Inici / Ordinacions i Reglaments / Transferència de crèdit per als treballs de renovació i embelliment del carrer Santa Anna

Transferència de crèdit per als treballs de renovació i embelliment del carrer Santa Anna

Ordinació del 20-11-2017, de transferència de crèdit pressupostari per fer front als treballs de renovació dels serveis i embelliment del carrer Santa Anna.


Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i l'Ordinació general pressupostària i financera, article 23.1 i concordants;

Atesa la necessitat de contractar de contractar els treballs per a la renovació dels serveis i embelliment del carrer Santa Anna,

Atès que per fer front a la mencionada despesa és necessari procedir a la dotació de crèdit a la partida 501-1610000-61731, Conservació clavegueres, del pressupost per a l’exercici 2017;

Vist que es pot alliberar el crèdit pressupostari necessari per a poder autoritzar una transferència de crèdit procedent de les partides 801-9202000-64050, Aplicacions informàtiques, 301-1331000-60381, Equipaments d’aparcaments, 502-1620004-60773, Punts verds, i 502-1710000-61750, Conservació àrees verdes i parcs,

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 74.1 de la Llei de finances comunals, en la sessió de Consell celebrada el dia 20 de novembre de 2017, aprova la següent

ORDINACIÓ

Article 1r. S’aprova una transferència de crèdit per destinar la quantitat de 150.000 € a la partida pressupostària 501-1610000-61731, Conservació clavegueres, procedent de les partides 801-9202000-64050, Aplicacions informàtiques (50.000 €), 301-1331000-60381 Equipaments d’aparcaments (80.000 €), 502-1620004-60773 Punts verds (10.000 €) i 502-1710000-61750 Conservació àrees verdes i parcs (10.000 €).

Article 2n. La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 20 de novembre de 2017.