Inici / Decrets / Aprovació UA-Suble 30 'Bosc de la Devesa'

Aprovació UA-Suble 30 'Bosc de la Devesa'

Decret del 21-12-2017, d’aprovació del Pla parcial pel desenvolupament urbanístic de la unitat d’actuació UA-Suble 30, "Bosc de la Devesa"

 

Vist l’acord adoptat pel Comú d’Escaldes-Engordany en la sessió celebrada el dia 20 de gener del 2017, donant conformitat al projecte del Pla Parcial de la Unitat d’Actuació UA-Suble-30, “Bosc de la Devesa”, formulat pels Srs. Joan i Dúnia AMBATLLE VILASETRU i la societat RIPA, SAU què inclou els terrenys delimitats a nord per la carretera d’Engolasters, al sud per terreny comunal, a l’est per sòl urbanitzable UA-Suble-31 i torrent, i a l’oest per sòl urbà consolidat UA-Suc-37 i terreny comunal,

 


Vistes les al·legacions formulades en el termini d’informació pública al qual fou sotmès l’expedient mitjançant l’edicte publicat al BOPA núm. 6, de data 25 de gener del 2017, per part de les Sres. Montserrat i Lurdes SIRES GRAU,

 

Vist que els informes que el Comú va requerir simultàniament als ministeris del Govern afectats per llurs competències sectorials, són favorables a l’aprovació del Pla Parcial,

 

Vista la notificació de la Comissió Tècnica d’Urbanisme, de data 6 de desembre del 2017, informant favorablement el projecte de Pla Parcial de la UA-Suble-30, “Bosc de la Devesa”, de conformitat amb els articles 121 c) i 132.2 b) del Text refós de la LGOTU,

 

Vist l’informe favorable emès pel tècnic del Comú, en relació al compliment dels tràmits i procediments preceptius establerts als articles 61, 62, i 63 del Reglament urbanístic,

 

Vist el que disposa l’article 64 del Reglament urbanístic, en relació als articles 112, 113 i 121 del Text refós de la LGOTU, relatius a l’aprovació i publicació dels Plans Parcials,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 21 de desembre del 2017,

 

DECRETA


Article 1

S’aprova el projecte de Pla Parcial de la Unitat d’Actuació UA-Suble-30, “Bosc de la Devesa”, què inclou els terrenys delimitats a nord per la carretera d’Engolasters, al sud per terreny comunal, a l’est per sòl urbanitzable UA-Suble-31 i torrent, i a l’oest per sòl urbà consolidat UA-SUC-37 i terreny comunal, d’acord amb les previsions de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, les generals del Pla d’ordenació i urbanisme parroquial i les de la unitat d’actuació afectada.


Article 2

Es desestimen les al·legacions presentades durant el termini d’informació pública en relació al Pla Parcial per les Sres. Montserrat i Lurdes SIRES GRAU.


Article 3

Es requereix als Srs. Joan i Dúnia AMBATLLE VILASETRU i a la societat mercantil RIPA, SAU per tal que, conjuntament amb el Comú, elevin a escriptura pública el conveni d’urbanització, el decret d’aprovació i els plànols del projecte de reparcel·lació en què es reflecteixin la configuració de la nova situació i titularitat de les finques resultants del procés urbanístic, així com els terrenys de cessió obligatòria a favor del Comú.

 

D’acord amb el procediment establert a l’article 110 del Reglament urbanístic, es requereix també als propietaris del Pla Parcial per tal que es constitueixin, mitjançant escriptura pública, en associació de promoció urbanística, als efectes de procedir a l’execució de la urbanització.


Article 4

Es publica aquest Decret al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, junt amb la relació de propietaris afectats que figura a l’annex núm. 1, per tal que el Pla Parcial sigui executiu a partir del mateix dia de la seva publicació.


Article 5

Aquest projecte de Pla Parcial té el caràcter de document públic i tothom i en tot moment pot consultar-lo.

D’acord amb l’article 146 de la Llei general d’ordenament del territori i urbanisme, contra aquest Decret es pot interposar recurs d’alçada davant la Comissió Tècnica d’Urbanisme, dins d’un termini d’un mes a comptar des de la data de la notificació o de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.


Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 21 de desembre de 2017.

 


Annex núm. 1


Relació de propietaris afectats pel Pla parcial de la unitat d’actuació UA-SUBLE-30, Bosc de la Devesa,

 

· Srs. Joan i Dunia AMBATLLE VILASETRU
· RIPA, SAU
· Sres. Lurdes i Montserrat SIRÉS GRAU