00 €

TOTAL           3.495,00 €

SEMIC

Preu unitat     102,97 €

 

TOTAL           411,88 €

viewsonic     22”

Preu unitat     87,82 €

TOTAL           439,10 €

HP Prodesk 400 G3

Preu unitat     552,85 €

TOTAL           2.764,25 €

 

 

OFIJET

Preu unitat     112,95 €

 

TOTAL           451,80 €

viewsonic     22”

Preu unitat     125,66 €

TOTAL           628,29 €

Dell Vostro 3650

Preu unitat     538,09 €

TOTAL           2.690,45 €

 

 

 

Vistes les propostes, s’acorda adjudicar el subministrament d’aquest material per partides a les empreses MICROSISTEMES PRINCIPAT (llicències de Windows), per un import de 703,50 € i a ANDORSOFT (ordinadors i monitors), per un import de 3.420,65€, atès que són, respectivament, les ofertes que millor s’adapten a les necessitats del departament.

 

17.- Treballs zona del Calm de Claror.- En el marc del projecte encomanat a l’empresa SILVAGRINA, per a la realització de determinats treballs per a pal·liar els efectes de l’erosió a la zona del Camp de Claror, es va subcontractar una partida pel tractament de les àrees identificades per les lletres P1 a P5 del projecte, consistent en la compactació dels sòls mitjançant el pas de ramats (24 dies). El pressupost d’aquests treballs ascendeix a 4.763,20 €. Examinada la factura presentada pel ramader i vista la conformitat de la Direcció Facultativa s’acorda procedir al seu abonament.

 

 

 

Sessió de la Junta de Govern de data 23 de gener de 2017

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 16 de gener de 2017, que serà presentada al Ple del Comú   per a la seva ratificació.

 

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; núm. 99 i 100/2017 (obres menors), del núm. 101 al 106/2017 (exempcions fiscals), i del núm. 107 al 112/2017 (cadastre).

 

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions núm. 71/2016 i 72/2016 de factures conformades per un import net a pagar de 8.318,79 € i 72.005,75 €, respectivament. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de pagaments presentada per un import de 27.718,92 €.

 

3.- Subvencions.-

 

S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de l’Entitat UPTEE, en concepte de funcionament del 1er trimestre de 2017, per un import de 10.000 €.

 

S’acorda efectuar un avenç de la subvenció a favor de l’UPTEE, per un import de 10.000 €, per atendre pagaments relatius a les despeses de la cavalcada de Reis 2017, a l’espera del tancament dels comptes d’aquest esdeveniment amb el Comú d’Andorra la Vella.

 

4.- Transferències de crèdit.- Vist l’article 74 de la Llei de Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i   l’informe emès per la Interventora, la Junta de Govern autoritza la següent Transferència de Crèdit, a càrrec del pressupost econòmic 2017:

 

De la partida 101 9200000 22760 “Treballs realitzats per altres emp” 5.400 € a favor de la partida 101 1710005 20000 “lloguer de terrenys i béns naturals”, per a fer front a l’import definitiu del contracte d’arrendament del terreny anomenat “borda del Prat” per a destinar-lo a aparcament públic de vehicles i zona infantil.

 

5.- Expedients Sancionadors.- Vist l’expedient incoat al Sr. Ian De Pablo Ruf, per una presumpta transgressió a l’Ordinació d’inspecció i control sobre tinença d’animals de companyia; atès que no ha formulat al·legacions en relació al mateix en el tràmit d’audiència, la Junta de Govern resol imposar-l’hi una multa de 60 €, quedant confirmada la proposta de sanció.

 

6.- Cultura i Esports.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i instal·lacions comunals presentades per entitats parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, tal com es detalla en les relacions núms. 1 i 2 de demandes d’utilització d’instal·lacions comunals.

 

7.- Anul·lació de rebuts.- S’acorda procedir a l’anul·lació dels rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o serveis, que figuren detallats a la relació núm. 1/2017, de data 23 de gener del 2017, per un import total de 59.893,87 €, atès que no és possible la gestió de cobrament.

 

8.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 3 d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici.

 

9.- Recaptació de deutes tributaris en període executiu.- Vist l’article 67 de l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació Tributària, s’acorda iniciar la recaptació en període executiu sobre el deute tributari dels obligats que figuren a la relació núm. 1, de data 23 de gener del 2017, pel procediment administratiu de constrenyiment.

 

10.-   Calendari de tancament d’instal·lacions i serveis Comunals.- S’aprova el calendari de tancament de les instal·lacions esportives del Comú i dels dies festius de la Llar de Jubilats pel 2017.

11.- Espais Lleure.- Per a la contractació d’un servei de càtering durant les vacances escolars de Carnaval pels espais Lleure comunals, s’ha efectuat una consulta de preus a la que han presentat oferta les empreses ESPIGA D’OR (5,25 €/infant i àpat, Picnics: 3,00 €/infant), BIO BIO (5,14 €/infant i àpat,   Picnics: 3,15 €/infant), i HOTEL EXE PRIMA (-). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el servei de restauració a l’empresa BIO BIO, al ser la que presenta l’oferta menys dient.

 

12.- Pessebre vivent.- Per la compra de 200 llapis de memòria “USB” de 8 GB amb l’enregistrament i fotografies de l’espectacle Pessebre Vivent que s’oferiran als participants de la 3ª Edició del Pessebre Vivent, en reconeixement a la seva col·laboració, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses PUBLI REGAL (1.336,00 €), PUBLI MÈDIA (1.231,36 €), STYL-AND (1.243,55 €) i SERIPRINT (1.306,25 €). Examinades les propostes presentades, s’acorda adjudicar a l’empresa PUBLI MÈDIA el subministrament dels USB, al ser l’oferta menys dient.

 

13-. Flota de Vehicles.- Per la compra d’un vehicle utilitari pel Servei de Circulació i Atenció Ciutadana, s’ha convocat un concurs públic al que han participat les empreses BECIER Vehicles (26.049,34 €; descomptat preu represa 1.500,00 €) i EUROP AUTO (20.900,00 €; descomptat preu represa 1.300,00€). Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de contractació, s’acorda adjudicar el subministrament del vehicle a l’empresa EUROP AUTO, al ser la que presenta   l’oferta menys dient.

 

14.- Treta de Neu.- Per a la retirada de neu dels aparcaments comunals i els espais públics de la Parròquia, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses TP UNITAS, PROGEC   i TP LA COMA, les quals ha presentat diverses opcions i preus. Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar els referits treballs a l’empresa PROGEC, tal com es detalla a continuació, al presentar l’oferta menys dient.

 

Concepte

Preu hora

Camió 4*4 19 tn

40 €

Camió 6*6 33 tn

56 €

Camió 8*8 40 tn

67 €

Màquina 16t

15 €

Personal

15 €

 

 

15.- Aparcaments.- Per a l’adjudicació dels treballs de redacció de projecte i direcció dels treballs corresponents a l’obra condicionament del terreny Borda del Prat s’ha efectuat una consulta de preus als següents despatxos d’enginyeria :

JORDI RAMENTOL              5 % d’honoraris

GET BEAL SLU                 4%   d’honoraris

Vista la proposta, s’acorda adjudicar els treballs de redacció del projecte i posterior direcció de l’obra a l’empresa GET BEAL SLU, al ser l’oferta més avantatjosa.

16.- 33º Festival Internacional Colors de Música.- Vista la proposta presentada per l’empresa Estudio Eventia, en el marc dels actes programats pel 33 Festival Internacional Colors de Música, s’acorda organitzar conjuntament amb la referida empresa l’actuació dels grups Irish Celtic Generations i Tap Factory pels dies 21 i 22 de març i 6 i 7 d’abril, respectivament. La contractació artística anirà a càrrec de Estudi Eventia. El Comú cedirà la Sala gratuïtament i la col·laboració del personal a l’organització dels actes.

17.- Correcció d’errata.- Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern en la sessió celebrada el dia 5 de desembre del 2016 (punt 8, 2n apartat) i atès que s’ha detectat un error que consisteix en adjudicar a l’empresa TREBALLS DE QUALITAT el subministrament del “vi calent” als participants a la representació del “Pessebre Vivent”, quan en realitat l’empresa postulant i alhora la menys dient era RESTAURACIÓ SLU,

Vist l’article núm. 41 del Codi de l’Administració, s’acorda corregir aquest error rectificant l’adjudicació a favor de l’empresa RESTAURACIÓ SLU.

 

 Sessió de la Junta de Govern de data 30 de gener de 2017

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 23 de gener de 2017, que serà presentada al Ple del Comú   per a la seva ratificació.

 

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 113 al 119/2017 (obres menors), núm. 120, 121 i del 146 al 157/2017 (cadastre), del núm. 122 al 132/2017 (comerç), i del núm. 133 al 143/2017 (recursos sancions circulació).

           

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions núm. 73/2016 i 74/2016 de factures conformades per un import net a pagar de 24.223,38 € i 366.107,02 €, respectivament. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de pagaments presentada per un import de 56.869,94 €.

 

3.- Personal.-

 

Vista la baixa mèdica presentada per la Sra. Auxiliadora VILLORIA IGLESIAS (cuinera de l’Escola Bressol), s’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de la Sra. Pilar FRANCO ZAHINOS, del 25 de gener de 2017 fins que la titular de la plaça es reincorpori al seu lloc de treball.

 

S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del Sr. Eric MESQUITA PIRES   (monitor de Lleure), del dia 1 de febrer de 2017 al 30 de juny de 2017.

 

Per a la contractació d’una plaça de gestor d’aparcaments nocturn, s’ha convocat un concurs pel procediment selectiu d’ingrés, al que han postulat un total de 7 candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar els serveis del Sr. Ricard MAÑOSAS VILANOVA, amb un període de prova de 12 mesos.

 

S’autoritza als Srs. Marc FERNANDEZ FUNES, Adrian LOPEZ IGLESIAS i Josep A. MARTINEZ PALAU, alumnes del Centre de Formació Professional, a realitzar una estada formativa al Departament d’Infància (Espai Lleure i Espai Lúdic), del 28 de febrer al 10 de març de 2017.

 

S’autoritza als Srs. Eduardo A. ROCHA QUEIROZ, Guillem SOBRE FRANCISCO i a la Sra. Laia IBAÑEZ RODRIGUEZ, alumnes del Centre de Formació Professional, a realitzar una estada formativa al Departament d’Infància (Espai Lleure i Espai Lúdic), del 13 de març al 24 de març de 2017.

 

Acabat el termini de prova al que han estat sotmesos el Sr. Albert SALVADOR DODERO i   les Sres. Sonia BALLESTER ORTIZ i Carolina ALARCON SANJAUME, per a les places d’agents de circulació; Vist l’informe favorable de la Cap de Circulació i de la Cap de Recursos Humans, s’acorda adjudicar-los-hi la plaça de forma definitiva.

 

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Teresina SERRA VIVES (professora de música) per a l’obtenció d’un permís administratiu de dues hores diàries per raó d’atenció a un fill menor de nou mesos, s’acorda concedir-li.

 

4.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de l’UPTEE, en concepte de pagament de les factures presentades per les empreses TMR Tallers i ATECI per uns imports de 3.056,89 € i 5.062,30 €, respectivament, corresponents a la reparació i adequació de les carrosses de la Cavalcada de Reis.

 

5.- Expedients sancionadors.-

 

S’acorda incoar un expedient sancionador a les Sres. Isabel MOYA SANTANDER i Julia MASEVICIUTE, per una presumpta transgressió l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública

 

Vistes les al·legacions formulades pel titular administratiu del negoci POMPES FUNEBRES ANDORRANES en relació al expedient incoat, per una presumpta transgressió l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar nul i sense efecte el referit expedient.

 

6.- Cultura.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i instal·lacions comunals presentades per entitats parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, tal com es detalla en la relació núm. 2 de demandes d’utilització d’instal·lacions comunals.

 

7.- Anul·lació de rebuts.- S’acorda procedir a l’anul·lació dels rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o serveis, que figuren detallats a la relació núm. 2/2017, de data 30 de gener del 2017, per un import total de 3.741,36 €, atès que no és possible la gestió de cobrament.

 

8.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 4 d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici.

 

9.- Circuit Engolasters.- En el marc de la continuació del projecte de creació d’un “itinerari Silvícola” al bosc d’Engolasters, a la zona compresa entre el circuit de les Fonts i la Font de la Closa, s’acorda encomanar els treballs corresponents a la segona FASE del projecte a l’empresa SILVAGRINA, empresa adjudicatària dels treballs forestals als boscos d’Andorra, conforme al pressupost presentat per l’import de 6.082 €, que compren el projecte i la creació de 4 nous plafons informatius.

 

10.- Escola Bressol.- S’acorda contractar a l’empresa Temporal Quality, els serveis d’una cuinera, per a cobrir la baixa per malaltia de la titular de la plaça de l’Escola Bressol 2. El cost de la contractació és de 13,20 €/hora.

 

11.- 33è Festival Internacional Colors de Música.- Per a la celebració del 33è Festival Internacional “Colors de música”, programat pel vinent dia 4 de febrer s’aproven les propostes que es relacionen a continuació:

 

Per l’allotjament dels grups musicals A.Lizana/Chambao que actuaran a la Sala del Prat del Roure, s’ha efectuat una consulta de preus als hotels següents:

 

Hotel Delfos       1.461,15€   IGI inclòs

Hotel Fènix         2.241,00€ IGI inclòs

Hotel Eureka         1.573,20€   IGI inclòs

Hotel Mola Park                 (-)

 

Examinades les ofertes s’acorda contractar l’allotjament dels grups a l’Hotel DELFOS, al ser l’establiment que presenta l’oferta més avantatjosa.

 

Pel lloguer del Backline que els grups A.Lizana/Cahambao requereixen, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses MUSICAL ANDORRÀ (1.250 €) i MARRUGAT (418 €). Examinades les ofertes s’acorda contractar el lloguer a l’empresa MARRUGAT atès que presenta el pressupost menys dient.

 

Per a la contractació dels treballs de sonorització, il·luminació i assistència tècnica dels concerts programats pel proper 4 de febrer, s’ha efectuat una consulta de preus a diverses empreses obtenint només un pressupost de l’empresa SÒNICA (6.897,00 €), (MUSITRONIC, SERVER i LIGHTSOUND o han presentat oferta). Examinada l’oferta presentada s’acorda adjudicar a l’empresa SÒNICA el referit servei, conforme al pressupost presentat.

 

S’informa de l’abonament a favor de l’empresa OTRA PERSPECTIVA SL, per un import de 20.000 €, corresponent al pagament de la retribució estipulada per l'actuació dels grups musicals A.Lizana/Cahambao .

 

12.- Retirada de suports publicitaris de la via pública.- Per a la retirada dels suports publicitaris instal·lats a la via pública (Opis, tanques etc.), una vegada exhaurit el termini de la concessió de l’explotació establerta amb l’empresa V, SA, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses:

 

Construccions FERGON SLU            6.217,75 € (Igi inclòs)

Construccions TOT    7.315,00 € (Igi inclòs)

Construccions CARRACEDO               10.145,17 € (Igi inclòs)

Construccions DA ROCHA SL             13.020,70 € (Igi inclòs)

V, SA            23.826,00 € (Igi inclòs)

 

 

Examinades leos ofertes s’acorda adjudicar els treballs de retirada dels suports a l’empresa Construccions FERGON SLU, al ser la que ofereix el pressupost més econòmic.

 

Sessió de la Junta de Govern de data 6 de febrer de 2017

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 30 de gener de 2017, que serà presentada al Ple del Comú   per a la seva ratificació.

 

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; núm. 144 i 145/2017 (obres menors), del núm. 158 al 161/2017 (comerç), del núm. 162 al 167/2017 (exempcions fiscals), i del núm. 168 al 178/2017 (cadastre).

 

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions núm. 1/2017 i 2/2017 de factures conformades per un import net a pagar de 5.720,31 € i 22.370,48 €, respectivament. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de pagaments presentada per un import 43.663,34 €.

3.- Tancament de comptes 2016.- Per a la contractació d'un servei d’assessorament tècnic pel departament de Finances, pel tancament de l'exercici 2016, s'ha demanat pressupostos a les empreses ITEMS ASSESSORS (4.500€), OCPS (5.120,50 €) i SERAUDIT (4.138,20 €). Examinades les ofertes i valorada la opció de contractar l’empresa per un període d’un any prorrogable durant sis anys més, s'acorda adjudicar a l'empresa SERAUDIT, els treballs d'assessorament tècnic referenciats, atès que és la que presenta l’oferta menys dient.

 

4.- Personal.-

 

Vista la baixa mèdica presentada per la Sra. Josepa COBO SANCHEZ (operària del SAD), s’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de la Sra. Maribel PEREZ AGREDA, del 2 de febrer de 2017 fins que la titular de la plaça es reincorpori al seu lloc de treball.

 

S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del Sr. Manuel DA SILVA SANTOS   (vigilant d’aparcament nocturn), del dia 1 de febrer de 2017 al 31 d’octubre de 2017.

 

Per a la contractació d’una plaça d’oficial del servei de circulació, s’ha convocat un concurs pel procediment de promoció interna, al que ha postulat un candidat. Vist l’informe del Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar, amb caràcter definitiu, els serveis del Sr. Carles MARTÍ ABAD.

 

Per a proveir una plaça de guia museístic s’ha convocat un concurs selectiu d’ingrés, al que han postulat 6 candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic de selecció i atès que cap candidat ha superat les proves d’avaluació, s’acorda declarar el concurs desert i publicar una segona convocatòria.

 

Vist que no s’ha presentat cap candidat a les 2 places d’informador turístic, convocades pel procediment de promoció interna, s’acorda declarar-lo desert i convocar el mateix concurs pel procediment de concurs selectiu d’ingrés.

 

Vista la demanda del president de la Federació Andorrana d’Atletisme, s’acorda concedir un permís administratiu al Sr. Xavier ANDORRÀ HERNANDEZ (ajudant lampista) pel dia 3 de febrer del corrent, donat que ha estat convocat com a competidor al campionat d’Europa de Cros.

5.- Concursos.- S’acorda convocar un concurs públic pel subministrament i col·locació d’un nou revestiment per les pistes de tennis del Prat del Roure.

 

6.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions presentades, s’acorda anul·lar i deixar sense efectes els expedients sancionadors que figuren detallats a la relació 2/2017, de data 6 de febrer del 2017, incoats per presumptes infraccions a les normes que regulen l’estacionament i la circulació de vehicles, quedant desestimades totes les al·legacions restants i confirmades les respectives propostes de sanció.

 

7.- Anul·lació de rebuts.- S’acorda procedir a l’anul·lació dels rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o serveis, que figuren detallats a la relació núm. 3/2017, de data 6 de febrer del 2017, per un import total de 523,76 €, atès que no és possible la gestió de cobrament.

 

8.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 5 d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici.

 

9.- Biblioteca Comunal.- Per a la substitució de les portes d’accés a la recepció de la Biblioteca Comunal i CAEE, s’ha efectuat una consulta de preus a diverses empreses obtenint només un pressupost de l’empresa Cristalleries PRINCIPAT (4.217,15 €), (Cristalleries FITO i Cristalleries VALIRA). Examinada l’oferta presentada s’acorda adjudicar a l’empresa Cristalleries PRINCIPAT el subministrament i col·locació d’aquestes portes, conforme al pressupost presentat.

 

10.- Travessa dels 6 refugis.- Vista la demanda presentada per la organització de la competició d’esquí d’alpinisme “Travessa dels 6 refugis” (itinerari d’iniciativa privada), per a la senyalització de la cursa amb marcatges per les zones de pas a la Vall del Madriu - Perafita-Claror, s’acorda autoritzar-la amb subjecció a l’Ordinació de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada i amb l’obligació que es retiri tot el material per part dels organitzadors immediatament després de la finalització de la prova.

 

11.- CAEE.-

 

S’acorda la contractació de l’exposició “Chanel i els seus amics”, a l’empresa SUN 29 SL, constituïda per obres d’Art de diversos artistes relacionats a Coco Chanel, Picasso, Dali, Giacometti, Apel·les Fenosa i Sert. Aquesta mostra, tindrà una durada de tres mesos aproximadament (març fins al mes de maig) i un cost de 28.582,57€. El preu inclou el transport, el lloguer, l’assegurança i el mobiliari de l’exposició amb tots els impostos inclosos.

 

Pel subministrament i col·locació de vinils necessaris per a l’exposició “Chanel i els seus amics”, s’ha efectuat una consulta de preus a diverses empreses obtenint només un pressupost de l’empresa E-GRÀFICS (765,31 €) (DINÀMICA GRÀFICA no ha presentat oferta). Examinada l’oferta presentada s’acorda adjudicar a l’empresa E-GRÀFICS el subministrament d’aquest material, conforme al pressupost presentat.

 

Pel subministrament de 5 vitrines de metacrilat de diverses mides necessàries per a la presentació de certes peces d’art de l’exposició “Chanel i els seus amics”, s’ha efectuat una consulta de preus a diverses empreses obtenint només un pressupost de l’empresa FITO VIDRIERS (517,26 €), (NOU ESTIL, CRISTALLERIES PRINCIPAL no ha presentat oferta). Examinada l’oferta presentada s’acorda adjudicar a l’empresa FITO VIDRIERS el subministrament d’aquestes vitrines, conforme al pressupost presentat.

 

Per a l’organització d’activitats a l’entorn de l’exposició “Chanel i els seus amics” que tindrà lloc durant els mesos març, abril i maig, s’acorden les següents contractacions:

 

A l’empresa “Mimi, assessoria d’imatge” el curs “Apunts sobre la història de la moda del segle XX”. El cost del curs és de 360€ i inclou la realització de 6 sessions.

 

A l’empresa “Art & Mode”, visites nocturnes a l’exposició programades pel dimecres dia 8 de març, amb motiu del Dia Internacional de la Dona així com el dia 27 d’abril a les 20.30h.

 

Xerrada a càrrec d’Agustí VIDAL, expert perfumista, programada pel proper dimecres dia 17 de maig a les 20.30h.

 

A l’empresa “Perles d’Art”, la realització de tallers de creativitat a càrrec de Begoña MARQUEZ, programats per les tardes dels dissabtes del mes de maig.

 

 

12.- Enllumenat públic.-

 

Pel subministrament de 2 fanals per a completar l’enllumenat públic del Pont de l’av. Copríncep de Gaulle, s’ha demanat pressupost a l’empresa Comercial CAIRÓ, adjudicatària del subministrament d’aquests fanals. Examinada l’oferta presentada, s’acorda adjudicar-li el pressupost per un import de 2.323,92 €

 

Pel subministrament de 8 Focus, per la il·luminació de la pancarta publicitària instal·lada al Prat Gran, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses NOVELEC (576,84 €), Comercial CAIRÓ (630,85 €) i TOT LED (732,09 €). Examinades les ofertes s’acorda encomanar el subministrament d’aquest material a l’empresa NOVELEC, al ser la que presenta l’oferta menys dient.

 

 

13.- Vestimenta.- Pel subministrament de 50 anoracs destinats al personal dels departaments d’Esports, Aparcaments, Medi Ambient, Serveis i manteniment, s’ha efectuat una consulta de preus al que han postulat les empreses següents:

 

 

Anorac HH3 en 1

Amb dues serigrafies

Ferreteria PRINCIPAT

(-)

MAVID SA

127,59 €/unitat

DIPSA

120,17 €/unitat

 

Preu especial: 50 unitats en Estoc

83,60 €

 

Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa DIPSA el subministrament dels anoracs per un import de 83,60 €/unitat (oferta especial), al ser l’empresa que presenta l’oferta menys dient.

 

 

14.- Combustible pels edificis comunals.- Per a la contractació del subministrament de combustible per a calefacció dels edificis comunals, s’ha convocat un concurs públic conjuntament amb el Comú d’Andorra la Vella, al que han postulat les empreses següents:

 

Petrolis Principat                                  - 0,079 €/lit

Estació Enclar            Carburants                  - 0,082 €/lit

ARAP SAU                                        - 0,080 €/lit

Carburants i derivats SA                  - 0,080 €/lit

                       

Vista la proposta de la Mesa de contractació s’acorda adjudicar el subministrament de combustible a Estació Enclar Carburants, al ser la que ofereix el major descompte per litre subministrat.

 

 

15.- Cultura.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i instal·lacions comunals presentades per entitats parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, tal com es detalla en la relació núm. 3 de demandes d’utilització d’instal·lacions comunals.

 

16.- Jurat qualificador del concurs d’idees per a la reforma de la façana i de les plantes primera i cinquena de Casa Comuna.- Vist l’acord adoptat pel Ple del Comú en la sessió celebrada el dia 20 de gener del corrent, mitjançant el qual s’anul·la l’acord de ratificació de la decisió del Jurat qualificador del concurs d’idees, adoptat pel Ple de Comú en la seva sessió celebrada el dia 5 d’octubre del 2016 i es retrotreuen les actuacions del mateix Jurat qualificador del concurs a la fase de decisió, s’acorda convocar de nou el Jurat qualificador del concurs pel dia 6 de març a les 15h. 30mn., per tal que reexamini els projectes presentats en virtut dels seus costos d’execució probables.

 

 

 

Sessió de la Junta de Govern de data 13 de febrer de 2017

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 6 de febrer de 2017, que serà presentada al Ple del Comú   per a la seva ratificació.

 

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 179 al 186/2017 (obres menors), del núm. 187 al 196/2017 (comerç), del núm. 197 al 202/2017 (urbanisme), del núm. 2013 al 216/2017 (cadastre), i del núm. 217 al 219/2017 (recursos sancions circulació).

 

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 3/2017 de factures conformades per un import net a pagar de 5.054,21 €. I, verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de pagaments presentada per un import 1.181,73 €.

 

3.- Personal.-

 

Vista la baixa mèdica presentada per la Sra. Mª Àngels TORRES CARACUEL (gestor central aparcaments - diürn), s’informa de la contractació, amb caràcter eventual, dels serveis del Sr. Marc LLADÓ GORRAIZ, del 9 de febrer de 2017 fins que la titular de la plaça es reincorpori al seu lloc de treball.

 

S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del Sr. Ivan GARCIA SANCHEZ   (puericultor), del dia 13 de febrer al 12 d’agost de 2017.

 

S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis dels Srs. Jordi MARTINEZ MOYA   (ajudant de pintor) i Juan Carlos MANCEBO GUTIERREZ (xofer), del dia 1 de març al 30 de novembre de 2017.

 

Per a la contractació de 4 places d’auxiliar d’Agent de Circulació, s’ha convocat un concurs pel procediment selectiu d’ingrés, al que han postulat un total de 12 candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar els serveis dels Srs. Gerard BUENACHE TERRONES i Jose Manuel MARTÍ ABAD, amb un període de prova de 12 mesos.

 

Per cobrir dues places d’auxiliar d’Agent de Circulació que han quedat vacants, s’acorda publicar una segona convocatòria pel procediment selectiu d’ingrés.

 

S’acorda convocar un concurs pel procediment de promoció interna, per a cobrir 2 places de xofer de Neteja Viària.

 

S’acorda convocar un concurs pel procediment de promoció interna, per a cobrir 1 plaça d’operari de la deixalleria.

 

Vista la proposta presentada per AGENTAS, en el marc del programa “Fent Camí” del servei d’inserció i ocupació laboral, s’autoritza al Sr. Jordi CAETANO per a realitzar una estada formativa a la Biblioteca Comunal, del 2 de març al 30 de maig de 2017.

 

S’acorda la inscripció del personal que es detalla a continuació al curs “Gestió dels productes químics i els seus residus” impartit per AMBITECNIA:

 

David Fernández (op. deixalleria)

Joan Fernández (op. deixalleria)

Jose R. Guerra (op. deixalleria)

Manel Morgade (pintor)

Jordi Martínez (ajudant de pintor)

Antoni Torné (resp. manteniment mecànic)

Cristian Espejo (mecànic)

Ivan Salcedo (op. manteniment piscina)

 

El cost total del curs és de 1.080 € (135 € per persona) i la formació té una durada de 5 hores.

 

S’acorda la inscripció del personal que es detalla a continuació al curs “Neteja en hoteleria i restauració” impartit per ALTIMIR Assessoria:

 

Lourdes Pinto (op. neteja)

Maria Ucles (op. neteja)

Marisol Cobos (aux. de la LLar)

 

El cost total del curs és de 120 € (40 € per persona) i la formació té una durada de 2 hores.

 

S’acorda inscriure al personal que es detalla a continuació al curs “Manipulació de l’aigua destinada al consum humà   impartit per AMBITECNIA:

 

Ivan Andújar (lampista)

Xavier Andorrà (ajudant lampista)

 

El cost total del curs és de 130 € (65 € per persona) i la formació té una durada de 4 hores.

 

S’acorda inscriure al personal que es detalla a continuació al curs “Manipulació d’aliments” impartit per ALTIMIR Assessoria:

 

Marina Martin (educadora EB)

Silvia Esteve (educadora EB)

 

El cost total del curs és de 130 € (65 € per persona) i la formació té una durada de 4 hores.

 

S’acorda inscriure al personal que es detalla a continuació al curs “Manipulació d’aliments en les principals al·lèrgies i intoleràncies alimentàries” impartit per ALTIMIR Assessoria:

 

Emili Garcia (monitor de lleure)

Edgar Guerra (monitor de lleure)

Sheila Sales (educadora EB)

Estefania da Rocha (puericultora)

Marina Martin (educadora EB)

Silvia Esteve (educadora EB)

 

El cost total del curs és de 390 € (65 € per persona) i la formació té una durada de 4 hores.

 

Per a realitzar les proves d’avaluació de candidats que han postulat al concurs selectiu d’ingrés per a proveir dues places d’educadors destinats a les Escoles Bressol, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses ADECCO (274,12 €/Igi no inclòs/Candidat), CERQUEDA RH (144,02 €/Igi no inclòs/Candidat), GAMMA MANAGEMENT (160,00 €/Igi no inclòs/Candidat) i LIDERA (-). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar els treballs d’avaluació i de selecció de personal a l’empresa CERQUEDA RH al ser la que presenta l’oferta menys dient. El preu total de l’avaluació és de 1.152,16 € (Igi no inclòs) (140,02 € x 8 candidats a avaluar).

 

4.- Concursos.- S’acorda convocar un concurs públic per adjudicar el subministrament de gorres i samarretes pels infants inscrits als Esports d’Estiu 2017.

5.- Recursos Administratius.- Vistos els Recursos Administratius relacionats a continuació, interposats contra la resolució adoptada per la Junta de Govern, mitjançant la qual es desestimen les al·legacions presentades i es confirmen les propostes de sanció per incompliment de les normes d’estacionament i circulació:

 

Recurrent

Núm. Registre

Data d’entrada

MAYORAL GARCIA, Modest

7.066.969

11/01/2017

ARMENGOL GIRAUT, Josep

7.067.087

17/01/2017

BIANCHI GAMBOA, Gaston Adrian

7.067.276

26/01/2017

 

 

Atès que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les peces que conformen els expedients,

 

La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia d’avui adopta una resolució motivada que clou l’expedient de referència, la part dispositiva de la qual és la següent:

 

DESESTIMAR els recursos administratius relacionats anteriorment contra les resolucions sancionadores adoptades per la Junta de Govern.

 

6.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor l’ Esquí Club d’Andorra, per un import de 2.000 €, en concepte d’organització dels campionats Nacionals d’Andorra – FIS modalitat descens, que tindran lloc els propers dies 13,14 i 15 de febrer de 2017.

 

7.- Expedients sancionadors.-

 

S’acorda incoar un expedient sancionador als Srs. Gonzalo DONSION PICHEL, Cesar DIEZ GARCIA i a la Sra. Virginia MORALES VALERO, per una presumpta transgressió a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública

 

Vistes les al·legacions formulades pel titular administratiu del negoci Pizzeria PRIMAVERA i pel Sr. Joan COMELLA CRUZ, relatives al expedient sancionador que els hi fou incoat per dipositar escombraries a la via pública, s’acorda deixar nuls i sense efectes els referits expedients.

 

8.- Anul·lació de rebuts.- S’acorda procedir a l’anul·lació dels rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o serveis, que figuren detallats a la relació núm. 4/2017, de data 13 de febrer del 2017, per un import total de 1.140,61 €, atès que no és possible la gestió de cobrament.

 

9.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 6 d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici.

 

 

10.- Cultura i Esports.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i instal·lacions comunals presentades per entitats parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, tal com es detalla en la relació núm. 4 de demandes d’utilització d’instal·lacions comunals.

11.- Piscines Comunals.- Amb motiu dels treballs de reforma de les piscines comunals, s’acorda rescindir, de mutu acord, el contracte de prestació de serveis de neteja de les piscines comunals establert amb l’empresa PRONET amb efectes al dia 30 de juny de 2017.

 

12.- Recollida de residus.- Per tal d’ajustar els venciments dels contractes de prestació de serveis amb els anys naturals, s’acorda prorrogar, de mutu acord, els contractes establerts sobre la recollida dels residus emmagatzemats a la deixalleria comunal amb les empreses CONTAR (recollida del plàstic, residu de neteja viària, vidre pla, runa i residu verd), L’HOME DEL SAC (recollida de la fusta i de residus voluminosos) i REFESA (recollida de la ferralla) fins al 31 de desembre del 2017 (venciment establert al dia 14 de maig del corrent).

 

12.- Informàtica.- Per a l’ actualització de la nova versió del programa d’arquitectura “ARCHICAD”, s’acorda adquirir-la a l’empresa SIMBIM ESPAÑA per un import de 2.950 €, atès que és la única empresa subministradora d’aquest programa.

 

13.- Activitats Saló del Videojoc.- S’aproven les següents propostes presentades relatives als actes i esdeveniments diversos previstos pel proper Saló del Videojoc que tindrà lloc els dies 17,18 i 19 de febrer del corrent a l’Espai Vivand:

 

Per la instal·lació d’una Carpa de 5x5 metres, a   la Plaça Coprínceps per a les activitats de “BluePad”, s’acorda contractar l’empresa UNIK, única empresa a Andorra subministradora d’aquest tipus de material, conforme als pressupost presentat per un import de 1.107,07 €.

 

Per a la selecció d’una empresa encarregada de la vigilància de les instal·lacions ubicades a la Plaça Coprínceps, durant les nits dels dies 17 i 18 de febrer de 2017,   s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses PROTECVALL (497,42 €), VIPSA (-), VALLSEGUR (365,75 €) i VALIRA SEGURETAT (-). Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar a l’empresa VALLSEGUR la vigilància de les instal.lacions, al ser l’empresa que presenta l’oferta menys dient.

 

Per coordinar les activitats que tindran lloc al Prat del Roure i a la Plaça Coprínceps en el marc del Saló del Videojoc, s’acorden les contractacions següents a l’empresa BLUEPAD/TOP SCORE SL, conforme al pressupost presentat per un import de 2.507 €:

 

1 zona de videojocs de XBOX per a dos jugadors

1 zona de motor virtual per a dos jugadors

1 zona de realitat virtual per a un jugador

1 “cacera de pokemons” a celebrar el dia 18 de febrer de 17:00 a 20:00 a la part alta d'EscaldesEngordany.

 

Per amenitzar el Saló del Videojoc,   s’acorda contractar a l’empresa GATZARA l’espectacle a càrrec de l’artista “Yumii Walker”, que tindrà lloc a la carpa instal·lada a la plaça Coprínceps el dies 17, 18 i 19 de febrer de 2017. L’import de la contractació és de 235,13 € (IGI inclòs).

 

14.- Festa de Carnaval 2016.-

 

Pel subministrament i elaboració de 500 racions d’hamburguesa amb motiu de la Festa de cloenda de la Rua de Carnaval, que es celebrarà conjuntament amb el Comú d’Andorra la Vella el proper dissabte dia 25 de febrer, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses EL REBOST DEL PADRÍ (2.220,63 €), RESTAURACIÓ SLU (1.750,38 €) i BIO BIO (1.081,57 €). Examinades les ofertes s’acorda encomanar aquest servei a l’empresa BIO BIO, al ser l’oferta menys dient.

 

Per la organització d’una xocolatada amb motiu de la Festa Infantil de Carnaval, que es celebrarà conjuntament amb el Comú d’Andorra la Vella el proper dilluns dia 27 de febrer, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses REBOST DEL PADRÍ (1.959,38 €), RESTAURACIÓ SLU (992,75 €) i BIO BIO (1.008,43 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el pressupost a RESTAURACIÓ SLU, al ser la que presenta l’oferta menys dient. Els costos d’organització els sufragaran a parts iguals els dos Comuns.

 

Per la organització d’un aperitiu en ocasió de l’acte del “Judici del Carnestoltes” en el marc de la festa de Carnaval que tindrà lloc el proper dimarts dia 28 de febrer a la plaça Coprínceps, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses Hotel Oriol (313,50 €), Hotel Roc Blanc (1.500 €) i Hotel Tudel (783,75 €). Examinades les ofertes presentades, s’acorda adjudicar a Hotel ORIOL l’organització de l’aperitiu, al ser l’oferta menys dient.

 

Les despeses corresponents a l’organització dels actes anteriors van aquest any a càrrec del Comú d’Escaldes-Engordany.

 

15.- CAEE.- Pels treballs de restauració de les 16 maquetes d’art romànic exposades al CAEE, s’acorda contractar els serveis de l’empresa RETOC, única del país especialitzada en aquests tipus de restauracions, conforme al pressupost presentat per un import de 1.881,00 €.

 

16.- Camí de St. Romà.- Per a l’adjudicació dels treballs de redacció del projecte i direcció dels treballs corresponents a l’obra de construcció d’un tram de mur de sosteniment del camí de St. Romà i d’un tram del torrent de les Costes s’ha efectuat una consulta de preus als següents despatxos d’enginyeria :

 

ENGINYERIA CLAU SLU                 6,7% d’honoraris

GET BEAL            SL                               8,5% d’honoraris

GUILLEM VALDÉS                                 7%   d’honoraris

JORDI RAMENTOL                          6,4 % d’honoraris

SIMUS ENGINY SAU                                    8%   d’honoraris

Vista la proposta, s’acorda adjudicar els treballs de redacció del projecte i posterior direcció de l’obra a l’empresa d’enginyeria JORDI RAMENTOL, al ser l’oferta més avantatjosa.

 

17.- Piscines Comunals.- Per a la contractació dels treballs d’amidaments en el marc dels treballs de reforma de les piscines comunals, s’ha efectuat una consulta de preus al que han postulat les empreses que es detallen a continuació amb les següents ofertes:

 

DGT                           12.000 €/Igi no inclòs

MOISES LEON                         14.750 €/Igi no inclòs

GINJAUME                            (-)

 

Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar a l’empresa DGT, la realització d’aquests treballs, al ser l’empresa que presenta l’oferta més avantatjosa.

 

18.- Urbanització Les Llenguaderes.- Vista la sol·licitud presentada per l’Associació de Promoció Urbanística del Pla Parcial de la unitat d’actuació (en endavant APU) UA-Suble-06, Les Llenguaderes dels Vilars, aprovat per Decret de data 30 de setembre del 2010, demanant que el Comú procedeixi a la recepció definitiva de les obres d’urbanització,

 

Vist que en dates posteriors al Decret d’aprovació del Pla Parcial i a la llicència atorgada a favor de l’APU per a l’execució de les obres d’urbanització, van aparèixer dins de la unitat d’actuació, en ocasió dels treballs de camp realitzats per a l’elaboració del cadastre comunal, situacions de desacord sobre titulars de drets posseïts sobre propietats privades que finalment han quedat registrades al Cadastre amb la menció específica de divergència,

 

Vist però que cap dels terrenys inscrits amb la menció de divergència afecta a la vialitat ni a les obres d’urbanització realitzades que el Comú ha de rebre,

 

S’acorda formalitzar l’acta de recepció definitiva de les obres d’urbanització del Pla Parcial de la UA-Suble-06, Les Llenguaderes dels Vilars, fent menció expressa de l’existència d’aquestes situacions de divergència que afecten a propietats privades dins del parcel·lari, les quals hauran de quedar necessariament resoltes abans de la liquidació definitiva de la reparcel·lació.

 

Sessió de la Junta de Govern de data 20 de febrer de 2017

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 13 de febrer de 2017, que serà presentada al Ple del Comú   per a la seva ratificació.

 

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 220 al 222/2017 (obres menors), del núm. 223 al 233/2017 (comerç), núm. 234/2017 (terrasses bar), del núm. 235 al 262/2017 (exempcions fiscals), del núm. 263 al 277/2017 (cadastre), i del núm. 278 al 280/2017 (urbanisme).

 

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions núm. 4/2017 i 5/2017 de factures conformades per un import net a pagar de 6.644,68 € i 43.276,65 €, respectivament. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de pagaments presentada per un import 17.777,84 €.

 

3.- Personal.-

 

S’acorda prorrogar la contractació, amb caràcter eventual, del Sr. Mauricio GARCIA BLAZQUEZ   (xofer neteja viària), del dia 9 de març al 8 de desembre de 2017.

 

S’acorda prorrogar la contractació, amb caràcter eventual, del Sr. Jordi ABARCA MORA   (operari neteja viària), del dia 20 de març al 8 de desembre de 2017.

 

S’informa de la contractació, amb caràcter eventual del   Sr. Lluís AYLLON PANAVERA (guia museístic), del dia 13 de febrer al 30 d’abril de 2017.

 

S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de la Sra. Júlia GONZALEZ SOTELO com a monitora de lleure, del 20 al 24 de febrer de 2017.

 

S’acorda convocar un concurs públic per a cobrir les places de Monitors per les activitats dels Esports d’Estiu 2017.

 

S’acorda convocar un concurs pel procediment selectiu d’ingrés per a la contractació de 10 joves (per mes) d’edats compreses entre 16 i 17 anys, per a realitzar diverses tasques de suport durant els mesos de juliol i agost, dins del programa d’iniciació dels joves al mon laboral.

 

S’autoritza a les Sres. Layla AYACH i Sílvia BOTEY SERRANO (alumnes del Lycée Comte de Foix) per realitzar una estada formativa al departament de Gent Gran (SAD), del 6 al 17 de març i del 6 al 24 de març del 2017, respectivament.

 

S’autoritza la demanda presentada per la Sra. Alèxia GALLEGO (alumna del Lycée Comte de Foix) per a realitzar una estada formativa al departament de finances, del dia 28 de febrer al 24 de març de 2017.

 

4.- Concursos.-

 

S’acorda convocar un concurs públic per a la contractació dels serveis professionals d’un Enginyer, per a la redacció del projecte i direcció dels treballs corresponents a l’obra de renovació dels serveis del C/ Santa Anna.

 

Vist que el concurs convocat per a la contractació d’un professional de l’arquitectura per a la redacció del projecte i direcció d’obra dels treballs de remodelació i d’embelliment de les avingudes Meritxell i Carlemany (Bopa núm. 4, del 18 de gener del 2017) ha de ser declarat desert per manca de proponents, s’acorda convocar un nou concurs obert a la presentació d’ofertes als professionals de l’Arquitectura i/o l’Enginyeria.

 

A tal efecte, i en coherència amb l’acord adoptat per la Junta de Govern en la sessió celebrada el dia 9 de gener del 2017, s’acorda facultar al Comú d’Andorra la Vella per a la convocatòria de la licitació en nom i representació del Comú d’Escaldes-Engordany.

 

 

5.- Expedients sancionadors.- S’acorda incoar un expedient sancionador al titular administratiu del negoci Restaurant DON FELIX LOUNGE, per una presumpta transgressió l’Ordinació que regula la col·locació de contenidors d’escombraries a la via pública.

 

6.- Anul·lació de rebuts.- S’acorda procedir a l’anul·lació dels rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o serveis, que figuren detallats a les relacions núms. 5/2017 i 6/2017, de data 20 de febrer del 2017, per un import total de 330.521,00 € i de 6.931,84 €, respectivament, atès que no és possible la gestió de cobrament.

 

7.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 7 d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici.

 

8.- Recaptació de deutes tributaris en període executiu.- Vist l’article 67 de l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació Tributària, s’acorda iniciar la recaptació en període executiu sobre el deute tributari dels obligats que figuren a la relació núm. 1, de data 20 de febrer del 2017, pel procediment administratiu de constrenyiment.

 

9.- Contenidors soterrats.- Per tal d’ajustar els venciments dels contractes de manteniment amb els anys naturals, s’acorda prorrogar el contractes establerts pel manteniment de contenidors soterrats situats a la parròquia d’Escaldes-Engordany amb les empreses SENYALITZACIONS STOP i MULTISERVEIS COPRÍNCEPS fins al 31 de desembre del 2017 (venciment establert al dia 14 de maig del corrent).

 

10.- Comunicació.- Per la compra d’un ordinador “Apple” i la llicència del programa informàtic “Adobe creative cloud” destinat al departament de Comunicació, s’ha efectuat una consulta de preus entre les empreses del sector. Els pressupostos obtinguts han estat els següents:

 

Empresa

Ordinador “Apple”

“Adobe Creative Cloud”

Spai

2.148,25 €

1.009,31 €

Megahertz

1.937,00 €

-

Index

2.239,00 €

995,00 €

Ofima

1.820,00 €

-

Microsistemes

1.885,30 €

-

Mymac

2.268,83 €

956,18 €

Infomobel

1.860,10 €

-

 

Les empreses Imac, Andorsfot i Semic no han presentat oferta.

 

Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa SPAI el subministrament de l’ordinador i del programa, al ser la que més s’ajusta a les necessitats del departament.

 

11.- Uniformitat.- Atesa la propera convocatòria d’un concurs internacional pel subministrament de la vestimenta del Agents de Circulació, s’acorda rescindir el contracte de subministrament de la vestimenta de gala, establert amb l’empresa FAMAGUSTA SLU, amb efectes al dia 1 de maig del 2017.

 

12.- Agermanaments.- Pel sojorn del grup d’infants de l’Illa de Reunió i acompanyants, s’ha efectuat una consulta de preus a diversos Hotels obtenint només oferta de les empreses Hotel Kyriad Comtes Urgell i Hotel Espel detallada com segueix; (Hotels Mola Park, Eureka, Roc Blanc i Oriol no han presentat oferta).

 

Hotel Kyriad Comtes d’Urgell    

 

Hab. Doble: 49.97€ AD, 52,97€ MP, 72,97€ PC, Hab. Ind. 43,07€ AD   46,07€ MP, 56,07€

 

Preu total aproximatiu sobre proposta de la programació de l’estada:

 

Acompanyants: 2.581,04 € (2 hab. individuals més 2 hab. dobles).

Infants: 7.596,71€ (11 hab. dobles).

 

 

Hotel Espel:          

 

Hab doble   60€ AD       70 € MP       94€ PC

Hab Ind.   30€ AD       35€ MP         47€ PC

Acompanyants: 2.712 € (2 hab. indiv. més 2 hab. dobles).

Infants: 9.944 € (11 hab. dobles).

 

Hotel Tudel :                 (oferta parcial)

 

Examinades les ofertes s’acorda contractar l’allotjament del grup d’infants i acompanyants a l’Hotel Kyriad Comtes d’Urgell, al ser l’establiment que presenta l’oferta més avantatjosa.

 

13.- Mobiliari Urbà.- Pel subministrament d’un banc per a completar el mobiliari urbà del Pont de l’Avinguda Copríncep De Gaulle, s’ha demanat pressupost a l’empresa SENYALITZACIONS STOP, adjudicatària del subministrament d’aquests elements. Examinada l’oferta presentada, s’acorda adjudicar-li el pressupost per un import de 3.662,72 €

 

14.- Protectors de voravies.- Pel subministrament de 50 piquets d’inox protectors de voravies, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses SERRALLERIA INDUSTRIAL (3.150,00 €), MULTISERVEIS COPRÍNCEPS (3.450,00 €), GRUP HERACLES CONSTRUCCIÓ (4.256,50 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el subministrament del referit material a l’empresa SERRALLERIA INDUSTRIAL, al ser la que presenta l’oferta menys dient.

 

15.- Treballs d’Enginyeria.-

 

Per a l’adjudicació dels treballs de redacció de projecte i direcció dels treballs corresponents a l’obra de construcció de la prolongació del carrer Sant Antoni (PE-UA-SUNC-04 Carrer de l’Obac, part baixa), s’ha efectuat una consulta de preus als següents despatxos d’enginyeria :

 

ENGINYERIA CLAU SLU                 3,95 % d’honoraris

GET BEAL            SL                               3,85% d’honoraris

GUILLEM VALDES ENGINYER                3,80% d’honoraris

JORDI RAMENTOL                   5,95 % d’honoraris

SINUS ENGINY SAU                                    4,00% d’honoraris

 

Vistes les propostes, s’acorda adjudicar els treballs de redacció del projecte i posterior direcció de l’obra a l’empresa d’enginyeria GUILLEM VALDES, al ser l’oferta més avantatjosa.

 

Per a la contractació dels treballs d’enginyeria consistents en la redacció de projecte i direcció de les obres de renovació dels serveis de la prolongació del carrer Sant Antoni (PE-UA-SUNC-04 Carrer de l’Obac, part baixa), s’ha efectuat una consulta de preus obtenint només un pressupost del despatx d’enginyeria BERNABE RODRIGUEZ del 4 % d’honoraris (Andorra Sud i R3e ENGINYERIA no han presentat oferta). S’acorda adjudicar al despatx d’enginyeria BERNABÉ RODRÍGUEZ els treballs de redacció del projecte i posterior direcció d’obra, conforme al pressupost presentat.

           

Per a l’adjudicació dels treballs de redacció de projecte i direcció de les obres de millora de les piscines Comunals, s’ha efectuat una consulta de preus als següents despatxos d’enginyeria :

 

PERE FARRIOL                   4,2 % d’honoraris

BERNABE RODRIGUEZ              4%   d’honoraris

 

Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar els treballs de redacció del projecte i posterior direcció de l’obra a l’empresa d’enginyeria BERNABE RODRIGUEZ, al ser l’oferta més avantatjosa.

 

16.- Manteniment dels equips de control dels Aparcaments.- Vist l’escrit adreçat pel representant de la UTE MAVIPARQ-OLIVA TORRAS, per mitja del qual es notifica fefaentment la voluntat de resoldre i rescindir, amb efectes al dia 31 de maig del 2017, el contracte de manteniment dels equips de control i gestió dels aparcaments comunals, s’acorda convocar una nova licitació per a la contractació d’aquest servei.

 

Sessió de la Junta de Govern de data 28 de febrer de 2017

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 20 de febrer de 2017, que serà presentada al Ple del Comú per a la seva ratificació.

 

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 281 al 284/2017 (obres menors), del núm. 285 al 287/2017 (urbanisme), núm. 288/2017 (cadastre), núm. 289/2017 (terrasses bar), del núm. 290 al 295/2017 (exempcions fiscals), i del núm. 296 al 303 /2017 (comerç).

           

2.- Pagaments.- S’aprova la relació de pagaments presentada per un import de 32.568,14 €.

 

3.- Personal.-

 

S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de la Sra. Àngeles DELGADO TRAIN, com a operària del SAD, de l’1 de març al 30 de juny de 2017.

 

Vista la baixa mèdica presentada per la Sra. Isabel ENRIQUEZ MEGIAS (operària del SAD), s’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de la Sra. Lídia CASTRO SOLÀ, de l’1 de març de 2017 fins que la titular de la plaça es reincorpori al seu lloc de treball.

 

Per a la contractació de 2 places de personal educatiu (responsable), s’ha convocat un concurs pel procediment selectiu d’ingrés, al que han postulat un total de 18 candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar els serveis de les Sres. Mireia GRESA SOLSONA i Estefania MARTIN GEA, amb un període de prova de 12 mesos.

 

Vista la sol·licitud formulada per la Federació Andorrana de Futbol i vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la funció pública, s’acorda concedir un permís administratiu al Sr. Emili GARCIA MIRAMONTES, monitor de l’Espai Lleure, per haver estat convocat els dies 20, 21, 22 i 23 de febrer per disputar els partits Andorra-San Marino. i a la Sra. Montserrat SÁNCHEZ (jardinera), del dia 4 d’abril fins al 10 d’abril de 2017 (entrenadora), amb motiu dels campionats de la Copa Fifa Women’s World Cup de Seleccions Femenines, que tindran lloc a Lituània.

 

Vista la sol·licitud formulada per la Federació Andorrana d’Atletisme i vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la funció pública, s’acorda concedir un permís administratiu al Sr. Xavier ANDORRÀ HERNANDEZ, (ajudant lampista), per haver estat convocat els dies 25 i 26 de febrer per participar al campionat d’Espanya de Cros que tindrà lloc a Oropesa de Mar.

 

4.- Concursos.-

 

S’acorda convocar un concurs públic per a la contractació dels serveis d’una empresa de càtering, pels àpats dels infants de 3 anys inscrits als Esports d’Estiu.

 

S’acorda convocar un concurs públic per als treballs de construcció d’un aparcament per a vehicles a la parcel·la de terreny coneguda per “Borda del Prat” situada a l’avinguda del Fener núm. 38.

 

S’acorda convocar un concurs públic pel subministrament de 2 jocs per a equipar el nou parc infantil, situat a la zona un s’ubicava l’antic eskatepark.

 

5.- Expedients sancionadors.-.

 

S’acorda incoar un expedient sancionador a les Sres. DA CUNHA MAGALHAES, Cristina CASAS ROS i al titular administratiu de l’empresa AREA ODONTOLOGIA TOT, per una presumpta transgressió a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública.

 

Vistes les al·legacions formulades pel Sr. David BESCOS PUCHAL i per les Sres. Concepció FORCADA RIOS, Júlia MASEVICIUTE i Isabel MOYA SANTANDER, en relació als expedients incoats, per una presumpta transgressió l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar nuls i sense efecte els referits expedients.

 

S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Anna SANTURÉ CANTURRI, per una presumpta contravenció a l’Ordinació que regula la neteja i higiene pública, en relació a la parcel·la de terreny de la seva propietat, situada al Camí de la Font del Gat.

 

6.- Anul·lació de rebuts.- S’acorda procedir a l’anul·lació dels rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o serveis, que figuren detallats a la relació núm. 7/2016, de data 28 de febrer del 2017, per un import total de 1.445,36 €, atès que no és possible la gestió de cobrament.

 

7.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 8 d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici.

 

8.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions presentades, s’acorda anul·lar i deixar sense efectes els expedients sancionadors que figuren detallats a la relació 2/2017 , de data 28 de febrer del 2017, incoats per presumptes infraccions a les normes que regulen l’estacionament i la circulació de vehicles, quedant desestimades totes les al·legacions restants i confirmades les respectives propostes de sanció.

 

9.- Cultura i Esports.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i instal·lacions comunals presentades per entitats parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, tal com es detalla en les relacions núms. 1 i 5 de demandes d’utilització d’instal·lacions comunals.

 

10.- Prat Gran.- Pels treballs de revisió i manteniment dels aparells desfibril·ladors instal·lats al Pavelló Prat Gran, s’acorda acceptar el pressupost presentat per l’entitat Creu Roja Andorrana, per un import de 191,40 €/any.

 

11.- Circuit de BTT d’Engolasters.- Vista la demanda formulada per l’Entitat Agrupació Ciclista Andorrana, sol·licitant la realització d’una prova del Open Barcelona BTT (itinerari d’iniciativa privada), el dia 28 de maig del corrent al circuit de BTT d’Engolasters, s’acorda autoritzar-la conforme a les determinacions de l’Ordinació de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada, amb l’obligació de retirar tot el material per part dels organitzadors immediatament després de la finalització de la prova.

 

12.- Entitats culturals, socials i esportives.- S’acorda mantenir fins al 31 de desembre del corrent la gratuïtat sobre l’estacionament dels vehicles propietat de les Entitats Culturals, Socials i/o Esportives que es detallen com segueix, als aparcaments verticals del Comú d’Escaldes-Engordany:

 

Entitat

Aparcament

Unió - Proturisme

Boïgues

Federació Andorrana de Ciclisme

Boïgues

Associació de malalts mentals

Boïgues

Sprint Club Andorra

Boïgues

Creu Roja Andorrana (5 places)

Boïgues

Unió - Proturisme

Prat del Roure

Esbart Santa Anna

Prat del Roure

Federació Andorrana de Tenis

Prat del Roure

Comú d’Escaldes-Engordany

Caldea

 

13.- Vehicles elèctrics.- Per a la instal·lació de 5 carregadors per a vehicles elèctrics a l’aparcament públic de Caldea, s’ha demanat pressupost a FEDA pel lloguer d’aquest equipament. Vist que l’import és de 7,66 €/mensuals i per unitat s’acorda crear aquest servei a la planta -1 de l’aparcament. Els treballs d’obra civil per a l’instal·lació dels aparells aniran a càrrec de la brigada d’obres del Comú i la senyalització a càrrec de Multiserveis COPRÍNCEPS, conforme al pressupost presentat per un import de 217,50 €

 

14.- Aparcament el Falgueró.- Per l’adequació de 10 places per autocaravanes a l’aparcament El Falgueró, s’ha demanat un pressupost a l’empresa MULTISERVEIS COPRÍNCEPS, havent presentat una oferta que ascendeix 294,74 €, que compren els treballs de senyalització i pintura. Vista l’oferta s’acorda acceptar-la i encomanar la realització dels treballs.

 

15.- Material informàtic.- Per a la compra de   llicències de “Windows 10” i de “MS Office” pels diferents departaments del Comú s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses del sector. Els pressupostos obtinguts han estat els següents:

 

 

 

3 windows 10 pro

2 windows 10 Home

4 MS Office standard

6 MS office Pro

 

Andorsoft

208,78 € /u

TOTAL:     626,34 €

103,70 € /u

TOTAL: 207,40 €

204,61 € /u

TOTAL : 818,44 €

392,43 € /u

TOTAL: 2.354,58 €

 

Spai

156,22 € /u

TOTAL : 468,66 €

109,30 € /u

TOTAL : 312,44 €

204,61 € /u

TOTAL:     1.721,72 € IGI

587,60 € /u

TOTAL       3.525,60 €

 

Megahertz

 

(-)

 

(-)

 

(-)

 

(-)

 

Index

215,00 € /u

TOTAL:     645,00 €

155,00 € /u

TOTAL: 310,00 €

220,00 € /u

TOTAL:     880,00 €

414,00 € /u

TOTAL: 2.484,00 €

 

Ofima

(-)

(-)

(-)

(-)

 

Sil Informàtica

147,00 € /u

TOTAL :     441,00 €

102,50 € /u

TOTAL :     205,00 €

199 € /u

TOTAL : 796,00 €

587,60 € /u

TOTAL :     2.334,00 €

 

Ofijet

147,68 € /u

TOTAL:     443,04 €

103,66 € /u

TOTAL : 207,32 €

203,66 € /u

TOTAL :     814,64 €

391,34 € /u

TOTAL :     2.348,08 €

 

 

Microsisteme

139,70 € /u

TOTAL:     419,10 €

102,30 € /u

TOTAL       204,60 €

211,70 € /u

TOTAL :     846,80 €

396,70 € /u

TOTAL:     2.380,20 €

 

Defi

 

(-)

 

(-)

 

(-)

 

(-)

 

Infomobel

 

137,94 € /u

TOTAL:     413,82 €

 

93,00 €/u

TOTAL: 186,00 €

 

202,72 € /u

TOTAL:     810,92 €

 

385,60 € /u

TOTAL :     2.313,60 €

 

Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar aquest subministrament a l’empresa INFOMOBEL, per l’import total de 3.724,34 € al ser la que presenta l’oferta més econòmica.

 

16.- Pessebre vivent.- Per la organització d’un aperitiu que s’oferirà als participants de la 3ª Edició del Pessebre Vivent, en reconeixement a la seva col·laboració, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses REBOST DEL PADRÍ (1.959,38 €), BIO BIO (1.755,60 €) i RESTAURACIÓ (Oferta 1: 2.143,77 € i oferta 2: 2.161,01 €). Examinades les propostes presentades, s’acorda adjudicar el servei a l’empresa BIO BIO al ser l’oferta menys dient.

 

17.- Agermanaments.-

 

Pel transport dels del grup d’infants de l’Illa de la Reunió i acompanyants pels itineraris nacionals i internacionals, s’ha demanat ofertes a les empreses que es detallen a continuació havent obtingut les següents ofertes:

 

 

Companyies d’autobusos

Desplaçament aeroport Toulouse

Viatges interns

Autocars NADAL

1.350,00 €

1.800,00 €

Viatges SOLDEVILA

1.100,00 €

1.512,00 €

NOVATEL

1.390,00 €

3.920,00 €

Viatges MONTMANTELL

(-)

(-)

 

Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el servei de transport a l’empresa VIATGES SOLDEVILA per un import total de 2.618 €, al ser la que presenta les ofertes menys dients.

 

Per la programació d’unes sortides en una estació d’esquí per al grup d’infants de l’Illa de la Reunió, dins del marc dels actes del programa d’agermanament, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses següents:

 

Vallnord Pal /Arinsal                        3.203,90 €

Vallnord Arcalís                         3.316,03 €

Grand Valira Grau   Roig                   6.008,16 €

 

Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar el pressupost a Vallnord Pal /Arinsal, al ser la que presenta l’oferta menys dient.

 

 

Sessió de la Junta de Govern de data 6 de març de 2017

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 28 de febrer de 2017, que serà presentada al Ple del Comú per a la seva ratificació.

 

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; núm. 304 i 305/2017 (urbanisme), núm. 306 i 307/2017 (terrasses bar), i del núm. 308 al 325/2017 (comerç).

           

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions núm. 6/2017 i   7/2017 de factures conformades per un import net a pagar de 8.567,02 € i 107.804,34 €, respectivament. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de pagaments presentada per un import de 16.454,65 €.

 

3.- Personal.-

 

S’informa de la contractació, amb caràcter eventual, dels serveis del Sr. Agustí PALAU SANS, com a conserge/op. de manteniment d’Esports, de l’1 de març al 30 de juny de 2017.

 

Vist que no s’ha presentat cap candidat a la plaça d’operari de la Deixalleria així com a les 2 places de xofer del Servei de neteja Viària, convocades pel procediment de concurs per promoció interna, s’acorda declarar-los deserts i convocar els mateixos concursos pel procediment de concurs selectiu d’ingrés.

 

S’acorda convocar un concurs extern per a contractar, amb caràcter eventual, una plaça de Guia turístic pel punt d’Informació d’Engolasters, del 15 de maig al 15 de setembre de 2017.

 

S’acorda convocar un concurs extern per a contractar, amb caràcter eventual, tres places d’informador turístic pel punt d’Informació d’Engolasters, del 3 de juliol al 7 de setembre de 2017.

 

S’acorda convocar un concurs extern, per a contractar els serveis de tres vigilants pel circuit de footing d’Engolasters, amb caràcter eventual, del 3 de juliol al 31 d’agost de 2017.

 

S’acorda convocar un concurs extern, per cobrir 4 places d’operaris de camins de muntanya, adscrits al departament de Medi Ambient amb caràcter eventual, del 2 de maig al 31 d’octubre de 2017.

 

S’acorda convocar un concurs extern, per cobrir 1 plaça d’ecoguarda de la Vall del Madriu, adscrita al departament de Medi Ambient, amb caràcter eventual, del 3 de juliol al 7 de setembre de 2017.

 

S’acorda convocar un concurs extern, per cobrir 1 plaça de guia i assistent cultural del /CAEE, amb caràcter eventual, del 3 de juliol al 7 de setembre de 2017.

 

S’informa de la sol·licitud d’incorporació al servei actiu presentada per la Sra. Maria Carmen TATO CARNOTO, fins ara en situació d’excedència sense reserva de plaça. Conforme a l’article 39 de l’Ordinació de la funció pública, s’acorda notificar-li la plaça a la qual la sol·licitant s’ha d’incorporar.

 

 

4.- Expedients sancionadors.- Vistes les al·legacions formulades pel Sr. Gonzalo DONSION PICHEL, en relació al expedients incoat, per una presumpta transgressió l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar nul i sense efecte el referit expedient.

 

5.- Servei de Circulació.- Per la confecció de medalles, (Classe 1 i 3) destinades al servei de Circulació i Atenció Ciutadana, s’ha demanat pressupost a SOCIETAT COOPERATIVA MEDINA (adjudicatària de la consulta de preus efectuada pel Comú d’Andorra la Vella) per l’import total de 1.179,00 €. Vist l’import de l’oferta s’acorda acceptar-la i encomanar el subministrament del material.

 

6.- Comunicació.- Per a la contractació d’un servei de Gabinet de premsa per assumir temporalment les funcions del departament de Comunicació durant la baixa de maternitat de la Sra. Maria BARÓ BERNAUS, responsable del departament, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses següents:

 

 

 

Cobertura

Forfet d’Hores

Preu hora

Stefanie Ruano Comunicació

De dilluns a diumenge

15 h/setmanals

20,90 €

1.410,75 /mensuals

Segarra & Teres

De dilluns a divendres

22 h/setmanals

26,12 €

2.299€/mensuals

 

Examinades les ofertes, s’acorda contractar el servei de Gabinet de premsa a l’empresa Stefanie Ruano Comunicació, al presentar l’oferta menys dient.

 

7.- Turisme.- S’aprova el conveni de col·laboració entre Andorra Turisme SAU i els set Comuns d’Andorra, pel desenvolupament d’accions conjuntes de màrqueting turístic, mitjançant el programa Infoturisme.   Conforme al mateix conveni, l’aportació econòmica que correspon al Comú d’Escaldes-Engordany és de 25.000 €

 

 

8.- Piscines Comunals.- S’acorda prorrogar, el contracte de lloguer dels aparells de la zona “cardio” del Gimnàs de les piscines Comunals de la marca “TECHNOGYM”, establert amb l’empresa GEMNAT fins al 30 de juny del 2017, per un import de 313,81 €/Igi inclòs.

 

 

11.- Agermanaments.-

 

S’aprova el programa d’activitats previstes per la visita del grup d’Infants de l’Illa de la Reunió, elaborat en el marc del conveni d’agermanament amb el Municipi de l’Ètang Salé. El cost total de les activitats ascendeix aproximadament a 5.513,55   €.

 

Per a la contractació d’un servei de restauració pels àpats del grup d’infants de l’Illa de Réunion i acompanyants, a diferents indrets del Principat, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses que es detallen a continuació, havent obtingut les següents ofertes:

 

Dinar 14 de març ( Zona Canillo/Meritxell)

 

Borda del Rector     menú infants             30 €

                     menú adults               50 €

El Solà               menú infants     9 €

                     menú adult                 15 €

L’ermita             (-)        

Cantina dels Racons   (-)

 

Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el servei de restauració a l’empresa restaurant El Solà, per l’import total de 318 € al ser l’oferta menys dient.

 

Dinar 17 de març (Zona Pal /La Massana)

 

Borda Raubert               20,90 €

Borda de l’Avi               22,99 €

Borda d’Erts               (-)

 

Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el servei de restauració a l’empresa Borda RAUBERT, per l’import total de 627 € al ser l’oferta menys dient.

 

Dinar 20 de març (Grau Roig)

 

AndBurguer Zero Cubil             12,54 €

 

Examinada l’oferta, s’acorda adjudicar-li el servei de restauració per l’import total de 376,20 €

 

Dinar 21 de març ( Centre Andorra La Vella )

 

La Borda Pairal   41,80 €

Mama Maria         36,58 €

Borda Estevet     32,00 €

Refugi Alpí       menú infantil             16,72 €

                 menú adult             25,08 €

 

Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el servei de restauració a l’empresa Refugi Alpí, per l’import total de 568,48 € al ser l’oferta menys dient.

 

Per a la contractació d’un servei de càtering per la organització d’un aperitiu al Prat del Roure, amb motiu de la trobada amb les famílies dels infants d’Escaldes-Engordany del grup de l’Illa de Réunion, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses REBOST DEL PADRÍ (914,18 €), BIO BIO (1.181,90 €) i RESTAURACIÓ SLU (857,27 €). Examinades les propostes presentades, s’acorda adjudicar a l’empresa RESTAURACIÓ SLU l’organització de l’aperitiu, al ser l’oferta menys dient.

 

 

13.- Esports.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i instal·lacions comunals presentades per entitats parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, tal com es detalla en la relació núm. 4 de demandes d’utilització d’instal·lacions comunals.

 

Sessió de la Junta de Govern de data 13 de març de 2017

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 6 de març de 2017, que serà presentada al Ple del Comú   per a la seva ratificació.

 

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 326 al 329/2017 (obres menors), del núm. 330 al 335/2017 (comerç), del núm. 336 al 339/2017 (terrasses bar), i del núm. 340 al 356/2017 (cadastre).

           

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 8/2017 de factures conformades per un import net a pagar de 4.489,42 €. I, verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de pagaments presentada per un import 319.876,93 €.

 

3.- Personal.-

 

Vista que la Sra. Cyrille FERRANDIS YSARD, (responsable d’activitats esportives i instal·lacions) entrarà properament en situació de baixa laboral, s’acorda nomenar en la seva absència, al Sr. Ivan GOMEZ MARQUEZ (monitor esportiu) per a que assumeixi les funcions de responsable de les activitats esportives i atorgar-li un complement de responsabilitat addicional (CRA) de 250 €, fins que la titular de la plaça es reincorpori al seu lloc de treball.

 

S’autoritza la demanda presentada pel Sr. Emmanuel PINTO DA CUNHA (alumne del Lycée Comte de Foix) per realitzar una estada formativa al departament de Gent gran (SAD), del 20 de març al 7 d’abril de 2017.

 

S’autoritza la inscripció de les persones que es detallen a continuació, al curs “Excel ”:

                       

Aparcaments (1 pax)

Finances (1 pax)

Circulació (5 pax)

Gent Gran (1 pax)

Infància (1 pax)

Serveis (2 pax)

Cultura (1 pax)

 

El cost del curs és de 1.920 € (160 €/persona). Serà impartit per l’empresa CESI i la formació té una durada de 12 hores.

 

4.- Concursos.- S’acorda convocar un concurs públic per a la renovació de la concessió d’explotació d’un terreny públic a Engolasters, per un termini de 8 anys, per a instal·lar-hi un parc acrobàtic forestal.

 

5.- Expedients sancionadors.- Vistes les al·legacions presentades per la Sra. Anna SANTURÉ CANTURRI, en relació al expedient incoat, per una presumpta contravenció a l’Ordinació que regula la neteja i higiene pública, en relació a la parcel·la   de terreny de la seva propietat, situada al Camí de la Font del Gat, s’acorda deixar nul i sense efecte el referit expedient.

 

6.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions presentades, s’acorda anul·lar i deixar sense efectes els expedients sancionadors que figuren detallats a la relació 3/2017, de data 13 de març del 2017, incoats per presumptes infraccions a les normes que regulen l’estacionament i la circulació de vehicles, quedant desestimades totes les al·legacions restants i confirmades les respectives propostes de sanció.

 

7.- Recaptació de deutes tributaris en període executiu.- Esgotat el termini d’un mes establert en l’article 51.2 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari (LBOT), per a fer efectiu el pagament en període voluntari dels rebuts que figuren a la relació que es presenta de núm. 3, de data 13 de març del 2017, la Junta de Govern acorda aprovar la provisió de constrenyiment contra els deutors que hi figuren, liquidar el recàrrec de constrenyiment reduït sobre el principal dels deutes pendents i requerir-los per a què facin efectiu el pagament dels imports no ingressats, principal més recàrrec liquidat, informant-los que en el cas de no efectuar-se el pagament en el termini d’un mes a comptar des de la data de notificació de la provisió de constrenyiment, el Comú procedirà a embargar els béns o drets del deutor o a l’execució de les garanties que aquests hagin atorgat.

 

 

8.- Anul·lació de rebuts.- S’acorda procedir a l’anul·lació dels rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o serveis, que figuren detallats a la relació núm. 8/2017, de data 13 de març del 2017, per un import total de 17.651,54 €, atès que no és possible la gestió de cobrament.

 

9.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 9 d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici.

 

10.- Cultura.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i instal·lacions comunals presentades per entitats parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, tal com es detalla en la relació núm. 6 de demandes d’utilització d’instal·lacions comunals.

 

11.- Plaça de l’Església.- Pel subministrament i col·locació d’una barana a la plaça de l’Església, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses Serralleria INDUSTRIAL (164,08 €/ml) i Serralleria LOPEZ & LOPEZ (169,89 €/ml). Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar el subministrament i instal·lació d’aquesta barana a l’empresa Serralleria INDUSTRIAL, al ser l’oferta menys dient.

 

12.- Circuit interpretatiu d’Engolasters.- Per al subministrament de 6 cartells de fusta tractada per a col·locar-los a la zona del circuit interpretatiu dels boscos d’Engolasters, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses Multi Serveis COPRÍNCEPS (5.611,65 €), Fusteria ROSSELL (1.473,45 €), Senyalitzacions STOP (-) i ENTORN EFICIENT (-) Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa Fusteria ROSSELL, el referit subministrament, al ser l’empresa que presenta l’oferta menys dient.

 

13.- Flors de temporada.- Pel subministrament de 6.260 geranis per a les jardineres instal·lades als carrers i espais públics de la parròquia, s’ha convocat un concurs públic obtenint només un pressupost de l’empresa TOT NATURA (15.399,60 €). Examinada l’oferta presentada s’acorda adjudicar a TOT NATURA el subministrament dels geranis, conforme al pressupost presentat per un import de 15.399,60 €.

 

14.- Afectació de la processionària a la zona dels vilars.- Vista la plaga d’erugues (processionària del pi) que afecta a la partida de Les Llenguaderes dels Vilars i a Coll de Jou, s’ha demanat un pressupost a l’empresa Silvagrina (2.706,55 €, Igi Inclòs) per a tractar aquestes zones amb caràcter d’urgència mitjançant drons o canons polvoritzadors. Vista l’oferta presentada per l’empresa consultada, s’acorda acceptar-la i encomanar la realització d’aquest tractament.

 

15.- Material Informàtic.- Per a la compra de 30 llicències del programa LOTUS NOTES, que s’utilitza com a servidor de correu i aplicacions, s’ha efectuat una consulta de preus a diverses empreses subministradores, de les quals solament ha presentat oferta l’empresa ANDORSOFT, per un import total de 4.577,10 €. Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a la referida empresa el subministrament d’aquestes llicències per l’import de la seva oferta.

 

16.- Maquinària departament de Serveis i Medi Ambient.-

 

Per a l’adquisició de 2 erugues equipades amb pala lleva neus destinades als departaments de Serveis i de Medi Ambient, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses següents:

 

 

 

LLEVA NEUS TRACCIÓ ERUGA

OPCIÓ         A

LLEVA NEUS TRACCIÓ ERUGA

OPCIÓ         B

LLEVA NEUS TRACCIÓ ERUGA

OPCIÓ       C

F. INDUSTRIAL

G R

HONDA HS     760   ET

TOTAL 4.061,91 €

HONDA HS     760   ETS

TOTAL 4.546,79 €

HONDA HS     970 A ETS

TOTAL 5.543,72 €

 

F. PRINCIPAT

ARIENS     ST 22

“RODES”

TOTAL     1.020,97 €

ARIENS     ST 9526 DLET “ERUGA”

TOTAL     1.463,00 €

 

 

RIBA

 

(-)

 

(-)

 

(-)

 

ETS. MARTÍ

YAMAHA     YT 660E   MZ175E

TOTAL 4.460,00 €

YAMAHA     YT 1070   MZ300E

TOTAL 5.750,00 €

HUSQVARNA     ST 327 PT

TOTAL 3.200,00 €

 

MAUCO

ARIENS     ST 28 DLET “ERUGA”

TOTAL     2.926,00 €

 

 

 

TOP MOTO

HONDA HSS     970 A ETD

TOTAL 4.203,65 €

 

 

 

MAVID

HUSQVARNA     ST 330 PT

TOTAL 2.893,60 €

 

 

 

Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el subministrament d’aquestes màquines a l’empresa Ferreteria PRINCIPAT, per l’import de 1.463,00 € / unitat, al ser l’oferta menys dient.

 

 

Per a la compra de 11 emissores portàtils pel departament de Serveis, s’ha efectuat una consulta de preus entre les empreses subministradores obtenint només un pressupost de l’empresa TECNOVIT (4.103,77 €), (USDIM, MUSITRONIC, COMELEC). Examinada l’oferta presentada s’acorda adjudicar a l’empresa TECNOVIT el subministrament de les emissores, conforme al pressupost presentat.

 

17.- Diada de Sant Jordi.-

 

Per amenitzar la diada de Sant Jordi, s’han demanat pressupostos a les empreses L’ANIMAL Escola de Teatre, Andorra ANIMACIÓ i GATZARA Espectacles. Examinades les diferents opcions, s’acorda contractar a l’empresa L’ANIMAL Escola de Teatre les actuacions d’animació al carrer, per l’import de 1.230,00 €, atès que proposa l’oferta que millor s’adapta a les necessitats del departament.

 

Per a la contractació d’espectacles per a amenitzar la Diada de Sant Jordi, s’han demanat pressupostos a les empreses SOMHITEATRE, Andorra ANIMACIÓ i GATZARA Espectacles. Examinades les diferents opcions, s’acorda contractar a l’empresa SOMHITEATRE la representació de l’espectacle “Pètals, paraules i vent”, (750,00 €). L’espectacle tindrà lloc a la Plaça Coprínceps.

 

18.- CAEE.- S’acorda contractar l’exposició “Això és...POP ART”, a l’empresa Evolución ARTE constituïda per una cinquantena de quadres signats per diversos artistes del Pop Art (Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Keith Haring, Robert Indiana, Steve Kaufman, Robert Rauschenberg, Bert Stern) així com de gravats i litografies. Aquesta mostra, tindrà una durada de tres mesos i mig (juny fins a setembre 2017) i un cost aproximat de 28.000 €. L’import inclou el transport, el lloguer, l’assegurança i el mobiliari de l’exposició, amb tots els impostos inclosos.

 

19.- Esports d’Estiu.- S’acorda acceptar el pressupost presentat per L’APACEF en relació al servei de restauració dels Esports d’Estiu pels infants i joves de 6 a 16 anys. L’import de l’àpat per persona serà de 5,30€.

 

20.- Cursa Urban Trail Escaldes-Engordany.- Per la organització de la primera cursa “Urban Ultra Trail Escaldes-Engordany”, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses següents:

 

Elit Esports      5.789,30 €

VSL Esports                10.000,00 €

 

Examinades les ofertes, s’acorda contractar a l’empresa Elit Esports la organització de la cursa, al presentar l’oferta menys dient.

 

21.- Transferències de Crèdit.- Vist l’article 74 de la Llei de Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i   l’informe emès per la Interventora, la Junta de Govern autoritza la següent Transferència de Crèdit, a càrrec del pressupost econòmic 2017:

 

De la partida 101 9200000 22760 “Treballs realitzats per altres emp” 2.850 € a favor de la partida 101 1710005 20000 “lloguer de terrenys i béns naturals”, per a fer front al pagament de l’impost de l’IGI sobre l’arrendament de la parcel·la XIb del Clot d’Emprivat.

           

 

22.- Arrendament de la parcel·la XI b) del parcel·lari del Clot d’Emprivat.- Vist que els nous propietaris de la finca XI b) de la parcel·lació del Clot d’Emprivat han donat la seva conformitat a prorrogar el contracte d’arrendament de la finca amb els mateixos pactes i condicions que el Comú tenia establert amb els anteriors propietaris, s’acorda formalitzar el contracte d’arrendament corresponent.              

 

La Sra. Cònsol Major demana als presents si tenen alguna esmena, comentari o demanda d’informació a formular en relació als acords de la Junta de Govern sotmesos a ratificació en el dia d’avui:

 

En relació als acords que figuren a les actes del 16 i 23 de gener, on es demanen pressupostos amb caràcter d’urgència i una empresa de treballs públics per col·laborar en la retirada de neu dels carrers de la parròquia; la Sra. Cèlia Vendrell exposa que atès que Andorra és un país de neu i aquests episodis s’esdevenen sovint, vol demanar anticipació a l’equip de govern i que anyalment es tregui a concurs aquest tipus de servei, entenent que d’aquesta manera s’obtindran preus més baixos que no pas si s’ha de fer una contractació urgent quan la situació meteorològica ho requereixi.

Respon la Sra. Cònsol Major explicant que aquesta és una possibilitat que s’havia plantejat en més d’una ocasió al si de la Junta de Govern, però que havia estat descartada pel fet que el Comú té organitzades permanències entre el personal de serveis què fins al moment havien estat suficients per afrontar els episodis de neu. Vista però l’experiència d’aquest any amb molt particulars circumstàncies climatològiques (gel i neu), admet que caldrà, com a mínim, debatre novament la qüestió i possiblement fer-ne un replantejament.

 

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple ratifica els acords de la Junta de Govern posats a consideració en el dia d’avui.

 

 

 1. Proposta d’aprovació de l’Estat general de comptes corresponent a l’exercici econòmic 2016

A manera d’introducció sobre la liquidació pressupostària de l’exercici 2016, la Sra. Cònsol Major adreça al Ple la següent exposició:

Un any més, el Comú tanca l’exercici amb superàvit; un resultat positiu fruit d’una gestió econòmica rigorosa i sostenible i d’un govern que a dia d’avui trasllada els resultats no només sobre el paper sinó també al carrer.

Així doncs, i abans de procedir a la votació per l’aprovació de l’Estat General de Comptes corresponent a la liquidació pressupostària del 2016, permeteu-me compartir amb vostès les principals fites assolides durant aquest exercici econòmic.

El 2016 ha estat un any profitós per a Escaldes-Engordany, què no només ha seguit apostant per oferir uns serveis públics de qualitat sinó que també ha emprés projectes rellevants per a la millora de la parròquia.

Durant aquest primer any de mandat, en el marc de les obres que contribueixen a la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, s’han executat projectes diversos com el de l’avinguda del Fener en què, més enllà de l’embelliment, s’ha treballat per modernitzar unes canalitzacions que engloben serveis tan essencials com l’aigua potable, la llum, o les telecomunicacions, i permet avançar en la construcció de la xarxa separativa d’aigües residuals i pluvials. Unes obres extremadament necessàries, què afecten una de les zones que concentren un dels volums més importants d’habitants i negocis i compten amb un pressupost total de 2 milions €. L’execució d’aquestes obres s’està portant amb una planificació rigorosa. També s’ha donat continuïtat als treballs de refecció de les voreres en diversos carrers, com són el carrer de la Parròquia, l’avinguda Copríncep De Gaulle, d’un tram del carrer de Can Diumenge i d’un altre de la carretera dels Vilars. Així com els treballs realitzats per a la revisió del Pla d’Urbanisme, què en l’actualitat es troba en fase d’exposició pública.

En l’àmbit del turisme, s’han continuat impulsant activitats lligades a la promoció de la parròquia. Fent balanç de l’any, no puc deixar de mencionar l’organització al tomb d’esdeveniments esportius de ressò internacional, com han estat el Tour de France o els campionats de bàsquet 3x3 de la FIBA, i altres de caràcter més comercial, com l’organització dels shopping day a Vivand, què es consolida com un dels principals eixos comercials del país.

També s’ha mantingut el suport a la iniciativa privada i a l’esperit emprenedor amb incentius fiscals. Així, tots els empresaris que han iniciat una nova activitat comercial, empresarial o professional, han gaudit d’una reducció del 100 % el primer any i el 50 % el segon any sobre l’impost de radicació. L’any 2016 s’ha registrat la xifra més alta de negocis instal·lats a la parròquia amb més de 1.450 negocis, un increment de quasi un centenar més de negocis que l’any anterior.

A nivell turístic i cultural, també cal destacar la recent inauguració del Museu Carmen Thyssen Andorra a l’antic hostal Valira, fruit de la col·laboració entre el Govern d’Andorra, la Fundació Thyssen i el Comú d’Escaldes-Engordany què n’assumeix el lloguer. Durant el 2016, el Comú ha continuat treballant amb intensitat per tal d’oferir a tots els públics esdeveniments i espais culturals de qualitat com “Colors de Música”, un festival que va programar 27 concerts i va aplegar més de 17.700 persones a l’estiu, el Pessebre Vivent, el Petit cap de setmana, les Escoles i els Tallers, el Centre d’Art, què va rebre vora les 20.000 persones, convertint el 2016 en l’any amb més visitants al CAEE des de la seva obertura.

Durant el 2016 els més joves de la parròquia han vist ampliada l’oferta d’activitats durant les vacances escolars. I els més grans, els jubilats, han vist recuperar, després d’uns anys, el viatge de cinc dies organitzat pel Comú, entre altres activitats de continuïtat com la dels horts del Sucarana. Sense deixar de banda l’àmbit social, durant aquest darrer any, la corporació ha ajudat a 35 famílies amb dificultats econòmiques i continuarà treballant per a vetllar pels drets i el benestar dels més desfavorits.

Senyores i senyors consellers, tanquem l’any 2016 amb un bon balanç de l’execució pressupostària i de les finances. La millora de l’estabilitat i la solvència del Comú d’Escaldes-Engordany ens brinda a dia d’avui una posició avantatjosa de cara a la inversió en nous projectes a venir.

Voldria agrair i destacar el treball de tots els consellers aquí presents, i de tots els treballadors comunals que amb el seu compromís i responsabilitat han contribuït als resultats d’aquest any, no només de les xifres econòmiques, sinó sobretot a donar uns millors serveis públics. Desitjo que aquest any continuem treballant amb el mateix compromís com fins ara per fer de la nostra parròquia, una parròquia exemplar i capdavantera.

 

 

Closa la seva intervenció, la Sra. Cònsol Major cedeix la paraula a la Sra. Núria Gomez, consellera de Finances, per que informi amb major detall sobre l’Estat General de Comptes 2016. La Sra. Núria Gomez exposa el següent:

 

El pressupost del primer any d’aquest mandat va ser aprovat el 18 de febrer 2016, amb un import total de 24,2 milions d’euros. Durant l’any s’hi han incorporat els crèdits reconduïts de l’exercici 2015 i altres modificacions menors aprovades, què en total han suposat un augment del pressupost inicial de 950 milers. Els crèdits totals per a l’exercici 2016 han estat de 25,2 milions d’euros.

D’aquesta quantitat, les despeses de funcionament (és a dir Personal, Consum de béns corrents i serveis, i Despeses financeres) en suposen pràcticament un 70%. Els crèdits per atendre els compromisos per amortització del deute representen una mica més del 10% i les dotacions per a inversió en representen un 20%.

Durant l’exercici s’han autoritzat el 87% dels crèdits pressupostats (22 milions d’€) i se n’han liquidat el 80% (20 milions). Els drets reconeguts del pressupost d’ingressos sumen un total de 24 milions d’euros, i és a destacar l’impacte positiu de la recuperació de les transaccions patrimonials a la parròquia que han permès ingressar un milió d’€ per sobre les previsions. Així doncs, tanquem l’exercici 2016 amb un superàvit de 4 milions d’€ i el que és més important, una situació financera suficientment sòlida per continuar treballant en projectes de desenvolupament i millora de la parròquia i dels seus serveis públics.

Per entendre adequadament aquest resultat, em sembla imprescindible explicar que dels 4 milions d’€ de superàvit generat, 1,7 milions corresponen a compromisos per obres en curs i altres adjudicacions que no han pogut ser liquidats el 2016 i que es proposa reconduir a l’exercici 2017. També és rellevant indicar que no s’ha pogut executar enguany la partida prevista de 1,3 milions d’€ per concórrer a l’ampliació de capital de la societat CAPESA, partida que ha estat incorporada novament en el pressupost 2017. Així doncs, un cop deduït l’efecte d’aquestes dos circumstàncies, què sumen 3 milions d’€, el superàvit net de l’exercici queda en la xifra final de 1 milió d’€.

Com ja he comentat fa un moment, la contribució més significativa a aquest superàvit net ve donada per l’augment dels ingressos per impostos sobre transmissions patrimonials, què ha estat d’1 milió d’€ per sobre el previst, una xifra equivalent al valor del superàvit net obtingut. Els ingressos per aquest concepte han estat concretament d’1,8 milions d’€ enfront als 800 milers d’€ previstos.

 

Un cop explicat els trets més significatius que permeten entendre el resultat 2016, i sense voler entrar a detallar l’execució per capítols d’aquest pressupost, detalls que han estat exposats en Comissió de Finances i també figuren àmpliament recollits en la memòria dels comptes anuals que es presenten per aprovació, sí voldria comentar alguns dels aspectes que em semblen més rellevants.

En primer lloc, i pel que fa les despeses vinculades al funcionament corrent d’aquesta administració, he de comentar que s’enregistra un estalvi global del 9% respecte a les dotacions pressupostàries, el que permet contenir el seu increment respecte a l’any anterior que ha estat d’1,75% (270 mil €). L’augment ve essencialment motivat pels nous lloguers destinats a ubicar la biblioteca i l’ocupació del 100% de la superfície en arrendament del Falguerò, el pagament de l’indemnització conforme la resolució de la Comissió d’expropiació de data 11 d’abril 2016 de Vilars part baixa i els treballs duts a terme per la revisió del Pla d’urbanisme de la parròquia. Les despeses de personal es mantenen estables en relació a l’any anterior. La reducció del nivell d’endeutament i l’evolució favorable dels tipus d’interès contribueixen a reduir la despesa financera (-1,4% respecte el 2015) i millorar l’estalvi general de la despesa corrent.

L’execució de les previsions d’ingressos ha estat positiva. A l’impacte de l’ITP ja comentat, què ha permès ingressar 1 milió d’€ per sobre les previsions, també cal sumar l’augment de la recaptació per impostos directes en un 8% per l’aplicació del nou gravamen aprovat sobre la propietat, i la millora de la recaptació per rendiments arrendataris que han permès compensar un cert retrocés en els ingressos no recurrents, com són els impostos de construcció i de cessió econòmica. També millora sensiblement la recaptació dels aparcaments en relació a l’any passat: cal considerar que el 2015 el nou aparcament Falguerò no va entrar en funcionament fins el mes de març de forma parcial, i no va ser fins el mes de setembre que ho va fer en la seva totalitat (72 places més). També el 2015 l'aparcament de Nacions Unides va romandre tancat els mesos de gener i febrer per la instal·lació de la Noria.

Es important destacar que la modificació de la Llei qualificada de transferències als comuns, aprovada a finals 2015, respecte a l’aplicació de les transferències, permet tancar per segon any donant compliment al principi de suficiència previst per la Llei de les finances comunals, de forma que les despeses corrents han estat íntegrament finançades amb ingressos corrents.

 

Pel que fa el capítol d’inversions, s’ha autoritzat el 80% del pressupost per un import de 2,8 milions d’€. Pràcticament la meitat d’aquest import, ho deia al principi de la meva intervenció, correspon a obres i comandes que es trobaven en curs d’execució i caldrà reconduir el crèdit per tal de fer front a la seva liquidació durant el 2017. Com a més important, és a destacar el projecte plurianual d’embelliment i renovació de la xarxa de serveis i separativa d’aïgues de l’avinguda del Fener, que avança a bon ritme i que compta amb una dotació total de 2 milions d’euros. Recordar també les diferents actuacions efectuades de renovació i adaptació de les voreres a diferents carrers què ha esmentat la Sra. Cònsol, així com les obres d’embelliment del pont de l’av. Copríncep De Gaulle, la millora de l’enllumenat públic i l’execució del projecte guanyador d’embelliment i unificació dels espais públics a la Plaça Coprínceps. També s’han dedicat recursos a la renovació dels equipaments comunals: la substitució de la maquinària escènica de la sala d’actes del Prat del Roure i la renovació del parc de vehicles i ginys per a la neteja de carrers i voravies. Durant el 2016 s’han dedicat els recursos necessaris per millorar les infrastructures i habilitar nous equipaments esportius i lúdics, com són ara, el nou skate parc, les noves pistes de basquet 3x3, la nova tirolina al parc del Prat del Roure, (una idea sorgida al Consell d’Infants). Per últim, és rellevant destacar els projectes impulsats per millorar les facilitats d’aparcament a la parròquia, amb l’adjudicació de les obres d’adequació del nou aparcament Veedors que estan pràcticament enllestides, o també l’habilitació de l’aparcament comunal al Camp del Serrat per donar servei a la zona del llac d’Engolasters, amb una capacitat aproximada de 60 vehicles.

 

Passant a l’estat de l’endeutament, enguany s’han destinat 3,1 milions d’€ a l’amortització de capital, el que representa un 8% més que el 2015. A tancament 2016 l’endeutament efectiu se situa en 22,7 milions, el que representa un 54% del sostre màxim legalment establert.

Els comptes anuals tanquen amb un romanent de tresoreria positiu de 8,9 milions d’€. No ha estat necessari utilitzar les pòlisses de crèdit vigents, al no haver-se registrat tensions de tresoreria.

Els comptes s’han confeccionat de forma a expressar de manera fidel la situació econòmica i financera, i l’estat del patrimoni de la corporació a 31 de desembre 2016, i contenen al meu entendre tota la informació necessària i suficient per a la seva comprensió i adequada interpretació. En aquest sentit, proposo al Ple l’aprovació de l’Estat General de Comptes de l’exercici econòmic 2016, el qual serà tramès al Tribunal de Comptes donant compliment al que disposa l’article 13 de la Llei del Tribunal de Comptes i l’article 21 de la Llei 32/2014, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal.

 

 

 

 

Closa l’exposició de la Sra. Núria Gomez, intervé a continuació el Sr. Marc Magallon, conseller representant de Liberals d’Andorra + Independents, què exposa el següent:

 

Felicito a la Sra. Consellera perquè penso que l’explicació ha estat molt clara. Donaré suport als comptes, però vull fer un suggeriment de cara a l’any vinent.

Aquests dies m’he estat trobant amb diferents ciutadans amb els quals hem parlat dels comptes comunals i del superàvit de 4 milions €. Com molt bé s’ha explicat, aquests 4 milions, en realitat es tradueixen en 1 milió €, però no deixa de ser que els ciutadans han llegit a la premsa 4 milions. Penso que si les inversions previstes cada any i que es tenen ben clares, procuréssim posar-les en marxa durant l’any natural, preferentment el primer semestre, ens estalviaríem fer reconduccions com les que aprovarem en el punt següent, i evitaríem així la confusió que es crea entre els ciutadans corrents

La Sra. Núria Gomez aporta resposta al Sr. Marc Magallon:

En efecte, tal com diu, una part important del superàvit prové dels crèdits que s’hauran de reconduir, i estic d’acord en que hem de fer els màxims esforços per executar les inversions en el decurs de l’any. Però hem de recordar que el 2016 va ser el primer any de mandat i el pressupost es va aprovar amb l’exercici ja iniciat. Aquest any 2017, el pressupost ja es va aprovar abans d’acabar l’exercici precedent i per tant, a diferència de l’any anterior, aquest ja l’hem començat amb el pressupost aprovat

 

 

 

Seguidament és la consellera representant del Partit Socialdemòcrata + Independents, Sra Cèlia Vendrell, qui exposa al Ple la seva valoració de l’Estat de Comptes presentat:

 

Jo també vull felicitar per la presentació dels comptes a la Sra. Gomez. Cada any ens els presenta de forma molt clara i concisa i la considero un gran professional en aquest camp. Dit això passo a exposar les meves discrepàncies amb els comptes 2016 què es posen a consideració.

El pressupost 2016 preveia una despesa en inversió de 2,9 M d’€, que finalment s’ha elevat a 3,5 M d’€, . Aquests diners estaven destinats a coses que s’han dit, com per exemple:

Construir la separativa de les aigües residuals i pluvials de l’avinguda del Fener.

Renovació del serveis i l’embelliment de l’Av. Del Fener

Obertura del carrer Sant Antoni

Millora de les voravies

Inici de l’aparcament de l’obac, projecte que segons vostès ha d’acabar el 2020.

Concurs d’idees per Vivand

1,3 M d’€ destinats a Capesa.

De tots aquests punts, únicament se n’han complert tres; els dos relatius a l’avinguda del Fener (projecte bianual) i la millora de les voravies (que es continua aquest 2017, cosa què aplaudeixo).

 

Pels altres projectes pressupostats:

Obertura del carrer Sant Antoni: s’ha adjudicat la redacció del projecte i la direcció dels treballs en la junta de govern del dia 17 de febrer de 2017. És a dir, amb un any de retràs (i aquí donaria la raó al Sr. Magallon).

Aparcament de l’Obac: pel moment no s’ha fet res. Esperem que aquest any 2017 comencem a veure l’inici del projecte. Francament, no voldria arribar al final d’aquest mandat sense que aquest aparcament sigui una realitat.

Concurs d’idees per Vivand: no s’ha fet. Al pressupost 2016 estava previst un concurs d’idees que finalment ha sigut un concurs de mèrits al qual cap arquitecte hi ha volgut participar. Vull recalcar que aquest concurs es va convocar el gener 2017, i no al 2016 com s’hagués hagut de convocar i estava previst inicialment. Ara es torna a convocar un concurs de mèrits obert també als enginyers. Celebro que s’hagi obert a aquesta categoria professional, ja que tenen les capacitats i competències suficients per dur a terme aquests tipus de projectes.

Capesa. Continuo apostant per la necessitat d’ampliar el capital social de Capesa. Com ja ho he dit reiterades vegades, Capesa necessita liquididat per fer front a les obres actuals, però sobretot pels projectes futurs, com poden ser la recerca, estudis i adequacions de possibles futures noves captacions d’aigua, la millora o fins i tot a una nova planta de tractament d’aigua. No s’ha pogut dur a terme l’any 2016, espero que pel 2017 sigui una realitat. Vull aprofitar el Consell de Comú d’avui i la presència de la premsa, per fer una crida a tots els accionistes de Capesa per tal de que siguin presents o deleguin el seu vot en la propera assemblea extraordinària que tindrà lloc, en principi, aquest mes de juny per tal de poder ampliar el capital social de Capesa.

Lamento que aquestes inversions no s’hagin dut a terme, ja que això va en detriment de la nostra parròquia.

L’estat general de comptes corresponent a l’exercici econòmic 2016, s’aprovarà avui, evidentment amb el vots favorables dels 10 consellers de la majoria i amb el vot del conseller liberal, però amb la meva abstenció, motivada pel fet que l’any 2016 l’equip de la majoria comunal no ha satisfet els compromisos d’inversió contractats en el pressupost i per extensió, el seu programa electoral de les passades eleccions comunals.

 

 

A petició de la Sra. Cònsol Major, el Sr. Cònsol Menor aporta resposta a la Sra. Cèlia Vendrell:

Intentaré explicar perquè s’han hagut de decalar en el temps les citades inversions.

Tal com ha dit la Sra. Gomez (a la què també aprofito per felicitar), el fet de tenir el pressupost de l’any passat més tard ha fet que els edictes es publiquessin també més tard i que un projecte com el del Fener no s’hagi pogut començar fins a finals d’any. O que el del carrer Sant Antoni, un projecte senzill però vinculat a l’anterior no s’hagi pogut iniciar.

Pel que fa a l’inici de l’aparcament de l’Obac, hem de recordar que es tracta d’un Pla Especial d’iniciativa privada. Aquest pla està a Govern, on estan acabant els estudis tècnics, i tan aviat com tinguem l’acord de Govern, es podrà prendre possessió de la parcel·la i començar els treballs. Però abans, el Comú no pot fer cap intervenció.

Pel que fa a Vivand, el retard és degut a la voluntat de fer conjuntament amb Andorra la Vella un projecte per a tota l’artèria comercial. Crec que ha valgut la pena esperar i que s’ha arribat a un bon resultat.

Pel que fa a Capesa, ja la vaig informar a l’última reunió mantinguda al despatx de la Sra. Cònsol. Es recondueixen 1,3 milions € què en un principi es destinaven a fer el dipòsit suplementari. La idea és seguir amb l’ampliació de crèdit, però ara amb la finalitat de fer una nova ETAP sobre els dipòsits existents, i poder així ja tenir tancada una part del capítol de creixement dels dipòsits d’aigua potable.

 

 

Intervé de nou la Sra. Cèlia Vendrell dient:

Gràcies per les explicacions, què d’altra part ja les deduïa.

El que sí que retrec és una falta de previsió o potser ganes de demostrar que el Pressupost 2016 era un pressupost ambiciós. Així, l’obertura del carrer Sant Antoni, atès que se sabia perfectament que estava vinculada a les obres de l’avinguda del Fener, s’havia d’haver previst pel següent exercici.

El concurs de mèrits o idees sobre l’av. Carlemany no entraré a valorar-lo, però respecte a Capesa sí que vull insistir en que el Comú incideixi de forma determinant per a que es faci l’ampliació de capital.

El Sr. Cònsol Menor respon:

El projecte del carrer Sant Antoni es va incloure al pressupost perquè hi havia la previsió d’iniciar els treballs del Fener pels dos extrems de l’avinguda i simultàniament fer el carrer Sant Antoni. Només després de l’adjudicació dels treballs es va acordar invertir l’ordre de les fases del projecte; iniciar els treballs pel centre i acabar-los pels dos extrems de l’avinguda; amb el qual els treballs del carrer Sant Antoni es van haver de fer coincidir amb la fase final del projecte.

I pel que fa a Capesa, estic totalment d’acord amb vostè i així s’està treballant, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima representació d’accionistes a l’assemblea.

 

I clos el torn d’intervencions, per majoria, el Ple aprova l’Estat General de Comptes corresponent a l’exercici 2015.

La Sra. Cèlia Vendrell s’ha abstingut. La resta de consellers presents a la sala, han votat a favor.

Es trametrà un edicte al BOPA informant sobre l’aprovació i el caràcter públic d’aquest document.

 

 1. Proposta d’incorporació al pressupost 2017 dels crèdits relatius a compromisos de despesa i d’inversió no realitzats durant l’exercici anterior, per un import total de 1.659.246,88 €, d’acord amb els articles 63 i 64.3 b), de la Llei de les finances comunals

La Sra. Cònsol Major cedeix de nou la paraula a la Sra. Núria Gomez, consellera de Finances, per a que informi al Ple sobre la proposta presentada. Exposa el següent:

Es presenta a la consideració i aprovació, si escau, d’aquest Ple, la proposta de reconducció de crèdits pressupostaris 2016 a l’exercici 2017 per un import de 1.659.246,88 €, d’acord amb el que preveu l’article 63 de la Llei de finances comunals. La relació detallada d’aquests crèdits ha estat facilitada als Srs. Consellers.

De forma resumida, els crèdits què es proposen reconduir corresponen al següent :

Un 83%, és a dir 1,39 milions d’€, són relatius a crèdits per inversions compromeses i en curs al tancar l’exercici. Els projectes més importants corresponen a les obres de serveis i embelliment de l’avinguda del Fener, adequació del nou aparcament Veedors, construcció del pont del Madriu i subministrament de diversos vehicles i maquinària adjudicats a finals d’any.

Un 17%, és a dir 264 milers d’€, corresponen a diversos compromisos de despesa corrent per serveis o subministraments en curs i pendents de liquidar a 31 de desembre 2016.

Aquests compromisos s’haurien de liquidar en la seva totalitat durant aquest any 2017.

La incorporació d’aquests crèdits al pressupost 2017 serà finançada íntegrament amb càrrec al romanent de tresoreria existent.

 

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada al respecte, per assentiment, el Ple aprova la proposta presentada.

 

 1. Proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació sobre preus públics

La Sra. Cònsol Major cedeix la paraula al Sr. Esteve Vidal, conseller d’Administració, per a que informi al Ple sobre la proposta què es posa a consideració. El Sr. Esteve Vidal exposa el següent:

 

La proposta d’aprovació de l’Ordinació de modificació de l’Ordinació sobre preus públics que avui presentem incorpora dos canvis. Es creen dos nous preus públics relatius a l’estacionament d’autocaravanes:

 

El primer fa referència als aparcaments de rotació i es fixa en un màxim de 40 €/dia i d’1 € per fracció de 15 minuts.

 

El segon fa referència als abonaments mensuals i queda fixat en 153,11 €.

 

 

Intervé tot seguit la Sra. Cèlia Vendrell posant de relleu que en el mandat passat ja havia fet una proposta amb l’objecte d’habilitar a la parròquia un espai per a autocaravenes on poguessin estacionar-hi i tenir accés als serveis que els hi són propis. Afegeix que suposa que es farà un reglament d’ús d’aquests espais i recorda en aquest sentit que en Comissió es va pactar fixar un màxim de dos nits d’estacionament.

 

Per altra part, ressenya que amb als abonament mensuals al Falgueró, es dóna resposta a una demanda ciutadana, en aquest cas de propietaris d’autocaravanes residents al país amb necessitat d’un espai d’aquest tipus.

 

Es felicita doncs per ambdues iniciatives i diu que, evidentment, recolza la proposta presentada

 

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova l’Ordinació de modificació i refosa de sobre preus públics, la qual serà tramesa al Bopa per a la seva publicació i posterior entrada en vigor

 

 

 1. Proposta d’aprovació de l’Ordinació què modifica l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació tributària

De nou, la Sra. Cònsol Major cedeix la paraula al Sr. Esteve Vidal, conseller d’Administració, què informa al Ple sobre la proposta què ara es posa a consideració:

 

Pel que fa a la proposta d’aprovació de l’Ordinació què modifica l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació tributària, s’introdueixen dos canvis en relació amb l’anterior text.

 

El primer, contingut en l’article 1, és una mera modificació formal. El tipus de gravamen de l’impost sobre els rendiments arrendataris és fixava en el text per les rendes anuals obtingudes l’any 2015 i per l’any 2016. He m afegit l’expressió “per l’any 2016 i següents” per no haver de modificar l’ordinació cada any.

La segona modificació afecta l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals. Es crea la nova activitat de “Museus” amb un tipus de gravamen del 0%.

 

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació tributària, la qual serà tramesa al Bopa per a la seva publicació i posterior entrada en vigor

 

 

 1. Conforme al mandat de la Sentència núm. 29/2016 del Tribunal de Batlles, de data 21 de març del 2016, proposta de resolució de l’expedient incoat en relació a la unitat cadastral 7U00149, situada a la partida d’Engolasters, i d’inscripció de la referida unitat al cadastre amb les divergències plantejades per les parts en relació als límits, la titularitat i les quotes de propietat

 

El Sr. Cònsol Menor informa al Ple sobre la proposta què es posa a consideració:

 

La Sra. Anna Cadena va formular en el seu dia una demanda jurisdiccional contra el Comú i el Govern en relació a la inscripció d’una finca al Cadastre, demanant, entre altres, que la unitat cadastral 7U00149 s’inscrigui amb la menció de divergència pel que fa als límits de propietat.

 

El Tribunal de Batlles, el dia 21 de març del 2016, va dictar sentència estimant parcialment la demanda interposada per la Sra. Anna Cadena, indicant que malgrat la decisió del Comú i del Govern era ajustada a dret, el Comú d’Escaldes-Engordany havia de procedir a la inscripció de les divergències plantejades per la part agent en relació a la referida unitat cadastral.

 

En execució de la sentència, i d’acord amb el procediment establert a l’article 33 de l’Ordinació del Cadastre per a la resolució de divergències, es va procedir a l’obertura d’un expedient administratiu donant audiència a totes les parts interessades per tal de formular les al·legacions que consideressin necessàries en la defensa dels seus drets.

Examinades les al·legacions presentades pels interessats i vist que persisteix un desacord entre les parts sobre els límits, titularitat i quotes de propietat, en relació amb la unitat cadastral 7U00149, es proposa, d’acord amb la Sentència, inscriure aquesta unitat al cadastre comunal amb la menció de divergència, i mantenir-la vigent fins que s’aporti un acord dels titulars o un títol judicial que la resolgui.

 

 

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la proposta presentada.

 

 1. Proposta de ratificació dels acords adoptats pel Consell Assessor del Pla de Gestió de la vall del Madriu-Perafita–Claror en la sessió celebrada el dia 28 de juny del 2016, i l’acta de la sessió del traspàs de la presidència de la Comissió de Gestió, de data 20 de gener del 2017

 

Consell Assessor del Pla de Gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror

 

 

Núm. acta:

1/16

Dia:

28.06.2016

Inici:

9.30 h

Acabament:

10.45h

Lloc:

Casa Comuna d’Encamp

Assistents:

Hble. Sr. Jordi Torres Arauz, cònsol major d’Encamp, president de torn de la Comissió de Gestió.

M. I. Sra. Olga Gelabert Fàbrega, ministra de Cultura, Joventut i Esports

 

Hble. Sr. Marc Pons Martell, cònsol menor d’Andorra la Vella

 

Hble. Sr. Julià Call Reig , cònsol menor de Sant Julià de Lòria

 

Hble. Sra. Trinitat Marin Gonzalez, cònsol major d’Escaldes-Engordany

Sra. Meritxell Font Vilaginés, representant dels propietaris privats de terrenys radicats a la zona de bé declarat i dels cortalans

Sr. Carles Iriarte Fraga, representant de les associacions dedicades a la protecció de la natura

 

Sra. Susanna Simon Torralba, directora del Pla de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror

 

Sra. Montserrat Alonso Zamarreño, secretària general del Comú d’Encamp i secretària de torn de la Comissió de Gestió

 

Sra. Noèlia Carrión Tor, tècnic de Secretaria General del Comú d’Encamp

 

Els temes tractats en aquesta reunió han estat:

 

 1. Lectura i aprovació de l’acta núm. 2/15: vist que per problemes informàtics amb el servidor alguns membres del Consell Assessor no han rebut l’acta del Consell Assessor de la darrera reunió del 13.11.2015; s’acorda enviar-la de nou amb format electrònic perquè tothom faci les aportacions que consideri i que s'aprovi a la reunió del proper Consell Assessor.

 

 1. Resum de les activitats 2012-2015: la directora explica el balanç de les activitats realitzades per la Comissió de Gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror des de l’any 2012 i fins al 2015, segons la relació que s’acompanya a l’acta.

 

La Sra. Meritxell Font demana si li poden trametre còpia de l’estudi de capacitat de càrrega a la vall, i vol saber en quin estat està actualment, i si aquest ha estat fet amb la Fundació OMT-Themis.

 

La directora respon que no, que no obstant li reenviarà ja que, salvat error, li consta que ja l’havia enviat anteriorment. Així mateix, informa que aquest estudi ja està aprovat.

 

La Sra. Font demana si el portal web de la vall actualment està en funcionament, ja que considera que és una eina important d’informació, promoció i divulgació que ara no tenen, degut als problemes informàtics existents. La directora explica que en aquest moment no està operativa per un atac informàtic que va patir. Posa en relleu que la vall del Madriu-Perafita-Claror, a banda del web té altres eines de divulgació com són el Facebook i el Twiter.

 

La Sra. Font exposa el seu malestar perquè fa varis mesos que aquest web no està operatiu i remarca que és la principal eina de comunicació que tenen i que els perfils de persones que es troben a l’associació que representa no acostumen a utilitzar ni Facebook ni Twiter.

 

El president de torn es compromet a fer les gestions escaients per solucionar aquesta incidència.

 

 1. Zonificació de la vall – usos permesos: vist que s’ha fet arribar a tots els membres del Consell Assessor la memòria amb la zonificació de la vall i de la zona dels propietaris privats a una escala més reduïda, així com la proposta d’usos admissibles per zona; s’acorda fer una reunió tècnica amb la directora, els propietaris privats de terrenys radicats a la zona de bé declarat i dels cortalans, l’empresa Ambiotec i Patrimoni Cultural, per treballar aquesta memòria. Els representants dels propietaris privats de terrenys radicats a la zona de bé declarat i dels cortalans així com les associacions dedicades a la protecció de la natura presentaran a la directora les dates per poder fer aquesta reunió.

 

 1. Pla àgil de Màrqueting Turístic 2016: la directora explica que aquest pla ha estat finançat pel Govern d’Andorra, la Fundació OMT-Themis i l’entitat bancària Crèdit Andorrà.

 

La Sra. Font exposa que per valorar aquests tipus de document és necessari disposar de més temps, i que més enllà de les dues reunions anuals del Consell Assessor seria convenient fer reunions tècniques per debatre aquests tipus d’estudis.

 

S’acorda que la representant dels propietaris privats de terrenys radicats a la zona de bé declarat i dels cortalans faci arribar una proposta de calendari de reunions per treballar aquest document.

 

 1. Activitats estiu 2016: la directora exposa les activitats gratuïtes que s’organitzen a la vall del Madriu-Perafita-Claror en col·laboració amb l’ICOM, el CENMA, el Centre Andorra Sostenible (CAS), Löle i FEDA durant aquest estiu.

 

En relació amb la conferència sobre paisatges culturals iberoamericans, la Sra. Meritxell Font demana quins països han estat convidats, si tota l’activitat es basa amb el paisatge cultural, i si els cortalans poden participar. La directora respon que està confirmada l’assistència dels directors de plans de gestió de paisatges culturals d’Espanya, Portugal, Cuba i Mèxic, i que els cortalans poden participar en totes les conferències, ja que en principi aquestes són obertes.

 

La Sra. Font demana el motiu pel qual es va anul·lar l’activitat de ioga a Ramio i si s’ha posposat a un altre dia. La directora respon que aquesta activitat es va anul·lar per inclemències meteorològiques i que s’està estudiant la possibilitat de fer-la un altre dia.

 

Altrament, la Sra. Font lamenta que els propietaris privats s’hagin assabentat d’aquestes activitats pels mitjans de comunicació i no per la Comissió de Gestió. La directora respon que s’ha demanat al propietari del terreny on s’havia previst fer la classe de ioga el corresponent permís.

 

El president de torn manifesta que caldria informar d’ara endavant, a l’avança, als propietaris privats de terrenys radicats a la zona de bé declarat i dels cortalans de les activitats que es realitzen a la vall.

 

 1. Precs i preguntes

 

La Sra. Font exposa que el Pla de Gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror estableix que abans de l’aprovació del pressupost s’ha de convocar un Consell Assessor, i que en la darrera reunió se’ls va presentar una aproximació i es va comentar que no es validaria fins que hi haguessin formats els nous equips comunals. Manifesta la seva disconformitat amb aquest procediment. El Sr. Iriarte considera que un pressupost no pot estar condicionat a unes Eleccions, ja que aquest problema es repetirà cada vegada que hi hagi Eleccions Comunals. Posa en relleu que hagués estat convenient fer una reunió extraordinària amb el Consell Assessor abans de presentar l’aprovació del pressupost 2016.

 

El Sr. Iriarte manifesta que la vall del Madriu-Perafita-Claror és una unitat en la qual cada Comú té unes responsabilitats, i que no és normal que es vegi afectada en el funcionament de la seva gestió per qüestions polítiques.

 

La Sra. Trini Marín respon que el pressupost s’ha d’aprovar per una qüestió de legalitat i que hi ha uns terminis a complir.

 

La Sra. Font i el Sr. Iriarte demanen que es tingui en compte la vall del Madriu-Perafita-Claror abans d’aprovar el pressupost, i consideren que seria convenient revisar algunes qüestions de funcionament. També lamenta que després de dotze anys de funcionament des de la declaració de la vall com Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO encara no es pugui, a l’actualitat, comptabilitzar el que això ha reportat a la vall.

 

El cònsol major d’Encamp respon que no s’ha d’obviar que s’ha avançat, encara que no al ritme que tothom voldria. Quant a les queixes sobre el procediment en relació amb l’aprovació del pressupost, manifesta que procuraran tenir en compte les seves observacions per properes vegades.

 

La Sra. Font insisteix en el problema de procediment i que encara que la Comissió de Gestió estigui formada per quatre Comuns hi ha una direcció que ha d’assegurar la seva permanència.

 

Reitera, com ja ha dit en d’altres ocasions, que els preocupa que només tinguin representació al Consell Assessor i no a la Comissió de Gestió.

 

El president de torn respon en cap moment es vol excloure a ningú, que la voluntat és que participin al màxim i que es consensuïn les decisions.

 

La Sra. Font introdueix també el tema de l’accés i recorda que està pendent. Exposa que una part dels Cortalans cada vegada tenen més edat, els preocupa que no puguin arribar a les seves propietats, i que després del temps transcorregut no se’ls doni cap solució.

 

En relació amb l’informe sobre l’accés, la Sra. Trini Marín respon que s’està treballant des del Comú d’Escaldes-Engordany, i que s’han demanat tres pressupostos per elaborar un informe que valori de quina manera es pot fer l’accés.

 

El Sr. Iriarte demana de quin tipus d’accés es tracta, si és motoritzat o no.

 

La Sra. Trini Marín respon que és un tema que s’hauria de tractar directament al Comú d’Escaldes-Engordany i no en el sí del Consell Assessor. Però no obstant això, informa que des del Comú han destinat una partida pressupostària per aquest estudi, i que en aquest moment no li pot donar més informació, ja que des del departament corresponent del Comú ho estan estudiant. Conclou que abans de finals d’any els podrà donar una resposta.

 

La Sra. Font respon que és totalment legítim que ho demanin el dia de la reunió del Consell Assessor, ja que és l’òrgan on tenen representació. Així mateix, recorda que aquest tema es va considerar prioritari en els darrers Consells Assessors.

 

La Sra. Trini Marín respon que el Comú d’Escaldes-Engordany no ha pogut anar més ràpid, i que actualment està en fase d’estudi.

 

El Sr. Iriarte introdueix una nova qüestió en relació amb un pla de caça específic per a la vall del Madriu-Perafita Claror. La directora respon que no es descarta fer un pla específic però que en aquests moments no és una prioritat.

 

El president de torn informa que no existeix un pla específic i que el pla de caça que hi ha actualment és d’àmbit nacional, on s’hi recull la vall.

 

El Sr. Iriarte considera que la vall del Madriu-Perafita-Claror no hauria de tenir un pla cinegètic comú, ja que és un espai que s’ha de tenir una cura especial i que, encara què sigui un paisatge cultural, també s’ha de respectar l’àmbit natural de la zona.

 

El Sr. Iriarte introdueix una altra qüestió sobre l’accés motoritzat a la vall, i demana al cònsol menor de Sant Julià de Lòria si ja han reglamentat aquest aspecte. El Sr. Call respon que ho estan estudiant.

 

Tanmateix aprofita per demanar si s’estan plantejant reglamentar les BTT, i ho demana perquè cada vegada s’està estenent més aquesta modalitat, que al seu parer malmet els camins; fins i tot aprofita per posar en coneixement de tots els presents que circula un vídeo, per internet, practicant aquesta activitat des de Catalunya al Principat d’Andorra, i que farà arribar als membres del Consell Assessor.

 

La Sra. Font afegeix que hi ha d’haver una normativa conjunta que reguli totes aquestes pràctiques, que s’ha de realitzar en coherència amb el pla d’ús. Sobre aquest tema concret, la directora informa que el despatx Montel&Manciet advocats està treballant l’elaboració d’una Ordinació reguladora a la vall del Madriu-Perafita-Claror.

 

La Sra. Font demana a la ministra quin és el calendari d’obligacions des de l’àmbit internacional que té Andorra amb la UNESCO. La ministra respon que en aquest moment no el té, però no obstant això, li farà arribar.

 

La Sra. Font reitera la necessitat de fer una reunió per debatre l’informe del Sr. Pierre Galland.

 

 

Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió.

 

 

Comissió de Gestió del Pla de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror

 

 

Núm. acta:

1/17

Dia:

12.01.2017

Inici:

10 h

Acabament:

10.30 h

Lloc:

Casa Comuna d’Encamp

Assistents:

Hble. Sr. Jordi Torres Arauz, cònsol major d’Encamp, president de torn de la Comissió de Gestió.

 

Hble. Sr. Marc Pons Martell, cònsol menor d’Andorra la Vella

 

Hble. Sr. Julià Call Reig, cònsol menor de Sant Julià de Lòria

 

Hble. Sra. Trinitat Marin Gonzalez, cònsol major d’Escaldes-Engordany

 

Sra. Susanna Simon Torralba, directora del Pla de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror

Sr. Jordi Puy Segura, secretari general del Comú d’Andorra la Vella

 

Sra. Montserrat Alonso Zamarreño, secretària general del Comú d’Encamp i secretària de torn de la Comissió de Gestió

 

Sra. Noèlia Carrión Tor, tècnic de Secretaria General del Comú d’Encamp

 

 

Els temes tractats en aquesta reunió han estat:

 

Traspàs de la presidència: el Sr. Jordi Torres Arauz, cònsol major d’Encamp, i President de torn de la Comissió de Gestió durant l’any 2016, fa el traspàs de la presidència al Sr. Marc Pons Martell, cònsol menor d’Andorra la Vella que assumirà la presidència de l’any en curs, en compliment del que preveu l’article 25 del Pla de Gestió de la vall del Madriu-Perfita-Claror. Tanmateix es lliura el recull de les actes de les reunions de la Comissió de Gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror i del Consell Assessor generades l’any 2016.

 

Lectura i aprovació de l’acta núm. 6/16: en no haver-hi cap esmena, s’aprova el projecte d’acta de la reunió del 2 de desembre del 2016.

 

 

S’acorda convocar la propera reunió de la comissió pel dia 13 de febrer, a les 10h, al Comú d’Andorra la Vella.

 

Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió i s’acorda convocar la propera reunió de la Comissió de Gestió, el dia 13 de febrer del 2017, a les 10 h, al Comú d’Andorra la Vella.

 

La Sra. Cònsol Major demana als presents si respecte als acords posats a consideració tenen alguna esmena, comentari o demanda d’informació a formular:

 

Intervé el Sr. Marc Magallon exposant el següent:

Deixant a part que aprovo el contingut de les actes, sobre aquest punt volia encoratjar a les corporacions comunals què formen part de la Comissió a seguir apostant per la vall del Madriu, perquè penso que és un actiu importantíssim.

 

Està clar que s’han doblat els esforços econòmics en relació a fa uns anys, però segueixo considerant ridícules les aportacions si realment creiem en aquest espai cultural i turístic i en que cal seguir potenciant-lo i dotant economicament.

 

 

Intervé a continuació la Sra. Cèlia Vendrell, què exposa el següent

Discrepo totalment del que acaba de dir el Sr. Magallon, ja que aquest és un tema que com es diu col·loquialment “em fa bullir la sang”

 

En l’acta que ens presenten del Consell Assessor, la reunió va tenir lloc el dia 28 de juny de 2016. Avui se’ns dóna per la seva ratificació, i és cert que en la darrera reunió de Comú (on s’havia d’haver tractat) se’ns va fer arribar, però avui és quan s’aprova (10 mesos més tard de la reunió).

 

En aquesta acta veiem coses a les que no hem tingut accés. Per exemple al punt 2 diu que es presenta un resum de totes les activitats fetes des del 2012 fins al 2015, el qual s’adjunta a l’acta. Aquest resum no se’ns ha adjuntat, per tant agrairíem que ens el féssiu arribar.

 

D’altra part, d’aquesta acta es desprèn que hi ha una manca de comunicació entre els membres de la Comissió de gestió i els membres del Consell Assessor. La comunicació no és fluïda, com tampoc és fluida la comunicació del Portal de la Vall amb el públic en general ja que semblaria ser que la pàgina web fa temps que no funciona. Avui mateix ho he provat, i 10 mesos després de la reunió del Consell Assessor, continua sense funcionar. Potser fa més d’un any que no funciona.

 

De l’apartat precs i preguntes de la reunió es desprèn una gran disconformitat en el procés d’aprovació del pressupost per l’any 2016. La Sra. Font i el Sr. Iriarte expressen les seves disconformitats.

 

Un tema que es va tractar i va aixecar polseguera durant aquesta reunió, i a mi m’ha sobtat, és l’estudi sobre l’accés a la vall. Almenys segons consta a l’acta, vostè va dir, Sra. Cònsol, que en el pressupost 2016 del Comú d’Escaldes-Engordany hi havia una partida destinada a aquest estudi. I a mi m’ha sobtat perquè no tinc constància de que això sigui així (cosa que no vol dir que no vulgui que es faci; al contrari). També vostè contesta a la Sra. Font que si vol tenir informació sobre aquest tema s’ha de dirigir al Comú d’Escaldes-Engordany, i no al si del Consell Assessor, quan ella és membre d’aquest Consell, i entenc que és en aquest marc on s’han de valorar aquestes qüestions

 

Em pot respondre sisplau: qui són els tècnics del Comú que estan treballant en aquest estudi? Quina dotació del pressupost s’ha destinat a aquesta tasca? I en quina fase es troba el treball?

 

La Sra. Cònsol Major aporta resposta a la intervenció de la Sra. Cèlia Vendrell:

En primer lloc gràcies per recordar-nos que ens vam equivocar i que per error no vam incloure l’acta del Consell Assessor del 10 de juny a l’ordre del dia de la reunió anterior. De tota manera, vostè ja la tenia en aquell moment i avui es presenta a ratificació

 

Quan vostè llegeix a l’acta que s’aporta un resum d’activitats, ha de tenir en compte que quan es convoca el Consell Assessor, dos cops a l’any, se’ls informa sobre activitats que vostè ja coneix, donat que consten a les actes de la Comissió de Gestió. Per tant, activitats què coneix fins i tot amb anterioritat.

 

Quan diu que falta comunicació entre el Consell assessor i la Comissió, el que li puc dir és que els que han fet la queixa tenen la informació. Altra cosa és si es refereixen a que volen participar a la Comissió, cosa que no preveu el Pla de Gestió.

 

Pel que fa a la web, certament no funciona bé i per resoldre els problemes s’ha sol·licitat assessorament al Departament d’Informàtica de Govern i al Comú d’Andorra la Vella què actualment ostenta la presidència.

 

Pel que fa a l’estudi (i vostè ho sap perquè li vam explicar), en efecte hi ha una partida sobre estudis al Departament d’Urbanisme, per la que ens vàrem comprometre a fer l’estudi de l’accés a la vall. Però com ja li he explicat altres vegades, com a coses prèvies hi ha les obres del pont que s’estan duent a terme, la possibilitat de diferents accions a la zona d’entrada a la vall sobre les que s’ha parlat, i el fet que estàvem en espera de l’adjudicació de l’estudi del Pla de Conservació, ja que de les consultes fetes es desprèn que el projecte d’accés requereix de l’elaboració prèvia del Pla de Conservació i de les recomanacions que d’aquest se’n derivin. Aquest estudi ha estat adjudicat a la Universitat Autònoma de Barcelona i segurament començaran els treballs el mes d’abril o maig.

 

En intervencions subsegüents, atès que considera del tot insatisfactoris els aclariment aportats, la Sra. Cèlia Vendrell informa que votarà en contra de la ratificació dels acords que es posen a consideració

 

I clos el torn d’intervencions, per majoria, el Ple ratifica els acords adoptats pel Consell Assessor del Pla de Gestió de la vall del Madriu-Perafita–Claror en la sessió celebrada el dia 28 de juny del 2016, i l’acta de la sessió del traspàs de la presidència de la Comissió de Gestió, de data 20 de gener del 2017.

 

La Sra. Cèlia Vendrell ha votat en contra. La resta de consellers presents a la sala, han votat a favor.

 

 1. Informes de caràcter general

La Sra Cònsol Major informa al Ple que a partir de l’acord adoptat pel Ple del Comú en la sessió celebrada el dia 20 de gener, la Comissió d’Urbanisme ha elegit President al Sr. Josep Ramon Tudel, i la Comissió de Promoció Econòmica ha elegit Presidenta a la Sra. Sandra Tomàs, tot d’acord amb el procediment establert a l’article 14.3 de l’Ordinació d’organització i funcionament dels Comuns.

 

 1. Precs i preguntes

La Sra. Cònsol Major informa als presents que a la secretaria general del Comú no s’ha registrat cap prec ni pregunta a formular en la reunió d’avui.

 

S’esgota per tant, l’ordre del dia de la reunió. Essent les 17:05 hores, la Sra. Cònsol Major aixeca la sessió