Ordinació del pressupost 2018 (annex)

 

 ESTRUCTURA ECONÒMICA PRESSUPOST 2018

 

 

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

 

 

 

 

Pressupost 2018

Pressupost 2017

 

 

 

 

PRESSUPOST D'INGRESSOS

29.761.236,65

27.451.891,25

 

 

 

 

IMPOSTOS DIRECTES

5.870.000,00

5.555.287,88

IMPOSTOS INDIRECTES

1.100.000,00

1.000.000,00

TAXES I ALTRES INGRESSOS

8.687.703,83

8.427.170,89

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.503.298,56

2.328.165,69

INGRESSOS PATRIMONIALS

680.087,62

590.771,82

TOTAL INGRESSOS CORRENTS

17.841.090,01

17.901.396,28

 

 

 

 

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

6.889.450,46

6.048.558,69

ACTIUS FINANCERS

1.730.696,18

3.041.936,28

PASSIUS FINANCERS

3.300.000,00

460.000,00

TOTAL INGRESSOS CAPITAL

11.920.146,64

9.550.494,97

 

 

 

 

PRESSUPOST DE DESPESES

29.761.236,65

27.451.891,25

 

 

 

 

DESPESES DE PERSONAL

9.612.728,23

9.757.520,43

CONSUM DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS

6.904.273,41

6.854.596,79

DESPESES FINANCERES

307.134,41

289.815,24

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.016.953,96

999.463,82

TOTAL DESPESES CORRENTS

17.841.090,01

17.901.396,28

 

 

 

 

INVERSIONS REALS

8.942.900,00

5.178.574,97

ACTIUS FINANCERS

0,00

1.300.000,00

PASSIUS FINANCERS

2.977.246,64

3.071.920,00

TOTAL DESPESES DE CAPITAL

11.920.146,64

9.550.494,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

Pressupost 2018

Pressupost 2017

 

 

 

PRESSUPOST D'INGRESSOS

29.761.236,65

27.451.891,25

 

 

 

Deute públic

3.300.000,00

460.000,00

Serveis públics bàsics

7.265.031,27

6.596.895,78

Actuacions de protecció i promoció social

257.027,40

342.427,50

Producció de béns públics de caràcter preferent

1.006.900,16

1.182.507,40

Actuacions de caràcter econòmic

361.891,52

418.973,29

Actuacions de caràcter general

17.570.386,30

18.451.087,28

 

 

 

PRESSUPOST DE DESPESES

29.761.236,65

27.451.891,25

 

 

 

Deute públic

3.261.381,05

3.338.735,24

Serveis públics bàsics

9.523.499,11

10.012.349,61

Actuacions de protecció i promoció social

753.924,56

1.154.151,86

Producció de béns públics de caràcter preferent

6.750.059,70

5.183.405,05

Actuacions de caràcter econòmic

5.297.214,18

2.631.336,05

Actuacions de caràcter general

4.175.158,05

5.131.913,44

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

Pressupost 2018

Pressupost 2017

 

 

 

 

 

PRESSUPOST D'INGRESSOS

29.761.236,65

27.451.891,25

 

 

 

 

101

SERVEIS GENERALS I SECRETARIA

8.473.170,54

8.400.628,70

103

CIRCULACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

272.600,00

195.600,00

201

COMPTABILITAT I INTERVENCIÓ

5.527.207,28

3.882.417,28

203

ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC

7.996.600,00

7.503.595,86

301

APARCAMENTS

4.375.731,27

4.084.252,39

401

SERVEIS I INFRAESTRUCTURES

776.600,00

777.900,00

501

URBANISME

939.000,00

854.000,00

502

MEDI AMBIENT

30.800,00

24.200,00

601

SOCIALS - INFANCIA

624.887,56

611.070,90

602

SOCIALS - GENT GRAN

80.900,00

150.500,00

603

SOCIALS - JOVENTUT

1.400,00

4.150,00

610

CULTURA

184.955,00

232.221,12

611

TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA

105.600,00

173.600,00

621

ESPORTS

371.785,00

557.755,00

 

 

 

 

 

PRESSUPOST DE DESPESES

29.761.236,65

27.451.891,25

 

 

 

 

101

SERVEIS GENERALS I SECRETARIA

2.660.321,14

2.504.411,33

102

RECURSOS HUMANS

241.080,66

245.607,18

103

CIRCULACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

1.719.140,00

1.711.884,47

104

COMUNICACIÓ I PROTOCOL

279.298,44

286.395,94

201

COMPTABILITAT I INTERVENCIÓ

3.747.414,73

5.083.510,29

202

CENTRAL DE COMPRES

142.096,77

134.325,04

203

ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC

533.806,67

545.540,47

301

APARCAMENTS

814.374,55

887.332,49

401

SERVEIS I INFRAESTRUCTURES

2.802.699,94

2.533.445,13

402

MANTENIMENT D'EDIFICIS

1.332.623,61

1.724.978,78

501

URBANISME

7.707.459,17

4.498.980,08

502

MEDI AMBIENT

1.688.995,87

1.666.360,80

601

SOCIALS - INFANCIA

1.111.277,14

1.122.574,43

602

SOCIALS - GENT GRAN

329.433,18

570.129,67

603

SOCIALS - JOVENTUT

133.381,18

138.743,86

610

CULTURA

1.410.306,58

1.310.567,22

611

TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA

754.528,19

589.951,42

621

ESPORTS

1.975.965,85

1.557.661,23

801

INFORMÀTICA

377.032,98

339.491,42