Inici / Actes Consell de Comú / 19 de juny de 2017

19 de juny de 2017

L’any dos mil disset, dilluns, dia 19 de juny, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

 1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 24 de març de 2017.
 2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 20 i 27 de març; 3, 10, 18 i 24 d’abril; 2, 8, 15, 22 i 29 de maig, i 6 de juny de 2017.
 3. Proposta d’aprovació de les següents Ordinacions:

3.1 Ordinació de suplement de crèdit per l’adjudicació dels treballs de construcció del nou carrer que ha de comunicar l’av. del Fener amb el vial de l’Obac (continuació del carrer Sant Antoni).

3.2 Ordinació de crèdit extraordinari per fer front a l’adquisició de la parcel·la de terreny que conforma la unitat cadastral 7U05111 (antic Hotel Casino).

3.3 Ordinació de crèdit extraordinari per a fer front al pagament de les nòmines del personal adscrit al Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), fins al 31 de desembre del 2017.

3.4 Ordinació de despesa plurianual per la licitació del concurs per la reforma de les Piscines Comunals.

3.5 Ordinació de modificació de l’Ordinació sobre preus públics.

3.6 Ordinació de modificació de l’Ordinació Tributària.

 1. Proposta d’aprovació dels convenis urbanístics de cessió anticipada de sòl a la UA-Sunc–04, carrer de l’Obac, Part Baixa, amb la Sra. Ingrid Fité de Hoste i les societats Hortoland, SL i Casa Muntanya Patrimonial, SL per a la construcció del nou carrer que ha de comunicar l’av. del Fener amb el vial de l’Obac (continuació del carrer Sant Antoni)
 2. Proposta d’aprovació del conveni amb el Govern per a la cessió de la gestió del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)
 3. Si hi ha lloc, proposta d’aprovació del pla de reestructuració del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), d’acord amb les previsions establertes a l’article 48 de l’Ordinació de la funció pública

 

 1. Proposta de contractació d’un préstec per un import de fins a un màxim de 2.400.000 €, amb una entitat bancària d’Andorra, segons l’oferta que resulti més favorable al Comú, destinat al finançament de la compra de la unitat cadastral 7U05111 (antic Hotel Casino), facultant mancomunadament per a la seva signatura als Srs. Cònsols, la Consellera de Finances i la Interventora Comunal.
 2. Proposta de compra de la parcel·la identificada com a unitat cadastral 7U05111 (antic Hotel Casino), propietat dels Srs/Sres. Maria, Joan i Ramon ROSSELL MAS i Amadeu, Elisabet i Consol ROSSELL TARRADELLAS, per l’import de 4.960.000 € (Igi no inclòs), facultant als Srs. Cònsols per tal que, indistintament, qualsevol d’ells pugui formalitzar davant de Notari l’escriptura de compravenda de la parcel·la en nom i representació del Comú d’Escaldes-Engordany
 3. Proposta d’adjudicació dels treballs de construcció del nou carrer que ha de comunicar l’av. del Fener amb el vial de l’Obac (continuació del carrer Sant Antoni) a l’empresa PIDASA Serveis, SL per l’import de 376.095,52 € (Igi no inclòs), d’acord amb la proposta de la Mesa de Contractació.
 4. Proposta d’adjudicació dels treballs per a la remodelació i embelliment de diversos trams de voravies de la parròquia a l’empresa ENTRIMO, per l’import de 160.996,66 € (Igi inclós), d’acord amb la proposta de la Mesa de Contractació.
 5. Proposta d’acord de publicació del compte de liquidació definitiva del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial de la UA-Suble-47, les Costes dels Vilars.
 6. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió de la vall del Madriu-Perafita–Claror en les sessions celebrades els dies 13 de febrer i 3 d’abril de 2017, i pel Consell Assessor del Pla de Gestió de la vall del Madriu-Perafita–Claror en la sessió celebrada el dia 2 de desembre de 2016.
 7. Informes de caràcter general:

13.1. Conforme a l’article 98 de la Llei de finances comunals, informe sobre l’Estat d’execució del Pressupost 2017 (primer trimestre).

13.2. Altres informes de caràcter general

 1. Precs i preguntes.

 

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trini Marin, Cònsol Major, assisteixen tots els membres de la Corporació, excepció feta de l’Hble. Sr. Josep Ramon Tudel, què ha excusat la seva absència. Havent-hi doncs el quòrum necessari i essent les 16 h, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

 

 1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 24 de març de 2017

La Sra. Cònsol Major demana als presents si tenen alguna esmena o comentari a formular en relació als esborranys de les actes què es sotmeten a la seva aprovació.

 

I no havent-hi cap esmena formulada, per assentiment, el Ple aprova l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 24 de març de 2017.

 

 1. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 20 i 27 de març; 3, 10, 18 i 24 d’abril; 2, 8, 15, 22 i 29 de maig, i 6 de juny de 2017

Sessió de la Junta de Govern de data 20 de març de 2017

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 13 de març de 2017, que serà presentada al Ple del Comú per a la seva ratificació.

 

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 357 al 359/2017 (obres menors), del núm. 360 al 369/2017 (comerç), del núm. 370 al 374/2017 (exempcions fiscals), del núm. 375 al 382/2017 (terrasses bar), del núm. 383 al 385/2017 (urbanisme), i del núm. 386 al 393/2017 (cadastre).

                       

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions núm. 9/2017 i 10/2017 de factures conformades per un import net a pagar de 11.617,05 € i 117.026,46 €, respectivament. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de pagaments presentada per un import de 8.027,31 €.

 

3.- Personal.-

 

 • S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del Sr. Jonathan GONÇALVES DE SOUSA, com a monitor esportiu, del 15 de març al 30 de juny de 2017.

 

 • Vista la baixa mèdica presentada per la Sra. Dolors SOTO RECHI (vigilant aparcaments), s’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de la Sra. Júlia GONZALEZ SOTELO, del 16 de març del corrent fins que la titular de la plaça es reincorpori al seu lloc de treball.

 

 • S’autoritza la demanda presentada pel Sr. Layla YAISA VALLES (alumna de l’Escola d’Animadors Estenia) per realitzar una estada formativa al departament d’infància (Espai Lleure), del 3 al 28 d’abril de 2017.
 • S’autoritza a les Sres. Carina RODRÍGUEZ LAMAS i Cristiana GONÇALVES MOREIRA, alumnes del Centre de Formació Professional, a realitzar una estada formativa al Departament d’Infància (Escoles Bressol), del 24 d’abril al 2 de juny de 2017.

 

 • S’autoritza al Sr. André Filipe DE SOUSA MORAIS, alumne del Centre de Formació Professional, a realitzar una estada formativa al Departament d’Informàtica, del 24 d’abril al 2 de juny de 2017.

 

 • S’autoritza a la Sra. Neus BARAJAS DE ARAUJO, alumna del Centre de Formació Professional, a realitzar una estada formativa al Departament d’Esports, del 24 d’abril al 2 de juny de 2017.

 

4.- Concursos.-

 

 • S’acorda convocar un concurs públic per a la contractació d’un servei de transport de passatgers des del centre de la Ciutat fins a Engolasters, que es prestarà els mesos juny, juliol, agost i setembre de l’any en curs.

 

 • Vist l’acord adoptat per la reunió de Cònsols i per cada un dels respectius Comuns, facultant al Comú d’Escaldes-Engordany per a la convocatòria i adjudicació d’un concurs públic internacional pel subministrament de la uniformitat dels Agents de Circulació Comunals; atès que tots els Comuns han donat el seu acord favorable als Plecs de condicions administratives i tècniques que regularan el concurs, s’acorda convocar la licitació.

 

5.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de l’Entitat Bàsquet Club Escaldes-Engordany, corresponent a les despeses d’organització del Campus 3x3 Nacho Martin, per un import de 4.500 €.

 

6.- Expedients sancionadors.- Vistes les al·legacions formulades pel Sr. César DIEZ GARCIA, en relació al expedients incoats,   per una presumpta transgressió l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar nul i sense efecte el referit expedient.

 

7.- Anul·lació de rebuts.- S’acorda procedir a l’anul·lació dels rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o serveis, que figuren detallats a la relació núm. 9/2017, de data 20 de març del 2017, per un import total de 9.310,91 €, atès que no és possible la gestió de cobrament.

 

8.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 10 d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici.

 

9.- Esports.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i instal·lacions comunals presentades per entitats parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, tal com es detalla en la relació núm. 5 de demandes d’utilització d’instal·lacions comunals.

 

10.- Material d’oficina.-

 

 • Pel subministrament de       caixes de paper blanc A4 80 gr., destinat als diferents departaments del Comú, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses que es detallen a continuació amb les següents ofertes:

 

 

Empresa

Descripció

Preu unitari

Preu total

Unipaper

Paper multifunció din A4 de 80gr. Laser + Inkjet

Nivell de blanc: CIE 147

2,27 €

1.708,57 €

Delta

A4 80gr. Qualitat làser- primeres marques

2,75 €

2.062,05 €

Ofijet

Makro paper ECO- resma- A4 80gr.

2,19 €

1.645,87 €

Carlin

T50 paper blanc Din A4 80gr.

2,16 €

1.622,36 €

 

 

Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar el subministrament d’aquest material, a l’empresa CARLIN per un import de 1.622,36 €, al ser la que presenta l’oferta menys dient.

 

 • Pel subministrament de sobres format A5 amb finestra central, destinats als diferents departaments del Comú, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses que es detallen a continuació amb les següents ofertes:

 

 

Empresa

Quantitats: 20.000

25.000/u

30.000/u

 

Informació producte

Preu/u

total

Preu/u

total

Preu/u

total

 

Impremta Envalira

sobres C-5 A 1+0 amb finestra dreta

0,04 €

804,65 €

0,04 €

992,75 €

0,04 €

1.191,30€

 

Principat impremta

sobres adhesius

0,05 €

1.013,58 €

0,05 €

1.251,31 €

0,05 €

1.489,05€

 

Gràfiques andorranes

preus condicionats a possibles canvis en el cost del paper

0,05 €

1.034,56 €

0,05 €

1.272,81 €

0,05 €

1.504,80€

 

Unipaper

sobres de 16 x 229 autoadhesiu amb finestra, paper ecològic i CO2 neutral impresos a 1 tinta

0,03 €

693,88 €

0,03 €

850,11 €

0,03 €

998,50 €

 

 

 

Les empreses Gràfiques A4, Papereria DELTA i OFIJET no han presentat oferta.

 

Examinades les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el subministrament d’aquest material, a l’empresa UNIPAPER per un import de 988,50 € al ser la que presenta l’oferta menys dient.

 

 

 • Per la compra anual de material d’oficina destinat als despatxos administratius, s’ha demanat pressupostos a les empreses UNIPAPER, CARLIN, DELTA i OFIJET, les quals han presentat diverses opcions i preus. Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el subministrament de material d’oficina, per partides, a les empreses: OFIJET per un import de 301,83 €, CARLIN per un import de 740,51 € i UNIPAPER per un import de 578,35 €.

 

11.- Vehicles abandonats.- Vista la relació de vehicles retirats de la via pública pel servei de Circulació i atenció Ciutadana, els quals es troben al dipòsit comunal, sense que els seus propietaris hagin procedit a recuperar-los; vista l’Ordinació de retirada de vehicles de la via pública i dels aparcaments comunals i d’abandó de vehicles, de data 4 de març del 2010, article 4t, s’acorda notificar als propietaris d’aquests vehicles, mitjançant la publicació de la relació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, que disposen del termini inajornable de 30 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació, per tal de retirar-los del dipòsit comunal. Transcorregut aquest termini, els vehicles que no hagin estat recuperats seran considerats com a cosa abandonada i es procedirà a la seva destrucció.

 

 

12.- Casa Comuna, Arxiu Històric i Circulació.- Per l’adquisició de gravadors i càmeres de vídeo vigilància destinades als edificis de Casa Comuna, Arxiu Històric i Circulació, s’ha efectuat una consulta de preus a la que han postulat les empreses que es detallen a continuació:

 

 

Empresa

Descripció

Quantitat

Preu/u

PROTECVALL

DVR tribid 4ch 1080N/720P + 1ip HDMI 1HDD

1

78,93 €

HCVR4108HS-S3DVR tribid 8ch 1080N/720

1

123,45 €

DVR, tribid 16ch., 1080p a 12 ips+8 IP,2HDD

1

471,55 €

Domo HDCVI 1080P varifocal 2.7-12 IP66 IR

20

1.700 €

HAC-HDBW1100R-VF Domo ext 720P IR30m IK 10

5

323,81 €

Disc dur SATA de 1 TB. Especial DVR

1

114,75 €

VALLSEGUR

OPCIÓ A

 

 

Gravador HD-CVI TRIBID 4 entrades de camera, 1 sortida de video HDMI/VGA.

1

48,44 €

Gravador HD-CVI TRIBID 8 entrades de camera, 1 sortida de video HDMI/VGA.

1

75,76 €

Gravador HD-CVI TRIBID 16 entrades de camera, 1 sortida de video HDMI/VGA.

1

125,45 €

HDD de 1TB

1

65 €

Opcional : 1HDD de 2 TB

0

98 €

Camera minidomo HDCVI / AHD / TVI / CVBS

20

39,74 €

Camera minidomo HDCVI

5

39,74 €

Font d'alimentació de 12 V 2 A

25

5,2 €

VALLSEGUR

OPCIÓ B

 

 

Gravador HD-CVI Tribid 4 entrades de camera,

1

96,88 €

Gravador HD-CVI tribid   8 entrades de camera,

1

202,45 €

Gravador HD-CVI tribid 16 entrades de camera

1

308 €

HDD de 1TB

1

65 €

Opcional : 1HDD de 2 TB

 

98 €

Camera minidomo HDCVI / AHD / TVI / CVBS

20

44,71 €

Camera minidomo HDCVI

5

44,71 €

Font d'alimentació de 12 V 2 A

25

5,2 €

COMELEC

Grabador HD-TVI TBK-DVR4004+HD:1TB

1

256,3

Grabador HD-TVI TBK-DVR4116 de 1TB 16 entrades

1

410,82€

Grabador HD-TVI TBK-DVR4008 de 1TB 8 entrades

1

281,83 €

Camera HD-TVI TBK-MD5541EIR domo

20

1218,2 €

Alimentador 12V 1000mA

20

201,6 €

Camera HD-TVI TBK-MD domo Antivandalica Exterior

5

467,5 €

Font alimentacio 12V 2A EXTERIOR

5

62,15 €

INTECOM

Gravador digital HIKVISION de   4 canals

1

241,81 €

Gravador digital HIKVISION de   8 canals

1

341,62 €

Gravador digital HIKVISION de 16 canals

1

554,45 €

Camera minidomo metàl·lic 4 en 1 HD 1080P

25

99,27€

 

 

Les empreses INFOMOBEL i DIPSA no han presentat oferta.

 

Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el subministrament d’aquest equipament a l’empresa VALLSEGUR per un import de 2.142,33 €, al ser l’oferta més convenient.

 

Sessió de la Junta de Govern de data 27 de març de 2017

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 20 de març de 2017, que serà presentada al Ple del Comú   per a la seva ratificació.

 

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 394 al 403/2017 (obres menors), del núm. 404 al 414/2017 (comerç), núm. 427/2017 (urbanisme), i del núm. 428 al 440/2017 (cadastre).

                       

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 11/2017 de factures conformades per un import net a pagar de 6.661,04 €. I, verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de pagaments presentada per un import 22.929,38 €.

 

3.- Personal.-

 

 • Vist que la Sra. Júlia GONZALEZ SOTELO ha renunciat a la plaça de vigilant d’aparcaments i vista la situació per baixa mèdica de la Sra. Dolors SOTO RECHI, s’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis de la Sra. Maria NAVARRETE TAMPONI, del 27 de març de 2017 fins que la Sra. Dolors SOTO RECHI es reincorpori al seu lloc de treball.

 

 • Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Cristina GARRIGA MARTÍN, secretària del departament de Gent Gran, per a prorrogar el seu permís administratiu de reducció de jornada per atendre al seu fill; vist el reglament de permisos administratius, s’acorda atorgar-li, amb una reducció de jornada laboral a 25 hores setmanals, fins a l’escolarització obligatòria del seu fill.

 

 • Acabat el termini de prova al que ha estat sotmès el Sr. Francesc DOLS PEDROSA, per a cobrir la plaça de responsable de Neteja Viària; vist l’informe favorable del director de Serveis i de la Cap de Recursos Humans, s’acorda adjudicar-li la plaça de forma definitiva, inscriure el nomenament al Registre de la funció pública i publicar l’acord d’adjudicació al BOPA.

 

 • Per la contractació dels serveis d’un centre d’ensenyament d’idiomes amb l’objecte de realitzar un curs intensiu de francès, s’ha efectuat una consulta de preus al que han postulat les acadèmies: INLINGUA (1.221,20€/grup), ESNA IDIOMES (-), CALL IDIOMES (-) i MULTILINGÜE (1.286,00 €). Examinades les ofertes s’acorda contractar aquest servei a l’escola INLINGUA,   al ser l’acadèmia que presenta l’oferta menys dient. Assistiran al curs les persones que es detallen a continuació:

 

 • Cultura (7)
 • Tràmits (2)
 • Circulació (2)
 • Recursos Humans (1)
 • Medi Ambient (1)
 • Urbanisme (1)

 

4.- Subvencions.-

 

 • S’acorda efectuar un avenç de la subvenció a favor de l’UPTEE, per un import de 10.500 €, en concepte de pagament de les despeses d’organització de l’elecció del Pubillatge d’Escaldes-Engordany 2017-2018.

 

 • S’acorda procedir a l’abonament de l’aportació econòmica que correspon al Comú d’Escaldes-Engordany per a l’associació “Carnet Jove”, per un import de 6.520,50 €.

 

5.- Expedients sancionadors.-

 

 • S’acorda incoar un expedient sancionador a la Notaria RODRIGUEZ MIÑANA, per una presumpta transgressió a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública

 

 • Vistes les al·legacions formulades per les Sres. Cristina CASAS ROS i Virgínia VALERO MORALES, relatives al expedient sancionador que els hi fou incoat per dipositar escombraries a la via pública, s’acorda deixar nuls i sense efectes els referits expedients.

 

 • S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Ester ESTRAGUES VALOR, per una presumpta contravenció a l’Ordinació d’inspecció i control sobre tinença d’animals de companyia.

 

6.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 11 d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici.

 

7.- Cultura i Esports.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i instal·lacions comunals presentades per entitats parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, tal com es detalla en les relacions núm. 6 i 7 de demandes d’utilització d’instal·lacions comunals.

 

8.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions presentades, s’acorda anul·lar i deixar sense efectes els expedients sancionadors que figuren detallats a la relació 4/2017, de data 27 de març de 2017, incoats per presumptes infraccions a les normes que regulen l’estacionament i la circulació de vehicles, quedant desestimades totes les al·legacions restants i confirmades les respectives propostes de sanció.

 

9.- Mobiliari urbà.- Per als treballs de neteja dels vidres de la barana del riu del museu “Art Al Roc”, s’ha efectuat una consulta de preus al que han participat les empreses ECOSERVEIS (181,20 €), PRONET SERVEIS (252,37 €) i CASANETA (453,13 €).

Examinades les ofertes s’acorda adjudicar els referits treballs de neteja a l’empresa ECOSERVEIS, al ser l’oferta menys dient.

 

10.- Passeig del riu.- Pel subministrament i col·locació d’una barana al passeig del riu, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses Serralleria INDUSTRIAL JJ (99,40 €/m/l), Serralleria JC (193,33 € m/l) i Serralleria LOPEZ & LOPEZ (121,43 €/m/l). Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar el subministrament i instal·lació d’aquesta barana a l’empresa Serralleria INDUSTRIAL, per l’import de 6.461,00 €, al ser l’oferta menys dient.

 

11.- Embelliment.- Per a l’adquisició de 320 jardineres amb els seus suports per a instal·lar-les al passeig del riu (costat camí d’Ensucaranes), s’ha efectuat un concurs públic al que han presentat ofertes les següents empreses:

 

 • FARGA SL                                                 27.588,00 €
 • MATERIAL RIBA                                     46.347,84 €
 • MULTISERVEIS COPRÍNCEPS                         30.293,30 € (Opció 1)
 • MULTISERVEIS COPRÍNCEPS                         34.265,97 € (Opció 2)
 • SENYALITZACIONS STOP                         28.800,00 €
 • SERRALLERIA VENTILACIÓ EUROPA             21.561,60 €

 

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de contractació, s’acorda adjudicar a l’empresa SERRALLERIA VENTILACIÓ EUROPA, el subministrament d’aquest material al ser la que presenta l’oferta menys dient.

 

12.- Escola de neu.- S’acorda procedir a l’abonament de 2.067 € a favor de l’empresa NATURLÀNDIA, en concepte de pagament de les activitats realitzades als nens i joves inscrits a l’Escola de Neu.

 

13.- Espai Lleure.- Per a la contractació d’un servei de càtering a l’Espai Lleure I, destinat als infants inscrits pel període corresponent a les vacances de Pasqua, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses que es detallen a continuació amb les següents ofertes:

 

 

BIOBIO

ESPIGA D’OR

Preu àpats

5,14€ / àpat

5,58€ / àpat

Preupicnics

3,15€ / picnic

3,00€ / àpat

 

Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el servei de restauració, a l’empresa BIO BIO, al ser l’oferta que millor s’adapta a les necessitats del departament.

 

 

14.- Uniformes del servei de circulació.- Pel subministrament de pantalons d’estiu, gorres, bosses i guants, destinats als Agents del servei de circulació i atenció ciutadana, s’ha efectuat una consulta de preus al que han postulat les empreses següents:

 

 

 

 

EMPRESA

OFERTES

 

VESTUARI*

TOTAL 3 PECES VESTUARI

COMPLEMENTS

 

Pantaló campanya

Polo màniga curta

Pantaló imperm.

Gorra campanya

Bossa cinturó

Guants antitall

 

XS EQUIPAMENT

114,95 €/uni

59,565 €/uni

142,64 €/uni

317,15

NO

NO

35 €/uni

 

mostres

NO

NO

NO

NO

NO

SI

 

fitxa tècnica

NO

NO

NO

NO

NO

NO

 

temps entrega

120 dies

120 dies

120 dies

NO

NO

30 dies

 

GARCIA UNIFORMES

103 €/uni

62 €/uni

136 €/uni

301

36 €/uni

23 €/uni

39 €/uni

 

mostres

NO

NO

NO

NO

NO

NO

 

fitxa tècnica

SI

SI

SI

SI

NO

NO

 

temps entrega

40 dies

40 dies

40 dies

40 dies

40 dies

40 dies

 

DIPSA

95,50 €/uni

68 €/uni

96 €/uni

259,05

NO

NO

NO

 

mostres

SI

SI

SI

NO

NO

NO

 

fitxa tècnica

SI

SI

SI

NO

NO

NO

 

temps entrega

80-90 dies

80-90 dies

80-90 dies

NO

NO

NO

 

FAMAGUSTA

70,20 €/uni

46,80 €/uni

76,05 €/uni

193,05

35 €/uni

23 €/uni

35 €/uni

 

mostres

SI

SI

SI

SI

SI

SI

 

fitxa tècnica

NO, indica hivern

SI

NO

NO

NO

NO

 

temps entrega

30 dies

30 dies

30 dies

25 dies

25 dies

25 dies

 

 

Vestuari *

Es valora el total esdevingut de la suma de les 3 peces d'uniformitat, determinant l'adjudicació a un sol proveïdor per garantir la homogeneïtat i uniformitat dels 3 productes.

 

 

 

                       

 

Vist l’informe de la Mesa de contractació s’acorda adjudicar el subministrament de pantalons a l’empresa DIPSA al ser l’única de les empreses postulants que compleix els requisits establerts al Plec de Bases.

 

Com sigui que les ofertes corresponents a la resta de lots, cap de les postulants compleixen les condicions exigides al Plec de Bases, s’acorda declarar-los deserts.

 

15.- Presa de Jurament o Promesa del càrrec dels nous   Agents de Circulació Comunal.- S’informa a la Junta de Govern que el proper dilluns, dia 3 d’abril, a les 18h., tindrà lloc a Casa Comuna l’acte de presa de Jurament o Promesa del càrrec dels nous Agents de Circulació Comunal davant de la Sra. Cònsol Major, tot de conformitat amb el que estableix la Disposició Transitòria Tercera de la Llei 8/2005, del 21 de febrer, dels Agents de Circulació Comunals.

 

16.- Conveni Govern – Comú - Mentor SLU.- Vist el pacte sisè del conveni signat entre el Govern d’Andorra, la societat MENTOR SLU (Promotora de les obres de reforma de l’antic Hotel Valira) i el Comú el dia 29 de juny del 2016, per permetre la posada en funcionament del Museu Carmen Thyssen Andorra, s’acorda, en compliment del pacte esmentat, facilitar a la referida societat una tarja d’accés als aparcaments comunals per a 9 places d’estacionament de vehicles destinades als clients de l’Hostal Valira.

 

Sessió de la Junta de Govern de data 3 d’abril de 2017

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 27 de març de 2017, que serà presentada al Ple del Comú per a la seva ratificació.

 

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 441 al 448/2017 (obres menors), del núm. 449 al 456/2017 (comerç), del núm. 457 al 461/2017 (exempcions fiscals), núm. 462 i 463/2017 (terrasses bar), i del núm. 464 al 482/2017 (cadastre).

 

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions núm. 12/2017 i 13/2017 de factures conformades per un import net a pagar de 6.876,61 € i 115.970,10 €, respectivament. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de pagaments presentada per un import de 6.032,46 €.

 

3.- Personal.-

 

 • S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del Sr. David SALAS XANDRI, com a monitor d’escalada, del 10 al 21 d’abril de 2017.

 

 • S’informa de la contractació, amb caràcter eventual, dels serveis de la Sra. Teresina SERRA VIVES, com a professora de piano, del 30 de gener al 30 de juny de 2017.

 

 • S’acorda la inscripció de les persones que es detallen a continuació al curs “Com ser generador d’il·lusió i compromís en els equips de treball” impartit per La Cambra de Comerç:

 

 • - Jordi Torner Balcells (2n responsable zones verdes)
 • - Josep Caramés Rey (2n responsable zones verdes)

 

El cost total del curs és de 190 € (95 € per persona) i la formació té una durada de 4 hores.

 

 • S’acorda la inscripció de les persones que es detallen a continuació al curs “Dinamització i promoció del comerç urbà” impartit per La Cambra de Comerç:

 

 • - Paco Delgado Jiménez (gerent VIVAND)
 • - Rebeca SAlcedo Ucles (responsable promoció econòmica)

 

El cost total del curs és de 940 € (470 € per persona) i la formació té una durada de 32 hores.

 

 • S’acorda la inscripció de les persones que es detallen a continuació al curs “Ser comandament, lideratge, motivació i gestió del conflicte” impartit per Cerqueda Recursos Humans:

 

 • - Francesc Dols Pedrosa (responsable Neteja Viària)
 • - Francesca March Baró (responsable Neteja Edificis)
 • - Mª Carmen Pérez Enrech (coordinadora E. Bressol 1)
 • - Mª Isabel Espinosa Flores (coordinadora E. Bressol 2)
 • - Magda Fernández Álvarez (responsable Tràmits)
 • - Carles Martí Abad (oficial Circulació)
 • - Vanessa Sanjurjo Moron (responsable Biblioteca)
 • - Llorenç Esquerra L’Honorey (responsable zones verdes)
 • - Jordi Torner Balcells (2n responsable zones verdes)
 • - Josep Caramés Rey (2n responsable zones verdes

 

El cost total del curs és de 3.200 € (320 € per persona) i la formació té una durada de 16 hores.

 

 

 • S’acorda la inscripció de les persones que es detallen a continuació al curs “Primers Socors en Equip. Nivell 1” impartit per La Creu Roja Andorrana:

 

 • - Carles Martí Abad (oficial Circulació)
 • - Jonathan Mellado Gago (caporal de Circulació)
 • - Jorge Lebres Magalhaes (agent de Circulació –grua-)
 • - David Bellosta Nadal (agent de Circulació –atenció ciutadana-)
 • - Segi Guimaré Gavinho (agent de Circulació –moto-)
 • - Jordi Carrion Ramos (agent de Circulació –moto-)

 

El cost total del curs és de 900 € (150 € per persona) i la formació té una durada de 35 hores.

 

 • Per la realització d’una formació de Team Building “Construcció d’un iglú i recerca amb ARVA”, s’acorda contractar a l’empresa Opció RECURSOS HUMANS la realització del curs, conforme al pressupost presentat per un import de 1.220 € (152,50 € per persona) al que s’hi inscriurà el personal de l’equip de Zones Verdes.

 

 • Conforme al curs “Excel ” impartit per l’empresa CESI, aprovat per la Junta de Govern en la sessió celebrada el dia 13 de març del corrent, s’informa de la modificació de la durada del curs ampliant el nombre d’hores (de 12h a 16h).

 

El cost del curs és de 2.560 € (213,33 €/persona).

 

 • D’acord amb l’article 19 de l’Ordinació de la funció pública comunal i els concordants, s’acorda modificar el Manual funcional d’ocupacions professionals tipus corresponent als departaments de serveis i infraestructures i de manteniment d’edificis i gestió de vehicles de la manera següent:

 

 • - La gestió de vehicles es trasllada al departament de serveis i infraestructures.
 • - El departament de manteniment d’edificis i gestió de vehicles assumirà únicament la funció de manteniment d’edificis.

 

4.- Transferències de crèdit.-

 

 • Vist l’article 74 de la Llei de Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i l’informe emès per la Interventora, la Junta de Govern autoritza la següent Transferència de Crèdit, a càrrec del pressupost econòmic 2017:

 

De la partida 101 9200000 22760 “Treballs realitzats per altres empr.” 10.600,00 € a favor de les partides 101 1330070 20000 i 101 1330074 20000 “Lloguer de terreny i bens naturals” (6.700 € i 3.900,00 € )respectivament, per a fer front al pagament de l’import definitiu de l’arrendament de les parcel·les “El Puader” i “El Sot”.

 

 • Vist l’article 74 de la Llei de Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i l’informe emès per la Interventora, la Junta de Govern autoritza la següent Transferència de Crèdit, a càrrec del pressupost econòmic 2017:

 

De la partida 501 4501001 60701 “Av. Carlemany” (3.000 €) a favor de la partida 621 3420003 61702 “millora espais públics” (3.000 €), per a fer front al subministrament i muntatge d’un nou revestiment a les pistes de tennis i al canvi de la Gespa del Camp de Futbol.

 

 

 

5.- Concursos.

 

S’acorda convocar un concurs públic per adjudicar l’execució dels treballs de reforma i embelliment d’uns trams de les voravies del carrer Can Diumenge i de la Ctra. dels Vilars.

 

 • S’acorda convocar un concurs públic pel lloguer d’una plataforma i graderia, destinades a la pista de bàsquet 3x3 outdoor que s’instal·laran a la Plaça Coprínceps.

 

6.- Compensacions.- S’aprova la relació núm. 1 d’obligats tributaris que han sol·licitat procedir al pagament de tributs i taxes pendents de liquidar, mitjançant el procediment de compensació previst a l’article 50 de l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació Tributària.

 

7.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions presentades, s’acorda anul·lar i deixar sense efectes els expedients sancionadors que figuren detallats a la relació 4/2017, de data 3 d’abril de 2017, incoats per presumptes infraccions a les normes que regulen l’estacionament i la circulació de vehicles, quedant desestimades totes les al·legacions restants i confirmades les respectives propostes de sanció.

 

8.- Esports.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i instal·lacions comunals presentades per entitats parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, tal com es detalla en la relació núm. 7 de demandes d’utilització d’instal·lacions comunals.

 

9.- Enllumenat públic.- Pel subministrament de 33 bateries per les caixes “CM” de la xarxa d’enllumenat públic, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses, COMELEC (620,73 €) i SATA (1.034,55 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el referit subministrament a l’empresa COMELEC, al presentar l’oferta menys dient.

 

10.- Pistes de tennis.- Pel subministrament i col·locació d’un nou revestiment per les pistes de tennis del Prat del Roure, s’ha efectuat un concurs públic al que han presentat ofertes les següents empreses:

 

 • CONCEPT TEMPS LLIURE                     31.181,80 €
 • TPA SERVEIS                                            29.808,45 €
 • COESME AJS SLU                            29.092,00 €

 

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de contractació, s’acorda adjudicar a l’empresa COESME AJS SLU, el subministrament i col·locació d’aquest revestiment al ser la que presenta l’oferta menys dient.

 

11.- Subministrament d’aigua potable a la Deixalleria Comunal.- Vist que el subministrament d’aigua potable a la Deixalleria Comunal es realitza provisionalment a través del comptador propietat d’Establiments Martí (partida d’Ensucaranes) s’acorda establir un import preufeter de 600 € l’any, que el Comú abonarà per aquest concepte al propietari del referit establiment, mentre el subministrament es realitzi a través d’aquest embrancament provisional.

 

12.- Arranjament d’espais a la zona d’Engolasters.- Vist l’acord adoptat pel Comú d’Encamp, mitjançant el qual es faculta al Comú d’Escaldes-Engordany per a licitar i contractar la realització de diversos treballs per a l’arranjament d’infraestructures públiques situades al límit territorial d’ambdues parròquies, a la partida d’Engolasters, s’acorda efectuar les consultes de preus que es detallen a continuació:

 

 • - Lloguer maquinària per arranjament dels camins. Preu total estimatiu:1.000€.
 • - Fitons i plaques per a la senyalització dels camins Zona Engolasters. Preu total estimatiu: 4.300€. 
 • - Disseny i impressió (5 en total) dels plafons d'informació, de grans dimensions i en format dibuix, per posar als punts estratègics: Preu total estimatiu: 3.000€.
 • - Suports pels plafons d'informació, de grans dimensions i en format dibuix. Preu total estimatiu: 1.500€.
 • - Correccions i traduccions en 4 idiomes. Preu total estimatiu:1.500€.

 

 

Els imports contractats es liquidaran directament a l’adjudicatari a parts iguals entre el Comú d’Encamp i el Comú d’Escaldes-Engordany.

 

Sessió de la Junta de Govern de data 10 d’abril de 2017

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 3 d’abril de 2017, que serà presentada al Ple del Comú   per a la seva ratificació.

 

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 483 al 490/2017 (obres menors), del núm. 491 al 494/2017 (terrasses bar), del núm. 495 al 504/2017 (comerç), del núm. 505 al 508/2017 (cadastre), i núm. 527 i 533/2017 (urbanisme).

                       

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions núm. 14/2017 i 15/2017 de factures conformades per un import net a pagar de 17.587,01 € i 285.636,78 €, respectivament. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de pagaments presentada per un import de 4.441,28 €.

 

3.- Personal.-

 

 • S’informa de la contractació, amb caràcter eventual, dels serveis de la Sra. Karim IZQUIERDO DÁVALOS, com a operària del SAD, del 3 d’abril al 30 de juny de 2017.

 

 • S’acorda prorrogar la contractació, amb caràcter eventual de la Sra. Sílvia MALMIERCA ESTEVE, com a puericultora, del 18 d’abril del 2017 al 17 de gener del 2018.

 

 • Per a proveir una plaça guia museístic, s’ha convocat un concurs pel procediment selectiu d’ingrés, al que han postulat 7 candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic de selecció i atès que cap dels candidats ha superat les proves d’avaluació, s’acorda declarar el concurs desert.

 

 • Vista la sol·licitud formulada per la Federació Andorrana de Rugby i vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la funció pública, s’acorda concedir un permís administratiu al Sr. Marc ABELLÓ GARCIA, monitor a l’Espai Lleure (departament d’Infància), per haver estat convocat com a entrenador els dies 6 i 7 d’abril de 2017 al partit de Rugby que tindrà lloc a Netanya (Israel).

 

 • S’autoritza als Srs. Nuno VELOSO i Daniel CASTRO (alumnes del Lycée Comte de Foix) per a realitzar una estada formativa al departament de Serveis (enllumenat), del 24 d’abril al 19 de maig de 2017.

 

4.- Concursos.-

 

 • S’acorda convocar un concurs públic per a l’adjudicació dels serveis de distribució i retorn de notificacions i correspondència del Comú d’Escaldes-Engordany.

 

 • Vist el veredicte adoptat pel Jurat qualificador del concurs d’idees convocat per a la reforma de la façana i les plantes primera i cinquena de Casa Comuna, en la sessió celebrat el dia 6 de març del corrent (pendent de ratificació per part del Ple de Comú), i atès que els costos d’execució del projecte guanyador segueixen sent inassumibles, s’acorda convocar un concurs públic per a la contractació dels serveis professionals d’un arquitecte per a la redacció del projecte       de reparació de la façana del Centre Cultural de Fiter i Rossell i de Casa Comuna.

 

 • S’acorda convocar un concurs públic per adjudicar els treballs de substitució del parquet de la sala de dansa.

 

 • S’acorda convocar un concurs públic per contractar els serveis d’una empresa pel muntatge i desmuntatge dels estands i complements que faran part de la Xª Edició del Saló de la Gent Gran.

 

 • S’acorda facultar al Comú d’Andorra la Vella       per a convocar i adjudicar, en nom i representació del Comú d’Escaldes-Engordany, la licitació per a la realització d’un mapa turístic conjunt de les parròquies d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.

 

 

5.- Subvencions.-

 

 • S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor de l’entitat Esbart Santa Anna, en concepte de funcionament, corresponent al primer i segon trimestre del 2017, per un import de 19.988,26 € (9.994,13 € per trimestre).

 

 • S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de l’Entitat UPTEE, en concepte de des peses de funcionament, corresponent al segon trimestre del 2017, per un import de 10.000 €.

 

 • S’acorda procedir a l’abonament de les següents subvencions, en concepte de la col·laboració anyal destinada a les associacions de pares d’alumnes:

 

APAEA 5.000 €

APACEF 4.208 €

APA (Sagrada Família) 3.056 €

APAEE 2.544 €

 

6.- Expedients sancionadors.- Vistes les al·legacions formulades per les Sres. Mª Lourdes DA CUNHA i Sofia Isabel RUBIA GARCIA, relatives als expedients sancionadors incoats per dipositar escombraries a la via pública, s’acorda deixar nuls i sense efectes els referits expedients.

 

7.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions presentades, s’acorda anul·lar i deixar sense efectes els expedients sancionadors que figuren detallats a les relacions 5/LLA/2017 i 5/ACI/2017, de data 10 d’abril de 2017, incoats per presumptes infraccions a les normes que regulen l’estacionament i la circulació de vehicles, quedant desestimades totes les al·legacions restants i confirmades les respectives propostes de sanció.

 

8.- Recaptació de deutes tributaris en període executiu.- Esgotat el termini d’un mes establert en l’article 51.2 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari (LBOT), per a fer efectiu el pagament en període voluntari dels rebuts que figuren a la relació que es presenta de núm. 4, de data 10 d’abril del 2017, la Junta de Govern acorda aprovar la provisió de constrenyiment contra els deutors que hi figuren, liquidar el recàrrec de constrenyiment reduït sobre el principal dels deutes pendents i requerir-los per a què facin efectiu el pagament dels imports no ingressats, principal més recàrrec liquidat, informant-los que en el cas de no efectuar-se el pagament en el termini d’un mes a comptar des de la data de notificació de la provisió de constrenyiment, el Comú procedirà a embargar els béns o drets del deutor o a l’execució de les garanties que aquests hagin atorgat.

 

9.- Compensacions.- S’aprova la relació núm. 2 d’obligats tributaris que han sol·licitat procedir al pagament de tributs i taxes pendents de liquidar, mitjançant el procediment de compensació previst a l’article 50 de l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació Tributària.

 

10.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 12 d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici.

 

11.- Anul·lació de rebuts.- S’acorda procedir a l’anul·lació dels rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o serveis, que figuren detallats a la relació núm. 10/2017, de data 10 d’abril de 2017, per un import total de 7.230,20 €, atès que no és possible la gestió de cobrament.

 

12.- Cultura.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i instal·lacions comunals presentades per entitats parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, tal com es detalla en la relació núm. 8 de demandes d’utilització d’instal·lacions comunals.

 

13.- Espai Lleure.- S’acorda establir les següents dates d’inscripció dels Espais Lleure pel curs 2017-2018.

 

 • - Espai Lleure 1: 2 i 3 de maig de 2017
 • - Espai Lleure 2: 4 i 5 de maig de 2017

 

 

14.- Nits del Món 2017.- En el marc de les vetllades temàtiques programades a la Plaça Coprínceps, per amenitzar la vetllada “Nit del silenci”, que tindrà lloc el proper dijous dia 20 de juliol, s’acorda la contractació de 3 DJ’s així com dels equips de so, a l’empresa PRODUCCIONS DISCOGRÀFIQUES INCOGNIT, per l’import de 1.755,60 €.

 

15.- Colors de Música – Estiu 2017.-

 

 • Per a la contractació dels treballs de sonorització, assistència tècnica així com pel subministrament de material tècnic necessari per la retransmissió a través d’una pantalla gegant de l’opera “Il Trovatrore”, prevista pel dia 21 de juliol dins del programa “Liceu a la Fresca”, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses SERVER SONOS (6.740,25 €), LIGHT SOUND (6.165,50 €), COM TV (2.850 €) i SÒNICA (-). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el pressupost a l’empresa COM TV, al ser l’oferta menys dient.

 

 • Pel subministrament de passa cables elèctrics pel muntatge de l’escenari per als concerts programats pel proper estiu, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses:

 

 • COMERCIAL ELÈCRIC DE LES VALLS (3 CANALS)     2.648,45 €
 • COMERCIAL ELÈCRIC DE LES VALLS (5 CANALS)   13.506,96 €
 • NOVELEC (3 CANALS)                                          2.570,70 €
 • GEA            (5 CANALS)                                         16.593,96 €
 • COMERCIAL CAIRÓ (5 CANALS)                                      14.200,00 €

 

Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar a l’empresa NOVELEC el subministrament del material al presentar l’oferta més avantatjosa.  

 

16.- Programa Informàtic Axway Transfer.- Per la contractació del servei d’assessorament per a la configuració del programa Informàtic Axway Transfer, necessari per a la gestió del procediment d’embargament de béns i drets per impagaments d’obligats tributaris, i per l’intercanvi de dades amb les Entitats Bancàries, de forma compatible durant el procés d’embargament, s’ha demanat pressupost a l’empresa Axway empresa subministradora d’aquest programa. Examinada l’oferta, s’acorda adjudicar-li el pressupost per l’import de 3.000 €.

 

17.- Enllumenat públic.- Pel subministrament de 8 Focus, per la il·luminació de la pista 3x3 instal·lada al Prat del Roure així com dels aparcaments Clot 19 i Nacions Unides, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses NOVELEC (5.434,00 €), SALTOKI (6.414,42€) Comercial CAIRÓ (6.453,92 €), COMERCIAL ELECTRICA (6.969,36 €) i GEA (-). Examinades les ofertes s’acorda encomanar el subministrament d’aquest material a l’empresa NOVELEC, al ser la que presenta l’oferta menys dient.

 

18.- Xarxa Emissores.- Pel lloguer d’un repetidor per a les emissores portàtils pel departament de Serveis, s’ha demanat pressupost a l’empresa TECNOVIT, subministradora d’aquest material. Examinada l’oferta presentada, s’acorda acceptar el pressupost per un import de 1.149,50 €/any.

 

19.- Vehicles.- Per a la reparació del camió, destinat al departament de Serveis Públics (obres), s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses GARATGE NOGREDA (2.502,63 €) i PYRENEES INDUSTRIAL (1.911,87 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar la reparació d’aquest vehicle a l’empresa PYRENEES INDUSTRIAL, al presentar l’oferta menys dient.

 

20.- Material d’Higiene viària.- Pel subministrament de 50 raspalls destinats a les màquines de neteja viària, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses MAUCO (3.291,75 €) i GARATGE NOGREDA (2.810,53 €) (les empreses JAREÑO, Ferreteria PRINCIPAT i MAVID, no han presentat oferta).

 

Examinades les ofertes, s’acorda adquirir el referit material a l’empresa GARATGE NOGREDA al ser la que presenta l’oferta menys dient.

 

21.- Subministraments.- Pel subministrament de bosses de plàstic per les papereres instal·lades a la via pública així com pels expenedors, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses que es detallen a continuació amb les següents ofertes:

 

 

1500 R bossa negra 85X105

Mínim galga 160

700 R bossa grisa 60X70

Mínim galga 80

500000 bosses pipican

Galga 70

LLexiu Andorrana

 

Preu rotllo 0,97€

G/140

TOTAL       1.455,00 €

(-)

(-)

PCR

(-)

(-)

(-)

Practicsac

 

Preu rotllo 1,22€

BD – G/160

TOTAL     1.830,00 €

 

Preu rotllo 0,91€

AD – oxo – G/80 

TOTAL     637,00 €

 

Preu uni. 0,00533€

AD – oxo – G/70

TOTAL     2.665,00 €

Rodisnet

 

Preu rotllo 1,1773€

oxo – G/160

TOTAL     1.765,95 €

 

Preu rotllo 0,958€

oxo – G/160

TOTAL     670,65 €

 

Preu uni. 0.006303€

AD – oxo – G/70

TOTAL     3.151,72 €

 

Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el subministrament de les referides bosses, per partides, a les empreses PRACTICSAC (bosses expenedors) per l’import de 2.665,00 € i a RODISNET (bosses mida 60X70 i 85X105) per l’import de 670,65 € i per l’import de 1.765,95 €, respectivament, atès que les empreses PRACTICSAC i Lleixiu ANDORRANA no compleixen els requisits establerts al Plec de Bases.

 

22.- Zona d’Engolasters.- Pels treballs de correcció i traducció en 4 idiomes dels continguts de la guia turística d’Estiu d’Engolasters, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses CONTEXT Traduccions (1.367,40 €), BORNAL Traduccions (1.197,37 €) i METAFRASI (-). Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar els treballs de correccions i traduccions a l’empresa BORNAL Traduccions al presentar l’oferta menys dient.

 

Els costos es sufragaran a parts iguals entre el Comú d’Encamp i el Comú d’Escaldes-Engordany   (598,68 € cada un).

 

23.- Pla Parcial de la UA-Suble-30, Bosc de la Devesa.- Vist l’acord de publicació del Pla Parcial de la UA-Suble-30, Bosc de la Devesa, adoptat pel Ple del Comú en la sessió celebrada el dia 20 de gener del 2017 (publicat al Bopa núm. 6 de data 25 de gener del 2017),

 

Vist que, en el tràmit d’exposició publica, solament ha estat presentada una al·legació per part de les Sres. Lurdes i Montserrat Sirés Grau, com a part no promotora,

 

Vistos els errors formals del projecte de Pla Parcial, constatats a l’examen de les al·legacions

 

La Junta de Govern acorda:

 

 1. Notificar als promotors les al·legacions formulades per les Sres. Sirés Grau.

 

 1. Requerir als promotors de sanejar els errors formals constatats i de traslladar el Pla Parcial així esmenat tant al Comú com a les Sres. Sirés Grau.

 

 1. Obrir un nou període d’al·legacions de 20 dies hàbils a favor de les Sres. Sirés Grau.

 

 1. En paral·lel, completar la delimitació de la Unitat d’Actuació Suble-30, Bosc de la Devesa, mitjançant la fixació dels límits de la propietat de les Sres. Sirés Grau amb el terreny comunal, per tal de complir amb les disposicions establertes a l’Ordinació del Cadastre.

 

24.- Recursos Administratius.- Vistos els Recursos Administratius relacionats a continuació, interposats contra sancions per incompliment de les normes d’estacionament i circulació,

 

Atès que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les peces que conformen els expedients,

 

La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia d’avui adopta una resolució motivada que clou l’expedient de referència, la part dispositiva de la qual és la següent:

 

 • Desestimar els Recursos presentats pels la Srs.: Emilio Germà Aragon Alonso, i Manel GONÇALVES DE MACEDO.

 

 • Deixar sense efecte l’acord d’embargament adoptat contra la Sra. Olga FUNOY GARCIA atès que ja s’ha procedit al pagament del deute.

 

 • Acceptar el Recursos presentats pel Sr. Benito ALVAREZ DOMINGO i pels hereus del Sr. Antoni AMOROS ARAGALL.

 

25.- Altres demandes.- Vista la sol·licitud presentada per l’Associació cultural de russoparlants del Principat d’Andorra, Casa Rússia, s’acorda autoritzar-los a fixar la seu social de l’associació al Centre social i recreatiu de l’avinguda Fiter i Rossell i a fer ús d’un dels espais compartits destinats a les associacions.

 

Sessió de la Junta de Govern de data 18 d’abril de 2017

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 10 d’abril de 2017, que serà presentada al Ple del Comú per a la seva ratificació.

 

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 509 al 516/2017 (obres menors), del núm. 517 al 525/2017 (comerç), núm. 526/2017 (terrasses bar), núm. 532/2017 (recursos administratius), del núm. 534 al 538/2017 (cadastre), i del núm. 539 al 542/2017 (urbanisme). Del núm. 528 al 531/2017, resolucions sense contingut (error programa Tràmits)

 

2.- Pagaments.- S’aprova la relació de pagaments presentada per un import de 31.104,13 €.

 

3.- Personal.-

 

 • S’informa de la contractació, amb caràcter eventual, dels serveis del Sr. Alvaro MARTINS SALVADOR, com a jardiner, del 10 d’abril al 31 d’agost de 2017.

 

 • S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del Sr. Luis Manuel FIGUEIREDO, com a operari de neteja viària, de l’1 de maig de 2017 al 31 de gener de 2018.

 

 • S’acorda prorrogar la contractació, amb caràcter eventual del Sr. Randy BOBADILLA GARDUCE, com a operari de neteja viària, de l’1 de maig de 2017 al 31 de gener de 2018.

 

 • S’acorda prorrogar la contractació, amb caràcter eventual de la Sra. Dominique MERCIÈRE GEOFFRIAU, com a operària de manteniment d’Esports, de l’1 de maig de 2017 al 31 d’agost de 2018.

 

 • Vist que la Sra. Erika BELETA CONSUEGRA ha renunciat a la plaça de monitora de l’espai jovent, s’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis del Sr. Paulo GONÇALVES MARIANO, del 10 d’abril al 31 d’agost de 2017.

 

 • S’acorda prorrogar la contractació, amb caràcter eventual, de la Sra. Armandina GOMES DA CUNHA, com a administrativa, de l’1 de maig de 2017 al 31 d’agost de 2018.

 

 • S’acorda prorrogar la contractació, amb caràcter eventual del Sr. Lluís AYLLON PANAVERA, com a guia museístic, de l’1 de maig de 2017 al 31 de gener de 2018.

 

 • Per a la contractació de 2 places de d’informador turístic, s’ha convocat un concurs pel procediment selectiu d’ingrés, al que han postulat un total de 5 candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar els serveis dels Srs. Antoni PUIG ARIET i David FERNANDEZ ORTEGA, amb un període de prova de 12 mesos.

 

 • Examinada la demanda d’excedència presentada pel Sr. Manel MORO TORRADO (agent del servei de Circulació), s’acorda autoritzar-la a partir del dia 2 de maig de 2017, pel període de 12 mesos i convocar un concurs pel procediment de promoció interna, per a cobrir la plaça vacant.

 

4.- Transferències de crèdit.- Vist l’article 74 de la Llei de Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i l’informe emès per la Interventora, la Junta de Govern autoritza la següent Transferència de Crèdit, a càrrec del pressupost econòmic 2017:

 

De la partida 611 4320000 22682 “promoció turística” 7.500,00 € a favor de la partida 611 1320004 48224 “Subvencions i altres entitats” 7.500,00 €, per a fer front al pagament de la subvenció destinada a la realització d’un mural de grans dimensions a l’edifici de Casa Xic, en el marc de la 2a Biennal internacional Andorra Land Art.

 

5.- Cultura.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i instal·lacions comunals presentades per entitats parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, tal com es detalla en la relació núm. 9 de demandes d’utilització d’instal·lacions comunals.

 

6.- Aparcament Les Boïgues.- S’informa que es procedirà al pagament de la factura presentada per MOTOR 9, per l’import de 3.239,05 €, corresponent a la reparació urgent del motor del grup de pressió contra incendis instal·lat a l’aparcament de Les Boïgues.

 

7.- Esports d’Estiu.- Per al subministrament de 2.615 samarretes i 1.100 gorres, s’ha convocat un concurs públic al que han postulat les empreses FAMAGUSTA, STYL-AND, SERIPRINT i OSM TÈXTIL, les quals ha presentat diverses opcions i preus.

 

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de contractació, s’acorda adjudicar a l’empresa SERIPRINT, el subministrament de les samarretes per l’import de 6.867,64 € (IGI no Inclòs) i a l’empresa STYL-AND el subministrament de les gorres per l’import de 3.168,00 € (IGI no inclòs), al ser les ofertes que més s’ajusten a les necessitats del departament.

 

8.- Festa de la Parròquia.- Per a la compra de 1.200 plats per a la Festa de la Parròquia, s’ha demanat pressupost a les empreses HOTELCO (4.878,06 €/4,06 € unitat), STYL-AND (-) i   DECOTEL (4.639,80 €/3,96 €/unitat). Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar a l’empresa DECOTEL el subministrament dels plats commemoratius de la festa de la Parròquia, al ser la que presenta l’oferta menys dient.

 

9.- Nits del Món 2017.- En el marc de les vetllades temàtiques programades a la Plaça Coprínceps, per amenitzar la vetllada “Nit dels anys 50”, que tindrà lloc el proper dijous dia 31 d’agost, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses GATZARA Espectacles (3.485,00 €) i ANDORRA Animació (3.023,75 €). Examinades les diferents opcions, s’acorda contractar a l’empresa ANDORRA ANIMACIÓ el grup The Big Jamboree per l’import de 3.023,75 €.

10.- Jazz al carrer.- Dins del programa “Jazz al carrer”, s’acorda formalitzar amb l’empresa Andorra Animació les següents contractacions dels grups de Jazz, durant la “Setmana del Jazz” que tindrà lloc del dia 10 al 15 de juliol del corrent:

 

 • 10/07   Tricia Evy                   2.460,00 €
 • 11/07   Benjamin León Trio             1.383,75 €
 • 12/07   Acoustic Guiri                         1.742,50 €
 • 13/07   Víctor de Diego Trio   1.076,25 €
 • 14/07   Enma Fernández Band             2.870,00 €
 • 15/07   Jazz a l’aula         1.742,50 €

 

 

L’import de la contractació artística és de 11.275,00 €.

 

11.- Cims màgics.- Vista la demanda presentada per la organització de la cursa “Cims Màgics: Ultra Trail Vall Nord” (itinerari d’iniciativa privada), per a la senyalització de la cursa amb marcatges i banderes per les zones de pas a la Vall del Madriu i Perafita, s’acorda autoritzar-la sempre i quan compleixi amb l’ordinació de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada i es retiri tot el material per part dels organitzadors immediatament després de la finalització de la prova.

 

12.- Protocol Comú d’Encamp i d’Escaldes-Engordany – Treballs a la Partida d’Engolasters.-

 

 • Pels treballs de disseny i il·lustració d’un plànol informatiu d’Engolasters (amb cinc vinils antivandalics) , s’acorda contractar l’empresa SILVAGRINA, única empresa a Andorra que pot dur a terme aquests treballs, conforme al pressupost presentat per un import de 2.586,38 €.

 

Els costos es sufragaran a parts iguals entre el Comú d’Encamp i el Comú d’Escaldes-Engordany (1.293,19 € cada un).

 

 • Per al subministrament de 5 cartells de fusta tractada per a col·locar-los als punts estratègics de la zona d’Engolasters, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses Multiserveis COPRÍNCEPS (4.676,37 €), Senyalitzacions STOP (-), Entorn EFICIENT (-) i Fusteria ROSSELL (1.227,87 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa Fusteria ROSSELL, el referit subministrament, al ser l’empresa que presenta l’oferta menys dient.

 

Els costos es sufragaran a parts iguals entre el Comú d’Encamp i el Comú d’Escaldes-Engordany (613,96 € cada un).

 

 • Pel lloguer de maquinària necessària per l’arranjament dels camins d’Engolasters, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses MAUCO (125,40 €/dia) i MSP (163,02 €/dia. Les empreses Construccions COMA, UNITAS, COPSA i PROGEC no han presentat oferta). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a l’empesa MAUCO el pressupost del lloguer de la referida maquinària per una durada de 7 dies, per l’import total de 877,80 €, al presentar l’oferta menys dient.

 

Els costos es sufragaran a parts iguals entre el Comú d’Encamp i el Comú d’Escaldes-Engordany (438,90 € cada un).

 

 • Per a la instal·lació de 3 sanitaris públics que s’ubicaran a la Font de la Closa (2) i al circuït esportiu de les Fonts (1), durant els mesos de juny, juliol, agost, setembre i octubre, s’ha efectuat una consulta de preus obtenint només un pressupost de l’empresa SDP (7.492,65 €) (MSP i RIBA no han presentat oferta). Examinada l’oferta presentada s’acorda adjudicar a l’empresa SDP el pressupost del lloguer dels referits sanitaris per l’import de 7.492,65 €.

 

13.- Aparcament del Fener.- Pels treballs d’adequació de la parcel·la de terreny coneguda per “Borda del Prat” situada a l’avinguda del Fener núm. 38, per a destinar-la a aparcament per a vehicles, s’ha convocat un concurs públic al que han postulat les empreses següents:

 

 • CTP LA COMA                                                62.235,03 €/4 setmanes
 • SIMCO SA                                       90.213,29 €/4 setmanes
 • PIDASA SERVEIS                                77.702,39 €/4 setmanes
 • PROGEC SA                                     67.996,26 €/4 setmanes
 • LOCUBSA                                        67.577,37 €/4 setmanes
 • Construccions MODERNES              64.884,79 €/4 setmanes
 • TP UNITAS                                             56.585,11 €/4 setmanes
 • COANSA                                           64.291,80 €/4 setmanes
 • COPSA                                                         66.530,26 €/4 setmanes
 • Construccions ROCA SA                   65.365,85 €/4 setmanes
 • AUXINI SA                                     72.907,66 €/4 setmanes

 

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de contractació, s’acorda adjudicar a l’empresa TP UNITAS, els treballs licitats conforme al pressupost presentat per l’import de 56.585,11 €, al ser l’oferta menys dient.

 

14.- Carrer Santa Anna.- Per a l’adjudicació dels treballs de redacció del projecte i direcció dels treballs corresponents a l’obra de renovació dels serveis del C/ Santa Anna, s’ha convocat un concurs públic al que han postulat els següents despatxos d’enginyeria :

 

 • SUD PIRINEUS SL (Javier JIMENEZ )            3,25 %
 • Despatx Enginyeria ADSERÀ                  5,50 %
 • ENGINESA                                                 5,15 %
 • SINUSENGINY                                                      6,50 %
 • Enginyeria             BERNABE RODRIGUEZ              2,75 %
 • ATECI SL                                                       3,89 %
 • ENGITEC                                                       3,90 %

 

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de contractació, s’acorda adjudicar els treballs de redacció del projecte i posterior direcció de l’obra a l’empresa d’enginyeria BERNABE RODRIGUEZ, al ser l’oferta més avantatjosa.

 

15.- Concursos.-

 

 • S’acorda convocar un concurs públic pel subministrament i muntatge d’un mòdul prefabricat per a l’habilitació d’un punt d’informació i serveis sanitaris públics a la partida d’Engolasters.

 

 • S’acorda convocar un concurs públic per a la construcció de les infraestructures de serveis (aigua, llum, telèfon i evacuació de residuals) del punt d’informació i serveis sanitaris públics a la partida d’Engolasters.

 

 

16.- Recursos Administratius.- Per motius d’instrucció de l’expedient i d’acord amb el que preveu l’article 114, apartat 3r, del Text refós del Codi de l’Administració, s’acorda prorrogar el termini de resolució del recurs formulat el dia 20 de febrer del 2017 per la Sra. Núria Sunyol Villanueva (registre núm. 7067728), per tot el dia 20 de maig del 2017, i notificar aquest acord a les parts afectades.

 

17.- 2ª Biennal Internacional Andorra Land Art.- Vista la proposta presentada per la societat Moles-Farré SL, en el marc de la 2ª Biennal Internacional Andorra Land Art, s’acorda formalitzar un conveni amb la Sra. Pilar FONT RIBA, propietària de l’edifici situat al camí d’Engolasters núm. 5 (Casa Xic), per a la realització d’un mural de grans dimensions a la façana oest del referit edifici.

 

Per a sufragar els costos del projecte s’acorda participar amb una aportació per part del Comú per un import de 7.500 €.

 

Sessió de la Junta de Govern de data 24 d’abril de 2017

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 18 d’abril de 2017, que serà presentada al Ple del Comú   per a la seva ratificació.

 

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 543 al 555/2017 (obres menors), del núm. 556 al 565/2017 (comerç), núm. 566/2017 (terrasses bar), del núm. 567 al 572/2017 (exempcions fiscals), del núm. 573 al 575/2017 (cadastre), i núm. 576/2017 (urbanisme)..

 

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions núm. 16/2017 i 17/2017 de factures conformades per un import net a pagar de 21.674,60 € i 370.765,46 €, respectivament. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de pagaments presentada per un import de 124.629,49 €.

 

3.- Transferències de crèdit.- Vist l’article 74 de la Llei de Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i   l’informe emès per la Interventora, la Junta de Govern autoritza la següent Transferència de Crèdit, a càrrec del pressupost econòmic 2017:

 

De la partida 621 3400000 22686 “promoció esportiva” 11.000 € a favor de la partida 621 3410001 48200 “Subvencions i entitats esportives” , per a fer front al pagament de la subvenció destinada a l’organització de la 1ª Cursa infantil ciclista Gran Premi “Purito”

 

4.- Concursos.-

 

 • S’acorda convocar un concurs públic per adjudicar l’execució dels treballs de reparació d’un tram del Camí de Sant Romà i d’un tram de les voravies del carrer de Les Teulades, a la partida dels Vilars.

 

 • S’acorda convocar un concurs públic per contractar els serveis de transport destinat als infants que participen a les activitats dels esports d’estiu.

 

 • S’acorda convocar un concurs públic per contractar una empresa per a la sonorització, il·luminació i assistència tècnica pels   3 cicles de concerts previstos durant l’estiu 2017 (Nits i Músiques del Mon).

 

5.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de l’entitat Sprint Club d’Andorra, en concepte de participació a l’organització de la 1ª Cursa infantil ciclista Gran Premi “Purito”, per un import de 11.000 €.

 

6.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions presentades, s’acorda anul·lar i deixar sense efectes els expedients sancionadors que figuren detallats a la relació 6/LLA/ 2017, de data 24 d’abril de 2017, incoats per presumptes infraccions a les normes que regulen l’estacionament i la circulació de vehicles, quedant desestimades totes les al·legacions restants i confirmades les respectives propostes de sanció.

 

7.- Anul·lació de rebuts.- S’acorda procedir a l’anul·lació dels rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o serveis, que figuren detallats a la relació núm. 11/2017, de data 24 d’abril de 2017, per un import total de 1.400,31 €, atès que no és possible la gestió de cobrament.

 

8.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 13 d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici

.

9.- Protocol Comú d’Encamp i d’Escaldes-Engordany – Treballs a la Partida d’Engolasters.- Pel lloguer d’una màquina “Dumper 4X4” necessària per l’arranjament dels camins d’Engolasters, s’ha efectuat una consulta de   preus obtenint només un pressupost de l’empresa MSP (47,33 €/dia i 360 € per despeses de lliurament i recollida del vehicle (les empreses MAUCO i UNITAS no han presentat oferta). Examinada l’oferta presentada, s’acorda adjudicar a l’empesa SMP el lloguer de la màquina conforme al pressupost presentat.

 

Els costos es sufragaran a parts iguals entre el Comú d’Encamp i el Comú d’Escaldes-Engordany.

 

10.- Esports d’Estiu.- Per a la contractació d’un servei de càtering pels Esports d’Estiu, destinat als infants de 3 anys, s’ha convocat un concurs públic obtenint només un pressupost de l’empresa BIO BIO tal com es detalla a continuació:

 

Menú Infants

5,50 €

Menú Monitors

5,50 €

Menú Picnic

3,50 €

Menú especial

5,70 €

 

Examinada l’oferta presentada s’acorda adjudicar a l’empresa BIO BIO el servei de restauració, conforme al pressupost presentat per l’import total de 11.275,00 €, IGI no inclòs, atès que compleix amb els requisits exigits per aquest tipus de prestacions.

 

11.- Activitats VIVAND.- Per a l’organització dels actes previstos pels dies 6 i 7 de maig del corrent a VIVAND, en el marc de l’esdeveniment “TAMIS”, s’acorden les següents contractacions:

 

 • Per a l’enregistrament i edició d’un vídeo sobre els actes programats els dies 6 i 7 de maig a VIVAND, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses CARROTAMEDIA (1.943,70 €), MIRA AUDIOVISUAL (-) i ALCAFILMS (1.724,25€). Examinades les ofertes, s’acorda contractar els treballs d’enregistrament referits a l'empresa ALCAFILMS al ser l'oferta mes econòmica.

 

 • Per a la selecció d’una empresa encarregada de la vigilància a l’Espai Vivand, durant els dies 5, 6 i 7 de maig de 2017, s’ha efectuat una consulta de preus les empreses següents:

 

 • BAST Seguretat 4.614,72 €
 • PROTECVALL 2.643,85 €
 • VALIRA Seguretat (-)

 

Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar a l’empresa PROTECVALL la vigilància de l’espai Vivand, al presentar l’oferta més econòmica.

 

Sessió de la Junta de Govern de data 2 de maig de 2017

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 24 d’abril de 2017, que serà presentada al Ple del Comú per a la seva ratificació.

 

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 577 al 582/2017 (obres menors), del núm. 583 al 595/2017 (comerç), del núm. 596 al 609/2017 (exempcions fiscals), de núm. 610 al 614/2017 (terrasses bar), i del núm. 615/2017 (urbanisme).

 

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 18/2017 de factures conformades per un import net a pagar de 6.689,75 €. I, verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de pagaments presentada per un import 40.595,26 €.

 

3.- Personal.-

 

 • S’informa de la contractació, amb caràcter eventual, dels serveis de la Sra. Sandra Manuela FREITAS GONÇALVES, com a operària de neteja d’edificis, del 2 de maig al 30 de juny de 2017.

 

 • Per a cobrir quatre places d’operaris de camins de muntanya, amb caràcter eventual, s’ha convocat un concurs pel procediment selectiu d’ingrés al que han postulat 11 candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar els serveis de les següents persones del 8 de maig al 31 d’octubre:

 

 • Albert Flecha Dabad
 • Eduard Palau Nieto
 • Jorge Daniel Rivas Coelho
 • Joan Serra Peiretó

 

4.-Concursos.- S’acorda convocar un concurs públic pels treballs de pintura de diversos trams de baranes de la parròquia.

 

5.- Expedients sancionadors.-

 

 • Vistes les al·legacions formulades per les Sres. Mª Lourdes DA CUNHA i Sofia Isabel RUBIA GARCIA, relatives al expedient sancionador que els hi fou incoat per dipositar escombraries a la via pública, s’acorda deixar nuls i sense efectes els referits expedients.

 

 • Vistos els expedients incoats a la Sra. Esther ESTRAGUES VALOR, per una presumpta contravenció a l’Ordinació d’inspecció i control sobre tinença d’animals de companyia; atès que no s’han formulat al·legacions en relació al mateixos, la Junta de Govern resol imposar-li una multa de 60 per cada contravenció, quedant confirmada la proposta de sanció.

 

 • S’acorda incoar dos expedients sancionadors a la Sra. Esther ESTRAGUES VALOR, per una presumpta contravenció a       l’Ordinació d’inspecció i control sobre tinença d’animals de companyia.

 

6.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor de l’UPTEE, en concepte de l’organització de la diada de “Sant Miquel d’Engolasters” per un import de 1.460 €.

 

7.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions presentades, s’acorda anul·lar i deixar sense efectes els expedients sancionadors que figuren detallats a la relació 7/LLA/2017, de data 27 d’abril de 2017, incoats per presumptes infraccions a les normes que regulen l’estacionament i la circulació de vehicles, quedant desestimades totes les al·legacions restants i confirmades les respectives propostes de sanció.

 

8.- Cultura.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i instal·lacions comunals presentades per entitats parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, tal com es detalla en la relació núm. 10 de demandes d’utilització d’instal·lacions comunals.

 

9.- Mercat del col·leccionisme.- Vista la demanda presentada pel Sr. Jordi Rossell, actuant com a portaveu del col·lectiu organitzador del mercat, s’acorda autoritzar-lo per a la realització del Mercat del Col·leccionisme al Passeig Arnaldeta de Caboët, dos dissabtes de cada mes, de les 8h. a les 14 h, a partir del mes de maig fins a finals d’any.

 

10.- Activitats VIVAND.- Per a l’organització dels actes previstos pels dies 6 i 7 de maig del corrent a VIVAND, en el marc de l’esdeveniment “TAMIS”, s’acorden les següents contractacions:

 

 • S’acorda contractar a l’empresa TOT NATURA, pel subministrament de plantes així com del mobiliari corresponent per a la decoració, dels espais interiors i exteriors de la zona de Restauració, ja que és l’ única empresa que disposa aquest tipus de subministrament, conforme al pressupost presentat per l’import de 740 €.

 

 • Per a la senyalització dels diferents espais,       de les zones d’activitats i espectacles, s’acorda contractar l’empresa ESTUDI BLANC conforme al pressupost presentat per un import de 139 €.

 

 • Pel subministrament de bosses de gel destinades a la zona de restauració, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses INTERPESCA (-) i SUMALISA (bossa 2kg: 0,75 € i lloguer congelador 25 €/unitat). Vist que l’empresa SUMALISA és la única que ha presentat oferta, s’acorda adjudicar-li el subministrament de 100 bosses de gel i el lloguer de 3 congeladors per l’import total de 156,75 €.

 

 • Per la contractació dels treballs de sonorització i assistència tècnica de la carpa “Masterclass” s’ha demanat pressupostos a les empreses:

 

SONICA                                                               836,00 €

PRODUCCIÓ SINEDIT                                       1.191,30 €

 

Examinades les ofertes, s'acorda adjudicar el pressupost a l’empresa SÒNICA, al presentar l'oferta més econòmica.

 

 • S’acorda contractar a l’empresa Andorra FLAIXBAC, l’elaboració de diversos programes i entrevistes que tindran lloc durant els dies 6 i 7 de maig a l’espai Vivand, conforme al pressupost presentat per l’import de 4.373,33 €.

 

 • Pel lloguer de Carpes i el mobiliari corresponent, per a instal·lar a la Plaça Coprínceps destinades a les activitats programades pels dies 5 i 6 de maig, s’acorda contractar l’empresa UNIKEVENTS, única empresa a Andorra subministradora d’aquest tipus de material, conforme als pressupost presentat per un import de 6.850 €.

 

 • Per la instal·lació d’una Carpa inflable destinada a la zona de “Masterclass” a Vivand, s’acorda contractar l’empresa CROMÀTIC, única empresa a Andorra subministradora d’aquest tipus de material, conforme al pressupost presentat per un import de 1.796,36 €.

 

 • S’acorda contractar el serveis de la Sra. Pili BORRA (nutricionista) per a realitzar el “Show cooking” que tindrà lloc a la carpa de restauració, d’acord amb el pressupost presentat per l’import de 1.358,50 €.

 

 • Pel subministrament i col·locació dels vinils necessaris per a la senyalització dels diferents espais a Vivand, s’ha demanat pressupost a l’empresa E-GRÀFICS (436,76 €). Examinada l’oferta presentada s’acorda adjudicar-li el subministrament d’aquest material, conforme al pressupost presentat.

 

 

11.- Circuit de BTT d’Engolasters.- Vista la demanda formulada per l’Entitat Sprint club Andorra, per l’Agrupació Ciclista Andorrana i per la Federació Andorrana de Ciclisme, sol·licitant la realització d’una prova del campionat d’Andorra de ciclisme infantil al circuit de BTT d’Engolasters, programada pel dia 13 de maig, s’acorda autoritzar-la.

 

12.- Bosc Aventura.- Per a la renovació de la concessió d’explotació d’un terreny públic a Engolasters, per a instal·lar-hi un parc acrobàtic forestal, s’ha convocat un concurs públic al que només ha postulat l’empresa Bosc Aventura.

 

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de contractació, s’acorda adjudicar la concessió d’explotació del terreny a l’empresa Bosc Aventura, mitjançant el pagament d’un cànon anyal de 3.516,30 €, i per una durada de 8 anys.

 

13.- Contenidors.- Pel subministrament de contenidors de reciclatge (envasos, vidre i paper), que el Comú ven als usuaris, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses que es detallen a continuació amb les següents ofertes:

 

 

 

STOP

RIBA

MAVID

F.I. GR

 

5 de 240 L gris

 

79,42 €/u

Total :397,10 €

 

47,48 €/u

TOTAL : 237,40 €

 

(-)

 

 

57,57 €/u

TOTAL: 287,85 €

 

3 de 360 L gris

 

96,14 €/u

Total: 288,42 €

 

64,54 €/u

Total: 193,62 €

 

(-)

 

 

89,45 €/u

Total: 268,35 €

 

2 de 120 L verd

 

60,61 €/u

Total: 21,22 €

 

39,32 €/u

Total: 78,64 €

 

(-)

 

 

51,59 €/u

Total: 103,18 €

 

6 de 240 L verd

 

79,42 €/u

Total: 476,52 €

 

47,48 €/u

Total: 284,88     €

 

(-)

 

 

57,57 €/u

Total: 345,42 €

 

4 de 360 L verd

 

96,14 €/u

Total 384,56€

 

64,54 €/u

Total: 258,16     €

 

(-)

 

 

89,45 €/u

Total: 357,80 €

 

TOTALS

 

1.667,82 €

 

1.052,70 €

 

(-)

 

 

1.362,60 €

 

 

Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa Material RIBA el subministrament d’aquests contenidors per l’import total de 1.052,70 €, al ser l’oferta menys dient. Els preus unitaris seran vigents per tot l’any 2017.

 

14.- Material Informàtic.- Per a la compra de material informàtic destinat al departament de Circulació i atenció Ciutadana (6 PDA i 6 impressores), s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses que es detallen a continuació amb les següents ofertes:

 

EMPRESA

IMPRESSORA

PORTÀTIL

(PDA)

INFOMOBEL

3.576,96 €

1.391,94 €

INDEX

-

-

VENTEC

-

-

SPAI

3.987,78 €

1.479,72 €

ANDORSOFT

4.041,90 €

1.169,64 €

MEGAHERTZ

-

-

 

Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el subministrament d’aquest material a les empreses INFOMOBEL (PDA) i ANDORSOFT (impressores) al ser, respectivament, les ofertes més econòmiques.

 

15.- Patrocinis.- Pel patrocini de la 1a Cursa Urban Trail Escaldes-Engordany, s’ha consultat les empreses següents:

 

 

 

JORMA

 

VILADOMAT

 

Import

Punts

Import

Punts

Metàl·lic

3.000 €

60

3.500 €

70,00

Regals

3.000 €

30

1.750 €

17,50

Puntuació total

6.000 €

90

5.250 €

87,50

 

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de contractació, s’acorda adjudicar el patrocini de la referida Cursa a l’empresa Esports JORMA, per l’import total de 6.000 €, al ser la que presenta l’oferta que obté la major puntuació.

 

 

17.- Adjudicació dels treballs de redacció del projecte de les avingudes Meritxell i Carlemany.- En el marc del concurs convocat pels Comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany per a la contractació dels serveis d’un professional, per a la redacció del projecte i la direcció d’obra dels treballs de remodelació i embelliment de les avingudes Meritxell i Carlemany, s’informa a la Junta de Govern que d’acord amb l’acta d’obertura d’ofertes, van postular les empreses que es relacionen a continuació amb les següents propostes d’honoraris:

 

 • - Enginyeria CLAU SLU 4,39 %
 • - SINUS ENGINY SAU             4,80 %
 • - ENGINESA                         3,95 %
 • - Gerard ADSERÀ             3,98 %

 

Vist l’informe de la Mesa de contractació s’acorda adjudicar a la societat ENGINESA la redacció i direcció d’obra del projecte de remodelació i embelliment de les avingudes Meritxell i Carlemany, al ser l’oferta guanyadora del concurs .

 

A tenor del que estableix l’article 20.4 de la Llei de contractació pública, s’acorda facultar al Comú d’Andorra la Vella per a la publicació al BOPA de l’adjudicació definitiva efectuada pels dos Comuns.

 

18.- Vial de connexió de l’Avinguda del Fener amb el vial de l’Obac.- Per a l’execució dels treballs previstos al projecte de vial que ha de connectar l’avinguda del Fener amb el Vial de l’Obac (continuació del carrer Sant Antoni), a la unitat d’actuació de sòl urbà no consolidat 04 (Sunc-04- Carrer de l’Obac – Part Baixa), el Comú, en la sessió celebrada el dia 8 de juliol del 2016, va donar la seva conformitat al projecte de desenvolupament del planejament derivat d’aquesta unitat d’actuació per mitjà del pla especial. Paral·lelament, el Comú va sol·licitar als propietaris afectats (Sra. Ingrid FITE DE HOSTE, Casa Muntanya SA i HORTOLAND SA) la cessió anticipada dels terrenys afectats pel projecte de vial.

 

Els propietaris dels terrenys afectats han donat verbalment la seva conformitat al projecte de conveni de cessió anticipada proposat pel Comú.

 

Per tal d’agilitar els tràmits preceptius per a la contractació de les obres d’execució d’aquest vial, la Junta de Govern acorda aprovar el projecte i convocar la licitació dels treballs, amb el benentès que no seran adjudicats ni es prendrà possessió dels terrenys de cessió fins i tant el Ple del Comú no hagi aprovat formalment els convenis de cessió anticipada.

 

19.- Protocol de col·laboració entre el Comú d’Encamp, FEDA i el Comú d’Escaldes-Engordany per a la millora de les infraestructures públiques a la partida d’Engolasters.- S’acorda aprovar el protocol d’actuacions entre els Comuns d’Encamp, Escaldes-Engordany i FEDA, pel manteniment i millora de les infraestructures públiques situades al límit parroquial, a la partida d’Engolasters.

 

20.- Reunió informativa.- Vista l’oferta que han presentat les famílies ROSSELL MAS i ROSSELL TARRADELLAS al Comú, relativa a possibilitat de compra del terreny on s’ubicava l’antic Hotel Casino (avinguda Carlemany, front l’Església de Sant Pere Màrtir), s’informa a la Junta de Govern, per a deixar constància, que demà, dia 3 de maig, es celebrarà una reunió de Poble per a informar a tots els Ciutadans sobre els detalls d’aquesta proposta, la qual serà sotmesa a la consideració del Ple del Comú en el curs d’una propera reunió.

 

Sessió de la Junta de Govern de data 8 de maig de 2017

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 2 de maig de 2017, que serà presentada al Ple del Comú   per a la seva ratificació.

 

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 616 al 622/2017 (obres menors), del núm. 623 al 626/2017 (urbanisme), núm. 627/2017 (terrasses bar), del núm. 628 al 634/2017 (comerç), i núm. 635 i 636/2017 (cadastre).

 

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions núm. 19/2017 i 20/2017 de factures conformades per un import net a pagar de 7.370,10 € i 117.423,78 €, respectivament. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de pagaments presentada per un import de 3.752,89 €.

 

3.- Personal.-

 

 • Vista la situació per baixa mèdica del Sr. José Ignac io SANCHEZ (Monitor d’ Skate), s’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis del Sr. Marc PALLAS GIL, del 2 de maig de 2017 fins que el titular de la plaça es reincorpori al seu lloc de treball.

 

 • Per a cobrir una plaça d’ecoguarda, amb caràcter eventual, s’ha convocat un concurs pel procediment selectiu d’ingrés al que han postulat 5 candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar els serveis del Sr. Sebastià ROQUE FONT del 3 de juliol al 10 de setembre de 2017.

 

 • Per a cobrir tres places de vigilant del Circuit de Footing, amb caràcter eventual, s’ha convocat un concurs pel procediment selectiu d’ingrés al que han postulat 9 candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar els serveis de les següents persones del 3 de juliol al 31 d’agost de 2017:

 

 • Adrià Caminal Sanchez
 • Marc Obregon Pantebre
 • Robert Martí Barnada

 

 • Per a cobrir una plaça de guia/assistent del CAEE, amb caràcter eventual, s’ha convocat un concurs pel procediment selectiu d’ingrés al que han postulat 7 candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar els serveis del Sr. Adrià ALVAREZ BLASCO del 3 de juliol al 10 de setembre de 2017.

 

 • Per a cobrir una plaça de guia turístic pel punt d’informació d’Engolasters, amb caràcter eventual, s’ha convocat un concurs pel procediment selectiu d’ingrés al que han postulat 4 candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar els serveis de la Sra. Alexandra CAPDEVILA BAUX, del 15 de maig al 17 de setembre de 2017.

 

 • Per a cobrir tres places d’informadors turístics (1 per l’oficina de turisme i 2 pel punt d’informació d’Engolasters), amb caràcter eventual, s’ha convocat un concurs pel procediment selectiu d’ingrés al que han postulat 6 candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar els serveis de les següents persones del 3 de juliol al 10 de setembre de 2017:

 

 • Beatriz Soria Ortega
 • Anna Boneta Herrero
 • Laura Tarifa Gonzalez

 

 • S’acorda convocar un concurs pel procediment de promoció interna, per a cobrir 1 plaça d’administratiu pel Servei de Circulació.

 

 • S’autoritza al Sr. Aleix Gimenez Teixeira i a la Sra. Rosó Sadurní Colomer, alumnes del Centre de Formació Professional, a realitzar una estada formativa al Departament d’Infància (Escola Bressol 2), del 6 al 29 de juny de 2017.

 

 • S’autoritza als Srs. Miquel Àngel Gomez Pires i Miquel Àngel Cuñarro Fachal així com a la Sra. Jessica Ribeiro, alumnes del Centre de Formació Professional, a realitzar una estada formativa al Departament d’Infància (Escola Bressol 1), del 6 al 29 de juny de 2017.

 

 • S’autoritza a la Sra. Montserrat Montañez Martinez, alumna del Centre de Formació Professional, a realitzar una estada formativa al Departament de Finances, del 24 de maig al 29 de juny de 2017.

 

4.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de la Federació Andorrana d’Escacs, corresponent a les despeses d’organització del 35è Open Internacional d’Escacs, per un import de 2.000 €.

 

5.- Recaptació de deutes tributaris en període executiu.- Vist l’article 67 de l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació Tributària, s’acorda iniciar la recaptació en període executiu sobre el deute tributari dels obligats que figuren a la relació núm. 5, de data 8 de maig de 2017, pel procediment administratiu de constrenyiment.

 

6.- Anul·lació de rebuts.- S’acorda procedir a l’anul·lació dels rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o serveis, que figuren detallats a la relació núm. 12/2017, de data 8 de maig de 2017, per un import total de 11.730,15 €, atès que no és possible la gestió de cobrament.

 

7.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 14 d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici

 

8.- Esports.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i instal·lacions comunals presentades per entitats parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, tal com es detalla en la relació núm. 8 de demandes d’utilització d’instal·lacions comunals.

 

9.- Programa Informàtic GTWIN i SICAP.- Pels serveis de consultoria en les aplicacions informàtiques adquirides a T-Systems, s’ha demanat un pressupost a l’empresa Galbis i Mendiola Consultors SL, la qual ha presentat una oferta per l’import de 5.434 €, (Igi inclòs), per a 10 jornades. Vist el pressupost i la necessitat d’aquest assessorament, s’acorda contractar els serveis de la referida empresa i convocar un concurs públic per a la contractació del servei a més llarg termini.

 

10.- Diada del Consell dels Infants.- Per amenitzar la diada del Consell d’Infants, s’han demanat pressupostos a les empreses, ANDORRA ANIMACI Ó, STUDIO EVENTIA i GATZARA Espectacles. Examinades les diferents opcions, s’acorda contractar a l’empresa GATZARA espectacles les actuacions d’animació, per l’import de 2.214 €, atès que proposa l’oferta que millor s’adapta a les necessitats del departament.

 

11.- Jocs Infantils Parc del Prat del Roure.- Pel subministrament i instal·lació de jocs pel Parc infantil del Prat del Roure, s’ha convocat un concurs públic al que han participat les empreses ALDRIM SL, COESME AJS SLU, SIMCO SA, TPA SERVEIS SL, COP DISSENY, MULTISERVEIS COPRÍNCEP SL, oferint diverses opcions i preus.

Vista la proposta de la Mesa de contractació s’acorda adjudicar el subministrament i instal·lació dels jocs a l’empresa MULTISERVEIS COPRÍNCEPS, per l’import 119.999,23 € (Igi inclòs), al ser l’oferta que obté la major puntuació.

 

Sessió de la Junta de Govern de data 15 de maig de 2017

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 8 de maig de 2017, que serà presentada al Ple del Comú   per a la seva ratificació.

 

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 637 al 640/2017 (obres menors), núm. 641 i 642/2017 (urbanisme), del núm. 643 al 658/2017 (comerç), núm. 659/2017 (terrasses bar), núm. 660/2017 (recursos administratius), i del núm. 661 al 688/2017 (cadastre).

 

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 21/2017 de factures conformades per un import net a pagar de 5.536,60 €. I, verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de pagaments presentada per un import 31.545,95 €.

 

3.- Personal.-

 

 • Vist que la Sra. Alexandra CAPDEVILA BAUX, ha renunciat a la plaça de guia turístic del punt d’informació d’Engolasters, s’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis de la Sra. Anna BONETA HERRERO (candidata classificada en 2n lloc), del 15 de maig al 17 de setembre de 2017.

 

 • S’informa de la contractació, amb caràcter eventual, dels serveis de la Sra. Amada BORJA COLL, com a operària de neteja d’edificis, del 15 de maig al 10 de setembre de 2017.

 

 • S’acorda prorrogar el contracte eventual dels Srs. Bernardo FAELMOCA ROMERO i Joao MOUTA DE SOUSA (operaris de neteja viària), del dia 1 de juny de 2017 al 28 de febrer de 2018.

 

 • S’acorda prorrogar la contractació, amb caràcter eventual, del Sr. André MARINHO LOPES (xofer neteja viària), del dia 16 de maig de 2017 al 15 de febrer de 2018.
 • Esgotat el termini del concurs convocat per promoció interna per a proveïr una plaça d’auxiliar d’agent de Circulació, i vist que cap candidat ha postulat a la plaça, s’acorda declarar el concurs desert i efectuar una nova convocatòria pel procediment selectiu d’ingrés.

 

4.- Anul·lació de rebuts.- S’acorda procedir a l’anul·lació dels rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o serveis, que figuren detallats a la relació núm. 13/2017, de data 15 de maig de 2017, per un import total de 624,94 €, atès que no és possible la gestió de cobrament.

 

5.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la r elació núm. 15 d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici.

 

6.- Cultura.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i instal·lacions comunals presentades per entitats parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, tal com es detalla en la relació núm. 11 de demandes d’utilització d’instal·lacions comunals.

 

7.- Servei de transport a Engolasters.- Per la contractació d’un servei de transport de passatgers a Engolasters (de juny a setembre), s’ha convocat un concurs públic al que només ha postulat l’empresa Excursions DEL PIRINEU (13.660,00 €).

 

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de contractació, s’acorda adjudicar a l’empresa EXCURSIONS DEL PIRINEU el referit servei de transport conforme al pressupost presentat per l’import de 13.660,00 €, IGI no inclòs.

 

8.- Zona de seguretat de caça.- Seguint el mateix criteri que en anys anteriors s’acorda declarar el Pla d’Engolasters com a “zona de seguretat i d’activitat humana” i demanar al Govern que inclogui aquesta àrea dins les prohibicions previstes a l’article 15.3 de la Llei de caça, de data 13 d’abril del 2000.

 

9.- Enllumenat públic.- Pel subministrament de 90 tubs així com de 110 portalàmpades per a la il·luminació amb LED, destinats a la renovació de   l’enllumenat públic de la Plaça Coprínceps, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses següents:

 

 

 • Comercial LES VALLS :            Tubs                            1.536,03 €

                                                      Portalàmpades               250,25 €

 

 • NOVELEC:                            Tubs                            1.620,00 €

                                                      Portalàmpades               385,00 €

 

 • Comercial CAIRÓ                                 Tubs                            1.656,00 €

                                                      Portalàmpades               390,50 €

 

 • GEA                            Tubs                            3.991,50 €

                                                      Portalàmpades               242,00 €

 

Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar el referit subministrament, per partides, a les empreses Comercial ELECTRICA LES VALLS (tubs) per l’import de 1.605,15€ (Igi Inclòs) i a NOVELEC (Làmpades) per l’import de 402,33 € (Igi Inclòs).

 

10.- Escoles Esportives.- Per amenitzar la Festa de final de curs de les Escoles Esportives, que tindrà lloc al Prat del Roure, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses GATZARA ESPECTACLES ( 2.557,38 €), VERY NICE (2.350,00 €), ANDORRA ANIMACIÓ (5.119,88 €) i STUDIO EVENTIA (5.012,87 €). Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de contractació, s’acorda la contractació de l’empresa GATZARA ESPECTACLES per l’import de 2.557,38 €, al ser la que presenta l’oferta que obté la major puntuació.

 

11.- Festa de la Parròquia 2017.-

 

 • Per a la realització de l’àpat popular que s’ofereix amb motiu de la celebració de la diada de la Parròquia, s’ha efectuat una consulta de preus a diversos proveïdors (PAELLABUNDI, RESTAURACIÓ SLU, CATERING BIO BIO i REBOST DE PADRI) obtenint només oferta de l’empresa PAELLABUNDI (5.167,47 € (Igi no inclòs)/1.200 racions). Examinada l’oferta s’acorda adjudicar a la referida empresa       el subministrament i preparació d’aquest àpat.

 

 • S’acorda mantenir per a l’any 2017 el preu del àpat a 5 €/persona.

 

 • Per a la contractació d’espectacles per amenitzar la Festa de la Parròquia, s’han demanat pressupostos a les empreses ANDORRA ANIMACIÓ i GATZARA ESPECTACLES. Examinades les diferents opcions, s’acorda contractar a l’empresa GATZARA ESPECTACLES la representació destinada als infants “Encanteris i derivats” a càrrec de la “Companyia El Sidral”, i el “Duo Acuario” per amenitzar el ball de tarda, atès que proposa l’oferta que millor s’adapta a les necessitats del departament. El cost de la contractació és de 1.168,50 €.

 

 

12.- Mobiliari Cultura.-

 

 • Per la compra de 10 Carpes plegables destinades al departament de Cultura, s’han demanat pressupostos a les empreses       INFOMOBEL (245,58 €/unitat), F. PRINCIPAT (647,90 €/u) i MAVID (511,01€/u). Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar a l’empresa INFOMOBEL el subministrament de les referides carpes al presentar l’oferta menys dient.

 

 • Per a la compra de 170 cadires per a exteriors destinades al departament de Cultura, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses següents:

 

 • FACTOR Disseny 7.284,50 € (42,85 €/u)
 • INFOMOBEL 4.831,40 € (28,42 €/u)
 • OFIJET 4.442,10 € (26,13 €/u)
 • COP Disseny 5.863,30 € (34,49 €/u)
 • DELTA Moble   16.320,00 € (96,00 €/u)
 • OFIMA 9.690,00 € (57,00 €/u)

 

Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el subministrament de les cadires, a l’empresa OFIJET, per l’import total de 4.442,10 € (26,13 €/u), al ser l’oferta més convenient.

 

13.- Nits del Món 2017.- En el marc de les vetllades temàtiques programades a la Plaça Coprínceps, per amenitzar la vetllada “Nit a Lisboa”, que tindrà lloc el proper dijous dia 6 de juliol, s’acorda la contractació del grup Cristina Madeira, a l’empresa ANDORRA ANIMACIÓ, per l’import de 2.972,25 €.

 

14.- Aparcaments Comunals.- Per a les obres d’enquitranament dels nous aparcaments comunals situats a la partida d’Engolasters i a l’av. del Fener (Camp del Serrat i Borda del Prat), s’ha demanat pressupost a PAVAND, única empresa del mercat, la qual ha presentat una oferta per l’import de 26.000 € i 30.940 €, respectivament. Vistos els pressuposts, s’acorda encomanar la realització d’aquests treballs conforme a les ofertes presentades.

 

15.- Festival d’Arquitectura, Disseny i Aparadorisme (FADA).- S’aprova la liquidació corresponent al FADA 2017, d’acord amb el següent detall:

 

Premis en metàl·lic:     3.600,00 €

Retail Tour a Londres:    1.807,85 €

Despeses del Jurat :                 125,00 €

Vinils Identificatius :              73,54 €

Lliurament de premis:        280,00 €

 

Els costos es sufragaran a parts iguals entre el Comú i l’Associació de Comerciants de l’av. Carlemany i Travesses. L’aportació econòmica que correspon al Comú d’Escaldes-Engordany és de 2.943,15 €.

 

16.- Recursos Administratius.- Vist el Recurs administratiu presentat per la Sra. Núria Sunyol Villanueva i la Comunitat de Propietaris de l’edifici “El Grèvol”, en data 20 de febrer de 2017, amb el número de registre 7067728, contra modificacions cadastrals efectuades d’ofici pel departament de Cadastre i que els foren notificades en data 8 de febrer de 2017 mitjançant escrit de data 1 del mateix mes,

 

Atès que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les peces que conformen l’expedient,

 

La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia d’avui adopta una resolució motivada que clou l’expedient de referència, la part dispositiva de la qual és la següent:

 

 1. Estimar el Recurs administratiu número 7067728, de data 20 de febrer de 2017, interposat per la Sra. Núria Sunyol Villanueva i la Comunitat de Copropietaris de l’edifici El Grèvol contra la modificació d’ofici de dades cadastrals que els fou notificada en data 8 de febrer de 2017 mitjançant escrit de data 1 del mateix mes,

 

 1. Declarar nul·la de ple dret la modificació d’ofici de les dades cadastrals.

 

 1. Retrotraure les actuacions al moment anterior a l’escrit de data 1 de febrer del 2017, tot i retornant l’expedient al Departament del Cadastre per a que insti el procediment que correspongui, el qual haurà d’incloure necessàriament un tràmit d’al·legacions a favor de totes les parts afectades.

 

Sessió de la Junta de Govern de data 22 de maig de 2017

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 15 de maig de 2017, que serà presentada al Ple del Comú per a la seva ratificació.

 

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 689 al 692/2017 (obres menors), núm. 693/2017 (exempcions fiscals), núm. 694/2017 (comerç), núm. 695/2017 (terrasses bar), i del núm. 696 al 699 i del 708 al 713/2017 (recursos administratius).

 

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions núm. 22/2017 i 23/2017 de factures conformades per un import net a pagar de 14.819,31 € i 477.681,62 €, respectivament. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de pagaments presentada per un import de 2.887,31 €.

 

3.- Personal.-

 

 • S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del Sr. Josep CAPARRÓS FERNANDEZ, com a conserge/op. manteniment del departament d’Esports, del dia 1 de juny al 31 d’agost de 2017.

 

 • S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis dels Srs. Agustí PALAU SANS i Jaume BELLOSTA CRUELLA, com a pintors, del dia 1 de juny al 31 d’agost de 2017.

 

 • Per a la contractació d’una plaça de d’operari de la deixalleria, s’ha convocat un concurs pel procediment selectiu d’ingrés, al que han postulat un total de 23 candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar els serveis del Sr. David FERNANDEZ MARTIN, amb un període de prova de 12 mesos.

 

 • Per a la contractació de dos places d’auxiliar d’agent de circulació, s’ha convocat un concurs pel procediment selectiu d’ingrés, al que han postulat un total de 18 candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar els serveis dels Srs. Eric DIAZ ANDORRÀ i Faris SITOU ASBAI, amb un període de prova de 12 mesos.

 

 • S’acorda la crear un nou lloc de treball amb el nom d’Inspector de Medi Ambient i Serveis al manual d’ocupacions professionals tipus. Atès que el Servei de Prevenció Aliè contractat pel Comú ha declarat a la Sra. Montserrat SANCHEZ FERNANDEZ (jardinera), no apta per realitzar la seva activitat professional habitual, s’acorda reubicar a la Sra. SANCHEZ a la plaça de nova creació i convocar un concurs pel procediment de promoció interna, per a cobrir la vacant al lloc de treball de jardiner/a.

 

 • Vista la sol·licitud de reincorporació al servei actiu presentada per la Sra. Maria Carmen TATO CARNOTO, funcionaria comunal en situació d’excedència sense reserva de plaça, s’acorda autoritzar la seva reincorporació assignant-li la plaça de jardinera, adaptant-se a la categoria i retribució d’aquest lloc de treball a comptar del dia 1 de juny de 2017.

 

 • Vista la sol·licitud formulada per la Federació Andorrana de Rugby i vist l’article núm. 55 de l’Ordinació de la funció pública, s’acorda concedir un permís administratiu al Sr. Marc ABELLÓ GARCIA, monitor a l’Espai Lleure del departament de d’Infància, per haver estat convocat com a entrenador de la selecció Midi Pyrénées el dia 26 de maig de 2017 per participar en el torneig de les Regions Franceses

 

 • S’autoritza la demanda presentada pel Sr. Jomarc LUSTINA i per la Sra. Mariana FERREIRA (alumnes del Lycée Comte de Foix) per realitzar una estada formativa al departament de Gent gran (SAD), del 29 de maig al 23 de juny de 2017.

 

 • S’autoritza la demanda presentada per la Sra. Laura BAFINO MAYER (alumna del Institut Obert de Catalunya) per realitzar una estada formativa al departament d’infància (Escola Bressol), del 15 de maig a l’1 de juny de 2017.

 

4.- Concursos.- S’acorda convocar la licitació, mitjançant concurs públic, per a l’adquisició d’un camió   tipus bolquet pel departament d’obres.

 

5.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció consignada a favor de l’Associació de dones d’Andorra, en concepte de pagament de les despeses de la 7ª cursa de la dona que es celebrarà el dia 11 de juny del corrent, per l’import de 500 €.

 

 

6.- Compensacions.- S’aprova la relació núm. 3 d’obligats tributaris que han sol·licitat procedir al pagament de tributs i taxes pendents de liquidar, mitjançant el procediment de compensació previst a l’article 50 de l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació Tributària.

 

7.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions presentades, s’acorda anul·lar i deixar sense efectes els expedients sancionadors que figuren detallats a les relacions 8/LLA/2017 i 6/ACI/2017, de data 22 de maig de 2017, incoats per presumptes infraccions a les normes que regulen l’estacionament i la circulació de vehicles, quedant desestimades totes les al·legacions restants i confirmades les respectives propostes de sanció.

 

8.- Esports.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i instal·lacions comunals presentades per entitats parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, tal com es detalla en la relació núm. 9 de demandes d’utilització d’instal·lacions comunals.

 

9.- Impost sobre rendiments arrendataris.-  

 

 • Es presenta la relació corresponent als obligats tributaris que no han presentat la declaració de les rendes sobre béns immobles dins del període establert a l’article 30.8 de l’Ordinació Tributària. S’acorda practicar d’ofici la liquidació de l’impost corresponent mitjançant el sistema d’estimació indirecta establert a l’article 43 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari.

 

 • D’acord amb l’article 30.8 de l’Ordinació Tributària, s’acorda establir la quota de tributació de l’impost sobre rendiments arrendaments com segueix:

 

 • - 3% per a bases de tributació fins a 40.000 euros.
 • - 4% sobre l’escreix per a bases de tributació a partir de 40.000,01 euros.

 

10.- Vehicles abandonats.- Vista la relació de vehicles retirats de la via pública pel servei de Circulació i atenció Ciutadana, els quals es troben al dipòsit comunal, sense que els seus propietaris hagin procedit a recuperar-los; vista l’Ordinació de retirada de vehicles de la via pública i dels aparcaments comunals i d’abandó de vehicles, de data 4 de març del 2010, article 4t, s’acorda notificar als propietaris d’aquests vehicles, mitjançant la publicació de la relació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, que disposen del termini inajornable de 30 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació, per tal de retirar-los del dipòsit comunal. Transcorregut aquest termini, els vehicles que no hagin estat recuperats seran considerats com a cosa abandonada i es procedirà a la seva destrucció.

 

11.- Recursos Administratius.-

 

 • Vistos els Recursos Administratius relacionats a continuació, interposats contra la resolució adoptada per la Junta de Govern, mitjançant la qual es desestimen les al·legacions presentades i es confirmen les propostes de sanció per incompliment de les normes d’estacionament i circulació:

 

Recurrent

Núm. Registre

Data d’entrada

Andreo, Georges Marie

7.069.506

28/04/2017

Prados Piedra, Jordi

7.069.343

24/04/17

 

Atès que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les peces que conformen l’expedient,

 

La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 22 de maig del 2017 adopta una resolució motivada que clou l’expedient de referència, la part dispositiva de la qual és la següent:

 

DESESTIMAR els recursos administratius relacionats anteriorment contra les resolucions sancionadores adoptades per la Junta de Govern.

 

 • Vistos els Recursos Administratius relacionats a continuació, interposats contra la resolució adoptada per la Junta de Govern, mitjançant la qual es desestimen les al·legacions presentades i es confirmen les propostes de sanció per incompliment de les normes d’estacionament i circulació:

 

 

 

Núm. Registre

Data d’entrada

Montoro Lizarte, Manel Enric

7.069.792

11/05/2017

Rodriguea Arias, Anna Maria

7.069.537

02/05/2017

Basagaña Obiols, Maria Rosa

7.069.912

17/05/2017

Sanchez Sanchez, Gabriel Ivan

7.069.492

28/04/2017

 

Atès que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les peces que conformen l’expedient,

 

La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 22 de maig del 2017 adopta una resolució motivada que clou l’expedient de referència, la part dispositiva de la qual és la següent:

 

ESTIMAR els recursos administratius relacionats anteriorment contra les resolucions sancionadores adoptades per la Junta de Govern, deixant nul·les i sense cap efecte les sancions imposades.

 

 • Vistos els Recursos Administratius relacionats a continuació, interposats contra la resolució adoptada per la Junta de Govern, contra la resolució d’embargament adoptada per la Junta de Govern per impagament de sancions imposades per incompliment de les normes d’estacionament i circulació:

 

Recurrent

Núm. Registre

Data d’entrada

Victor Gomez Jabalera

7.069.088

12/04/2017

Antonio Serrano Fernandez

7.069.313

04/05/2017

Antonio Rodriguez Montero

7.069.879

16/05/2017

Blanca Muñoz Hilpke

7.068.935

06/04/2017

 

Atès que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les peces que conformen l’expedient,

 

La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 22 de maig del 2017 adopta una resolució motivada que clou l’expedient de referència, la part dispositiva de la qual és la següent:

 

DESESTIMAR els recursos administratius relacionats anteriorment contra les resolucions d’embargament adoptades per la Junta de Govern.

 

 • Es dona lectura a l’informe requerit per Govern (Comissió Tècnica Tributària) en relació al recurs administratiu interposat pel Sr. Joan RAFOLS ANGUERA, actuant em nom de la societat L’INDRET SL (registre núm. 7068493, de data 22 de març del 2017) contra la resolució d’embargament adoptada pel Comú d’Escaldes-Engordany. S’acorda trametre el referit informe al Govern, conjuntament amb l’expedient administratiu.

 

 

12.- Piscines comunals.- Amb motiu de la modificació de la data de tancament per obres de les piscines comunals, s’acorda prorrogar, de mutu acord, els contractes establerts amb les següents empreses contractades per la prestació de serveis de manteniment de les instal·lacions fins al dia 7 de setembre del corrent:

 

 • LAI
 • PRONET
 • STAGE

 

13.- Productes de neteja.- Per a la compra de paper WC especial pels expenedors de la marca Lotus-smartone, destinat a les dependències i instal·lacions comunals, s’ha efectuat una consulta de preus obtenint només un pressupost de l’empresa RODISNET (proveïdor exclusiu de la marca Lotus-smatone) per l’import de 16,55 €/farcell.

 

Les empreses BOMAR i PRACTISAC no han presentat oferta.

 

Examinada l’oferta presentada, s’acorda adjudicar a l’empesa RODISNET el subministrament del paper WC per l’import total de 3.959,33 €.

 

14.- Recaptació de tributs, taxes i cobrament de sancions de circulació.- Vista la relació d’obligats tributaris i de deutors de sancions de Circulació que no han estat localitzats en el seu domicili censal, als efectes de practicar la notificació d’alguna de les fases del procediment de recaptació, s’acorda efectuar la notificació col·lectiva mitjançant la publicació al BOPA.

15.- Conveni POCTEFA PIRINEUS.- S’aprova el conveni relatiu al programa de cooperació transfronterera (França – Espanya – Andorra), que te com a objectiu preservar i difondre el patrimoni immaterial vinculat al foc dels Pirineus (Falles, Haros i Brandons)  

 

Sessió de la Junta de Govern de data 29 de maig de 2017

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 22 de maig de 2017, que serà presentada al Ple del Comú per a la seva ratificació.

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 700 al 707/2017 (obres menors), del núm. 714 al 718/2017 (cadastre), núm. 719/2017 (urbanisme), del núm. 725 al 727 i 748 i 749/2017 (exoneracions), i del núm. 750 al 754/2017 (comerç)..

 

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 24/2017 de factures conformades per un import net a pagar de 12.180,64 €. I, verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de pagaments presentada per un import 17.921,08 €.

 

3.- Personal.-

 

 • Vist que el Sr. Jonathan CRESPO RUBIO, ha renunciat a la plaça de monitor de l’Espai Lleure 1, s’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis del St. Sergi BARRAGAN OLLÉS, del 25 de maig al 30 de juny de 2017.

 

 • S’acorda prorrogar la contractació, amb caràcter eventual, del Sr. Joan FERNANDEZ ULLOA (operari de la deixalleria), del dia 1 de juny de 2017 al 28 de febrer de 2018.

 

 • Per a la contractació de dues places de xofer de neteja viària, s’ha convocat un concurs pel procediment selectiu d’ingrés, al que han postulat un total de 13 candidats. Vist l’informe del Comitè tècnic de selecció, s’acorda contractar els serveis dels Srs. Jaume BRINGUÉ CAÑADA i Antoni TORIBIO BARCO, amb un període de prova de 12 mesos.

 

 • S’acorda la contractació eventual dels següents monitors pels esports d’estiu:

 

Nom i Cognoms

03/07 al 28/07

31/07 al 01/09

04/09 al 07/09

Albarellos Barreira, Alba

X

X

X

Alcalà Batlle, Oriol

X

X

X

Alfaya Garcia, Victor

X

X

 

Alvarez Blasco, Adrià

X

X

X

Atero Fernández, Judith

X

X

X

Ballester Ruiz, Cristina

X

 

 

Bertran Suárez, Maria

 

X

 

Bessa Jové, Mariona

X

X

X

Borra Alemany, Tiffany

 

X

 

Cachón de la Rua, Jonathan

X

 

X

Campaña Iwanczuk, Melina

X

X

X

Campos Palmé, Carlota

X

 

 

Carneiro Da Cunha, Jonathan

 

X

 

Carranza Bagé, Natalia

X

 

 

Casanova Rodriguez, Sara

X

X

X

Castro Lopez, Canòlich

 

X

 

Colell Méndez, Mireia

 

X

 

Colell Méndez, Sandra

X

 

X

Colell Moreno, Núria

 

X

X

Coll Ramonet, Maria

 

X

 

Cornejo Benito, Raquel

X

X

 

Crespo Guillermo, Cristina

X

 

 

D Abreu Gonçalves, Patricia

X

 

 

D Abreu Gonçalves, Tania

X

 

 

Da Silva Rodrigues, Vanessa

X

 

 

Daza Biec, Ariana

 

X

 

De Celis Font, Ingrid

X

 

X

Diaz de Sousa, Antonio

X

 

 

Elsen Munuera, Paula

X

 

 

Escudero Fernandez, Rocio

X

X

 

Expósito Muñoz, Anna

 

X

 

Fernandes González, Alexandre

 

X

 

Fernández López, Àlex

 

X

X

Fernández Malé, Judith

X

 

 

Fernández Ortega, Toni

 

X

X

Ferreira Cerqueira, Mònica

X

 

 

Fumenal Artés, Mireia

 

X

X

Garcia Sánchez, Lluis Maria

 

X

 

Gómez Calvo, Sergi

X

 

 

Gonçalve Gomes, Sonia

X

X

X

Guasch Zamora, Jordi

X

X

X

Guerrero Torrente, Laia

 

X

 

Huete Montesinos, M. Mercedes

 

X

 

Kohler Pacino, Catarina

X

 

 

Lalinde Pallarés, Queralt

X

 

X

Lasheras Palomares, Sandra

X

 

 

Linde Guillaume, Ainhoa

 

X

 

Magalhaes Novo, Cindy

X

 

 

Marcet Vázquez, Luna

X

 

 

Marín Ortega, Maria

 

X

 

Marqués Godó, Jordi

X

 

 

Marsal Molina, Pol

X

X

X

Martín Barquín, Núria

X

X

X

Martín Lozano, Cristel

X

X

 

Martinez Alejo, Laura

X

 

 

Martinez Nieto, Eloy

X

X

X

Mases Coberó, Montserrat

X

X

X

Melero Marcos, Jesica

 

X

X

Mellado Perez, Patricia

X

 

 

Miranda Fernandez, Lidia

X

 

X

Mitjana Rozados, Anna

 

X

 

Mitjana Rozados, Marta

 

X

 

Molinos Pérez. Víctor

 

X

 

Moràguez Paleijà, Maria

X

 

 

Moreno Marin, Xavier

X

X

 

Moura Fernandes, Juary

X

 

 

Muñoz Vidal, Marta

X

 

 

Muro Riba, Laura

 

X

X

Muro Riba, Marc

X

X

 

Naudi Baladi, Nadia

 

X

 

Odena González, Ivan

X

X

X

Ojea Pena, Victoria

X

X

 

Olivé Cadena, Guillem

X

X

 

Oliveros Muelas, Miquel

X

X

X

Ortiz Cardona, Aïda

 

X

X

Pérez Armany, Anna

X

 

 

Pérez Armany, Maria

X

X

 

Pinto Molina, Ines

 

X

 

Pinto Rubio, Sara

 

X

X

Pons Casalprim, Clàudia

 

X

X

Pons Ibañez, Meritxell

X

 

 

Pulpillo Garcia, Andrea

X

X

X

Quintana Fabregat, Manel

X

X

X

Rabasa Moreno, Aleix Adrià

 

X

 

Ramirez Ros, Marc

X

 

 

Ramirez Seco, Melania

X

X

 

Reboredo Franco, Jennifer

X

X

 

Repiso Bernabeu, Gorka

 

X

 

Ribó Daina, Laura

X

X

 

Rivero Navarro, Ariadna

X

 

 

Rodriguez Jareño, Marc

 

X

 

Romero Castañeda, Javier

X

 

 

Rossell Cabezas, Alexandre

X

X

X

Saiz Martinez, Andrea

X

X

 

Sanchez Vidal, Andrea

X

 

 

Sarrado Roca, Carla

 

X

 

Soares Da Costa, Sara Daniela

X

 

 

Torner Crespo, Alèxia

 

X

X

Toro Martins, Encarnación

X

 

 

Tudó Germà, Adrià

X

 

 

Tudó Germà, Oriol

X

 

 

Ubach Calsina, Ian

X

 

X

Veiga Viana, Jessica

X

X

 

Velasco Farré, Marc

 

X

 

Vieira Rispoles, Thaïs

 

X

 

Viladomat Erola, Júlia

X

 

 

Zamora Barrio, Alexia

 

X

X

Zarza Martín, Hector

X

X

 

 

 

4.-Concursos.-

 • S’acorda convocar un concurs públic per adjudicar els treballs de substitució de diversos trams de baranes de protecció de la parròquia.
 • S’acorda convocar un concurs públic per a la contractació dels serveis de manteniment dels equips de control dels aparcaments comunals.

5.- Subvencions.-

 

 • S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de l’Entitat AINA, en concepte d’aportació anyal a les activitats organitzades, per un import de 500 €.

 

 • S’acorda efectuar una bestreta per l’import de 4.335 €, a favor de l’entitat Unió Pro-Turisme, sobre la subvenció atorgada pel Comú a la referida entitat pel concepte d’organització de la Revetlla de Sant Joan.

 

6.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 16 d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici.

 

7.- Anul·lació de rebuts i recàrrecs.-

 • - S’acorda procedir a l’anul·lació dels rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o serveis, que figuren detallats a la relació núm. 14/2016, de data 29 de maig de 2017, per un import total de 680,47 €, atès que no és possible la gestió de cobrament.
 • - S’acorda procedir a l’anul·lació i retorn dels recàrrecs per provisió de constrenyiment que figuren a la relació núm. 1, de data 29 de maig del 2017, per un import total de 82,59 €

 

8.- Cultura.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i instal·lacions comunals presentades per entitats parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, tal com es detalla en la relació núm. 12 de demandes d’utilització d’instal·lacions comunals.

 

9.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions presentades, s’acorda anul·lar i deixar sense efectes els expedients sancionadors que figuren detallats a la relació 9/LLA/2017, de data 29 de maig del 2017, incoats per presumptes infraccions a les normes que regulen l’estacionament i la circulació de vehicles, quedant desestimades totes les al·legacions restants i confirmades les respectives propostes de sanció.

 

10.- Marxa de Cap de Rec.- Vista la demanda del Club Muntanyenc de Sant Cugat, s’autoritza l’organització de la XI Marxa Cap del rec (Itinerari d’iniciativa privada) programada pel dia 10 de juny de 2017. S’acorda autoritzar també el muntatge d’un punt d’avituallament a la Font de la Closa així com del marcatge de la competició, sempre i quan compleixi amb l’ordinació de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada i es retiri tot el material per part dels organitzadors immediatament després de la finalització de la prova.

 

11.- Concurs Bàsquet 3X3.- Pel lloguer d’una plataforma i una graderia, destinades a la pista de bàsquet 3x3 outdoor que s’instal·larà a la Plaça Coprínceps, s’ha convocat un concurs públic al que han participat les empreses LA GRESCA (23.826 €) i MAPESA (36.735 €).

 

Vista la proposta de la Mesa de contractació s’acorda adjudicar el lloguer del referit material a l’empresa LA GRESCA, per l’import 23.826,00 € (Igi inclòs), al ser l’oferta que obté la major puntuació.

                                               

12.- Esports Estiu Gent Gran 2017.- D’acord amb el projecte presentat pels departament d’Esports i de Gent Gran, s’aprova el programa “d’esports d’estiu per a la gent Gran” destinat a majors de 60 anys, d’acord amb els següents torns i horaris:

 

            1r Torn:   10, 12 i 13 de juliol

            2n Torn:    17, 19 i 20 de juliol

            3r Torn:    7, 9 i 10 d’agost

            4t Torn:             21, 23 i 24 d’agost

 

Dies i horari: dilluns, dimecres de 9 h a 11 h i dijous de 9 h a 12 h.

 

El preu d’inscripció serà de 10 € per persona i per torn.

 

13.- Activitats estiu Espai Jovent.- S’aprova el programa d’activitats que tindran lloc a l’Espai Jovent durant el proper mes de juny:

 

 • Curs de manipulació d’aliments (Ecotècnic)

 

Preu inscripció 25 €

Preu inscripció joves 16 a 30 anys 12,5 € (reducció subvenció bossa de diners Carisma 50%)

 

 • Curs primers socors cívics nivell 1 (Creu Roja)

 

Preu inscripció 74,14 €

Preu inscripció joves 16 a 30 anys 37,07 € (reducció subvenció bossa de diners Carisma 50%)

 

 

 • Curs reciclatge primers socors cívics nivell 1 (Creu Roja)

 

Preu inscripció 10,19 €

Preu inscripció joves 16 a 30 anys 5,09 € (reducció subvenció bossa de diners Carisma 50%)

 

14.- Distribució de correspondència.- Vist que no s’ha presentat cap oferta al concurs públic convocat per a l’adjudicació dels serveis de distribució i retorn de notificacions i correspondència del Comú d’Escaldes-Engordany, s’acorda declarar-lo desert i procedir a la contractació d’aquests serveis pel procediment previst a l’article 46. 2. c), de la Llei de contractació pública.

 

15.- Honoraris projecte de reforma de la façana i de les plantes primera i cinquena de Casa Comuna.- S’acorda procedir a l’abonament dels honoraris (12.546,29 €), relatius a la redacció del projecte de reforma de la façana i de les plantes primera i cinquena de Casa Comuna, que fou declarat desert per acord del Comú de data 20 de gener del 2017.

 

D’acord amb l’article 7 del Plec de Bases del concurs d’idees, els 2.500,00 € que ja van ser pagats en concepte de primer premi del concurs, s’imputen com a pagament d’una primera part dels honoraris.

 

Sessió de la Junta de Govern de data 6 de juny de 2017

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 29 de maig de 2017, que serà presentada al Ple del Comú per a la seva ratificació.

 

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 720 al 724/2017 (obres menors), del núm. 729 al 731/2017 (terrasses bar), i del núm. 732 al 742/2017 (comerç)..

 

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions núm. 25/2017 i 26/2017 de factures conformades per un import net a pagar de 5.040,72 € i 177.633,96 €, respectivament. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de pagaments presentada per un import 26.225,57 €.

 

3.- Personal.-

 

 • S’acorda prorrogar la contractació, amb caràcter eventual, de la Sra. Sílvia TEIXIEIRA LOPES (puericultora Escola Bressol 1), del dia 21 de juny de 2017 al 20 de març de 2018.

 

 • S’acorda prorrogar la contractació, amb caràcter eventual, de la Sra. Auxiliadora VILLORIA IGLESIAS (cuinera Escola Bressol 2), del dia 20 de juny de 2017 al 19 de març de 2018.

 

 • S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de la Sra. Pilar DOMENS IBAÑEZ (operària de neteja), del dia 3 de juliol al 3 de setembre de 2017.

 

 • S’acorda contractar els joves d’edats compreses entre els 16 i de 17 anys, seleccionats en el marc del concurs convocat per realitzar diverses tasques durant els mesos de juliol i agost 2017 (programa d’iniciació dels joves al mon del treball), que figuren a la relació que segueix:

 

Nom i Cognoms

juliol

agost

Alcalà Batlle, Patricia

x

 

Alcoverro Singla, Alfons

x

 

Carneiro Da Cunha, Sabrina

x

 

Demetra Corduneanu, Cezara

x

 

Lasheras Palomares, Anna

x

 

Morales Altimir, Eric

x

 

Pech León, Yann

x

 

Ribera Monfort, Joel

x

 

Ribera Monfort, Júlia

x

 

Valenti Paet, Eric Julien

x

 

Antunes da Silva

 

x

Baena Garcia, Cristina

 

x

Baró Moles, Anna

 

x

Bermudo Cuesta, Laura

 

x

Díez Sanclimens, Ada

 

x

Fumenal Artés, Jordi

 

x

Muñoz Arenas, Andrea

 

x

Ribeiro Alves, Joana

 

x

Zarza Martin, Naiara

 

x

Roca Lacour, Amanda

 

x

 

 

4.- Subvencions.- S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de l’Entitat Inter Club Escaldes, per a fer front a les despeses de participació al Torneig de Futbol Base ALMEDA, per l’import de 500 € .

 

 

5.- Cultura i Esports.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i instal·lacions comunals presentades per entitats parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, tal com es detalla en les relacions núms. 10 i 13 de demandes d’utilització d’instal·lacions comunals.

 

6.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions presentades, s’acorda anul·lar i deixar sense efectes els expedients sancionadors que figuren detallats a la relació 7/ACI/2017, de data 2 de juny del 2017, incoats per presumptes infraccions a les normes que regulen l’estacionament i la circulació de vehicles, quedant desestimades totes les al·legacions restants i confirmades les respectives propostes de sanció.

 

7.- Xa Edició del Saló de la Gent Gran.- Per la contractació d’una empresa pel muntatge pel muntatge i desmuntatge dels estands i complements que faran part de la Xa Edició del Saló de la Gent Gran s’ha convocat un concurs públic al que només ha postulat l’empresa Un niu d’Idees Kilometriques SL, presentant una oferta de preu per estand, que varia en funció de les unitats contractades.

 

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de contractació, s’acorda adjudicar a la referida empresa el subministrament, muntatge i desmuntatge dels estands del Saló de la Gent Gran conforme als pressupostos unitaris presentats.

 

8.- Productes de neteja.- Per a la compra de material de neteja destinat a les dependències i instal·lacions comunals, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses BOMAR, VIDAL, PRACTICSAC, RODISNET i LLEXIU ANDORRANA, les quals han presentat diversitat d’opcions i preus.

 

Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el subministrament d’aquests productes pels imports següents:

 

Paper cel·lulosa i accessoris:

 

PRACTICSAC (paper cel·lulosa)         1.857,70 €

RODISNET   (accessoris)                          522,34 €

LLEXIU ANDORRANA   (accessoris)                  878,92 €

 

9.- CAEE- Rutes Estiu.- S’acorda contractar a la Fundació ONCA, l’espectacle “La perdiu és de qui la caça” a càrrec de l’ONCA Bàsic, que tindrà lloc amb motiu de l’acte de cloenda de “La ruta d’Engordany” el proper dia 30 d’agost a la Plaça d’Engordany. L’import de la contractació és de 685 €.

 

10.- Nits del Món 2017.- S’aprova el següent pressupost i programa d’espectacles musicals del cicle “Nits del món” (vetllades temàtiques a celebrar a la plaça Coprínceps):

 

3 d’agost

 

Nit a Kingston          “Koers”             2.255,00 €

 

17 d’agost

 

Nit a Rio de Janeiro             “Rio Samba Show”   3.023,75 €

 

Total contractació:     5.278,75€ (Andorra animació).

 

11.- Músiques del Món 2017.- S’aprova el següent pressupost i programa d’actuacions musicals del cicle “Músiques del món”, que es celebrarà del dia 1 al 30 d’agost a la plaça Coprínceps:

 

 • - 2 d’agost Alice & The Wonders         947,50 €
 • - 14 d’agost Va de Rumba                         230,00 €
 • - 16 d’agost The Soul Beams               063,37 €

 

Total contractació artística: 5.240,87 € corresponen a contractacions amb l’empresa Gatzara Espectacles.

 

12.- Material Informàtic.- Per a la compra de tres ordinadors així com de altres components destinats als diferents departaments del Comú, s’ha efectuat una consulta de preus entre les empreses del sector. Els pressupostos obtinguts han estat els següents:

Empresa

3 PC’s

4 components

4 Windows Pro

Ofima

588,10 €

-

-

Infomobel

467,12 €

192,97 €

131,67 €

Spai

629,72 €

174,72 €

-

Index

     -

-

159,05 €

Andorsoft

     -

-

-

Megahertz

399,00 €

169,00 €

129,90 €

 

Vistes les propostes, s’acorda adjudicar el subministrament d’aquest material a l’empresa MEGAHERTZ per l’import total de 2.392,60 €, al ser les ofertes menys dients.

 

13.- Horaris de l’Espai Jovent.- S’aprova la següent proposta d’horaris d’obertura de l’Espai Jovent durant l’estiu 2017:

 

Atenció usuaris habituals:         de les 11h30 a les 16h00

Tallers d’Estiu:                           de les 16h00 a les 18h30

 

 

14.- Proposta de conveni entre el Govern i el Comú per a la cessió de la gestió dels Servei d’atenció domiciliària (en endavant SAD).- Vist l’article 33.3.a) de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris,

 

Atès que en relació a la distribució competencial, la coordinació i la cooperació, el SAD és competència del Govern,

 

La Junta de Govern acorda:

 

 1. Presentar a l’aprovació del Ple del Comú la proposta de conveni entre el Govern i el Comú per a la cessió a favor del primer de la gestió del SAD, amb la finalitat de fer efectiva la reorganització de l’exercici de les competències i el canvi d’adscripció del personal, garantir la continuïtat dels serveis que actualment reben els usuaris del SAD a la Parròquia, així com la continuïtat dels mateixos serveis en el futur, de conformitat amb la normativa vigent i aplicable.

 

 1. D’acord amb l’article 48 de l’Ordinació de la funció pública comunal, presentar al Ple del Comú la proposta d’aprovació del pla de reestructuració que comporta el canvi de titularitat del servei, en els termes i condicions del referit article i del conveni.

 

 1. Informar als funcionaris afectats sobre els drets que els assisteixen pel cas d’aprovar-se el pla de reestructuració.

 

14.- Concurs pel subministrament i muntatge d’un mòdul prefabricat a la partida d’Engolasters.-   Vistes les ofertes presentades en el marc del concurs convocat per a l’adjudicació del subministrament i muntatge d’un mòdul prefabricat per a habilitar un punt d’informació i serveis sanitaris públics a la partida d’Engolasters,

 

Atès que cap de les ofertes presentades compleix amb els requisits exigits al Plec de Bases del concurs,

 

La Junta de Govern acorda declarar-lo desert i procedir a la contractació d’aquest subministrament pel procediment previst a l’article 46. 2. c), de la Llei de contractació pública.

 

La Sra. Cònsol Major demana als presents si tenen alguna esmena, comentari o demanda d’informació a formular en relació als acords de la Junta de Govern sotmesos a ratificació en el dia d’avui

 

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple ratifica els acords de la Junta de Govern posats a consideració en el dia d’avui.

 

 1. Proposta d’aprovació de les següents Ordinacions:

3.1 Ordinació de suplement de crèdit per l’adjudicació dels treballs de construcció del nou carrer que ha de comunicar l’av. del Fener amb el vial de l’Obac (continuació del carrer Sant Antoni)

La Sra. Cònsol Major explica que l’aprovació d’aquesta primera Ordinació de suplement de crèdit és necessària per cobrir la totalitat de l’import dels treballs relacionats, l’acord d’adjudicació dels quals es presenta al punt núm. 9 de l’ordre del dia de la sessió d’avui.

 

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova l’Ordinació presentada, la qual serà tramesa al Bopa per a la seva publicació i posterior entrada en vigor

 

3.2 Ordinació de crèdit extraordinari per fer front a l’adquisició de la parcel·la de terreny que conforma la unitat cadastral 7U05111 (antic Hotel Casino)

La Sra. Cònsol Major explica que aquesta Ordinació de crèdit extraordinari habilita una partida pressupostària amb assignació suficient, pel cas que el Ple aprovi la proposta d’acord per a la compra del terreny de referència, què es posa a consideració al punt núm. 8 de l’ordre del dia de la sessió d’avui.

 

 

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova l’Ordinació presentada, la qual serà tramesa al Bopa per a la seva publicació i posterior entrada en vigor

 

3.3 Ordinació de crèdit extraordinari per a fer front al pagament de les nòmines del personal adscrit al Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), fins al 31 de desembre del 2017

La Sra. Cònsol Major explica que l’ordinació de crèdit extraordinari què es presenta, té com a finalitat la dotació d’una partida de nova creació per fer front a la transferència a Govern pel pagament de les nòmines del personal adscrit al SAD, fins a la data 31 de desembre del 2017, tot d’acord amb el conveni regulador de la cessió de la seva gestió, en compliment de la Llei 6/2014, de serveis socials i sociosanitaris, i al pla de reestructuració del servei, en correspondència amb les propostes que es presenten als punts 5 i 6, respectivament, de l’ordre del dia de la sessió d’avui.

 

Intervé a continuació la Sra. Cèlia Vendrell plantejant que trobaria més lògic tractar primer els punts 5 i 6 de l’ordre del dia, atès que són els que motiven la proposta de crèdit extraordinari i, en base a la valoració que es faci dels mateixos, després aprovar o refusar el crèdit extraordinari.

 

La Sra. Cònsol Major li respon que l’ordre en que es fixen els punts de l’ordre del dia ve determinat pel fet que, formalment, no es pot adoptar un acord que comporti una despesa, sense que aquesta compti amb la corresponent dotació pressupostària. Demana per tant, que ara es voti en un sentit o altre i que quan es tractin els punts 5 i 6 s’exposi tot el que es consideri oportú.

 

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova l’Ordinació presentada, la qual serà tramesa al Bopa per a la seva publicació i posterior entrada en vigor

 

3.4 Ordinació de despesa plurianual per la licitació del concurs per la reforma de les Piscines Comunals

La Sra. Cònsol Major explica que l’Ordinació de despesa plurianual que es sotmet a l’aprovació del Ple és el tràmit previ i necessari per a poder licitar les obres del projecte de reforma de les instal·lacions de les Piscines Comunals, adaptada al cronograma dels treballs que s’estima en una durada de 18 mesos.

Seguidament cedeix la paraula al Sr. Jordi Vilanova per tal que aporti major informació al respecte.

 

El Sr. Jordi Vilanova exposa el següent:

Les piscines comunals necessiten avui dia una reforma. Inicialment, es preveia una mínima restauració, tanmateix els estudis encarregats apunten la necessitat d’unes instal·lacions més segures, eficients i sostenibles.

La reforma de les piscines comunals suposarà implantar un nou sistema per reduir el consum energètic, millorar l’estructura de l’edifici per aïllar-lo bé i redistribuir els espais per oferir entre altres uns vestidors més grans i funcionals.

L’ordinació que aprovem avui permetrà publicar el concurs per l'adjudicació de la realització dels treballs per un import de 1.770.000 €; 1.450.000 € dels quals seran per a l’exercici 2018 i 250.000 € per a l’exercici 2019. La previsió és de començar les obres a partir del setembre i que aquestes durin aproximadament 18 mesos.

Tot i que fem front a unes obres de gran envergadura, l’estat actual de les finances comunals ens recolzen. Fa uns mesos ho anunciàvem, el superàvit ens brinda a dia d’avui una posició avantatjosa de cara a la inversió de nous projectes a venir. Aquest n’és un.

Amb la reforma, complirem les normatives reguladores i normes sanitàries vigents aplicables a les piscines d’ús públic, donarem resposta a les diferents demandes dels usuaris què coincideixen en la necessitat de nous espais, i també serem energèticament més eficients.

Amb 60.000 entrades l’any, les piscines són la instal·lació més utilitzada de la parròquia. En els darrers 6 anys el nombre d'usuaris ha incrementat en 13.000 persones, fet que ha accelerat el desgast de la instal·lació. Del total d’usuaris, prop del 70% són escolars. Per tant, la reforma contribuirà no només en la vessant esportiva sinó també en la social i educativa.

Pel que fa a l'afectació dels usuaris d'aquest espai, els abonats al centre podran gaudir lliurement de les instal·lacions d'altres parròquies mentre durin els treballs de millora. També s'ha sol·licitat al Lycée Compte de Foix la seva col·laboració per acollir temporalment el club de natació d’Escaldes-Engordany. D’altra banda, el ministeri d’Educació es farà càrrec d’oferir el servei de piscina a totes les escoles de la parròquia.

Estem davant d’una reforma necessària per guanyar eficiència i adaptar-nos als nous models. Amb les piscines comunals renovades, millorarem l'oferta i qualitat d’aquest servei públic.

 

El Sr. Marc Magallon avança que s’abstindrà en la votació d’aquesta proposta, no per la despesa que representa, sinó pel fet ja expressat en altres ocasions que en la seva opinió, la solució adequada a l’actual estat de les instal·lacions de les piscines comunals no era reformar-les, sinó cercar una nova ubicació

La Sra. Cèlia Vendrell, per la seva part, avança el seu suport a la proposta entenent que, anant més enllà del “rentat de cara” que es pretenia en un inici i ella considerava insuficient, el que es planteja ara és una reestructuració en profunditat de les instal·lacions

 

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per majoria, el Ple aprova l’Ordinació presentada, la qual serà tramesa al Bopa per a la seva publicació i posterior entrada en vigor.

El Sr. Marc Magallon s’ha abstingut. Han votat a favor la resta de consellers presents a la sala

 

3.5 Ordinació de modificació de l’Ordinació sobre preus públics

La Sra. Cònsol Major explica que la proposta de modificació de l’Ordinació sobre preus públics contempla solament la creació d’un preu públic exclusiu, de 40 € mensuals, calculat pels usuaris del servei de l’Escola Bressol els dissabtes al matí.

 

Intervé a continuació la Sra. Cèlia Vendrell exposant que al seu parer la creació d’aquest nou preu el que en realitat suposa és un augment del preu del servei d’escola bressol. Diu entendre els motius que li va exposar la consellera d’Infància, Sra. Sandra Tomàs, que posava en relació aquest nou preu amb la molt escassa afluència d’infants el dissabte al matí i l’important cost econòmic que representava. Però en qualsevol cas planteja la possibilitat que, d’aprovar-se la proposta, vagi acompanyada d’un descompte en el règim de tot el dia (per exemple de 10 €) per als usuaris afectats. Demana que es tingui en compte aquesta possibilitat.

 

Respon la Sra. Cònsol Major dient que pren nota d’aquesta demanda, però que tanmateix cal recordar que el Comú té un Reglament d’exoneracions al que es poden acollir les famílies que acrediten que no poden fer front a pagaments com aquest. Recorda també a la Sra. Vendrell que el servei que presten les escoles bressol està subvencionat pel Comú en un 48%

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per majoria, el Ple aprova l’Ordinació presentada, la qual serà tramesa al Bopa per a la seva publicació i posterior entrada en vigor.

La Sra. Cèlia Vendrell s’ha abstigut. Han votat a favor la resta de consellers presents a la sala

 

3.6 Ordinació de modificació de l’Ordinació Tributària

La Sra. Cònsol Major explica que l’Ordinació de modificació de l’Ordinació tributaria incorpora a l’annex 2 de l’Impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals, l’activitat comercial de “Gestió d’altres instal·lacions esportives”.

 

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova l’Ordinació presentada, la qual serà tramesa al Bopa per a la seva publicació i posterior entrada en vigor

 

 1. Proposta d’aprovació dels convenis urbanístics de cessió anticipada de sòl a la UA-Sunc–04, carrer de l’Obac, Part Baixa, amb la Sra. Ingrid Fité de Hoste i les societats Hortoland, SL i Casa Muntanya Patrimonial, SL per a la construcció del nou carrer que ha de comunicar l’av. del Fener amb el vial de l’Obac (continuació del carrer Sant Antoni)

A petició de la Sra. Cònsol Major, el Sr. Cònsol Menor informa al Ple sobre la proposta presentada:

Tal com queda justificat en el Pla general, l’objectiu i l’interès fonamental de la unitat d’actuació UA-Sunc-04, és dotar a la parròquia d’un nou accés des dels vials exteriors, prolongant la trama urbana actual de l’entorn i millorant l’accessibilitat des de la carretera de l’Obac fins al centre urbà, cosa que s’aconseguirà mitjançant la previsió d’obertura i prolongació del carrer de Sant Antoni.

Per assolir aquest objectiu, s’ha concertat amb els propietaris de terrenys situats en aquesta unitat d’actuació, afectats pels traçat del nou vial, la cessió anticipada dels terrenys mitjançant la signatura dels convenis urbanístics que es sotmeten a l’aprovació del Ple del Comú.

La signatura d’aquests convenis possibilitarà l’adjudicació dels treballs de construcció del nou vial que avui es presenta a la consideració del Ple en el següent punt núm. 9 de l’ordre del dia de la sessió.

Es tracta d’un vial d’uns 100 metres que tindrà doble sentit, cosa que permetrà entrar a la parròquia des de la carretera de l’Obac i també a la inversa. La prolongació del carrer de Sant Antoni ajudarà significativament a descongestionar el carrer de la Unió, un dels més transitats del país. Segons dades de Govern, per aquesta via hi passen més de 13.000 vehicles diaris. En concret, 6.300 automòbils fan el sentit de la rotonda del PK0 fins a la de la Dama de Gel i uns altres 7.400 ho fan a la inversa. Els vehicles igualment hauran d’anar per la rotonda del PK0, però això permetrà que puguin escollir entre dues opcions.

Davant l’interès per millorar un dels accessos més importants a la nostra parròquia, aquestes obres, què es duran a terme un cop es concloguin els treballs de l’avinguda del Fener, seran sens dubte de les més importants d'aquesta legislatura .

D’altra banda i aprofitant els treballs de renovació de l’av. del Fener, el Comú realitzarà obres d’embelliment a tota la zona i els carrers adjacents.

 

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la proposta presentada. Els dos convenis urbanístics de cessió anticipada de sòl es publicaran al BOPA als efectes previstos a l’article 7 de la LGOTU.

 

 1. Proposta d’aprovació del conveni amb el Govern per a la cessió de la gestió del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

La Sra. Cònsol Major informa al Ple sobre la proposta presentada:

Com bé sabeu, tradicionalment el servei d'atenció domiciliària s'ha prestat a través dels comuns. És més, Escaldes-Engordany va ser la parròquia pionera en oferir aquesta assistència. El SAD s’ha bolcat durant anys en donar suport a aquelles persones i famílies en situació de necessitat, amb l’objectiu de millorar-ne la seva qualitat de vida. Una labor que necessita de molta sensibilitat i humanitat per part de totes les persones que n’han format part.

Actualment, amb la Llei de serveis socials i sociosanitaris del 2014, el Govern passa a ser el titular d'aquesta competència. Estem convençuts que aquest trasllat implicarà uns objectius específics encaminats a ajudar als usuaris, ampliar els serveis i millorar la qualitat de vida, així com a homogeneïtzar aquest servei en tot el territori.

Tot i així, voldria, a mode de comiat, reconèixer i agrair, en nom de tot l’equip comunal, a totes aquelles treballadores i treballadors que han format part del SAD d’Escaldes-Engordany. Pel que fa als usuaris, escaldencs i escaldenques, seguirem com sempre a l’escolta de les seves necessitats i vetllant per la seva qualitat de vida.

 

Intervé a continuació la Sra. Cèlia Vendrell dient, en primer lloc, que explicarà perquè anteriorment ha donat la seva aprovació a l’ordinació de crèdit extraordinari relativa a les nòmines del personal del SAD. Això ha estat així perquè en el moment de la presentació del Pressupost 2017 se li va explicar que Govern havia sol·licitat que es pressupostés la prestació d’aquest servei fins a finals d’any, per si de cas no s’hagués avançat prou en la negociació de la transferència, cosa que va trobar raonable. I el que s’ha fet ara, en resum, és el traspàs d’un capítol a un altre en fer-se efectiva la transferència.

És cert, continua exposant, que en un primer moment llegint el conveni es va sentir molesta en entendre que si el servei es traspassava a Govern, era Govern qui s’havia de fer càrrec del pagament de les nòmines, tot i que el conveni també estableix (punt 4t) que, en contrapartida, durant el període transitori el cobrament del servei (que se sap perfectament que es deficitari) es transferirà al Comú.

Ara bé, malgrat això, diu entendre que s’ha de donar un vot de confiança al Govern pel que fa a l’organització d’aquest servei, i més si es té en compte que es fixa com a objectiu ampliar les franges horàries d’atenció als usuaris de forma homogènia a totes les parròquies, un objectiu que segurament la millor manera d’assolir-lo és a través d’un organisme únic de caràcter estatal.

 

Dit això, la Sra. Cèlia Vendrell manifesta particular interès sobre la situació dels drets dels treballadors que resultarà de la transferència del Servei.

Al respecte i com a qüestió prèvia, demana que se li aclareixi si el seu canvi d’adscripció del Comú a Govern es farà efectiu el dia 1 de juliol o el dia 1 d’agost, atès que ella no ho dedueix amb claredat del redactat del conveni.

Exposa seguidament que li ha donat tranquil·litat el fet que es faci constar que es respectaran els horaris i els torns “en la mesura del possible”, cosa que valora molt positivament. Però a partir d’aquí se li genera els següent dubte: si els treballadors comunals del SAD no treballen ni en caps de setmana, ni en festius, ni en horari nocturn, com es cobriran aquests torns? Diu que la Sra. Cònsol Major li va explicar en una ocasió que el servei en aquestes franges horàries l’assumiria una empresa privada, però el conveni no diu res al respecte. Demana per tant que se li aclareixi aquesta qüestió: si una empresa privada assumirà el servei en aquestes franges horàries en el cas que els treballadors no vulguin fer-ho.

Finalment posa de relleu que a ella l’ha tranquil·litzat, i espera que als treballadors també, el fet que pel que fa a les indemnitzacions el conveni deixi clar que si a una persona se’l fa fora abans del 31 de desembre de 2017, les despeses d’indemnització aniran a càrrec tan del Comú com del Govern, proporcionalment al temps treballat, mentre que a partir d’aquí aniran exclusivament a càrrec de Govern. Es felicita també pel fet que es faci constar que el Govern respectarà l’antiguitat dels treballadors.

 

La Sra. Cònsol Major respon a les qüestions plantejades per la Sra. Vendrell.

Pel que fa a la data que es farà efectiu el traspàs i el canvi d’adscripció del treballadors, serà el dia 1 de juliol.

Respecte a la possibilitat de contractar una empresa privada per cobrir els horaris de servei actualment no coberts, subratlla que això no deixa de ser només una possibilitat sobre la que encara no hi ha res en clar. Una possibilitat que ella va apuntar perquè com a tal també va ser apuntada des de Govern en algunes converses mantingudes. Però pel moment tampoc es pot descartar, per exemple, la possibilitat que amb un increment de la remuneració, els mateixos treballadors actuals acceptin fer torns nocturns o de cap de setmana.

I pel que fa a les garanties sobre els drets dels treballadors, posa de relleu que tant ella com la Sra. Sandra Tomàs, consellera de Socials, han seguit molt de prop els termes en que es redactava el conveni per assegurar que res quedava al marge de la Llei de la funció pública i mantenir l’opció de quedar-se al Comú als treballadors que no es volguessin adscriure al servei de nova creació.

Per acabar, la Sra. Cònsol Major expressa que a l’igual que ha exposat la Sra. Vendrell, ella en un principi també era reticent al traspàs del SAD, però que cal reconèixer que al Comú li hauria estat molt difícil assumir l’ampliació i millora del servei que el Govern es proposa dur a terme.

Una vegada més expressa el seu agraïment a les treballadores del SAD per l’excel·lent feina feta durant aquests anys i els desitja el millor cara al futur.

 

La Sra. Cèlia Vendrell pregunta si, una vegada aclarit que el traspàs es farà efectiu el dia 1 de juliol, això ha estat comunicat a les treballadores verbalment o per escrit

 

La Sra. Cònsol Major respon que la setmana vinent, un cop aprovat pel Comú, es farà la comunicació oficial per escrit, però que prèviament ja se’ls havia mantingut informades verbalment sobre els plans a desenvolupar.

 

Intervé a continuació el Sr. Marc Magallon exposant que el Comú d’Escaldes-Engordany va ser pioner amb la creació del SAD i que aquest ha estat un rèdit polític que han pogut tenir tots els mandataris des d’aquell moment. Diu creure que ha estat un servei excel·lent i demana que es faci un estricte seguiment de l’acompliment del conveni, per tal que com s’esmenta en els objectius, aquest esdevingui un servei “millorat” i “ampliat”.

 

La Sra. Cònsol Major li respon que no ha de tenir cap dubte que aquest seguiment es farà.

 

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment el Ple aprova la proposta presentada

 

 1. Si hi ha lloc, proposta d’aprovació del pla de reestructuració del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), d’acord amb les previsions establertes a l’article 48 de l’Ordinació de la funció pública

La Sra. Cònsol Major informa al Ple que, tal com s’ha exposat en els punts precedents, l’Ordinació de la funció pública regula les actuacions i el procediment a seguir per a l’aprovació i execució dels Plans de reestructuració dels serveis.

El pla de reestructuració, una vegada aprovat, es notificarà a les persones afectades per tal que puguin exercitar els drets que les assisteixen. A partir d’aquesta notificació, s’elaborarà l’annex que preveu el conveni, amb la relació del personal subjecte al canvi d’inscripció, el tipus de relació, la descripció del lloc de treball i les condicions de treball corresponents.

 

Intervé a continuació la Sra. Cèlia Vendrell exposant el seguit de dubtes que li genera el document presentat sobre el pla de reestructuració en el seu apartat 2.1. El Secretari General li exposa la interpretació que ell en fa.

 

Seguidament la Sra. Cèlia Vendrell demana si aquest document és igual per a tots els comuns, o hi ha particularitats en alguns casos. En aquest sentit posa de relleu que segons les seves informacions, en el cas d’Andorra la Vella el treballador que renuncia a la incorporació a Govern no té dret a quedar-se al Comú ni a ser indemnitzat.

 

La Sra. Cònsol Major respon que el document és igual per a tots els comuns, però que altra cosa és l’ordinació reguladora sobre la funció pública que pugui regir a cada Comú.

 

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la proposta presentada

 

 1. Proposta de contractació d’un préstec per un import de fins a un màxim de 2.400.000 €, amb una entitat bancària d’Andorra, segons l’oferta que resulti més favorable al Comú, destinat al finançament de la compra de la unitat cadastral 7U05111 (antic Hotel Casino), facultant mancomunadament per a la seva signatura als Srs. Cònsols, la Consellera de Finances i la Interventora Comunal.

La Sra. Cònsol Major informa al Ple sobre la proposta presentada:

D’acord amb l’informe sobre la viabilitat per a l’adquisició del terreny de referència, el Comú disposa de la capacitat necessària per a finançar amb recursos propis el 52% de l’import de compra del terreny (2.560.000 €), amb càrrec a romanents de tresoreria.

La contractació del préstec que es proposa (màxim 2.400.000 €) permet finançar l’operació en un termini màxim de 10 anys, amb unes quotes anuals aproximades de 300.000 €. Aquest nou endeutament coincidirà amb la finalització de dos dels préstecs actuals, quines quotes anuals d’amortització són aproximadament del mateix import.

D’aquesta manera, el nou deute no suposarà cap augment de la càrrega financera anual.

 

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la proposta presentada

 

 1. Proposta de compra de la parcel·la identificada com a unitat cadastral 7U05111 (antic Hotel Casino), propietat dels Srs/Sres. Maria, Joan i Ramon Rossell Mas i Amadeu, Elisabet i Consol Rossell Tarradellas, per l’import de 4.960.000 € (Igi no inclòs), facultant als Srs. Cònsols per tal que, indistintament, qualsevol d’ells pugui formalitzar davant de Notari l’escriptura de compravenda de la parcel·la en nom i representació del Comú d’Escaldes-Engordany

A petició de la Sra. Cònsol Major, el Sr. Cònsol Menor informa al Ple sobre la proposta presentada:

D’acord amb els registres del Cadastre de parròquia, les dades descriptives de la parcel·la que es proposa comprar son les següents:

Referència cadastral: 7U05111

Codi de parcel·la: 7P00855

Superfície cadastral: 1.104,60 m2

Propietaris:         Maria, Joan i Ramon Rossell Mas i

Amadeu, Elisabet i Consol Rossell Tarradellas

Després d’estudiar detingudament l’oportunitat econòmica i social que representa adquirir la parcel·la de l’antic Hotel Casino i un cop rebut l’aval de la ciutadania, la compra es fa realitat. Ho vam exposar àmpliament el passat dia 3 de maig en la reunió de poble els grups de la majoria i de la minoria; la parcel·la de l’antic Hotel Casino es troba en un lloc òptim de la parròquia que permetrà edificar un equipament públic en un indret cèntric, actualment l’únic espai lliure de l’avinguda Carlemany.

Es tracta doncs d’una compra atractiva, no només per les condicions de venda sinó també per la seva proximitat amb diferents espais d’interès públic de la parròquia; enfront del CAEE i de l’església de Sant Pere Màrtir i ara, adjacent al Museu Thyssen Andorra, és un lloc de pas obligat tant per a ciutadans com per a turistes.

Després d’anys d’esforços amb diferents actuacions per embellir i millorar la qualitat de vida dels ciutadans, aquest podria ser, sens dubte, un dels projectes que acabaria de rellançar la part alta de la parròquia; aquesta parcel·la podria acollir una instal·lació atractiva que generés afluència de gent a la zona.

 

Intervé a continuació el Sr. Marc Magallon expressant que vol felicitar a l’equip de govern per haver tirat endavant la compra, i que els vol també animar a que, tan bon punt es pugui i les finances ho permetin, es faci realitat unprojecte emblemàtic en aquesta parcel·la.

 

La Sra. Cèlia Vendrell es suma a la felicitació per la compra (tal com ja va fer a la reunió de poble), i la fa extensiva a tots els grups representats a la sala, incòs el seu, en la mesura que ella mateixa durant el passat mandat va insistir de forma reiterada en la conveniència d’aprofitar aquest oportunitat de compra.

Demana però, no precipitar-se a l’hora d’elaborar projectes, ja que d’entrada cal estar pendent de si tira endavant o no el projecte de 600 places d’aparcament previst en aquella zona. Si aquest tira endavant (tant de bo), llavors s’obre un ventall de projectes molt atractius per la parcel·la. En cas contrari però, en el primer que caldria pensar és en ubicar-hi un aparcament, com a mesura impresindible per permetre la reviltalitzaió de la zona.

 

La Sra. Cònsol Major expressa la seva satisfacció per l’acord entre tots plegats, majoria i oposició, i diu creure que el pas que es fa avui és molt positiu ja que, tot i que suposa molts diners públics, quedarà per al Comú i la ciutadania un patrimoni molt important. Afegeix també que si bé al Cònsol Menor i a ella només els hi queden dos anys de mandat, vol convidar a tots els consellers que es tornaran a presentar al proper mandat, a començar a pensar en projectes a ubicar en aquesta parcel·la.

 

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la proposta presentada

 

 1. Proposta d’adjudicació dels treballs de construcció del nou carrer que ha de comunicar l’av. del Fener amb el vial de l’Obac (continuació del carrer Sant Antoni) a l’empresa PIDASA Serveis, SL per l’import de 376.095,52 € (Igi no inclòs), d’acord amb la proposta de la Mesa de Contractació.

La Sra. Cònsol Major explica que per a la construcció del nou carrer que ha de comunicar l’av. del Fener amb el vial de l’Obac, s’ha convocat un concurs públic, al que han postulat un total de 8 empreses, presentant les ofertes que figuren detallades a l’acta d’obertura. Vista la proposta motivada de la Mesa de contractació, es proposa adjudicar els treballs licitats a l’empresa PIDASA Serveis, SL per l’import de 376.095,52 € (Igi no inclòs), al ser la guanyadora del concurs.

 

El total de l’import adjudicat l’assumiran conjuntament el Comú, Andorra Telecom, Feda i Capesa en les següents proporcions::

Comú E-E            283.986,83 € (271.757,73 €, IGI no inclòs)

AT                    32.997,89 € (31.576,93 €, IGI no inclòs)

FEDA              63.079,01 € (60.362,70 €, IGI no inclòs)

CAPESA           12.956,09 € (12.398,17 €, IGI no inclòs)

 

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la proposta presentada

 

 1. Proposta d’adjudicació dels treballs per a la remodelació i embelliment de diversos trams de voravies de la parròquia a l’empresa ENTRIMO, per l’import de 160.996,66 € (Igi inclós), d’acord amb la proposta de la Mesa de Contractació.

La Sra. Cònsol Major informa que per a la remodelació i embelliment de diversos trams de voravies de la parròquia (Can Diumenge i carretera dels Vilars), s’ha convocat un concurs públic, al que han postulat un total de 11 empreses, presentant les ofertes que figuren detallades a l’acta d’obertura. Vista la proposta motivada de la Mesa de contractació, es proposa adjudicar els treballs licitats a l’empresa ENTRIMO SLU, per l’import de 160.966,66 € (Igi inclòs), al ser la guanyadora del concurs.

 

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la proposta presentada

 

 1. Proposta d’acord de publicació del compte de liquidació definitiva del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial de la UA-Suble-47, les Costes dels Vilars.

A petició de la Sra. Cònsol Major, el Sr. Cònsol Menor informa al Ple sobre la proposta presentada:

Una vegada efectuada la recepció definitiva de les obres d’urbanització i d’acord amb el procediment establert a l’article 100 del Reglament urbanístic, a tenor de la sol·licitud presentada pel promotor únic del Pla Parcial de la UA-Suble-47, les Costes dels Vilars, correspon iniciar el procediment administratiu per a l’aprovació definitiva de les obres d’urbanització.

Es proposa doncs donar la conformitat al compte de liquidació definitiva del projecte de reparcel·lació d’aquest Pla Parcial, formulat pel seu promotor únic i sotmetre l’expedient de liquidació a informació pública durant un termini de quinze dies, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’edicte al Butlletí Oficial.

 

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la proposta presentada

 

 1. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Comissió de Gestió de la vall del Madriu-Perafita–Claror en les sessions celebrades els dies 13 de febrer i 3 d’abril de 2017, i pel Consell Assessor del Pla de Gestió de la vall del Madriu-Perafita–Claror en la sessió celebrada el dia 2 de desembre de 2016.

Comissió de Gestió del Pla de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror

 

 

Núm. acta:

2/17

Dia:

13.02.2017

Inici:

12.30 h

Acabament:

13.30 h

Lloc:

Casa Comuna d’Andorra la Vella

Assistents:

Hble. Sra. Conxita Marsol Riart, cònsol major d’Andorra la Vella, presidenta de torn de la Comissió de Gestió.

Hble. Sr. Jordi Torres Arauz, cònsol major d’Encamp

 

Hble. Sr. Julià Call Reig, cònsol menor de Sant Julià de Lòria

 

Hble. Sra. Trinitat Marin Gonzalez, cònsol major d’Escaldes-Engordany

 

Hble. Sr. Marc Pons Martell, cònsol menor d’Andorra la Vella

Sra. Susanna Simon Torralba, directora del Pla de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror

Sr. Jordi Puy Segura, secretari general del Comú d’Andorra la Vella i secretari de torn de la Comissió de Gestió

 

 

Els temes tractats en aquesta reunió han estat:

 

 

 • Lectura i aprovació de l’acta núm. 1/17: en no haver-hi cap esmena, s’aprova l’acta de la reunió del 12 de gener del 2017.

 

 • Aprovació de l’addenda al conveni signat amb la UAB: S’aprova l’addenda al conveni signat amb la UAB per a la redacció del pla de conservació de la Vall, la qual modifica els terminis de pagament en la redacció del referit document.

 

 • Contingut de la senyalització de la VMPC: s’aprova el contingut de la senyalització de la VMPC. La informació s’ha treballat amb els caps de Medi Ambient (MA) dels 4 comuns, i ha estat validada en la taula de treball amb els consellers de MA respectius. En els cartells d’accés a la VMPC s’hi detallarà l’escut de la parròquia on s’implantin, en la resta de senyalització interna s’hi plasmarà únicament el logo de la VMPC. Aprovat el contingut es treballarà el plec de bases per treure a concurs el disseny dels senyals.

 

 • Formació dels eventuals: s’acorda que els eventuals i demés treballadors que treballin en la VMPC segueixin una formació més intensa de la que segueixen actualment de la mà de la directora (3 hores). Aquesta seguirà impartint la formació, però es duplicarà la durada i se n’ampliaran els continguts.

 

 • Gestió del refugi de l’Illa: s’acorda enviar una carta al Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat sol·licitant que en el plec de bases per la gestió del refugi es tingui en compte el fet de que el refugi està ubicat en un Patrimoni de la Humanitat, i que per tant la seva gestió ha de complir amb els criteris i valors del bé. Es sol·licitarà també poder disposar, per informació, el plec abans de que surti publicat al BOPA.

 

 1. Activitats d’estiu: s’aprova la proposta d’activitats presentada per la directora. S’acorda també, amb la voluntat de fomentar les excursions a la vall, distribuir els mapes de la VMPC que fins ara tenien un cost de 2€ de manera gratuïta, des de les casetes d’informació i als turistes que mostrin un interès per la Vall.

 

 • Document “Memòria científica de la prospecció al fons de vall del Madriu-Perafita-Claror”: la directora dóna explicacions en relació amb la memòria realitzada pel departament de Cultura del Govern que recull els resultats de les prospeccions realitzades a la VMPC del 4 de maig al 14 de juny 2013, del 15 de juny al 2 de juliol 2014, i refon els resultats de les campanyes anteriors. En aquest sentit, s’acorda sol·licitar la subvenció de Patrimoni Cultural per documentar i intentar recuperar el camí que unia la farga amb el bosc de Ròdol, tal i com recomana la memòria. Això, segons indicacions de la directora, avalats per la memòria, permetria una millor repartició dels fluxos, una reducció de la càrrega de visitants pels camins de la solana i generaria la possibilitat d’establir un nou circuit.

 

 • Autorització del pas de diverses curses de muntanya per la VMPC: previ estudi dels informes tècnics presentats per la directora, s’autoritza el pas per la VMPC de la cursa Skimo6 i de la cursa Ultra-Trail en les seves modalitats. Tanmateix, s’acorda enviar una carta als organitzadors de la Ultra-Trail per que modifiquin el traçat de la cursa Eufòria dels Cims que passa per zones de reserva ecològica. També s’acorda notificar a ambdós organitzadors l’acord que el logotip de la VMPC aparegui en els documents promocionals d’ambdues curses. Aquesta petició es sol·licitarà d’ara en endavant i per defecte a totes les curses que la VMPC autoritzi a passar per la Vall com a mesura de promoció.

 

 • Aprovació d’augment de l’IPC del salari de la Directora: Atenent a la disponibilitat pressupostària, s’acorda amb efectes gener 2017.

 

 • Col·laboració en el projecte GREEN (POCTEFA): dins del marc del conveni de col·laboració entre els 3 espais protegits d’Andorra, s’aprova que la VMPC se sumi com a col·laborador al projecte GREEN (Gestió i posada en marxa d’una xarxa d’espais naturals dels Pirineus), i només en el tema de les molleres, per poder aportar elements d’interès en l’estudi d’aquest tema. Això no suposarà cap cost a la Comissió de gestió, i en canvi rebrà els resultats dels estudis.

 

 • Col·laboració en el projecte INTERREG SUDOE: s’acorda entrar a formar part com a soci del projecte “Xarxa pel foment del coneixement del patrimoni cultural i ambiental. Gestió, conservació i restauració sostenible del patrimoni”, fomentat per la Universitat de Valencia i amb la Universitat de Portugal com a 3er soci. Es preveuen com a resultats l’elaboració de protocols d’actuació, de manuals de bones practiques i la posada en marxa de tallers de formació i sensibilització. Això no suposarà cap cost a la Comissió de gestió, i en canvi rebrà els resultats dels estudis. Es demanarà la col·laboració del Departament de patrimoni Cultural del Govern, amb qui es proposarà signar un conveni de col·laboració.

 

 

Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió i s’acorda convocar la propera reunió de la Comissió de Gestió, el dia 03 d’abril del 2017, a les 09 h, al Comú d’Andorra la Vella.

 

 

 

 

 

Comissió de Gestió del Pla de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror

 

 

Núm. acta:

3/17

Dia:

03.04.2017

Inici:

10.30 h

Acabament:

12.30 h

Lloc:

Casa Comuna d’Andorra la Vella

Assistents:

Hble. Sra. Conxita Marsol Riart, cònsol major d’Andorra la Vella, presidenta de torn de la Comissió de Gestió

Hble. Sr. Jordi Torres Arauz, cònsol major d’Encamp

 

Hble. Sr. Josep Miquel Vila Bastida , cònsol major de Sant Julià de Lòria, s’excusa a les 11.15 h

 

Hble. Sr. Julià Call Reig, cònsol menor de Sant Julià de Lòria, s’incorpora a les 11.00 h

 

Hble. Sra. Trinitat Marin Gonzalez, cònsol major d’Escaldes-Engordany

 

Hble. Sr. Marc Pons Martell, cònsol menor d’Andorra la Vella

Sra. Susanna Simon Torralba, directora del Pla de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror

Sr. Jordi Puy Segura, secretari general del Comú d’Andorra la Vella i secretari de torn de la Comissió de Gestió

 

 

Els temes tractats en aquesta reunió han estat:

 

 

 • Lectura i aprovació de l’acta núm. 2/17: en no haver-hi cap esmena, s’aprova l’acta 2/17, del 13 de febrer del 2017.

 

 • Plec de bases per al disseny i la producció de la senyalització de la VMPC: s’acorda fer arribar l’esborrany de plec de bases als quatre comuns per a la seva validació i posterior aprovació, si s’escau, en la propera reunió de la CGVMPC. Una vegada facultat per la resta de comuns, el Comú d’Andorra la Vella licitarà el concurs.
 • Adjudicació del servei de selecció, contractació i seguiment d’una persona per al centre d’atenció del visitant de la VMPC: Vist l’informe d’intervenció i de la directora, s’acorda   declarar desert, per manca de presentació d’ofertes, el concurs publicat al BOPA el passat 25 de gener. Atenent a la consulta de preus efectuada i l’informe tècnic de la directora, s’acorda adjudicar el servei a l’empresa LT Grup, per un import de 18.435,72 € (IGI inclòs), per un termini de dos anys, prorrogables anualment fins un màxim de quatre anys.
 • Edició del llibre de memòria històrica de la VMPC: s’acorda iniciar la fase de recollida de testimonis, en col·laboració amb l’Arxiu Nacional, per a l’edició del llibre. En aquest sentit, s’acorda redactar un conveni que estipuli l’assessorament gratuït en el guió i el seguiment del projecte, a canvi de conservar el material obtingut, que restarà propietat de la CGVMPC.

 

 • Canvi d’ubicació de l’eco-comptador de Riu dels Orris: s’acorda la proposta de canvi d’ubicació de l’eco-comptador de Riu dels Orris, que s’ha comprovat que dona una informació poc explotable, i ubicar-lo a l’alçada de l’estany Rodó, per on passen el GR7, GR11 i GRP. Amb aquest acord es desestima l’adquisició d’un nou eco-comptador per a aquest exercici.
 • Proposta de modificació del calendari d’activitats 2017: s’acordala proposta d’activitats presentada per la directora. S’acorda també, amb la voluntat de fomentar les excursions a la vall, distribuir els mapes de la VMPC que fins ara tenien un cost de 2€ de manera gratuïta, des de les casetes d’informació i als turistes que mostrin un interès per la Vall.

 

Així mateix, s’acorda editar un talonari per distribuir entre els visitants que adquireixin diverses activitats a la Vall.

 

 • Proposta de participació a la 1ª Mostra de Turisme actiu, muntanya i salut (16/05/17): s’acorda participar en la mostra, que organitza el Comú d’Escaldes-Engordany, on participaran tots els comuns, amb un espai propi, i amb un cost de 152€ més el cost de la vinilació. Pel que fa al personal, es repartiran els horaris entre el personal dels 4 comuns implicats, tal com s’ha concretat amb els tècnics de turisme dels 4 comuns en la reunió del passat 16 de març .
 • Autorització del pas d’excursions eqüestres per la VMPC: vist l’informe tècnic presentat per la directora, s’acorda autoritzar el pas d’excursions eqüestres per la VMPC.
 • Autorització de la cursa Eufòria dels Cims per la VMPC: vistes les al·legacions formulades pels organitzadors, s’acorda modificar l’acord adoptat en l’acta anterior i autoritzar la cursa Eufòria dels Cims amb el traçat proposat, únicament per a l’edició 2017.
 • Suplement i transferència de crèdit: vist l’informe de l’interventor de torn, s’acorden el suplement de crèdit i el compromís de despesa per fer front al pagament del pla de conservació de la VMPC, i la transferència de crèdit de 616,42€ al capítol 1 per fer front a les despeses de personal de la Comissió. En aplicació de l’article 25 de la llei general de les Finances Públiques, s’acorda una ampliació de crèdit per un import total de 616,42€ a efectes de regularitzar els crèdits pressupostaris de capítol 1 per un import total de 616,42€ per fer front a les depeses salarials del personal.
 • Consell Assessor: s’acorda convocar la reunió del Consell Assessor el dimarts 16 de maig, a les 9.00h.

 

 

PUNTS D’INFORMACIÓ:

 

 • Estatge: s’informa de l’inici, el passat 6 de març, de l’estatge al Portal de la Vall de la Sra. Mireia Kohler, estudiant en 2n any de Llicència en biologia. El full de seguiment s’ha preparat conjuntament amb el Departament de Medi Ambient de Govern.

 

 • Adequació de l’aparcament de la Comella: s’informa que el Comú d’Andorra la Vella procedirà al condicionament i senyalització de l’aparcament de la Comella, porta d’entrada a la Vall. La senyalització es farà seguint el manual d’identitat corporativa de la VMPC i es convé que els demés comuns segueixin les mateixes línies en cas de realitzar actuacions similars.

 

 • Accions conjuntes entre l’Àrea de Promoció Turística i Comercial del Comú d’Andorra la Vella amb la Comissió de gestió de la VMPC: s’informa de les diverses accions convingudes, especialment centrades en la promoció turística de la Vall a través dels mitjans de què disposa el Comú d’Andorra la Vella.

 

 • Plec de bases Refugi de l’Illa: s’informa que s’ha col·laborat en la redacció del plec, i que la directora formarà part del jurat. Tan aviat com es disposi de la documentació es farà arribar a cada comú.

 

 • Comitè Consultiu del parc natural de la vall de Sorteny: s’adjunta l’ordre del dia de la reunió que va tenir lloc el passat 20 de març, per informació.

 

 • Any Internacional del Turisme sostenible: s’informa que, el passat 30 de març, la directora va assistir a la reunió per a la celebració de l’Any internacional del turisme sostenible. Les accions convingudes que fan referencia amb la VMPC són la inauguració del refugi guardat de l’Illa, previst per al proper estiu, i la presentació de l’estudi del potencial turístic de la VMPC.

 

 • Divulgació turística de la VMPC: s’informa que, amb l’objectiu de divulgar la Vall del Madriu-Perafita-Claror i els seus valors associats, la directora ha col·laborat en el contingut del curs “El turisme cultural, quins reptes?” de la Universitat de Perpinyà. https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:UPVD+95003+session01/about

 

 

Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió i s’acorda convocar la propera reunió de la Comissió de Gestió, el dia 16 de maig del 2017, a les 11 h, al Comú d’Andorra la Vella.

 

Consell Assessor del Pla de Gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror 

 

Núm. acta:

2/16

Dia:

2.12.2016

Inici:

9.40 h

Acabament:

11.30h

Lloc:

Casa Comuna d’Encamp

Assistents:

Hble. Sr. Jordi Torres Arauz, cònsol major d’Encamp, president de torn de la Comissió de Gestió

 

Hble. Sr. Julià Call Reig , cònsol menor de Sant Julià de Lòria

 

Hble. Sra. Trinitat Marin Gonzalez, cònsol major d’Escaldes-Engordany

Sra. Meritxell Font Vilaginés, representant dels propietaris privats de terrenys radicats a la zona de bé declarat i dels cortalans

Sr. Carles Iriarte Fraga, representant de les associacions dedicades a la protecció de la natura

Sr. Jean Michel Armengol, secretari general de la UNESCO

 

Sra. Susanna Simon Torralba, directora del Pla de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror

 

Sra. Montserrat Alonso Zamarreño, secretària general del Comú d’Encamp i secretària de torn de la Comissió de Gestió

 

Sra. Noèlia Carrión Tor, tècnic de Secretaria General del Comú d’Encamp

 

S’excusa l’absència de la M. I. Sra. Olga Gelabert Fàbrega, ministra de Cultura, Joventut i Esports, i del Hble. Sr. Marc Pons Martell, cònsol menor d’Andorra la Vella

 

 

Els temes tractats en aquesta reunió han estat:

 

 1. Lectura i aprovació de l’acta núm. 2/15: en no haver-hi cap esmena, s’aprova el projecte d’acta de la reunió del 13 de novembre del 2015.

 

Lectura i aprovació de l’acta núm. 1/16: un cop incorporades les esmenes de la Sra. Font, s’aprova el projecte d’acta de la reunió del 28 de juny del 2016.

 

 1. Balanç de les activitats realitzades durant l’estiu 2016. La directora fa balanç de les activitats realitzades per la Comissió de Gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror durant l’estiu 2016, segons la relació que s’acompanya a l’acta. Afegeix que les activitats que es programaran per a l’any 2017 es realitzaran tenint en compte les conclusions obtingudes.

 

Tanmateix fa balanç de la trobada de directors de paisatges culturals iberoamericans, de la que també fa arribar el balanç que va tenir lloc del 29.09.2016 al 01.10.2016. El Sr. Iriarte explica que va assistir a les conferències organitzades dins el marc de la trobada, i exposa les conclusions que en va treure:

 

 • La necessitat d’una llei del patrimoni natural o alguna figura que protegeixi el medi natural. Durant les conferències va quedar de manifest que encara que es tracti de paisatges culturals, i doncs de figures del patrimoni cultural, tots tenen mesures de protecció del medi natural,
 • que el pressupost de la Comissió de Gestió no és suficient per gestionar la VMPC,
 • que és necessària la presència del Govern d’Andorra dins l’ens de gestió de la VMPC.

 

La Sra. Font demana que si s’obre el debat per incloure membres del Govern en la Comissió de Gestió de la VMPC, també es valori la possibilitat de dotar de personalitat jurídica de l’ens, i sobretot, incloure el representant dels propietaris privats en la Comissió de Gestió, al mateix títol que els Comuns.

 

 

 1. Propostes activitats 2017: la directora exposa la proposta d’activitats per a l’any 2017 que s’organitzaran des de la Comissió de Gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror.

 

El Sr. Armengol diu que tenint en compte que l’any 2017 serà l’any del turisme sostenible, es valori la possibilitat d’incloure el logotip del turisme sostenible en els programes d’activitats.

 

La Sra. Font demana a la directora on està previst realitzar l’activitat de ioga a l’aire lliure. La directora respon que la intenció es fer-la a la mateixa propietat on s’havia previst fer l’any 2016. La Sra. Font demana com es preveu controlar que els assistents a l’activitat no entrin en les altres propietats. La directora respon que no es pot controlar, de la mateixa manera que no es pot controlar a cap altre visitant de la vall. Recorda que una de les mesures que es podria adoptar es la instal·lació de cartells de “propietat privada”, perquè els visitants fossin conscients que certs terrenys no són comunals, però que l’ordinació que la Comissió de Gestió va preparar va ser refusada pel seu col·lectiu. La Sra. Font recorda que no va ser l’associació de propietaris sinó un únic propietari que va demanar aquesta ordinació, i que l’associació que representa no està d’acord amb el contingut, ja que establia masses obligacions.

 

El President de torn intervé per proposar que es demani als assistents de l’activitat de ioga, a l’aire lliure, que no entrin a les altres propietats.

 

La Sra. Font manifesta que el col·lectiu de propietaris està molest amb aquesta activitat, així com que la gent pugi a fer ioga a la vall del Madriu-Perafita-Claror tenint en compte que a ells no se’ls facilita l’accés a la vall.

 

 

 1. Senyalització de la vall del Madriu-Perafita-Claror: la directora informa que des de la Comissió de Gestió es va demanar una subvenció al Departament de Patrimoni Cultural en concepte de senyalització informativa de les entrades de la VMPC, per un import de 31.869,50€, i per a la senyalització interpretativa en el seu territori, per un import de 24.653,57€. Explica que finalment el Govern els ha atorgat una subvenció per un import de 12.327€ que correspon al 50% de l’import de la senyalització interpretativa.

 

Altrament, explica que durant l’exercici 2017 es realitzarà tota la senyalització interpretativa, el disseny de totes les senyals, la producció i el muntatge de les senyals dels aparcaments, per un import de 26.102,60€. Informa que restarà pendent per a l’any 2018 la producció i el muntatge de les senyals de les entrades a la vall.

 

El President de torn tanca el debat proposant que quan s’hagin acabat de treballar els continguts, es faci arribar el dossier al Consell Assessor.

 

 1. Signatura del conveni amb la UAB: la directora informa que la Comissió de Gestió ha acordat la signatura d’un conveni de col·laboració amb la UAB, per a la realització del Pla de Conservació de la Vall del Madriu-Perafita-Claror.

 

En relació amb el finançament d’aquest estudi, explica que serà assumit a parts iguals entre el Govern d’Andorra, a través de la subvenció atorgada en data 16.12.15, per un import de 31.000€, i la Comissió de Gestió. Per fer front a aquesta despesa, cada Comú farà una aportació extraordinària de 5.600€, i els 8.559,29€ restants s’imputaran al pressupost 2016.

 

El Sr. Iriarte demana si es tractarà només el patrimoni cultural o també el natural. La directora respon que només el cultural. El Sr. Iriarte comenta que, encara que sigui conscient que no és tant urgent, caldria en un futur, fer un pla de conservació del patrimoni natural.

 

La Sra. Font demana poder participar en l’elaboració del projecte, ja que són part directament implicada.

 

El President de torn proposa que es convidi als cortalans quan tingui lloc la primera reunió amb els redactors del pla.

 

 1. Eco-guardes: s’informa que la Comissió de Gestió ha acordat reforçar el cos d’eco-guardes de la vall del Madriu-Perafita-Claror, durant els mesos de juliol i agost, amb la contractació d’una persona eventual, per part de cada Comú, per reforçar les funcions dels efectius comunals.

 

 1. Pressupost 2017: la directora explica la proposta de pressupost per a l’any 2017, amb els corresponents capítols de despeses i d’ingressos. Posa en relleu que l’aportació per part de cada Comú serà de 30.000€, fet que representa un 20% més, respecte a l’any 2016.

 

La Sra. Font demana si ja s’ha contractat la persona per al Portal de la Vall. La directora respon el plec de bases ja està enllestit i que malauradament encara no s’ha contractat a ningú amb la previsió de fer aquesta contractació durant l’any 2017. La Sra. Font demana per què s’ha canviat de partida l’import previst per aquesta contractació, passant del capítol 1 al capítol 2? La directora explica que com consta a la memòria, aquest canvi es deu al fet que s’ha decidit contractar una empresa per fer la selecció, contractació i seguiment d’aquesta persona, i ja no serà una despesa de personal sinó un servei realitzat per una empresa. La Sra. Font diu que no queda clar, i que considera que s’hauria d’imputar al capítol 1.

 

La Sra. Alonso exposa que la Comissió de Gestió està subjecta a la Llei de les finances comunals, i per aquest motiu cal respectar que cada partida s’imputi on correspongui. Tanmateix posa en relleu que l’interventor de torn, que enguany pertoca al comú d’Encamp, ha fet un informe d’intervenció validant el contingut d’aquest pressupost.

 

 1. Precs i preguntes

 

La Sra. Font demana a la Sra. Marín com està l’estudi relatiu a l’accés. La Sra. Marín respon que el Comú s’ha posat en contacte amb el Sr. Valdés, els ha recomanat tenir el pla de conservació abans d’iniciar cap estudi. També indica que una part del pressupost previst per a l’estudi s’ha hagut d’utilitzar per la construcció del nou pont del Madriu. Consegüentment, l’estudi no es podrà encomanar l’any 2016, i aquesta partida prevista es reconduirà per a l’any 2017.

 

El Sr. Iriarte demana de quin tipus d’accés es tracta, si és motoritzat o no, quin és l’objectiu de l’estudi, i si és per donar servei als cortalans. La Sra. Trini Marín respon que això ho indicarà l’estudi, i que en aquest moment no li pot donar més informació.

 

La Sra. Font demana quines dates es tenen previstes. La Sra. Marín respon que a finals de l’any 2017 es tindrà el Pla de conservació, després es demanarà l’estudi i s’haurà de redactar, amb el que, anant bé, cap a l’any 2018. La Sra. Font demana alguna solució perquè puguin pujar els cortalans a la vall mentre no es tingui una solució definitiva. La Sra. Marín proposa demanar a Govern hores d’helicòpter que els cortalans poguessin utilitzar per pujar a les seves propietats.

 

El Sr. Iriarte introdueix una nova qüestió en relació amb les diverses entrades a la vall del Madriu-Perafita Claror. Demana si està previst indicar una única entrada com a principal? La directora respon negativament, i explica que contràriament es vol fomentar l’entrada per tots els punts de la vall, disseminant així la freqüentació.

 

El Sr. Iriarte demana com es controla l’afluència? La directora explica que a través dels eco-comptadors. No obstant això, demana si es volen equipar totes les entrades, i si en el cas d’arribar a una afluència màxima, s’ha previst alguna cosa? La directora respon que la intenció és equipar les entrades principals, i pel moment, no s’han previst quines mesures s’adoptarien, com incentivar l’entrada per accessos menys transitats.

 

El Sr. Iriarte informa al Consell Assessor que deixa el càrrec de representant de les associacions dedicades a la protecció de la natura, i que la propera reunió assistirà acompanyat del nou representant, el Sr. Víctor Aguado. Altrament, demana que es comuniqui la data del Consell Assessor amb un mes d’antelació per poder demanar festa. Es pren nota d’aquesta demanda, i es confirma que l’ordre del dia es continuarà enviant 15 dies abans com preveu el pla de gestió. La Sra. Alonso demana que notifiqui aquest canvi per escrit.

 

La Sra. Font exposa que els cortalans cada vegada estan més desanimats perquè consideren que tenen moltes obligacions, com el manteniment de les seves propietats, però pocs drets, principalment la possibilitat d’accedir-hi. A més, ara s’afegeix el fet que han de pagar impostos sobre aquestes propietats que no poden gaudir. La Sra. Marin respon que aquestes taxes corresponen al Comú d’Escaldes-Engordany i que té previst convocar una reunió amb els cortalans per explicar com estan tots aquests temes que els afecten.

 

Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió.

 

La Sra. Cònsol Major demana als presents si respecte als acords posats a consideració tenen alguna esmena, comentari o demanda d’informació a formular:

 

En relació al contingut de l’acta del Consell assessor de data 2 de desembre de 2016, la Sra. Cèlia Vendrell planteja dos preguntes i una observació:

 1. Sobre la intenció de contractar una persona pel Portal de la Vall, pregunta si a data d’avui aquesta persona ja ha estat contractada.
 2. Vist que al punt 8 de l’acta hi consta que a demanda de la Sra. Font sobre l’estat de l’estudi de l’accés a la vall, la Sra. Cònsol Major respon que s’ha posat en contacte amb el Sr. Valdés (el qual ha recomanat esperar a tenir el Pla de conservació abans d’iniciar l’estudi); pregunta qui és aquest Sr. Valdés i si, en efecte, se li ha encomanat l’estudi, tenint en compte que la pròpia Sra. Cònsol havia dit que d’aquest estudi se n’encarregarien els serveis tècnics del Comú
 3. Sobre l’aprovació del pressupost 2017, deixa constància del fet que la dotació que s’hi destina es redueix en un 8% respecte al pressupost 2016, cosa que al seu parer reflexa clarament que cap dels quatre comuns aposta decididament per la vall del Madriu-Perafita-Claror

 

Pel que fa a la primera pregunta, la Sra. Cònsol Major respon que des de fa aproximadament un mes ja hi ha una persona contractada, actualment encara en període de prova, treballant al Portal de la Vall.

I pel que fa a la segona pregunta, respon que el Sr. Valdés és l’enginyer del pont del Madriu i aclareix (admetent que el redactat de l’acta es presta a la confusió) que no se li ha encarregat res, ja que només se li va demanar una opinió de manera informal en tant que tècnic coneixedor del tema.

 

En relació a les actes de la Comissió de Gestió la Sra. Cèlia Vendrell fa constar el seva conformitat amb tots els acords adoptats excepció feta de l’acord relatiu a l’increment del salari de la directora en correspondència amb l’increment de l’IPC. Diu que aquest acord li ha provocat particular enuig i no l’aprovarà, en considerar-lo un agravi comparatiu vers els funcionaris i empleats del Comú als que un any mes se’ls ha congelat el salari. Subratlla que aquest agravi comparatiu no és el primer any que es produeix i que no es pot excusar pel fet que la directora no sigui funcionària, ja que en qualsevol cas, la paga el Comú.

 

La Sra. Cònsol Major recorda a la Sra. Vendrell que l’any passat als funcionaris del Comú se’ls va pujar el salari, però que de tota manera, el quid de la qüestió és que el salari de la directora no depèn exclusivament del Comú d’Escaldes-Engordany, sinó que s’acorda entre els quatre comuns membres de la Comissió

 

I clos el torn d’intervencions, per majoria, el Ple ratifica els acords adoptats per la Comissió de Gestió de la vall del Madriu-Perafita–Claror en les sessions celebrades els dies 13 de febrer i 3 d’abril de 2017, i pel Consell Assessor del Pla de Gestió de la vall del Madriu-Perafita–Claror en la sessió celebrada el dia 2 de desembre de 2016.

La Sra. Cèlia Vendrell ha votat en contra, cenyint el sentit del seu vot al desacord amb el punt 8 de l’acta de la Comissió de gestió de data 13 de febrer (“Aprovació d’augment de l’IPC del salari de la Directora”). La resta de consellers presents a la sala, han votat a favor.

 

 1. Informes de caràcter general:

13.1. Conforme a l’article 98 de la Llei de finances comunals, informe sobre l’Estat d’execució del Pressupost 2017 (primer trimestre).

 

La Sra. Cònsol Major cedeix la paraula a la Sra. Núria Gomez, consellera de Finances, per a que presenti al Ple el referit informe:

L’estat d’execució pressupostària a 31 de març va ser presentat en Comissió de finances el passat 7 de juny. A continuació passaré a exposar-los els aspectes més significatius.

Respecte les dotacions inicials, cal recordar que el pressupost per a l’exercici 2017 va ser aprovat el 15 de desembre passat, amb un import total de 27,5 milions d’euros. Durant el 1r trimestre, s’hi han incorporat les reconduccions de crèdits compromesos en curs d’execució de l’any 2016, per un import de 1,7 milions (bàsicament d’inversions). Per tant, els crèdits totals del pressupost 2017 són de 29,1 milions € al finalitzar el 1r trimestre.

Aprofito en aquest punt per indicar que les ordinacions de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per fer front a l’adquisició de la parcel·la de l’antic Hotel Casino i les obres de prolongació del carrer Sant Antoni (respectivament per un import de 4,965 milions € i 70 mil €) elevaran al 2n trimestre el pressupost total 2017 a 34 milions d’€.

Tornant a l’execució del 1r trimestre, destacaré que les previsions d’ingressos corrents i de capital s’han executat per valor de 8,7 milions, el que suposa un 36% del previst per a tot l’any i un augment respecte a la liquidació del 1r trimestre de l’any anterior d’un 9,4%, (747 mil € d’augment). És de destacar l’augment en la liquidació del capítol d’impostos indirectes per transmissions patrimonials, amb una liquidació de 770 mil € en aquest 1r trimestre, el què representa un 77% de la xifra prevista per a tot l’any, què és d’1 milió d’€ i el que explica l’increment en relació al 1r trimestre 2016 en que es van liquidar uns 240 mil €. Val a dir també que es continua enregistrant una millora en la recaptació dels impostos directes, amb un augment del 4,9% en relació al 1trimestre de 2016, especialment els derivats de l’impost sobre radicació d’activitats empresarials.

Pel que fa el pressupost de despesa, s’ha liquidat un 15% del pressupost total previst; uns 4,4 milions €. Compte tingut que s’han liquidat 8,7 milions d’euros d’ingressos, la liquidació del 1r trimestre se salda amb un superàvit provisional de 4,3 milions €.

En relació a l’execució de les despeses, és d’interès assenyalar que les despeses de funcionament corrent representen un 62% del pressupost total i s’estan executant dins les previsions, amb un augment previst respecte l’any anterior d’un 4%, què suposa 140 mil € i que s’explica essencialment pels lloguers del nou aparcament Veedors i de l’espai de l’Hostal Valira on s’ubica el nou museu Thyssen. La reducció del nivell d’endeutament i els tipus d’interès favorables permeten reduir les despeses financeres en un 33% respecte al mateix trimestre de l’any anterior, el que suposa un estalvi de 26 mil €.

Pel que fa el capítol d’inversions, amb una dotació total per a l’exercici de 6,7 milions, al finalitzar el primer trimestre figuren autoritzats un 46,0% dels crèdits previstos per tot l’any. D’aquests 3 milions totals autoritzats, 1,7milions € corresponen als treballs de remodelació de l’av. del Fener, la refecció del Pont del Madriu (303 mil €) i l’adequació de l’aparcament dels Veedors (200 mil €), així com el subministrament de màquinaria de neteja viària i renovació del parc de vehicles. Part d’aquests crèdits autoritzats provenen ja de les reconduccions del 2016. A 31 de març també figuraven autoritzats en curs de licitació l’adquisició de nous jocs infantils, per un import de 120 mil €, l’adequació del nou aparcament Bordes del Prat, per un import aproximat de 100 mil €, així com els treballs de redacció del projecte i posterior direcció d’obra dels treballs de remodelació i embelliment de les avingudes Meritxell i Carlemany, com a més destacables.

Pel que fa l’endeutament, aquest 1r trimestre s’han amortitzat uns 750 mil €. Com a fet rellevant he de destacar que els nivells d’endeutament se situen per primera vegada per sota el 50% del límit legal establert. Concretament un 97% respecte al 200% de la mitja d’ingressos dels darrers 3 exercicis. El deute total es de 22 milions.

Els romanents de tresoreria existents i els nivells d’endeutament actuals permeten encarar projectes d’interès públic amb dotacions econòmiques importants com els que avui hem aprovat (adquisició de la parcel·la de l’antic Hotel Casino, així com l’ampliació de l’abast de la reforma de les piscines comunals) sense comprometre la capacitat d’inversió i l’evolució de les finances comunals.

 

13.2  Altres informes de caràcter general

 

La Sra. Cònsol Major informa al Ple sobre els següents assumptes:

 • El Tribunal Superior de Justícia ha dictat Sentència en el marc del judici administratiu instat pel Sr. Miquel Àngel Canturri Montanya contra el Comú, en relació a l’aprovació de la unitat d’actuació de sòl urbanitzable 01, el Falgueró. La sentència desestima la demanda i declara ajustada a dret l’actuació del Comú d’Escaldes-Engordany.
 • El Tribunal Superior de Justícia ha dictat Sentència en el marc del judici administratiu instat pel Sr. Ricardo Camprodon Bertran contra el Comú, en relació a la denegació d’una llicència de construcció d’un habitatge a la partida d’Engolasters. La sentència desestima la demanda i declara ajustada a dret la resolució del Comú d’Escaldes-Engordany.
 • Es fa constar l’agraïment del Comú per la seva col·laboració a les entitats bancàries Vallbanc (aportació a l’organització de l’exposició Pop Art al Caee) i Morabank (aportació a l’organització dels Esports d’Estiu).

 

 1. Precs i preguntes

La Sra. Cònsol Major informa que d’acord amb el procediment regulat a l’article 23.2 del l’Ordinació sobre organització i funcionament dels comuns, el Sr. Marc Magallon, Conseller del Partit Liberal d’Andorra + Independents, ha registrat a la secretaria general del Comú una pregunta a la què el Secretari General donarà lectura a continuació:

 

Referent al vessament d’hidrocarburs occorregut el passat 15 de maig del 2017 a la zona de Sant Jaume, des de la minoria, representant Liberals d’Andorra + Independents, voldríem saber:

Qè és exactament el que va succeir el passat dilluns 15 de maig del 2017 a la zona de Sant Jaume, respecte a un vessament de gasoil al medi, quines accions i protocol es van emprendre una vegada confirmat el vessament, quines conseqüències per al territorio escaldenc ha representat aquesta fuita i quin seguiment prop del ministeri competent es pensa realitzar d’aquest incident?

 

La Sra. Cònsol Major aporta resposta a la pregunta formulada:

El passat 15 de maig el rec d'Engordany va patir una contaminació, producte d'una fuita accidental de gasoil. L’incident, què es va originar en un dipòsit domèstic de la part alta en el qual s’hi estaven realitzant proves d'estanquitat, va necessitar de la intervenció i competència de la unitat d’inspecció del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat.

El servei d’emergències va rebre l’avís prop de les 15.30 h. Al lloc s’hi van desplaçar els Bombers, els tècnics de Govern, l’empresa mediambiental Ecotècnic i jo mateixa tant bon punt vaig ser informada. Des del lloc dels fets vam conèixer l’abast de la situació i vam conversar amb els propietaris del dipòsit, amb l’empresa encarregada del manteniment així com amb els responsables del departament que dirigien els treballs de neteja i descontaminació de l’aigua. Es va activar un protocol per tal d’aconseguir minimitzar l’afectació del gasoil al medi natural. Tots els treballs que s'han aplicat, des de la instal·lació de barreres absorbents fins a la desviació temporal de les aigües contaminades al tanc dels pluvials, han permès minimitzar l’incident.

A partir d’aquí, des del Comú hem anat seguint de prop les laborioses i exigents tasques realitzades pel ministeri, les quals encara avui dia es duen a terme per determinar l’afectació del vessament. Per motius de prevenció i seguretat mediambiental, ens informen que el perímetre analitzat és ampli. Per tant, estem en constant comunicació i pendents dels informes que indiquin les conseqüències d’aquest malaurat accident.

Per precaució, els cortalans de la parròquia van ser avisats per tal que no fessin servir l'aigua per regar fins a nova ordre. D’altra banda, el Govern ens va comunicar que iniciava una investigació per esbrinar les causes del vessament i que es prendrien les accions corresponents contra els responsables de la fuita de gasoil.

En definitiva, tant bon punt acabi la fase d’inspecció, valorarem les conclusions que ens faciliti Govern i per descomptat us n’informarem.

 

El Sr. Marc Magallon expressa la seva satisfacció per la resposta aportada i, en espera de noves informacions per part de Govern, només demana que si aquestes no arriben, s’insisteixi en demanar-les

 

Clos el torn d’intervencions i no havent-hi altre prec ni pregunta formulats, s’esgota l’ordre del dia de la reunió. Essent les 17:10 hores, la Sra. Cònsol Major aixeca la sessió