Inici / Ordinacions i Reglaments / Transferència de crèdit per als treballs de reforma de les façanes de l'edifici de Fiter i Rossell núm.71 i Casa Comuna

Transferència de crèdit per als treballs de reforma de les façanes de l'edifici de Fiter i Rossell núm.71 i Casa Comuna

Ordinació del 21-12-2017, de transferència de crèdit pressupostari per fer front als treballs de reforma de les façanes de l’edifici Fiter i Rossell núm. 71 i de Casa Comuna


Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i l'Ordinació general pressupostària i financera, article 23.1 i concordants;

Atesa la necessitat de contractar els treballs per a la reforma de les façanes de l’edifici Fiter i Rossell núm. 71 i les façanes de Casa Comuna;

Atès que per fer front a la mencionada despesa és necessari procedir a la dotació de crèdit a les partides del pressupost per a l’exercici 2017, 501-9201020-60200, Edificis i altres construccions, 10.000 € i 501-9201021-60200, Edificis i altres construccions, 40.000 €;

Vist que es pot alliberar el crèdit pressupostari necessari per a poder autoritzar una transferència de crèdit procedent de les partides 402-9201000-60400, Vehicles, 20.000 € i 501-3420001-61200 Millora edificis, 30.000 €;

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 74.1 de la Llei de finances comunals, en la sessió de Consell de Comú celebrada el dia 21 de desembre del 2017, aprova la següent

 

ORDINACIÓ

Article 1r. S’aprova una transferència de crèdit per destinar la quantitat de 50.000 € a les partides pressupostàries 501-9201020-60200, Edificis i altres construccions, 10.000 € i 501-9201021-60200, Edificis i altres construccions, 40.000 €, procedents de les partides 402-9201000-60400, Vehicles, 20.000 € i 501-3420001-61200, Millora edificis, 30.000 €,

Article 2n. La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 21 de desembre de 2017.