Inici / Decrets / Reparcel·lació UA-Suble-47 'Les costes dels Vilars'

Reparcel·lació UA-Suble-47 'Les costes dels Vilars'

Decret del 20-11-2017, pel què s’aprova la liquidació definitiva de la reparcel·lació de la unitat d’actuació urbanística UA-Suble-47, “les costes dels Vilars”,


Vist l’acord de publicació del compte de liquidació definitiva de la reparcel·lació de la UA-Suble-07, “les Costes dels Vilars”, de data 19 de juny del 2017 (BOPA núm. 42, del 28 de juny de 2017),

Vist que en el termini d’informació pública no ha estat presentada cap al·legació en relació al mateix,

Vist que, d’acord amb l’article 100 del Reglament Urbanístic, correspon al Comú dictar el Decret d’aprovació de la liquidació de definitiva de la reparcel·lació,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 20 de novembre del 2017, havent verificat els saldos del compte de liquidació definitiva de les obres d’urbanització,

 

DECRETA


Article Únic. S’aprova la liquidació definitiva de la reparcel·lació de la unitat d’actuació UA-Suble-47, “Les costes dels Vilars”, formulada pel Promotor de la urbanització.

Aquesta resolució no esgota la via administrativa i, d’acord amb l’art. 100.4 del Reglament Urbanístic, es pot formular en contra recurs d’alçada davant la Comissió Tècnica d’Urbanisme, dins del termini establert a l’apartat 146.4 de la LGOTU.


Cosa què es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 20 de novembre de 2017.