Inici / Actes Consell de Comú / 23 d'agost de 2017

23 d'agost de 2017

 

L’any dos mil disset, dimecres, dia 23 d’agost, a casa comuna d’Escaldes-Engordany es reuneix el Consell de Comú en sessió ordinària, sota el següent Ordre del dia:

 1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 19 de juny de 2017.
 2. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 12, 20 i 26 de juny; 3, 10, 17 i 31 de juliol, i 7 d’agost de 2017.
 3. Proposta de ratificació de l’Acord institucional entre els Grups Parlamentaris, el Govern i els Comuns, relatiu a la revisió de les lleis qualificades de delimitació de competències dels comuns i de transferències als comuns.
 4. Proposta d’aprovació provisional del Pla d’ordenació i urbanisme de la parròquia d’Escaldes-Engordany (POUPEE) revisat.
 5. Proposta de modificació del Decret de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d’Escaldes-Engordany, de data 23 d’octubre del 2008.
 6. Proposta d’acord per a l’arrendament de la unitat cadastral 7U12168 (avinguda del Pessebre, 7 – parcel·la la Coma), propietat de Crèdit Andorrà, SA i Jaume Bartumeu Cassany, per destinar-la a aparcament públic de vehicles.
 7. Proposta. d’acord per a l’arrendament de la unitat cadastral 7U12166 (avinguda de les Escoles – parcel·la els Antuixos), propietat de Casa Sucarana, SLU per destinar-la a aparcament públic de vehicles.
 8. Proposta d’aprovació del conveni de concessió demanial a favor del Govern, del terreny on s’ubica el refugi de Fontverd.
 9. Informes de caràcter general.
 10. Precs i preguntes.

Sota la presidència de l’Hble. Sra. Trini Marin, Cònsol Major, assisteixen tots els membres de la Corporació, excepció feta de l’Hble. Sra. Núria Gomez, l’Hble. Sr. Esteve Vidal i l’Hble. Sra. Cèlia Vendrell, què han excusat la seva absència. Havent-hi doncs el quòrum necessari i essent les 18 h, la Sra. Cònsol Major declara oberta la sessió i s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia.

Previ a tot, la Sra. Cònsol Major demana al Ple guardar un minut de silenci per tal d’honorar la memòria de qui fou el Sr. Matias Aleix Santuré, mort en data recent i pare del Sr. Didier Aleix, membre d’aquesta corporació.

Transcorregut un respectuós minut de silenci, s’inicia el tractament dels assumptes previstos a l’ordre del dia de la sessió.

 

 1. Lectura i, si hi ha lloc, aprovació de l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 19 de juny de 2017

La Sra. Cònsol Major demana als presents si tenen alguna esmena o comentari a formular en relació als esborranys de les actes què es sotmeten a la seva aprovació.

 

 

I no havent-hi cap esmena formulada, per assentiment, el Ple aprova l’acta corresponent a la sessió celebrada el dia 19 de juny de 2017.

 

 1. Proposta de ratificació dels acords adoptats per la Junta de Govern en les sessions celebrades els dies 12, 20 i 26 de juny; 3, 10, 17 i 31 de juliol, i 7 d’agost de 2017

Sessió de la Junta de Govern de data 12 de juny de 2017

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 6 de juny de 2017, que serà presentada al Ple del Comú   per a la seva ratificació.

 

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 743 al 747/2017 (obres menors), núm. 755 i 756/2017 (terrasses bar), del núm. 757 al 766/2017 (comerç), del núm. 767 al 769/2017 (urbanisme), del núm. 817 al 823/2017 (recursos administratius), i del núm. 830 al 835/2017 (cadastre).

 

2.- Pagaments.- S’aprova la relació de pagaments presentada per un import de 4.349,42 €.

 

3.- Personal.-

 

 • Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Raquel CALULL GUERRERO (puericultora), per a prorrogar la seva excedència durant el termini de sis mesos, s’acorda autoritzar-la a comptar del dia 13 d’agost de 2017.

 

 • Vista la situació per baixa mèdica de la Sra. Lluïsa ALEJO DE LA IGLESIA (operària de neteja), s’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis de la Sra. Janet IZQUIERDO DAVALOS, del 19 de juny de 2017 fins que la titular de la plaça es reincorpori al seu lloc de treball.

 

 • Vista la baixa mèdica presentada per la Sra. Dominique MERCIÈRE GEOFFRIAU (conserge/op de manteniment dep. esports), s’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del Sr. Jordi JAREÑO GARCIA, del 9 de juny al 31 d’agost de 2017.

 

 • Vista la demanda presentada per AGENTAS, s’acorda donar continuïtat de l’experiència d’integració laboral que està duent a terme el Sr. Jordi CAETANO, empleat a la Biblioteca, en el marc del programa “Fent Camí” del servei d’inserció i ocupació laboral, fins al 23 de juny de 2017.
 • S’acorda prorrogar la contractació, amb caràcter eventual, de la Sra. Mª Soletat COBOS MORENO (auxiliar de la Llar), del dia 1 de juliol de 2017 al 31 de març de 2018.

 

 • S’acorda prorrogar les contractacions, amb caràcter eventual, dels Srs. Josep SOLE MARTINEZ i David Ignacio LEON (operaris de neteja viària), del dia 1 de juliol de 2017 al 31 de març de 2018.

 

 • S’acorda prorrogar la contractació, amb caràcter eventual, del Sr. Alexandre REOLID BLÁZQUEZ (monitor d’escalada), del 24 al 30 de juny de 2017.

 

 • S’acorda prorrogar la contractació, amb caràcter eventual, del Sr. Gregori MARIN BOTELLO (conserge/op de manteniment del Departament d’Esports), de l’1 de juliol de 2017 al 31 d’agost de 2017.

 

 • Atès que el Sr. Jorge Daniel RIVAS COELHO no ha superat el període de prova a la plaça d’operari de camins de muntanya del Departament de Medi Ambient, s’acorda rescindir el contracte laboral eventual establert en el seu dia amb el Comú, amb efectes al dia 2 de juny de 2017.

 

 • Vist que la Sra. Laura TARIFA GONZALEZ, ha renunciat a la plaça d’informador turístic, s’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis de la Sra. Íngrid ESTRADA FAVREL, del 3 al 31 de juliol de 2017.

 

 • Vist que una plaça d’informador turístic ha quedat vacant, s’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del Sr. Eric MESQUITA PIRES, del 3 de juliol al 10 de setembre de 2017.

 

 • Horari laboral intensiu: S’acorda realitzar el següent horari laboral a les oficines de l’administració comunal, durant el període comprès entre els dies 3 de juliol i el 7 de setembre de 2017 ambdós inclosos:

 

De dilluns a divendres, de 8:00 a 15:00 hores.

 

Aquest horari s’aplicarà a tots els departaments que ho permeti la seva estructura i organització, i sempre que quedi garantit el servei públic. Pel que afecta especialment als càrrecs de responsabilitat i comandament, únicament podran realitzar l’horari intensiu els divendres, sempre que quedi correctament cobert el funcionament del departament i assegurat el servei públic que li correspon garantir.

 

 • S’acorda la inscripció de la Sra. Aurora BAENA GARRÓS (Guia d’espais museístics), al curs “Els museus i el patrimoni en el territori. Els museus en venda – comercialització de producte de proximitat” impartit per la Universitat de Lleida. El cost del curs és de 222 € i la formació té una durada de 16 hores.

 

 • S’acorda la inscripció de la Sra. Ruth CASABELLA VEHILS (Responsable d’espais museístics), al curs “Museografia i museologia” impartit per la Universitat Oberta de Catalunya. El cost del curs és de 317 € i la formació té una durada de 150 hores.

 

4.- Transferències de crèdit.- Vist l’article 74 de la Llei de Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i l’informe emès per la Interventora, la Junta de Govern autoritza la següent Transferència de Crèdit, a càrrec del pressupost econòmic 2017:

 

De la partida 401 4501001 60550 “mobiliari urbà”, 3.106 € a favor de la partida 501 9330001 61300, “Reposició i millora maquinària, inst. i equips”, per a fer front a la quota de participació del Comú en els treballs de renovació dels ascensors de Caldea, d’acord amb el Reglament de funcionament intern del Centre.

 

 

5.- Ascensors del centre CALDEA.- S’aprova la liquidació corresponent als treballs de renovació dels ascensors de la torre de Caldea, d’acord amb l’article 4.1.e) del Reglament de funcionament intern de Caldea , amb el següent detall:

 

Obra modernització Ascensors 1 i 3 Torre Caldea

 

 

Pressupost

Data

Tercer

Import           sense IGI

Import Comú (55,16%)

1610106

14/10/2016

Ascensors Principat SL

         21.035,00  

           11.602,91  

1610105

14/10/2016

Ascensors Principat SL

         21.035,00  

           11.602,91  

 

 

 

         42.070,00  

           23.205,82  

           

 

L’import que correspon abonar al Comú és de 23.205,82 €.

 

 

6.- Subvencions.-

 

 • S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor del Club de Petanca d’Escaldes-Engordany, per un import de 2.200 €, d’acord amb el pressupost presentat en concepte de pagament dels diferents campionats que s’organitzaran durant l’any 2017.

 

 • Vist el conveni establert entre el Comú d’Escaldes-Engordany i la Fundació Privada Tutelar, de data 1 de juliol del 2008, s’aprova la col·laboració econòmica per a quatre persones tutelades i dos pretutelades de la parròquia, pels imports següents:

- 1.288.44 €/trimestre per quatre persones tutelades

     -     322,14€/trimestre per dues persones pretutelades.

 

7.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions presentades, s’acorda anul·lar i deixar sense efectes els expedients sancionadors que figuren detallats a la relació 10/LLA/2017, de data 12 de juny del 2017, incoats per presumptes infraccions a les normes que regulen l’estacionament i la circulació de vehicles, quedant desestimades totes les al·legacions restants i confirmades les respectives propostes de sanció.

 

8.- Recursos Administratius.-

 

 • Vist el Recurs Administratiu relacionat a continuació, interposat contra la resolució adoptada per la Junta de Govern, mitjançant la qual es desestimen les al·legacions presentades i es confirma la proposta de sanció per incompliment de les normes d’estacionament i circulació:

 

 

 

 

Recurrent

Núm. Registre

Data d’entrada

MARTINS CLEMENTE, Claudia Patricia

7.070.065

25/05/17

 

Atès que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les peces que conformen l’expedient,

 

La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 12 de juny del 2017 adopta una resolució motivada que clou l’expedient de referència, la part dispositiva de la qual és la següent:

 

ESTIMAR el recurs administratiu relacionat anteriorment contra la resolució sancionadora adoptada per la Junta de Govern.

 

 • Vistos els Recursos Administratius relacionats a continuació, interposats contra les resolucions adoptades per la Junta de Govern, mitjançant les quals es desestimen les al·legacions presentades i es confirmen les propostes de sanció per incompliment de les normes d’estacionament i circulació:

 

 

 

Recurrent

Núm. Registre

Data d’entrada

BEN AMOR SEGURA Sergi

7.069.995

23/05/17

BEN AMOR SEGURA Sergi

7.069.996

23/05/17

LOPEZ AZOR Joaquin

7.070.003

23/05/17

LUIS TAPIA, Sergi

7.069.872

16/05/17

GANDARA MONCADA, Alberto

7.069.918

18/05/17

ROS NIN, Maria Teresa

7.069.970

22/05/17

 

 

Atès que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les peces que conformen l’expedient,

 

La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 12 de juny del 2017 adopta una resolució motivada que clou l’expedient de referència, la part dispositiva de la qual és la següent:

 

DESESTIMAR els recursos administratius relacionats anteriorment contra les resolucions sancionadores adoptades per la Junta de Govern

 

9.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 17 d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici

 

10.- Anul·lació de rebuts.- S’acorda procedir a l’anul·lació dels rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o serveis, que figuren detallats a la relació núm. 15/2017, de data 12 de juny de 2017, per un import total de 2.750,09 €, atès que no és possible la gestió de cobrament.

 

11.- Anul·lació recàrrecs.- S’acorda procedir a l’anul·lació i retorn dels recàrrecs per provisió de constrenyiment que figuren a la relació núm. 2, de data 12 de juny del 2017, per un import total de 193,05 €.

 

12.- Recaptació de deutes tributaris en període executiu.- Vist l’article 67 de l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació Tributària, s’acorda iniciar la recaptació en període executiu sobre el deute tributari dels obligats que figuren a la relació núm. 7, de data 12 de juny del 2017, pel procediment administratiu de constrenyiment.

 

13.- Vehicles.- Per la reparació de la moto tipus Quad “VE2086”, destinada al departament de serveis, s’acorda acceptar el pressupost presentat per TOP MOTO HRC per un import de 1.231,25 €.

 

14.- Maquinària.- Per a la compra d’un aparell “bufador portàtil amb motxilla” destinat al servei de neteja viària, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses que es detallen a continuació:

 

 • FERRETERIA MAVID                                  Motxilla           329,18 €

Mà                  205,87 €

 

 • FERRETERIA INDUSTRIAL                        Motxilla           586,25 €

Mà                  240,35 €

 

 • ESTABLIMENTS MARTÍ                             Motxilla           495,00 €

Mà                  265,50 €

 

Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar el subministrament d’aquesta maquinària, a l’empresa MAVID per l’import total de 535,05 € al ser la que presenta l’oferta menys dient.

 

15.- Treballs forestals.- S’informa que per a la realització dels treballs silvícoles de millora forestal als boscos d’Andorra, els Comuns van facultar al Comú d’Ordino per a la licitació i adjudicació del concurs. D’acord amb la delegació, el Comú d’Ordino, desprès de valorar l’única oferta presentada, va acordar adjudicar a l’empresa AVET NEGRE SL, els treballs silvícoles i forestals projectats pel conjunt dels Comuns. La contractació dels treballs, per als anys 2017 – 2018 i 2019 ha estat el següent:

 

           

Any

Hectàrees

Zona

Import

2017

5,8 ha

Bosc de la Plana

23.203,70 €

2018

4,0 ha

Bosc del Picó

21.700,99 €

2019

6,2 ha

Bosc del Picó

23.151,19 €

 

L’aportació econòmica que correspon al Comú d’Escaldes-Engordany per l’any 2017 és de 23.203,70 €.

 

16.- Treballs de reparació de la façana de Casa Comuna i del Centre de Fiter i Rossell.- Per a la contractació dels serveis professionals d’un arquitecte per a la redacció del projecte i direcció dels treballs de reparació de la façana del Centre Cultural de Fiter i Rossell i de Casa Comuna, s’ha convocat un concurs públic al que han postulat els següents despatxos d’arquitectura

 

 • Miquel BURGÉS                      5,77 %
 • Esther PASCAL                      5,95 %
 • Despatx Josep ADSERÀ          5,15 %
 • ENGITEC                               6,00 %
 • Ivan MORANTE                      4,50 %
 • Marc MONEGAL                      5,20 %

 

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de contractació, s’acorda adjudicar els treballs de redacció del projecte i posterior direcció de l’obra a l’empresa d’arquitectura Ivan MORANTE, al ser l’oferta menys dient.

 

17.- Carrer Sant Antoni.- Per a l’adjudicació dels treballs sobre el control de qualitat de l’obra de construcció de la prolongació del carrer Sant Antoni (entre l’av. del Fener i la Ctra. de l’Obac), s’ha convocat un concurs públic al que han postulat els següents empreses :

 

 • IPF SL Inspecció i Control                 2.908,24 €
 • CONTUTOR Inspecció i control          9.410,23 €
 • PIRINEU Inspecció i Control              8.574,23 €

 

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de contractació, s’acorda adjudicar els treballs de control de qualitat a l’empresa IPF SL Inspecció i Control, al ser l’oferta més avantatjosa.

 

18.- Punt d’informació i sanitaris públics a Engolasters.- Pel subministrament i muntatge d’un mòdul prefabricat a la partida d’Engolasters, per a habilitar un punt d’informació i uns sanitaris públics, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses:

 

ESTAND ESPAI           39.866,75 €

                                35.268,75 €

                                36.479,00 €

                                32.505,80 €

 

RIBA SL                     37.382,43 €

 

MAUCO                      69.810,18 €

 

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de contractació, s’acorda adjudicar els treballs de subministrament i muntatge del mòdul a l’empresa RIBA, SL, al ser l’oferta més adient.

 

 

Sessió de la Junta de Govern de data 20 de juny de 2017

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 12 de juny de 2017, que serà presentada al Ple del Comú per a la seva ratificació.

 

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 770 al 778/2017 (obres menors), del núm. 779 al 790/2017 (comerç), núm. 791/2017 (terrasses bar), i del núm. 792 al 794/2017 (exoneracions).

                                                                                                                         

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions núm. 27/2017 i 28/2017 de factures conformades per un import net a pagar de 18.192,21 € i 471.426,46 €, respectivament. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de pagaments presentada per un import de 20.605,89 €.

 

3.- Personal.-

 

 • Vista la baixa mèdica presentada pel Sr. Antoni MORAGUEZ LOPEZ (gestor d’aparcaments), s’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de la Sra. Patrícia BARBOSA DA CRUZ, del 12 de juny fins que el titular de la plaça es reincorpori al seu lloc de treball.

 

 • S’informa de la contractació, amb caràcter eventual, del Sr. Renzo Andree Ignacio LEON (operari de neteja viària), del 13 de juny de 2017 al 12 de març de 2018.

 

 • S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del Sr. Manuel DE AZEVEDO RAMOS, com a operari de neteja viària, del’1 de juliol de 2017 al 31 de març de 2018.

 

 

 • S’acorda prorrogar la contractació, amb caràcter eventual, de la Sra. Marina MARTIN DOMINGO (puericultora), del 10 de juliol de 2017 al 9 d’abril de 2018.

 

 • S’acorda prorrogar les contractacions, amb caràcter eventual, dels següents monitors d’activitats esportives, del 24 al 30 de juny de 2017

 

 • - Joan Valero Cervera (monitor de ioga)
 • - Alicia Ruiz (monitora d’spinning)
 • - Vanessa Diaz Fábregas (monitora de zumba)

 

 • S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis del Sr. Jordi GOMEZ CASAS, en qualitat d’ajudant del departament de cultura, del 3 al 31 de juliol de 2017.

 

 • S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de la Sra. Alèxia GALLEGO PUJAL, com a recepcionista, del 24 de juliol a 7 de setembre de 2017.

 

 • Vist que la Sra. Laura TARIFA GONZALEZ, ha renunciat a la plaça d’informador turístic, s’acorda contractar amb caràcter eventual els serveis del Sr. Robert SOLSONA PEROTES, de l’1 de juliol al 7 de setembre de 2017.

 

 • Vist que algunes persones han renunciat a treballar com a monitors dels Esports d’Estiu 2017 en algun dels torns pels quals van ser seleccionats, s’acorda substituir-los per altres candidats conforme a la relació següent:

Monitor que renuncia al torn assignat

Torn a substituir

Monitor substitut

Alvarez Blasco, Adrià

Del 31/07 al 07/09

Allue Jaureguizar, Judith

Bertran Suárez, Maria

Del 31/07 a l’ 01/09

Larrull Ginesta, Diana

Rossell Cabezas, Alexandre

Del 03/07 al 07/09

Ruiz Ambatlle, Boris

 

 • Vista la demanda del president de la Federació Andorrana de ciclisme, s’acorda concedir un permís administratiu al Sr. Emili PEREZ FONT (inspector de comerç) pels dies 19 i 20 de juny del corrent, donat que ha estat convocat com corredor al Mundial de Màster de BTT, que tindrà lloc a Pal.     

4- Subvencions.-

 

 • S’acorda procedir a l’abonament a favor l’Esquí Club d’Andorra, d’un import de 5.112,19€, en concepte de participació durant la temporada 2016-2017 al programa “Esquí diferent”.

 

 • S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de l’Entitat Bàsquet Club Escaldes-Engordany, corresponent a les despeses d’organització del Campionat parroquial 2016-2017, per un import de 2.926,68 €.

 

5.- Cultura i Esports.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i instal·lacions comunals presentades per entitats parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, tal com es detalla en les relacions núms. 11 i 14 de demandes d’utilització d’instal·lacions comunals.

 

6.- Zona d’Engolasters.- Per a la impressió de 10.000 exemplars de Guies turístiques d’Estiu sobre la zona d’Engolasters, en 4 idiomes, així com de 10.000 mapes de la mateixa zona,   s’acorda acceptar el pressupost presentat per l’empresa Impremta ENVALIRA pel l’import de 3.613.01 € detallat com segueix:

           

 • Guies 3.112,01 €
 • Mapes plegats 501,00 €

 

 

7.- Material Informàtic.- Per a l’adquisició de servidors per l’ampliació dels actuals equips, així com d’altres components i discs destinats a incrementar la capacitat de les unitats de còpia de seguretat i emmagatzematge, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses del sector. Els pressupostos obtinguts són:

 

 

Empresa

Disc 2Tb

Disc 6Tb

RAM

Disc SAS

infomobel

57,72 €

173,16 €

-

 

spai

66,05 €

185,25 €

432,45 €

609,00 €

index

150,00 €

285,00 €

550,00 €

666,00 €

semic

82,25 €

262,25 €

449,38 €

315,72 €

microsistemes

68,20 €

179,50 €

501,40 €

450,30 €

 

Les empreses OFIMA, ANDORSOFT i MEGAHERTZ, no han presentat oferta.

 

Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar el pressupost per partides, a les empreses INFOMOBEL (1disc de 2Tb i 2 discs de 6 Tb) per l’import de 422,22 € i a SEMIC (4 discs SAS i l’ampliació de 32 a 64 de memòria RAM) per l’import de 2.258,91 €, al ser respectivament les ofertes menys dients.

 

8.- Esports d’Estiu.- Per a la contractació dels serveis d’una empresa de transport de passatgers, pels infants i joves inscrits a l’edició d’enguany dels Esports d’Estiu, s’ha convocat un concurs públic al que han postulat les empreses Autocars NADAL i   Viatges ESPANYA, presentant diverses opcions i preus. Vista la proposta de la Mesa de contractació s’acorda adjudicar el concurs a l’empresa Viatges ESPANYA, al ser la que presenta l’oferta menys dient.

 

9.- Jazz al carrer.- Pel lloguer d’un piano de cua pel cicle de Jazz al carrer, (del dia 10 al 15 de juliol), s’ha demanat pressupostos a les empreses MUSICAL ANDORRÀ (1.815 €, IGI inclòs) i MARRUGAT (-). Examinada l’única oferta presentada, s’acorda adjudicar el pressupost presentat per MUSICAL ANDORRÀ per l’import de 1.815 € atès que reuneix les condicions tècniques necessàries exigides pels diferents concerts.

 

10.- Sala del Prat del Roure.- Pel subministrament de material tècnic per la Sala del Prat del Roure, s’ha efectuat una consulta de preus a diverses empreses especialitzades, obtenint les següents propostes i preus:

 

Sònica     4 Shure BLX/SM58     1.901,90€ IGI inclòs (455€/u)

               2 Shure UR2             1.281,17€ IGI inclòs (613€/u)

 

 

Marrugat   4 Shure BLX/SM58     1.200€ IGI inclòs (300€/u)

                2 Shure UR2                 (-)

 

Examinades les ofertes s’acorda adquirir el referit material per partides, a les empreses SÒNICA (2 micròfons Shure UR2 ) per l’import total de 1.281,17 € i a MARRUGAT (4 Shure BLX/SM58)   per l’import de 1.200 €.  

      

 

11.- Músiques del Mon.- Per a l’edició del programa Músiques del Món 2017, s’acorda contractar els grups musicals següents:

 

01/08 JU                          1.400 € (-10% IRNR)

07/08 Porto Bello Band      1.000 € (-10% IRNR)

08/08 Les Sommeliers       1.845 € (2,5% IGI inclòs)

10/08 David Micó              1.400 € exempts IGI

15/08 Jay Lem’on                890 € (-10% IRNR)

21/08 Pali                           700 € (exempts IGI)

22/08 Telva Rojas              1.800 € (exempts IGI)

23/08 Tana & The Pocket    2.179 € (-10% IRNR)

            Philarmonic

24/08 White Line Fever       1.600 € (exempts IGI)

28/08 Love It                     1.000 € (exempts IGI)

29/08 Lluís Cartes              1.200 € (exempts IGI)

30/08 Quim Salvat              1.000 € (exempts IGI)

 

 

12.- Colors de música Estiu 2017.- Per a la contractació dels treballs de sonorització, il·luminació i assistència tècnica pels   3 cicles de concerts previstos durant l’estiu 2017 (Nits i Músiques del Mon), s’ha convocat un concurs públic al que només ha postulat l’empresa SERVER SONOS:

 

 • Jazz al Carrer : 4.746€ IGI inclòs
 • Músiques del Món:     13.840€ IGI inclòs
 • Nits del Món: 4.204€ IGI inclòs

 

 

Vista la proposta de la Mesa de contractació, s’acorda adjudicar a l’empresa SERVER SONOS les contractacions de la sonorització i assistència tècnica de les actuacions i concerts, conforme al pressupost presentat per un import total de 22.790 €.

 

13.- Recursos Administratius.- Vist el Recurs Administratiu   interposat pel Sr. Bruno Queijo Lopes, amb núm. de registre 7070148 contra la resolució d’un l’expedient disciplinari adoptada per la Junta de Govern en la sessió de data 27 de desembre del 2016, mitjançant la qual li fou imposada una sanció disciplinària consistent en la suspensió de   funcions i de sou durant 1 mes, per l’abandonament del servei,

 

Atès que la Junta de Govern ha pres coneixement de totes les peces que conformen l’expedient,

 

La Junta de Govern, en la sessió celebrada el dia 12 de juny del 2017 adopta una resolució motivada que clou l’expedient de referència, la part dispositiva de la qual és la següent:

 

DESESTIMAR el Recurs administratiu número 7070148, de data 29 de maig de 2017, interposat pel Sr. Bruno Queijo Lopes contra la resolució sancionadora adoptada per la Junta de Govern el dia 27 de desembre del 2016, en relació a l’expedient disciplinari que li fou incoat el dia 21 de novembre del 2016.

 

14.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions presentades, s’acorda anul·lar i deixar sense efectes els expedients sancionadors que figuren detallats a la relació 2017-ACI-0008, de data 19 de juny del 2017, incoats per presumptes infraccions a les normes que regulen l’estacionament i la circulació de vehicles, quedant desestimades totes les al·legacions restants i confirmades les respectives propostes de sanció.

15.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 18 d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici.

 

16.- Anul·lació de rebuts.- S’acorda procedir a l’anul·lació dels rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o serveis, que figuren detallats a la relació núm. 16/2017, de data 19 de juny de 2017, per un import total de 5.146,80 €, atès que no és possible la gestió de cobrament.

17.- Recaptació de deutes tributaris en període executiu.- Vist l’article 67 de l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació Tributària, s’acorda iniciar la recaptació en període executiu sobre el deute tributari dels obligats que figuren a la relació núm. 8, de data 19 de juny del 2017, pel procediment administratiu de constrenyiment.

 

18.- Transferències de crèdit.- Vist l’article 74 de la Llei de Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i l’informe emès per la Interventora, la Junta de Govern autoritza la següent Transferència de Crèdit, a càrrec del pressupost econòmic 2017:

 

De la partida 401 4501001 60550 “mobiliari urbà”, 1.960 € a favor de la partida 401 9201001 60380, “Maquinària i equipament industrial”, per a fer front a la compra d’una màquina per a la neteja de vehicles.

 

19.- Maquinària.-

 

 • Per a la compra d’una màquina destinada a la neteja de vehicles, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses CANAL MENDI (3.605,25 €), FERRETERIA INDUSTRIAL (4.545,75 €) i AD TECNOMOBIL (3.636,60 €). Examinades les ofertes s’acorda adjudicar a l’empresa AD TECNOMOBIL el subministrament de la màquina, al ser l’oferta que reuneix les millors opcions.

 

 • Per a la compra d’un pont elevador per a la reparació de les motos (Quads), s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses AD TECNOMOBIL (820,33 €), MAVID (-) i FERRETERIA INDUSTRIAL (-). S’acorda comprar a l’empresa AD TECNOMOBIL l’aparell elevador, per l’import de l’oferta.

 

 

20.- Expedients sancionadors.-

 

 • S’acorda incoar un expedient sancionador a les Sres. Maria Teresa SEGALAS ORONA, Susana MARTINS VIEIRA DE ANDRADE i Montserrat JIMENEZ GUERRA, per una presumpta transgressió a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública.

 

 • S’acorda incoar un expedient sancionador al titular administratiu del negoci RESTAURANT BELUGA, per una presumpta transgressió a l’Ordinació que regula la col·locació de publicitat a la via pública.

 

21.- Punt d’informació i sanitaris públics a Engolasters.- Pels treballs de construcció de les infraestructures de serveis del punt d’informació i serveis sanitaris a Engolasters, s’ha convocat un concurs públic al que han postulat les empreses;

 

ENTRIMO:                            34.393,75 €
SIMCO:                               39.532,16 €
COPSA:                               45.950,14 €
TP UNITAS:                          31.190,08 €
LOCUB SA:                           39.993,64 €
TOT CONSTRUCCIONS:         42.558,26 €
C. CARRACEDO:                   38.924,15 €

 

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de contractació, s’acorda adjudicar els treballs a l’empresa TP UNITAS, al ser la guanyadora del concurs.

 

22.- Manteniment.-

 

 • Per a la revisió i adaptació a la normativa vigent de varis ascensors dels edificis comunals han estat presentades les següents ofertes per part de les empreses subministradores:

 

 • - Ascensors SCHINDLER: 176,75 €
 • - Ascensors de les Valls: 279,35 €

 

S’acorda encomanar la realització dels treballs pressupostats.

 

 • S’informa a la Junta de Govern s’han adjudicat a l’empresa Instal·lacions Integrals, amb caràcter urgent, els treballs de revisió i adaptació a la normativa en vigor de la cuba de gasoil del Prat del Roure, per l’import de 4.617,80 €

 

23.- Central de compres.- Per a la compra d’elements de protecció i seguretat pel personal de les plantilles del Comú, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses subministradores, les quals han presentat diverses opcions i preus.

 

Examinats els pressupostos s’acorda comprar material divers a les següents empreses pels imports que es relacionen a continuació:

 

 1. PRINCIPAT 409,03 €

RIBA                       578,41 €

DIPSA                     289,31 €

MAVID                     822,42 €

F.I. GR                     141,08 €

FAMAGUSTA             478,00 €

 

 

Sessió de la Junta de Govern de data 26 de juny de 2017

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 20 de juny de 2017, què serà presentada al Ple del Comú per a la seva ratificació.

 

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 795 al 799/2017 (obres menors), del núm. 800 al 809/2017 (comerç), del núm. 810 al 813/2017 (exoneracions), i núm. 814/2017 (urbanisme).

 

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 29/2017 de factures conformades per un import net a pagar de 11.847,23 €. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de pagaments presentada per un import de 5.197.564,69 €.

 

3.- Personal.-

 

 • Vista la baixa mèdica de la Sra. Esther Heras Blasco   (vigilant d’aparcaments), s’acorda la contractació amb caràcter eventual del Sr. Luis Antonio Freire Dias, del 3 de juliol del 2017 fins el 31 d’agost del 2017.

 

 • S’acorda la contractació amb caràcter eventual del Sr. Emilio Quemada León com a operari de camins de muntanya, del 26 de juny del 2017 al 31 d’agost del 2017.

 

 • S’acorda contractar amb caràcter eventual la Sra. Dolors Mingorance Quiles com a operària de neteja (mitja jornada), del 3 de juliol del 2017 al 3 de setembre del 2017.

 

 • Vista la baixa mèdica de la Sra. Mª Soledat Cobos Moreno (auxiliar de la Llar), s’acorda de la contractació amb caràcter eventual de la Sra. Rebeca Baz Cobo, del 20 de juny del 2017 fins que la Sra. Cobos s’incorpori al seu lloc de treball.

 

 • S’acorda prorrogar el contracte de caràcter eventual del Sr. Ivan Garcia Sánchez (puericultor), del 14 d’agost del 2017 fins al 13 de febrer del 2018.

 

 • S’acorda prorrogar del 24 de juny del 2017 al 10 de setembre del 2017, el contracte amb caràcter eventual dels següents monitors d’activitats esportives:

 

 • - René Borrás Rioja (monitor de fitness)
 • - Alexandre Consuegra Flores (monitor de fitness)
 • Acabat el termini del concurs de promoció interna per proveir una plaça de jardiner, s’acorda contractar amb un període de prova de 6 mesos el Sr. Xavier Andorrà Hernández. Han postulat 4 persones a la plaça.

 

 • Acabat el termini del concurs de promoció interna per proveir una plaça d’administratiu del Servei de Circulació i Atenció Ciutadana, i vist que l’única candidata que complia els requisits de la convocatòria no ha superat la prova escrita, s’acorda declarar-lo desert i convocar un concurs pel procediment selectiu d’ingrés. Han postulat 3 persones a la plaça

 

 • Vist que les següents persones han renunciat a treballar com a monitor dels Esports d’Estiu 2017 en algun dels torns assignats, es proposa substituir-los pels següents candidats:

 

Monitor que renuncia al torn assignat

Torn a substituir

Monitor substitut

Carneiro Da Cunha, Jonathan

Del 31/07 a l’ 01/09

Verdú Sánchez, Anna

Quintana Fabregat, Manel

Del 03/07 al 28/07

Larrull Ginesta, Diana

Quintana Fabregat, Manel

Del 04/09 al 07/09

Larrull Ginesta, Diana

Quintana Fabregat, Manel

Del 31/07 al 01/09

Redondo Barbero, Elisabeth

Pulpillo Garcia, Andrea

Del 03/07 al 07/09

Puente Hernández, David

Castro López, Canòlich

Del 31/07 al 07/09

Carbonell Garcia, Elisabeth

Viladomat Erola, Júlia

Del 03/07 al 28/07

Fernandes González, Alexandre

Garcia Sánchez, Lluis Maria

Del 31/07 al 01/09

De Haro Tapias, Carme

 

 • S’aprova la demanda de la Sra. Layla Ayach   (alumna del Lycée Comte de Foix) per fer una estada formativa al Departament de Gent Gran del 26 de juny del 2017 al 3 de juliol del 2017.

 

 

4.- Concursos públics.-

 

 • En correspondència amb l’acord adoptat en el transcurs de la darrera Reunió de Cònsols, s’acorda facultar al Comú d’Andorra la Vella per la preparació i convocatòria del concurs públic per a l’adquisició conjunta d’un programari de recursos humans.
 • S’acorda convocar un concurs públic per adjudicar l’execució dels treballs de reforma de les Piscines Comunals
 • Cara a l’organització de la 10a edició del Congrès Mundial de Turisme de Neu i Muntanya, s’acorda convocar un concurs públic per contractar els serveis professionals d’una empresa organitzadora d’aquest tipus d’esdeveniments.

 

 

5.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 19 d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici.

6.- Anul·lació de rebuts.- S’acorda procedir a l’anul·lació dels rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o serveis, que figuren detallats a la relació núm. 17/2017, de data 26 de juny de 2017, per un import total de 135.600,64 €, atès que no és possible la gestió de cobrament.

7.- Anul·lació recàrrecs.- S’acorda procedir a l’anul·lació i retorn dels recàrrecs per provisió de constrenyiment que figuren a la relació núm. 3, de data 26 de juny del 2017, per un import total de 14,56 €.

8.- Transferències de crèdit.- Vist l’article 74 de la Llei de Finances Comunals, l’article 4t de l’Ordinació del Pressupost i els respectius informes emesos per la Interventora, la Junta de Govern autoritza les següents Transferències de Crèdit, a càrrec del pressupost econòmic 2017:

 

 • o De la partida 501-2314010-61200 “millora d’edificis”, 1.800 € a favor de la partida 801-9203000-64050, “aplicacions informàtiques”, per fer front a l’adquisició d’una aplicació per a telèfons mòbils.

 

 • o De la partida 501-2314010-61200 “millora d’edificis”, 20.000 € a favor de la partida 621-3420003-61702, “millora d’espais públics”, per fer front al 33 % del cost total del canvi de gespa del camp de futbol del Prat del Roure, segons acord amb la FAF.

 

 

9.- Senyalització horitzontal.- Per al subministrament de material per la senyalització horitzontal, s’ha convocat un concurs públic al que han postulat les següents empreses amb les ofertes econòmiques que s’indiquen:

 

Pintures Millas                   4.809,95 €

Multiserveis Copríncep      3,736,50 €

Senyalitzacions Stop          4.956,95 €

                 

Vista la proposta de la Mesa de contractació, s’acorda adjudicar dit material per partides a l’empresa Multiserveis Copríncep, per un import de 3.794,92 €, i a l’empresa Senyalitzacins Stop, per un import de 103,46 €.

 

10.- Pintura de baranes.- Per a l’adjudicació dels treballs de pintura de baranes en diferents indrets de la parròquia, s’ha convocat un concurs públic al que han postulat les següents empreses amb les ofertes econòmiques que s’indiquen:

 

Tot Construccions             29.594,90 €

Art Nou, SL                      39.954,48 €

Multiserveis Copríncep      36.564,00 €

Pintures Balança              36.564,00 €

Pintem 2.0                       38.226,00 €

 

Vista la proposta de la Mesa de contractació, s’acorda adjudicar els esmentats treballs a l’empresa Tot Construccions conforme al pressupost presentat per un import de 29.594,90 €.

 

11.- Aplicació “eerespon”.- Per a l’ampliació de les funcionalitats de l’aplicació per a dispositius mòbils “eerespon”; atès que no pot ser assumida per l’empresa (Andorra Telecom) que va desenvolupar l’aplicació actual; s’ha efectuat una consulta de preus entre les empreses que ofereixen aquest producte. Els pressupostos obtinguts han estat els següents:

 

Empresa

Preu

Termini de lliurament

Aprop Sistemes d’Informació

3.200 €

4 setmanes

Gestinfo

6.000 € anuals

2 mesos

Andornet

3.840,00 €

4 setmanes

Andorsoft

6.190 €

4 setmanes

 

Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar el desenvolupament de l’aplicació a l’empresa Aprop Sistemes d’Informació, d’acord amb el pressupost presentat per un import de 3.200 €.

 

12.- Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya.-

 

 • S’acorda aprovar la proposta de conveni entre el Govern d’Andorra i el Comú d’Escaldes-Engordany per a l’organització del 10è Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya, a celebrar a Escaldes-Engordany entre el 21 i el 23 de març de 2018.
 • S’informa també a la Junta sobre l’acord signat entre l’OMT i el Govern d’Andorra per a la celebració del 10è Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya.

                                                        

 

13.- Aixecaments topogràfics av. Carlemany.- A petició de l’empresa adjudicatària del projecte de reforma i embelliment de les avingudes Carlemany i Meritxell, s’ha efectuat amb caràcter d’urgència una consulta de preus per realitzar l’aixecament topogràfic de l’av. Carlemany des de la pça. Santa Anna fins al carrer de la Unió.

 

Vistes les ofertes presentades pel topògraf Gerard Rieger, per un import de 4.702,50 € (cada Comú), i Prisma Topografia (conjuntament amb el topògraf Josep Viñals), per un import de 2.612,05 € (cada Comú), s’acorda adjudicar els treballs a Prisma Topografia conforme al pressupost presentat.

 

14.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions presentades, s’acorda anul·lar i deixar sense efectes els expedients sancionadors que figuren detallats a la relació 2017-ACI-0009, de data 26 de juny del 2017, incoats per presumptes infraccions a les normes que regulen l’estacionament i la circulació de vehicles, quedant desestimades totes les al·legacions restants i confirmades les respectives propostes de sanció.

 

15.- Vestimenta i Equipament.-

 

 • Per a la compra de 50 gorres de campanya pels Agents de Circulació, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses:

 

 

50 Gorres de campanya

 

DIPSA

Preu unitari     42,00 €

Total               2.100 € (IGI inclòs)

 

FAMAGUSTA

 

SENSE RESPOSTA

 

XS EQUIPAMENT

Preu unitari     35,00 €

TOTAL             1.750,00 € IGI inclòs

 

GM     P. L.

 

SENSE RESPOSTA

Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el subministrament d’aquest material a l’empresa XS – EQUIPAMENT, al ser l’oferta menys dient.

 

 • Pel subministrament de 43 guants anti tall, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses:

 

                                             Guants nivell 5

MAVID

Preu unitari     30,83 €

DIPSA-A

TRHUM   Preu unitari     55,23 €

DIPSA-B

SNAKE   Preu unitari     55,23 €/B

DIPSA-C

SHADO   Preu unitari     47,77 €

DIPSA-D

MOTO     Preu unitari     65,68 €

RIBA

SENSE RESPOSTA

FAMAGUSTA

SENSE RESPOSTA

XS EQUIPAMENT

Preu unitari     35,00 €

F. PRINCIPAT

Model actual   Preu unitari    42,32 €

 

                                           

Vistes les ofertes presentades, s’acorda adjudicar el subministrament d’aquest equipament a l’empresa XS EQUIPAMENT, al ser l’oferta menys dient.

 

16.- Publicitat Institucional.-

 

 • Per a l’edició de 150 impressions anuals de publicitat institucional per a ubicar als expositors (opis), s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses:

 

Examinades les ofertes s’acorda adjudicar els treballs d’impressió a l’empresa RETOLS LA FONT, al ser l’oferta menys dient.

 

 • Per a la fabricació i col·locació de vinils, destinats a la difusió de publicitat diversa (CAEE, Museu Thyssen, etc) al mobiliari urbà situat a Vivand (jardineres i bancs), s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses EGRAFICS (4.890 €), CROMATIC (8.333,88 €) i DINAMICA (3.474,63 €).

 

Examinades les ofertes s’acorda adjudicar la fabricació i col·locació d’aquests vinils a l’empresa DINAMICA, al ser l’oferta menys dient.

 

17.- Comissió de Gestió de la Vall del Madriu Perafita – Claror.- S’acorda procedir a l’abonament de 30.000 € a favor del compte obert a nom de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu Perafita – Claror, import que correspon a l’aportació de cada un dels Comuns per a l’exercici econòmic 2017.

 

18.- Camp de Fútbol 7.- Pels treballs corresponents al subministrament i canvi de la gespa del Camp de Fútbol 7 del Prat del Roure, s’acorda acceptar l’oferta presentada per la federació Andorrana de Fútbol, per un import total de 60.386,19 €, del qual la Federació n’assumeix el 67%, i el 33% restant (19.927,44 €) anirà a càrrec del Comú.

 

19.- Subvencions.- Vist l’informe presentat pel departament d’Esports, s’acorda atorgar una subvenció de 1.500 € a favor del Sr. Cristian ESPAÑA MUÑOZ, en concepte de col·laboració a la seva preparació i participació al Rally Dakar que tindrà lloc a Argentina i a Xile durant el mes de gener de l’any vinent.

 

En contraprestació el Sr. Cristian ESPAÑA MUÑOZ realitzarà 4 trobades amb els infants inscrits als esports d’estiu, on exhibirà els vehicles i material emprat i explicarà les vivències sobre la seva participació en les curses més important del mon.

 

20.- Cultura i Esports.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i instal·lacions comunals presentades per entitats parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, tal com es detalla en les relacions núms. 12 de demandes d’utilització d’instal·lacions comunals.

 

21.- Informes Intervenció.- D’acord amb l’informe emès per la Interventora Comunal i vist el que s’estableix a l’article 21.3 de la Llei 32/2014 de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, s’informa a la Junta de Govern que es trametrà al Tribunal de Comptes l’estat sobre les desviacions que superen el 5% en l’execució del pressupost del Comú, de l’actual exercici.

 

 Sessió de la Junta de Govern de data 3 de juliol de 2017

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 26 de juny de 2017, que serà presentada al Ple del Comú   per a la seva ratificació.

 

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 824 al 829/2017 (obres menors), núm. 836/2017 (urbanisme), del núm. 837 al 849/2017 (comerç), núm. 850/2017 (exoneracions), i del núm. 851 al 878/2017 (cadastre).

 

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions núm. 30/2017 i 31/2017 de factures conformades per un import net a pagar de 6.343,33 € i 182.062,48 €, respectivament. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de pagaments presentada per un import de 20.227,84 €.

 

3.- Personal.-

 

 • S’acorda contractar, amb caràcter eventual, els serveis de les Sres. Sheila MARTIN ROMERO i Gaëlle DORANDEU, com a puericultores, del 3 de juliol al 3 de setembre de 2017 i del 17 de juliol de 2017 al 16 d’abril del 2018, respectivament.

 

 • Vist l’acord adoptat pel Ple del Comú, en la seva sessió de data 19 de juny del corrent, mitjançant el qual s’aprova el Pla de reestructuració del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), s’informa a la Junta de Govern que d’acord amb les previsions establertes a l’article 48 de l’Ordinació de la funció pública, les següents treballadores del SAD han optat per acollir-se al supòsit 2.1.b) (incorporar-se a la Funció Pública de Govern i sol·licitar ser declarat en excedència sense reserva de plaça per plans de reestructuració):

 

 • M.Magdalena Fajardo León
 • Isabel Enríquez Megías
 • Maria Mor Farré
 • M. Belén Rubio Briega
 • Maite Tejeiro Estévez

 

Per tant, s’acorda declarar a les persones relacionades anteriorment en situació d’excedència, sense reserva de plaça, a partir del dia 1 de juliol de 2017.

 

Així mateix, s’informa que la Sra. Josepa Cobo Sánchez ha optat per acollir-se al supòsit 2.1.c) de l’article 48 de l’Ordinació de la funció pública (no incorporar-se a l’entitat i donar per finalitzada, per renúncia, la seva relació com a funcionari. Únicament en aquest cas pot ser indemnitzat en els termes que s’estableixin en els plans). Per tant, s’acorda acceptar la renuncia de la seva relació com a funcionari amb efectes el dia 30 de juny del 2017.

 

 • S’acorda modificar les dates d’inici i finalització de la contractació, amb caràcter eventual, del Sr. Eric MESQUITA PIRES (informador turístic) de l’1 d’agost al 7 de setembre de 2017.

 

 • Vist que algunes persones han renunciat a treballar com a monitors dels Esports d’Estiu 2017 en algun dels torns pels quals van ser seleccionats, s’acorda substituir-los per altres candidats conforme a la relació següent:

Monitor que renuncia al torn assignat

Torn a substituir

Monitor substitut

Ferreira Cerqueira, Mònica

Del 03/07 al 28/07

Redondo Barbero, Elisabeth

Crespo Guillermo, Cristina

Del 03/07 al 28/07

De Haro Tapias, Carme

Pérez Armany, Maria

Del 31/07 al 07/09

Bessa Jové, Marc

 

 • Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Maria BARÓ BERNAUS (assessora de comunicació) per a l’obtenció d’un permís administratiu de dues hores diàries per raó d’atenció a un fill menor de nou mesos, s’acorda concedir-li. Així mateix, a petició de la interessada i per raons d’organització del servei, se l’autoritza a agrupar aquestes hores en un sol permís administratiu de 40 dies naturals a partir de la data de l’alta de maternitat (del 10 de juliol al 18 d’agost de 2017).

 

4.-Concursos.-

 

 • S’acorda convocar un concurs públic pel subministrament de lluminàries LED pel manteniment de la xarxa d’enllumenat públic.

 

 • S’acorda convocar un concurs públic per contractar els serveis d’una empresa per la realització dels treballs de lampisteria, per a donar cobertura a les permanències, les baixes per malaltia així com del període de vacances de l’operari del servei de distribució d’aigua termal.

 

5.- Ajustos Financers.- D’acord amb la relació presentada per la Comissió de Finances, s’acorda la realització dels ajustos financers que es relacionen a continuació:

 

5.1.- Saldos de retenció d’obres.- S’acorda comptabilitzar com a beneficis extraordinaris els saldos de retenció d’obra no reclamats i que ha passat el termini exigible,   per un import total de 2.551,44 € .

 

5.2.- Liquidacions pressupostàries.-

 

 • S’acorda anul·lar les liquidacions i obligacions pressupostàries comptabilitzades erròniament, per un import total de 2.476,70 euros.

 

 • S’acorda anul·lar les liquidacions pressupostàries anteriors a 30 de juny de 2014, que no han estat liquidades, per un import de 345,81 euros.

 

5.3.- Operacions no pressupostàries.-

 

 • S’acorda anul·lar les operacions de despesa no pressupostàries, comptabilitzades erròniament, per un import total de 3.160,73 euros.

 

 • S’acorda anul·lar les operacions de despesa no pressupostàries per un import de 2.939,32 euros al ser operacions anteriors a l’any 2014, que no han estat liquidades.

 

5.4.- Devolució d’ingressos.- Es proposa anul·lar les devolucions d’ingressos, al tractar-se d’errors de comptabilització per un import total de 844,20 euros.

 

 

6.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 20 d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici.

7.- Anul·lació de rebuts.- S’acorda procedir a l’anul·lació dels rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o serveis, i/o errors de facturació detectats, que figuren detallats a la relació núm. 18/2017, de data 3 de juliol del 2017, per un import total de 496.702,43 €, atès que no és possible la gestió de cobrament.

 

8.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions presentades, s’acorda anul·lar i deixar sense efectes els expedients sancionadors que figuren detallats a la relació 10/ACI/2017, de data 3 de juliol del 2017, incoats per presumptes infraccions a les normes que regulen l’estacionament i la circulació de vehicles, quedant desestimades totes les al·legacions restants i confirmades les respectives propostes de sanció.

 

9.- Aigua Termal.- Pel subministrament de brides de subjecció dels tubs de distribució d’aigua termal de la subestació principal, per tal de procedir a la seva substitució, s’ha demanat pressupost a l’empresa MAGATZEMS JOCOR, única subministradora d’aquest tipus de material. Examinada l’oferta s’acorda adjudicar-li el pressupost per un import de 459,41 €.

 

10.- Manteniment.- Pels treballs d’adequació a la normativa de varis ascensors dels edificis comunals s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses que es detallen a continuació:

 

PRESSUPOSTOS ASCENSORS

 

 

CARRACEDO

TOT
CONSTRUCCIONS

PALLARS
CONSTRUCCIÓ

CASA COMUNA

1.898,73

1.859,50

3.117,43

XIQUI PARK

583,29

385

393,28

PRAT DEL ROURE

356,47

210

293,91

BOIGUES

No presentat

210

236,31

PRAT DEL ROURE (RECEPCIÓ)

No presentat

2.570,00

2.779,43

ESCOLA BRESSOL 1

217,65

406,69

392,27

ESCOLA BRESSOL 2

147,95

261,25

392,27

TOTALS

3.204,09

5.902,44

7.604,90

 

 

Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar el pressupost per partides, a les empreses TOT Construccions per l’import de 5.234,50 € i a Construccions CARRACEDO per l’import de 365,60 €, al ser respectivament les ofertes menys dients.

 

 

11.- Distribució de correspondència.- Per a l’adjudicació dels serveis de distribució i retorn de notificacions i correspondència del Comú d’Escaldes-Engordany, s’ha efectuat una consulta de preus al que han postulat les empreses VALLSEGUR i SEGELL EXPRESS, presentant diverses opcions i preus. Vista la proposta de la Mesa de contractació s’acorda adjudicar els referits serveis per partides, a l’empresa VALLSEGUR, el servei de notificació amb avís de recepció i a l’empresa SEGELL EXPRESS, el servei de correspondència sense avis de recepció, tal com es detalla a continuació, al ser respectivament, les ofertes que han obtingut millor puntuació.

 

VALLSEGUR

 

SEGELL EXPRESS.-

 

12.- Ruta de Senderisme “Coronallacs”.- S’aprova el conveni proposat pel Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, per a desenvolupar la ruta de senderisme “Coronallacs”, que unirà els quatre refugis guardats de l’Illa, Juclà, Borda de Sorteny i Comapedrosa.

 

Sessió de la Junta de Govern de data 10 de juliol de 2017

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 3 de juliol de 2017, que serà presentada al Ple del Comú per a la seva ratificació.

 

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 879 al 885/2017 (obres menors), del núm. 886 al 888/2017 (urbanisme), del núm. 889 al 892 /2017 (cadastre), i del núm. 903 al 911/2017 (comerç).

 

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern la relació núm. 32/2017 de factures conformades per un import net a pagar de 7.685,90 €. I, verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de pagaments presentada per un import 345.491.80 €.

 

3.- Subvencions.-

 

 • S’acorda procedir a l’abonament d’una bestreta a favor de l’UPTEE, per un import de 94.000,00 €, en concepte de pagament de les contractacions artístiques de la Festa Major 2017.

 

 • S’acorda procedir a l’abonament d’una subvenció a favor de l’Entitat UPTEE, en concepte de funcionament, corresponent al tercer trimestre del 2017, per un import de 10.000 €.

 

 • S’acorda procedir a la liquidació dels saldos de les subvencions atorgades a favor de l’UPTEE, en concepte d’organització de la festa de Sant Miquel d’Engolasters i de       l’elecció del pubillatge 2017, amb un saldo total a favor del Comú per l’import de 4.637,54 €
 • S’acorda procedir a l’abonament de la subvenció a favor de l’entitat Esbart Santa Anna, en concepte de funcionament, corresponent tercer trimestre del 2017, per un import de 9.994,13 €.

 

4.- Expedients sancionadors.-

 

 • S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Esther REINOSO ANDREU, per una presumpta transgressió a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública

 

 • Vistes les al·legacions formulades per la Sra. Montserrat JIMENEZ GUERRA, en relació al expedient incoat per una presumpta transgressió l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar nul i sense efecte el referit expedient.

 

5.- Cultura i Esports.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i instal·lacions comunals presentades per entitats parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, tal com es detalla en les relacions núms. 13 i 15 de demandes d’utilització d’instal·lacions comunals.

 

6.- Sancions de circulació.- Examinades les al·legacions presentades, s’acorda anul·lar i deixar sense efectes els expedients sancionadors que figuren detallats a la relació 11/ACI/2017, de data 10 de juliol del 2017, incoats per presumptes infraccions a les normes que regulen l’estacionament i la circulació de vehicles, quedant desestimades totes les al·legacions restants i confirmades les respectives propostes de sanció

 

7.- Cobrament de sancions de circulació pel procediment d’execució forçosa.- Transcorregut el termini d’un mes establert a l’article 4 del Reglament sobre el Procediment Administratiu aplicable a les sancions d’estacionament i circulació, a comptar des de la data de confirmació de la sanció o sancions, per a fer efectiu el pagament dels imports que figuren a la relació núm. 1, de data 10 de juliol de 2017, sense que aquests hagin estat satisfets, procedeix, conforme al que preveu l’article 5 del Reglament anteriorment referit i l’article 51 del Codi de l’Administració, adoptar ACORD D’EMBARGAMENT per part de la Junta de Govern dels béns o drets que corresponguin, dels que siguin titulars els deutors.

La relació núm. 1 esmentada identifica les persones embargades, la relació dels deutes pels quals es realitzen els embargaments, els imports embargats, així com les sancions que porten causa de l’embargament.

 

Conforme a l’apartat 5 del Reglament són objecte d’embargament l’import de la sanció i el recàrrec del 20 %. I, en el cas de trava o execució de béns, també seran objecte d’embargament els costos en què hagi incorregut el Comú o la persona en qui aquest delegui l’execució forçosa del cobrament.

 

Es requereix als deutors que posin en coneixement del Comú una relació de béns i drets integrants del seu patrimoni en quantia suficient per a cobrir l’import dels deutes. En cas de què en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del dia posterior al de recepció de la notificació de l’acord d’embargament, els deutors no donin compliment a aquest requeriment, o ho facin de manera defectuosa, el Comú pot instar a tercers per a què col·laborin en la identificació d’actius dels deutors, i també per a què facilitin l’embargament.

 

8.- Compensacions.- S’aprova la relació núm. 4 d’obligats tributaris que han sol·licitat procedir al pagament de tributs i taxes pendents de liquidar, mitjançant el procediment de compensació previst a l’article 50 de l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació Tributària.

 

9.- Anul·lació de recàrrecs.- S’acorda procedir a l’anul·lació i retorn dels recàrrecs per provisió de constrenyiment que figuren a la relació núm. 4, de data 10 de juliol del 2017, per un import total de 671,27 €

 

10.- Anul·lació de rebuts.- S’acorda procedir a l’anul·lació dels rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o serveis, que figuren detallats a la relació núm. 19/2017, de data 10 de juliol del 2017, per un import total de 6.548,50 €, atès que no és possible la gestió de cobrament.

 

11.- Fraccionament de Tributs.- S’aprova la relació núm. 21 d’obligats tributaris que han sol·licitat el fraccionament del pagament de tributs i taxes en període voluntari, quin deute tributari serà totalment liquidat en el curs del present exercici.

 

12.- Vehicles.- Per a l’adquisició d’un camió tipus bolquet pel departament d’obres, s’ha convocat un concurs públic al que al que han presentat ofertes les següents empreses:

 

 • Garatge NOGREDA:                          29.260,00 €

          (Preu Represa: 1.500,00 €)               27.760,00 €

 

 • BECIER VEHICLES:                           25.940,19 €

          ( Preu Represa: 4.000,00 €)               21.940,19 €

  

 • PYRENÉES HERACLES:(Opció A)  30.237,00 €

          (Preu Represa: 2.000,00€)          28.237,00 €

                                                     

                                     (Opció B)        29.500,00 €

          (Preu Represa: 2.000,00 €)         27.500,00 €

 

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de contractació, s’acorda adjudicar a l’empresa BECIER VEHICLES el subministrament del referit camió atès que presenta l’oferta menys dient.

 

13.- Treballs a la Partida d’Engolasters.- Per al subministrament de material divers de senyalització per a col·locar-los als punts estratègics de la zona d’Engolasters, s’ha efectuat una consulta de preus a la que han postulat les empreses ENTORN EFICIENT, SENY. STOP, Multi serveis COPRINCEPS, F. PRINCIPAT, Rètols LAFONT, Rètols BUTRON, SERVI SKI I Fusteria ROSSELL, presentant diverses opcions i preus

 

Examinades les ofertes s’acorda adjudicar dit material per partides a l’empresa Rètols LAFONT (80 plaques direccionals, 25 pals) per l’import total de 3.647,05 €, a l’empresa Fusteria ROSSELL (50 fitons) per l’import de 627,00 € i a l’empresa SERVI SKI (50 plaques per fitons) per l’import de 266,47 €.

 

Els costos es sufragaran a parts iguals entre el Comú d’Encamp i el Comú d’Escaldes-Engordany (2.270,26 € cada un).

 

14.- Material informàtic.- Per tal de millorar la xarxa sense fils del Pavelló del Prat Gran, la Sala d’Actes del Comú així com de l’edifici de Casa Comuna, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses del sector. Els pressupostos obtinguts són:

 

 

Empresa

Preu

Megahertz

1.592,00 €

Spai

1.265,80 €

Infomobel

653,83 €

Andorsoft

1.669,66 €

Ofima

(-)

Índex

(-)

 

Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar a l’empresa SPAI els treballs de millora, per l’import total de 1.265,80 € atès que compleix amb els requisits establerts al Plec de Bases.

 

15.- Protocol.- Per la compra de 70 escuts tipus pins (20 d’or i 50 d’argent), s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses que es detallen a continuació amb les següents ofertes:

 

 

 

20 PINS D’OR (18 quirats)

50 PINS D’ARGENT

TOTAL

IGI inclòs

 

FUS

Taller de joieria

 

Servit amb estoig

 PREU UNITARI     104,50 €

Servit amb estoig

 PREU UNITARI       10,45 €

 

 

2.612,50 €

 

GAVDIA

 

 

Sense resposta

 

 

 

 

QUIRATS

 

 

18 quirats

Servit amb estoig 

PREU UNITARI     107,00 €

Servit amb estoig 

PREU UNITARI 10,35 €

 

 

2.777,10 €

 

 

         

 

Examinades les ofertes, s’acorda adjudicar el subministrament d’aquest material a l’empresa FUS Taller Joieria per un import de 2.612,50 € al ser la que presenta l’oferta menys dient.

 

16.- Ocupació de la via pública.- S’acorda tramitar des del departament de Circulació i atenció Ciutadana totes les sol·licituds presentades davant del Comú referides a ocupació de la via pública, fins ara gestionades des del departament d’Urbanisme.

 

Sessió de la Junta de Govern de data 17 de juliol de 2017

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 10 de juliol de 2017, que serà presentada al Ple del Comú per a la seva ratificació.

 

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 894 al 902/2017 (obres menors), núm. 915/2017 (ús topònim), del núm. 916 al 920/2017 (urbanisme), del núm. 920 al 931 i núm. 946/2017 (comerç), núm. 935/2017 (terrasses bar), i del núm. 936 al 945/2017 (cadastre).

 

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions núm. 33/2017 i 34/2017 de factures conformades per un import net a pagar de 12.835,97 € i 172.444,31 €, respectivament. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de pagaments presentada per un import de 4.223,23 €.

 

3.-Concursos.-

 

 • S’acorda convocar un concurs públic per a la contractació dels serveis de consultoria, desenvolupament i parametrització de les aplicacions informàtiques del Departament de Finances.

 

 • S’acorda convocar un concurs públic pel lloguer, transport, muntatge, desmuntatge i instal·lació de la il·luminació i elements de decoració de Nadal en diferents zones de la parròquia durant els períodes de Nadal, per una durada de tres anys

 

 

4.- Esports d’Estiu.- S’acorda acceptar el pressupost presentat per l’empresa Bosc Aventura, d’un import de 10 €/tiquet, amb l’objectiu que els infants utilitzin les instal·lacions del referit parc dins de les activitats programades pels Esports d’Estiu.

 

5.- 10è Congrés de Turisme de Neu i de Muntanya.-

 

 • En el marc del 10è Congrés de Turisme de Neu i de Muntanya, s’acorda llogar al Comú d’Andorra la Vella la Sala de Congressos els dies 21 i 22 de març del 2018, per l’import de 2.413,95 €. El preu inclou, el lloguer, equips tècnics, assistència i serveis de neteja,       tot amb els impostos inclosos.

 

 • Per a la contractació dels treballs complementaris d’assistència tècnica així com pel subministrament de material necessari per la celebració del 10è Congrés de Turisme de Neu i de Muntanya, s’ha efectuat una consulta de preus a les empreses següents:

 

EMPRESA

PREU

SONICA

6.374,50 €

SERVER

6.436,16 €

SETI

(-)

 

 

 

 

 

 

Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el pressupost a l’empresa SONICA, al ser l’oferta menys dient.

 

6.- Mur del Camí de Sant Romà.- Pels treballs de reparació d’un tram del mur de sosteniment del Camí de Sant Romà i d’un tram de les voravies del carrer de les Teulades, a la partida dels Vilars, s’ha convocat un concurs públic al que han postulat les empreses següents:

 • Simco 45.846,07 €
 • Copsa 53.505,19 €
 • Unitas 42.186,59 €
 • Progec 54.183,54 €
 • Tot construccions 54.616,55 €
 • Carracedo 58.686,05 €
 • Coesme 61.064,87 €
 • Modernes 46.408,79 €
 • Entrimo 32.034,21 €

 

Vista la proposta que la Mesa de contractació eleva a l’Òrgan de contractació, s’acorda adjudicar la realització dels treballs indicats a l’empresa ENTRIMO, al ser la que presenta l’oferta menys dient.

 

7.- Tractament de Plagues.- Pels treballs de prevenció durant la propera primavera contra la plaga d’erugues (processionària del pi) que afecta a la partida del Solà d’Engordany i a la zona de Coll de Jou (Padern), s’ha demanat un pressupost a l’empresa SILVAGRINA (5.100 €/aprox.), adjudicatària d’aquest servei per a tractar aquestes zones. Examinada l’oferta presentada, s’acorda acceptar-la i encomanar la realització d’aquest tractament conforme al pressupost presentat per l’import de 85€/ha.

 

Sessió de la Junta de Govern de data 31 de juliol de 2017

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 17 de juliol de 2017, que serà presentada al Ple del Comú per a la seva ratificació.

 

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; del núm. 947 al 953/2017 (obres menors), núm. 954/2017 (exoneracions), del núm. 955 al 968/2017 (comerç), del núm. 969 al 975/2017 (cadastre), i núm. 976/2017 (urbanisme).

 

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions núms. 35/2017 i 36/2017 de factures conformades per un import net a pagar de 15.305,67 € i 462.110,95 €, respectivament. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de pagaments presentada per un import de 14.529,50 €.

 

3.- Personal.-

 

 • S’acorda prorrogar el contracte de caràcter eventual de la Sra. Flora SANTIAGO PRIETO (auxiliar Llar del Jubilat), de l’ 1 de juliol de 2017 al 31 de març de 2018.

 

 • S’informa de la renúncia de la Sra. Marina MARTIN DOMINGO (puericultora) a comptar del dia 9 de juliol de 2017.

 

 • Vist que la Sra. Rosa Anna ANTONINO CLAUSELL, ha renunciat a la plaça de recepcionista, s’informa de la contractació amb caràcter eventual dels serveis de la Sra. Ainoa ANGRILL MORENO, del 10 de juliol al 3 de setembre de 2017.

 

 • Vist que la Sra. Cristina BAENA GARCIA, ha renunciat a la plaça d’ajudant, s’informa de la contractació amb caràcter eventual dels serveis del Sr. Alfred PLA COBOS, de l’1 al 31 d’agost de 2017.

 

 • Vist que les següents persones han renunciat a treballar com a monitor dels Esports d’Estiu 2017 en algun dels torns assignats, es proposa substituir-los pels següents candidats:

 

 

Monitor que renuncia al torn assignat

Torn a substituir

Monitor substitut

Zarza Martín, Hector

Del 31/07 al 07/09

Tizón Fernández, Josep Mª

Borra Alemany, Tiffany

Del 31/07 al 18/08

Toro Martins, Encarnación

Casanova Rodriguez, Sara

Del 31/07 a l’01/09

Elsen Munuera, Paula

Olivé Cadena, Guillem

Del 31/07 al 07/09

Foulko Yousfi, Ali

Ribó Daina, Laura

Del 31/07 al 07/09

Ramirez Ros, Marc

Molinos Pérez. Víctor

Del 31/07 al 07/09

Curia Choren, David

Daza Biec, Ariana

Del 31/07 al 07/09

Reig Sánchez, Alèxia

 

 • Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Eva MORENO BUIL (gestora central d’aparcaments) per a l’obtenció d’un permís administratiu de dues hores diàries per raó d’atenció a un fill menor de nou mesos, s’acorda concedir-li. Així mateix, a petició de la interessada i per raons d’organització del servei, se l’autoritza a agrupar aquestes hores en un sol permís administratiu de 40 dies naturals a partir de la data de l’alta mèdica (del 21 d’octubre al 5 de desembre del 2017).

 

4.-   Comunitat de Treball dels Pirineus.- A tenor de l’acord adoptat per la reunió de Cònsols, s’aprova la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus (en endavant CTP), així com el conveni interadministratiu de cooperació transfronterera entre les Entitats membres de la CTP.

5.- Concursos.- S’acorda convocar la licitació, mitjançant concurs públic, per a l’adquisició d’un camió tipus camioneta pel departament de medi ambient.

 

6.- Expedients sancionadors.-

 

 • S’acorda incoar un expedient sancionador a la Sra. Maria DA ROSA BRANDAO, per una presumpta transgressió a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública

 

 • Vistes les al·legacions formulades pel titular administratiu del negoci RESTAURANT BELUGA, en relació al expedient incoat per una presumpta transgressió l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar nul i sense efecte el referit expedient.

 

6.- Anul·lació de rebuts.- S’acorda procedir a l’anul·lació dels rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o serveis, que figuren detallats a la relació núm. 20/2017, de data 31 de juliol de 2017, per un import total de 954,75 €, atès que no és possible la gestió de cobrament.

 

7- Esports.- Vistes les demandes d’utilització de les sales i instal·lacions comunals presentades per entitats parroquials i/o nacionals, per a la celebració d’actes d’interès cultural, social o esportiu; atès que es tracta d’activitats sense lucre, s’acorda cedir-les gratuïtament o amb preu públic reduït, tal com es detalla en la relació núm. 14 de demandes d’utilització d’instal·lacions comunals.

 

8.- Vehicles.- S’acorda contractar a l’empresa LAGON RUBBER (Vitoria-Gasteiz - Espanya), el subministrament de fulles de les pales pels camions lleva neu “Unimog”,   atès que és la única empresa que disposa d’aquestes peces, conforme al pressupost presentat per l’import de 2.052 € (s/IVA)

 

9.- Substitució de baranes.- Per a l’adjudicació dels treballs de substitució de diversos trams de baranes de protecció, s’ha convocat un concurs públic al que han postulat les següents empreses amb les ofertes econòmiques que s’indiquen:

 

 • SIMCO 120,00 €/ml
 • Serralleria Industrial JJ 92,17 €/ml

 

Vista la proposta de la Mesa de contractació, s’acorda adjudicar els esmentats treballs a l’empresa Serralleria Industrial JJ, conforme al pressupost presentat per un import de 92,17 €/ml.

 

10.-   Escoles esportives Comunals.- S’aprova del calendari d’Escoles Esportives programades per a l’any 2017-2018.

 

 

Sessió de la Junta de Govern de data 7 d’agost de 2017

Acta de la sessió anterior.- S’aprova l’acta de la sessió celebrada el dia 31 de juliol de 2017, que serà presentada al Ple del Comú per a la seva ratificació.

 

1.- Súpliques.- Es resolen les súpliques presentades; núm. 977 i 978/2017 (obres menors), del núm. 979 al 984/2017 (comerç), del núm. 985 al 996/2017 (exoneracions), del núm. 997 al 1013/2017 (cadastre), i núm. 1018/2017 (inscripció electors).

 

2.- Pagaments.- Es presenta a la Junta de Govern les relacions núm. 37/2017 i 38/2017 de factures conformades per un import net a pagar de 11.575,12 € i 120.498,66 €, respectivament. I verificades, s’acorda procedir al seu abonament amb càrrec al capítol corresponent del pressupost. S’aprova també la relació de pagaments presentada per un import de 2.004,25 €.

 

3.- Personal.- Vist el permís administratiu per maternitat atorgat a la Sra. Maria BARÓ BERNAUS, Responsable del departament de comunicació, s’acorda prorrogar la contractació establerta el dia 17 de març del 2017 amb l’empresa Stefanie Ruano Comunicació fins a la data efectiva d’incorporació de la Sra. BARÓ al seu lloc de treball.

 

4.- Expedients sancionadors.-

 

 • S’acorda incoar un expedient sancionador a les Sres. Laura ELVIRA VILCHEZ i Adelaida JIMENEZ CERVELLO, per una presumpta transgressió a l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública

 

 • Vistes les al·legacions formulades per la Sra. Esther REINOSO ANDREU, en relació al expedient incoat per una presumpta transgressió l’Ordinació que regula l’horari de dipòsit d’escombraries a la via pública, s’acorda deixar nul i sense efecte el referit expedient.

 

 

5.- Anul·lació de rebuts.- S’acorda procedir a l’anul·lació dels rebuts impagats corresponents a impostos, taxes o serveis, que figuren detallats a la relació núm. 21/2017, de data 7 d’agost de 2017, per un import total de 1.061,05 €, atès que no és possible la gestió de cobrament.

 

6.- Espai Jovent.- Vista la demanda formulada pel Cap d’àrea de suport als joves tutelats i extutelats, del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, sol·licitant la utilització de la sala de l’espai Jovent, els dilluns i dimecres de les 11h a les 12 hores durant tot el mes d’agost,   s’acorda autoritzar-la.

 

7.- Viatge Illa de la Reunió.- Per la contractació dels serveis d’una agència de viatges pel subministrament dels passatges d’avió per a 20 infants i 4 adults, pel desplaçament que organitza el Comú a l’Illa de la Reunió, s’ha efectuat una consulta de preus al que han postulat 2 agències de viatges oferint totes elles diferents propostes, horaris i preus. Examinades les ofertes s’acorda adjudicar el subministrament dels referits passatges a l’agència Viatges KEOPS per un import de 26.536,16 €, al ser l’oferta que millor s’adapta a les prestacions i condicions de la consulta. El preu inclou l’assegurança en cas d’anul·lació d’algun passatge.

 

8.- Sol·licituds d’intercanvi d’informació en matèria fiscal.- A tenor del que estableix el Reglament de desenvolupament de la Llei 10/2017, d’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia i d’intercanvi d’informació espontani en matèria fiscal, i amb la finalitat d’agilitar els la tramesa d’informació, la Secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals demana al Comú que nomeni les persones a les quals cal adreçar les demandes d’informació via correu o correu electrònic requerint la seva assistència.

S’acorda nomenar per a les funcions sol·licitades al Secretari General, la Interventora i la Cap del Departament de Finances.

 

9.- Concursos.- Vistos els inconvenients exposats per algunes empreses interessades a participar al concurs convocat per a la contractació dels serveis de consultoria, desenvolupament i parametrització de les aplicacions informàtiques del Departament de Finances, en relació a la data de publicació i els terminis per formular llurs ofertes, s’acorda prorrogar el període de la licitació fins al dia 15 de setembre del corrent i publicar al BOPA l’acord de pròrroga.

 

La Sra. Cònsol Major demana als presents si tenen alguna esmena, comentari o demanda d’informació a formular en relació als acords de la Junta de Govern sotmesos a ratificació en el dia d’avui

 

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple ratifica els acords de la Junta de Govern posats a consideració.

 

 1. Proposta de ratificació de l’Acord institucional entre els Grups Parlamentaris, el Govern i els Comuns, relatiu a la revisió de les lleis qualificades de delimitació de competències dels comuns i de transferències als comuns

La Sra. Cònsol Major informa al Ple i exposa la seva opinió sobre la proposta presentada:

Com bé sabeu, durant els darrers mesos s’han mantingut nombroses reunions tripartites entre els grups parlamentaris, el Govern i els comuns a la cerca d’un consens per revisar les lleis qualificades de delimitació de competències i de transferències als comuns. És cert que no és un camí fàcil i que no tothom està disposat a desprendre’s d’unes jurisdiccions què sempre han assumit com a pròpies, però des de la majoria del Comú d’Escaldes-Engordany considerem que és necessari adaptar-nos al context social i polític actual, assolir una gestió més eficient dels recursos públics, evitar una superposició de competències i continuar treballant en col·laboració amb totes les parts implicades pel bé de les institucions públiques.

Les línies mestres d’aquest acord que avui sotmetem a aprovació, afecten uns processos administratius que es tradueixen en l’àmbit de la vida social; matèries delicades i alhora de gran rellevància, què en alguns casos toquen el moll de l’os de l’estructura comunal en àmbits tan significatius com són les escoles bressol; els serveis d’infància, adolescència i joventut, o l’exempció de determinades taxes als organismes autònoms, quan presten serveis públics. Amb tot, ens comprometen a treballar legislativament en un futur, pensant per damunt de tot en el bé dels ciutadans.

 

A continuació la Sra. Cònsol Major cedeix la paraula al Sr. Marc Magallon, què exposa el següent:

Sobre aquest punt estic d’acord amb tot el que ha dit la Sra. Cònsol Major. Inicialment als membre del grup liberal ens feia una mica de por la reforma plantejada, perquè el redactat actual de les llei el consideràvem bo i pensàvem que la reforma projectada acabaria sent molt més àmplia del que finalment ha estat. Més que d’una reforma, crec que es tracta d’un ajustament, i vist en perspectiva nacional, penso que és una cosa realment correcta a la que podem donar suport.

Malauradament però, des d’una perspectiva parroquial, pel que fa a Escaldes-Engordany, penso que pot fer mal als ulls quan es veu que som l’única parròquia que acabarà rebent menys en concepte de transferències que el que actualment rep, mentre que la resta de parròquies acabaran rebent el mateix o una mica més.

Aquesta situació es donarà durant els propers dos anys de transitòria, durant els quals penso que farem un esforç important, vist que nosaltres haurem de ser solidaris amb altres parròquies que potser no han fet els deures que havien de fer.

No obstant, després de rumiar-ho molt i haver-ho debatut dins el partit, pensem que finalment és un bon acord. El grup parlamentari, com sabeu, hi donarà suport i jo també. Però hem de procurar estar alerta una vegada passin els dos anys i, si s’escau, dins els propers cinc anys, serà una bona cosa per a Escaldes-Engordany estudiar si cal fer una revisió. Tot i així penso que de l’esforç que farem des d’Escaldes-Engordany en favor de la resta del país, ens n’hem de fer publicitat i fer-nos-ho merèixer alguna altra vegada.

 

Sra. Cònsol Major agraeix la intervenció i el suport del Sr. Magallon i exposa que, en efecte, durant dos anys el Comú d’Escaldes-Engordany rebrà menys transferències, havent fet les coses com calia (obligacions en temes com xarxa separativa, cadastre, etc.), però que transcorreguts aquests dos anys s’obtindran majors transferències. Diu considerar també mot important que, si s’escau (tal com figura al text), es contempli la possibilitat de modificar el càlcul de les transferències al cap de cinc anys de la seva entrada en vigor.

 

I no havent-hi altra intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la proposta de ratificació de l’Acord institucional relatiu a la revisió de les lleis qualificades de delimitació de competències dels comuns i de transferències als comuns.

 

 1. Proposta d’aprovació provisional del Pla d’ordenació i urbanisme de la parròquia d’Escaldes-Engordany (POUPEE) revisat

La Sra. Cònsol Major cedeix la paraula al Sr. Cònsol Menor per a que informi sobre la proposta presentada. El Sr. Cònsol Menor exposq el següent:

Per mitjà del Decret de data 20 de gener del 2017, publicat al BOPA núm. 6, del 25 de gener del 2017, el Comú va sotmetre a informació pública tota la documentació que conformava el projecte de revisió del POUPEE.

S’han examinat totes les al·legacions, observacions i propostes, que han estat formulades durant el termini d’informació pública.

D’acord amb el procediment establert a l’article 91 i següents de la LGOTU, es presenta avui la proposta d’adoptar l’acord d’aprovació provisional del Pla revisat, què comporta:

 • La suspensió, a comptar des de la data de l’acord d’aprovació provisional del POUPEE revisat, de l’atorgament de llicències de parcel·lació, d’urbanitzacions noves i d’edificació d’obres de nova planta i consolidació de les ja existents, en tots aquells sectors en què la planificació comporti qualsevol modificació del règim urbanístic anterior.
 • La publicació de les sol·licituds de llicències registrades amb anterioritat a l’adopció de l’acord d’aprovació provisional de la revisió POUPEE.
 • La tramesa al Govern de tota la documentació que conforma la revisió del POUPEE per a la seva conformació amb les disposicions de la LGOTU, si hi ha lloc.
 • La publicació de l’acord d’aprovació provisional de la revisió del POUPEE al BOPA.

Amb l’aprovació de la proposta que avui es sotmet a consideració del Ple, es conforma una revisió profunda i més acurada del Pla d’ordenació i urbanisme parroquial què va entrar en vigor ara fa 9 anys. L’objectiu ha consistit en determinar les línies bàsiques d’un creixement urbanístic ordenat i sostenible de la parròquia d’Escaldes-Engordany, tenint-ne en compte les seves particularitats demogràfiques; un factor clau per determinar els equipaments públics de futur, així com l’ús dels recursos naturals. Cal recordar que actualment la parròquia compta amb prop de 14.500 habitants i el creixement previst entre els anys 2016 i 2030 és d’uns 4.000 habitants.

Durant la revisió del POUPEE també s’han tingut en consideració altres factors cabdals, amb l’objectiu de concretar el model de parròquia més convenient en termes d’habitatge, impuls econòmic, usos del sòl, equipaments públics, mobilitat, infraestructures o patrimoni.

Amb tot, el Comú d’Escaldes-Engordany busca potenciar el desenvolupament econòmic de la parròquia, respectant l’equilibri entre el creixement i la sostenibilitat, mitjançant noves actuacions adreçades principalment a millorar l’espai urbà i públic, protegint els espais naturals i millorant la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes, amb la confecció d’un model atractiu de parròquia.

 

Closa l’exposició del Sr. Cònsol Menor i no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la proposta d’aprovació provisional del Pla d’ordenació i urbanisme de la parròquia d’Escaldes-Engordany (POUPEE) revisat, d’acord amb el procediment establert a l’article 91 i següents de la LGOTU

 

 1. Proposta de modificació del Decret de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d’Escaldes-Engordany, de data 23 d’octubre del 2008

La Sra. Cònsol Major informa al Ple que la proposta de Decret que es presenta a l’aprovació té com a objecte la modificació del Decret de data 23 d’octubre del 2008, de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d’Escaldes-Engordany, amb la creació d’un nou fitxer, núm. 32, per regular de manera específica el tractament de les dades obtingudes a partir dels enregistraments d’imatges en els edificis i instal·lacions comunals, vies i espais públics de la parròquia.

 

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la proposta presentada. El Decret al respecte es trametrà al Bopa per a la seva publicació i posterior entrada en vigor.

 

 

 

 1. Proposta d’acord per a l’arrendament de la unitat cadastral 7U12168 (avinguda del Pessebre, 7 – parcel·la la Coma), propietat de Crèdit Andorrà, SA i Jaume Bartumeu Cassany, per destinar-la a aparcament públic de vehicles

 

 1. Proposta. d’acord per a l’arrendament de la unitat cadastral 7U12166 (avinguda de les Escoles – parcel·la els Antuixos), propietat de Casa Sucarana, SLU per destinar-la a aparcament públic de vehicles

Amb l’assentiment del Ple, la Sra. Cònsol Major disposa tractar conjuntament els punts 6 i 7 de l’ordre del dia de la sessió, atès que ambdues propostes d’acord tenen per objecte l’arrendament de sengles parcel·les adjacents de propietaris diferents, sobre les quals es projecta la creació d’un únic aparcament públic de vehicles.

Tot seguit, exposa el següent:

Com bé sabeu, la parròquia d’Escaldes-Engordany gaudeix avui dia de prop de 3.000 places d’aparcament que s’han anat adequant al llarg d’aquest darrers anys. Des del Comú hem volgut facilitar el màxim aquest servei a la ciutadania així com als turistes que visiten el nostre país. També, una de les voluntats polítiques ha estat la de proporcionar places d’aparcament en aquells llocs més sensibles i necessaris com és el cas del Falgueró, al costat de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, de l’Església, a la part alta de la parròquia, de les Bordes de Cal Prat, a la confluència del carrer del la Unió i l’avinguda del Fener, entre d’altres com els Veedors, què a més ofereix servei per a autocaravanes.

Ara bé, un dels llocs amb una necessitat imminent és la zona del Pessebre i de les Escoles. És per aquest motiu que s’ha treballat per poder obtenir el lloguer d’aquestes parcel·les i donar cobertura una zona marcada per la insuficiència d’aparcaments. Amb el lloguer d’aquest espai facilitarem noves places d’aparcament que donaran un millor servei a les escoles, al petit comerç de la zona i al veïnatge en general.

 

Avui es sotmeten a aprovació dos contractes   d’arrendament entre els propietaris i el Comú amb l’objectiu d’adequar un aparcament públic exterior amb capacitat per a 50 vehicles i amb un accés rodat per l’avinguda de les Escoles. D’altra banda també s’estudia la possibilitat d’instal·lar un ascensor i unes escales que permeti als vianants accedir-hi des de l’aparcament a l’avinguda del Pessebre.

 

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la proposta de lloguer del les parcel·les descrites als punts 6 i 7 de l’ordre del dia per destinar-les a aparcament públic de vehicles

 

 1. Proposta d’aprovació del conveni de concessió demanial a favor del Govern, del terreny on s’ubica el refugi de Fontverd

La Sra. Cònsol major informa al Ple sobre la proposta presentada:

L’any 1960 el Govern, amb l’acord del Comú (aleshores el Consell General i el Quart) va procedir a la construcció del refugi de Fontverd. Des d’aleshores l’ús i el manteniment d’aquesta instal·lació ha anat a càrrec del Govern, sense que les dues administracions hagin documentat la cessió.

És per aquest motiu que es proposa formalitzar, mitjançant la proposta de conveni que es presenta, la concessió demanial a favor del Govern del terreny on es troba radicat el refugi, establint-se en el mateix conveni les contraprestacions i condicions de manteniment i conservació de la instal·lació.

 

I no havent-hi cap intervenció sol·licitada, per assentiment, el Ple aprova la proposta de conveni presentada

 

 1. Informes de caràcter general.

La Sra. Cònsol major exposa que en relació a la pregunta formulada en el curs de la darrera sessió de Consell de Comú pel Sr. Marc Magallon, en nom del grup Liberal + Independents, sobre el vessament de gas-oil al rec d’Engordany que es va produir el passat dia 15 de maig del 2017, té a bé informar el següent:

1r. Que el Comú ha estat en comunicació amb el Govern per a seguir l’evolució de les mesures d’emergència que es van adoptar des del primer moment.

2n. Que des de la data de l’accident i fins avui, el rec està funcionant amb normalitat i ha estat sotmès a un pla de vigilància, què en un inici es realitzava a través de controls setmanals i actualment ja es realitzen mensualment.

3r. Que el Ministeri ha requerit al causant del vessament i de la consegüent contaminació, i el tràmit administratiu està seguint el seu curs.

 

El Sr. Marc Magallon agraeix a la Sra. Cònsol Major la informació aportada

 

 1. Precs i preguntes

La Sra. Cònsol Major informa als presents que a la secretaria general del Comú no s’ha registrat cap prec ni pregunta a formular en la reunió d’avui.

 

S’esgota per tant, l’ordre del dia de la reunió. Essent les 18:20 hores, la Sra. Cònsol Major aixeca la sessió