Ordinació tributària 2018 annex 2

ANNEX 2 – IMPOST DE RADICACIÓ D’ACTIVITATS COMERCIALS, EMPRESARIALS I PROFESSIONALS: TIPUS DE GRAVAMEN APLICABLES PER ACTIVITATS I QUOTES MÀXIMES DE L’IMPOST

 

 

Ref.

Descripció

Tipus Grav.

Màxim

01.41.00

Activitats dels serveis relacionats amb l’agricultura

18.94

828.04

02.01.10

Silvicultura

18,94

828,04

02.01.20

Explotació forestal

18,94

828,04

14.21.00

Extracció de graves i sorres

23,66

1.242,57

15.11.00

Sacrifici de bestiar, preparació i conservació de carn

2,72

620,78

15.13.00

Fabricació de productes carnics

7,7

1.242,57

15.81.10

Fabricació de pa i altres productes de fleca frescos

6,5

1.242,57

15.81.20

Fabricació de productes de pastisseria frescos

6,5

1.242,57

15.86.00

Elaboració de cafè, te i infusions

0,94

620,78

17.17.00

Preparació i filatura d’altres fibres tèxtils

3,37

620,78

17.30.20

Estampació de tèxtils

3.37

620,78

17.40.00

Fabricació d’altres articles confeccionats amb tèxtils, llevat de la roba de vestir

3.37

620,78

20.10.10

Serrada i planejament de la fusta

3,08

1.242,57

20.30.10

Fabricació de peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció

2,97

620,78

20.30.20

Fabricació d’estructures de fusta

2,97

620,78

22.11.00

Edició de llibres

1,47

620,78

22.12.00

Edició de periòdics

7,1

1.242,57

22.13.00

Edició de revistes

2,97

1.242,57

22.14.00

Edició de suports de so enregistrat

2,97

1.242,57

22.15.00

Altres activitats d’edició

2,97

1.242,57

22.22.00

Altres activitats d'impressió

0,94

1.242,57

22.25.00

Altres activitats gràfiques

0,94

1.242,57

22.31.00

Reproducció de suports de so enregistrats

4,73

620,78

22.32.00

Reproducció de suports de vídeo enregistrats

4,73

620,78

22.33.00

Reproducció de suports d’informàtica enregistrats

4,73

620,78

24.41.00

Fabricació de productes farmacèutics de base

8,28

620,78

26.51.00

Fabricació de ciment

3,79

1.242,57

27.35.20

Altres processos de la transformació del ferro i de l'acer

0,94

1.242,57

28.11.00

Fabricació d’estructures metàl·liques i les seves parts

2,97

620,78

28.21.02

Reparació i manteniment de dipòsits, cisternes i recipients de metall

7,1

620,78

28.12.00

Fabricació de tancaments metàl·lics

2,97

620,78

28.52.00

Enginyeria mecànica general per compte d'altri

9,47

620,78

28.75.30

Fabricació d'altres productes metàl·lics diversos

2,97

620,78

29.14.20

Fabricació d’òrgans mecànics de transmissió

0,94

1.242,57

29.22.12

Manteniment i reparació d'ascensors, muntacàrregues, escales mecàniques i similars

7,1

620,78

29.22.22

Instal·lació, reparació i manteniment d’altres tipus de materials d’elevació i de manipulació

7,1

620,78

29.23.02

Instal·lació, reparació i manteniment de maquinària de ventilació i refrigeració no domèstica

7,1

620,78

29.24.32

Instal·lació, reparació i manteniment d’altres tipus de maquinària d’ús general per a la indústria

7,1

620,78

29.56.42

Instal·lació, reparació i manteniment d’altres tipus de maquinària per a usos específics

7,1

620,78

30.02.02

Instal·lació d’ordinadors i altres equips informàtics

7,1

620,78

31.62.01

Fabricació d'altres tipus d'equips i materials elèctrics

7,1

620,78

31.62.02

Instal·lació, reparació, manteniment d’altres tipus d’equips i materials elèctrics

2,38

620,78

33.10.01

Fabricació d’equips i instruments medicoquirúrgics i d’aparells ortopèdics

8,28

620,78

33.10.02

Instal·lació, reparació, manteniment d’equips i instruments medicoquirúrgics i d’aparells ortopèdics

7,1

620,78

33.40.10

Fabricació de lents correctores de la visió

8,28

620,78

36.11.00

Fabricació de cadires i altres seients

1,42

620,78

36.12.00

Fabricació de mobles d’oficina i d’establiments comercials

1,42

620,78

36.13.00

Fabricació de mobles de cuina i bany

1,42

620,78

36.14.10

Fabricació de mobles domèstics

1,42

620,78

36.14.20

Fabricació de mobles de jardí

1,42

620,78

36.14.30

Fabricació d’altres mobles diversos

1,42

620,78

36.14.40

Activitats relacionades amb la fabricació de mobles

1,42

620,78

37.20.00

Reciclatge de rebuigs no metàl·lics

6,74

1.242,57

41.00.00

Captació, depuració i distribució d’aigua

4,15

1.242,57

45.11.10

Demolició i excavacions

3,56

620,78

45.11.20

Grans moviments de terres

3,56

620,78

45.12.00

Perforacions i sondeigs

6,22

620,78

45.21.10

Construcció d’edificis

21,31

4.766,06

45.21.30

Obres singulars d'enginyeria civil subterrània

21,31

4.766,06

45.22.10

Construcció de cobertes i teulades

21,31

1.242,57

45.22.20

Treballs d'impermeabilització

10,65

1.242,57

45.23.20

Construcció de carreters, autopistes, aeròdroms i instal·lacions esportives

10,65

620,78

45.25.20

Fonamentació i pilonatge

33,13

1.346,20

45.25.10

Muntatge d’armadures i estructures metàl·liques

33,13

1.346,20

45.31.00

Instal·lacions elèctriques

10,65

1.242,57

45.32.00

Aïllament tèrmic, acústic i antivibratori

10,65

620,78

45.33.10

Fontaneria

10,65

1.242,57

45.33.20

Instal·lacions de climatització

10,65

1.242,57

45.34.00

Altres instal·lacions d’edificis i obres

10,65

620,78

45.41.00

Treballs amb guix, acabats de parets i sostres (arrebossada)

22,49

1.242,57

45.42.10

Instal·lacions de fusteria i matèries plàstiques

4,73

620,78

45.42.20

Tancaments metàl·lics; manyeria

4,73

620,78

45.43.00

Revestiments de terres i parets

9,47

620,78

45.44.10

Vidrieria

9,47

1.242,57

45.44.20

Pintura

9,47

1.242,57

45.45.00

Altres treballs d'acabament d'edificis i obres

21,31

4.766,06

50.10.11

Comerç a l'engròs de vehicles automòbils per a ús particular

4,15

4.766,06

50.10.13

Comerç a l'engròs de caravanes

4,15

4.766,06

50.10.21

Venda al detall de vehicles automòbils nous

4,15

4.766,06

50.10.22

Venda al detall de vehicles automòbils d'ocasió

4,15

4.766,06

50.10.23

Venda al detall de camionetes, camions, autobusos i similars

4,15

4.766,06

50.10.24

Venda al detall de caravanes

4,15

4.766,06

50.10.25

Venda al detall de vehicles especials: remolcs i semiremolcs

4,15

4.766,06

50.20.10

Manteniment i reparació de vehicles de motor

1,77

3.574,29

50.20.20

Altres serveis relatius als vehicles automòbils

2,13

1.242,57

50.30.10

Comerç a l’engròs de recanvis i accessoris de vehicles de motor

26,04

1.242,57

50.30.20

Comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor

5,91

1.242,57

50.50.00

Venda al detall de carburants per a l’automoció

2,38

1.864,36

51.14.00

Intermediaris del comerç de maquinària, equips industrials, embarcacions i aeronaus

7,1

2.382,52

51.15.00

Intermediaris del comerç de mobles, articles per a la llar i ferreteria

7,1

2.382,52

51.16.00

Intermediaris del comerç de tèxtil, roba, etc.

7,1

1.242,57

51.17.00

Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac

7,1

2.382,52

51.19.01

Intermediaris del comerç sense predomini de productes

7,1

2.382,52

51.21.00

Comerç a l’engròs de cereals, llavors i aliments per al bestiar

28,4

1.242,57

51.22.00

Comerç a l'engròs de flors i plantes

7,1

1.242,57

51.31.00

Comerç a l’engròs de fruites, patates i verdures

7,1

1.242,57

51.32.10

Comerç a l’engròs de carn

7,1

1.242,57

51.33.00

Comerç a l’engròs de productes lactis, ous, olis i greixos comestibles

23,66

1.242,57

51.34.00

Comerç a l'engròs de begudes

23,66

1.242,57

51.35.00

Comerç a l’engròs de productes del tabac

9,47

1.242,57

51.37.00

Comerç a l’engròs de cafè, te, infusions, cacau i espècies

9,47

620,78

51.38.10

Comerç a l’engròs de peix i marisc

9,47

2.382,52

51.38.20

Comerç a l’engròs d’altres productes alimentaris

23,66

1.242,57

51.39.10

Comerç a l’engròs de productes alimentaris congelats

23,66

1.242,57

51.41.00

Comerç a l’engròs de tèxtils

23,66

1.242,57

51.42.10

Comerç a l’engròs de roba (incloses les peces de vestir de cuir i la pelleteria)

23,66

1.242,57

51.42.20

Comerç a l'engròs de calçat

23,66

1.242,57

51.42.30

Comerç a l'engròs d'accessoris

23,66

1.242,57

51.43.00

Comerç a l’engròs d’aparells electrodomèstics, de ràdio i televisió

23,66

1.242,57

51.44.10

Comerç a l’engròs de porcellana i cristalleria

2,38

1.242,57

51.44.20

Comerç a l’engròs de papers pintats i articles de neteja

4,15

3.626,10

51.45.00

Comerç a l’engròs de perfumeria i productes de bellesa

23,66

1.242,57

51.46.10

Comerç a l’engròs de productes farmacèutics

23,66

1.242,57

51.46.20

Comerç a l’engròs d’instrumental i equip mèdic, pròtesis i articles d’ortopèdia

23,66

1.242,57

51.47.10

Comerç a l’engròs d’articles de papereria, llibres i similars

15,54

620,78

51.47.20

Comerç a l'engròs de jocs i joguines

21,31

1.242,57

51.47.30

Comerç a l’engròs de rellotges, joieria i argenteria

35,51

1.346,20

51.47.40

Comerç a l'engròs d'articles de marroquineria i viatge i altres articles

23,66

1.242,57

51.47.51

Comerç a l’engròs de mobles (llevat de mobles d’oficina)

23,66

1.242,57

51.47.52

Comerç a l’engròs de béns d’equipament de casa

23,66

1.242,57

51.47.53

Comerç a l’engròs d’articles d’esport, bicicletes i les seves peces de recanvi

21,31

1.242,57

51.47.54

Comerç a l'engròs de productes fotogràfics i òptics

21,31

1.242,57

51.47.55

Comerç a l'engròs d’instruments musicals

23,66

1.242,57

51.51.00

Comerç a l’engròs de combustibles sòlids, líquids i gasosos, i productes similars

9,47

1.242,57

51.52.20

Comerç a l’engròs de ferro i acer

32,29

1.242,57

51.52.30

Comerç a l’engròs de metalls preciosos

35,51

1.346,20

51.52.40

Comerç a l’engròs de metalls no fèrrics

32,29

1.242,57

51.53.10

Comerç a l'engròs de fusta

23,66

1.242,57

51.53.30

Comerç a l’engròs de materials bàsics de construcció

23,66

1.242,57

51.53.40

Comerç a l’engròs d’altres materials de construcció per a instal·lacions d’edificis

23,66

1.242,57

51.54.10

Comerç a l’engròs de ferreteria

27,22

1.242,57

51.54.20

Comerç a l’engròs de materials de fontaneria i calefacció

23,66

1.242,57

51.55.10

Comerç a l'engròs de fertilitzants i productes químics per a l’agricultura

23,66

1.242,57

51.55.20

Comerç a l’engròs de cautxú i matèries plàstiques en formes primàries

32,29

1.242,57

51.55.30

Comerç a l’engròs de productes químics industrials

23,66

1.242,57

51.57.10

Comerç a l'engròs de ferralla

32,29

1.864,36

51.57.20

Comerç a l’engròs de productes de rebuig

32,29

1.864,36

51.61.10

Comerç a l’engròs de maquinària per treballar la fusta i el suro

32,29

1.864,36

51.62.00

Comerç a l’engròs de maquinària per a la construcció

32,29

1.864,36

51.62.20

Comerç a l’engròs de màquines eines per treballar els metalls

32,29

1.242,57

51.64.20

Comerç a l’engròs d’ordinadors i de material informàtic

23,66

1.242,57

51.65.10

Comerç a l’engròs de material elèctric i electrònic

7,1

983,49

51.65.20

Comerç a l’engròs de material i equips diversos industrials

47,95

2.071,62

51.65.30

Comerç a l’engròs de material i equips diversos per al comerç i els serveis

4,73

620,78

51.66.00

Comerç a l’engròs de màquines, accessoris i estris agrícoles, inclosos els tractors

5,91

620,78

51.70.00

Altres tipus de comerç a l’engròs

10,65

3.574,29

52.11.10

Venda al detall de productes congelats i gelats

4,73

1.242,57

52.11.20

Venda al detall d’alimentació en general

4,73

1.242,57

52.11.40

Supermercats

3,56

9.532,11

52.12.10

Grans magatzems

3,56

9.532,11

52.12.20

Altres tipus de comerç al detall en establiments no especialitzats

4,73

2.382,52

52.21.00

Comerç al detall de fruites i verdures

4,73

1.242,57

52.22.00

Comerç al detall de carn i productes carnics

5,31

1.242,57

52.23.00

Comerç al detall de peix i marisc

5,31

620,78

52.24.00

Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria

4,73

1.242,57

52.25.00

Comerç al detall de begudes

5,31

1.242,57

52.26.00

Comerç al detall de productes de tabac

5,31

2.382,52

52.27.10

Comerç al detall de productes lactis

4,73

1.242,57

52.27.20

Altres tipus de comerç al detall en establiments especialitzats en alimentació

4,73

1.242,57

52.27.30

Comerç al detall d’alimentació especialitzada diversa

4,73

1.242,57

52.27.40

Comerç al detall de productes homogeneïtzats i dietètics

7,1

620,78

52.31.00

Comerç al detall de productes farmacèutics

4,15

2.382,52

52.32.00

Comerç al detall d’articles mèdics i ortopèdics

7,1

1.242,57

52.33.00

Comerç al detall de cosmètics i articles de tocador

5,91

6.008,62

52.41.00

Comerç al detall de tèxtils

5,31

1.242,57

52.42.10

Venda al detall de peces de vestir per dona, per home i per infants i, els seus accessoris

5,31

14.246,35

52.42.20

Venda al detall d’articles de pelleteria

9,47

2.382,52

52.42.30

Venda al detall d’articles de llenceria

5,31

1.242,57

52.42.40

Venda al detall d’altres peces de vestir, roba de treball, etc

5,31

1.242,57

52.42.50

Venda al detall d’accessoris de vestir

5,31

1.242,57

52.43.10

Comerç al detall de calçat

5,31

1.242,57

52.43.20

Comerç al detall de marroquineria i articles de viatge de cuir o d’imitació cuir

5,31

1.242,57

52.44.00

Comerç al detall de mobles; aparells d’il·luminació i altres articles per a la llar

4,73

1.242,57

52.45.10

Venda al detall d’electrodomèstics

5,31

1.242,57

52.45.20

Venda al detall d’aparells de televisió, de vídeo, de càmeres de vídeo, de material d’alta fidelitat

5,31

2.382,52

52.45.30

Venda al detall de discs, bandes i casets d’àudio i vídeo, verges o enregistrades

5,31

2.382,52

52.45.40

Venda al detall d’instruments de música

5,31

620,78

52.45.50

Venda al detall de material elèctric per instal·lacions

4,73

620,78

52.46.10

Comerç al detall de ferreteria

4,73

2.382,52

52.46.20

Venda al detall de pintures, vernissos i drogueria

4,73

2.382,52

52.46.60

Venda al detall de materials per a la construcció

4,73

2.382,52

52.47.00

Comerç al detall de llibres, periòdics i papereria

4,73

1.864,36

52.48.10

Comerç al detall de material i mobiliari d’oficina

4,73

1.864,36

52.48.21

Comerç al detall d’articles d’òptica

5,31

1.242,57

52.48.22

Comerç al detall d’articles de fotografia

5,31

1.242,57

52.48.23

Comerç al detall d’articles de precisió

4,73

1.242,57

52.48.30

Comerç al detall d’articles de rellotgeria, joieria i argenteria

9,47

3.574,29

52.48.41

Venda al detall d’articles d’esport i de lleure

4,73

3.004,31

52.48.42

Venda al detall d’articles de pesca, caça i tir

4,73

1.242,57

52.48.43

Venda al detall de jocs i joguines

4,73

2.382,52

52.48.50

Comerç al detall d’articles de drogueria, papers pintats i revestiments de terres

4,73

620,78

52.48.61

Comerç al detall de llavors, flors i plantes

4,73

1.242,57

52.48.62

Comerç al detall d’animals de companyia

4,73

620,78

52.48.70

Comerç al detall de combustibles (llevat els que son per a vehicles)

4,73

1.242,57

52.48.80

Comerç al detall de tabacs i d’articles de fumador

4,73

1.242,57

52.48.91

Comerç al detall especialitzat de records, flors i plantes artificials, artesania, articles religiosos i bijuteria

5,31

3.626,10

52.48.92

Comerç al detall especialitzat de segells i monedes

5,31

620,78

52.48.93

Galeries d’art comercials

5,91

1.242,57

52.48.94

Comerç al detall de material de comunicació, telèfons, faxs, etc.

5,31

2.382,52

52.48.95

Altres tipus de comerç al detall

5,31

1.242,57

52.50.10

Comerç al detall d'objectes de segona mà, en establiments

4,73

1.242,57

52.50.20

Venda al detall d’antiguitats i objectes d’art antics, en establiments

5,31

1.242,57

52.61.00

Comerç al detall per correspondència

4,15

1.242,57

52.62.00

Comerç al detall en parades de venda i mercats

4,15

1.242,57

52.63.10

Venda domiciliària

4,15

1.242,57

52.63.20

Altres tipus de comerç al detall fora d’establiments

4,15

1.242,57

52.71.00

Reparació de calçat i altres articles de cuir

9,47

620,78

52.72.00

Reparació d’aparells domèstics elèctrics i electrònics

9,47

620,78

52.73.00

Reparació de rellotges i joieria

9,47

620,78

52.74.00

Altres reparacions

9,47

620,78

55.11.10

Hotels i motels amb restaurant

0,6

10.671,05

55.11.20

Hostals i residències amb restaurant

0,6

2.382,52

55.11.30

Pensions amb restaurant

0,6

2.382,52

55.12.10

Hotels i motels sense restaurant

0,6

2.382,52

55.12.20

Hostals i residències sense restaurant

0,6

2.382,52

55.12.30

Pensions sense restaurant

0,6

1.242,57

55.23.10

Apartaments turístics

0,6

2.382,52

55.23.20

Aparthotels

0,6

2.382,52

55.24.00

Allotjaments especials no turístics

0,6

1.242,57

55.30.10

Restaurants

4,73

3.626,10

55.30.30

Serveis de restauració ràpida

4,73

3.626,10

55.40.10

Bars

4,73

2.382,52

55.40.20

Salons de te

4,73

2.382,52

55.40.30

Pubs

4,73

3.626,10

55.51.00

Menjadors col·lectius (cantines)

1,04

1.242,57

55.52.20

Altres activitats de provisió de menjars

4,73

3.626,10

60.21.20

Transport urbà regular de viatgers

4,73

620,78

60.21.30

Transport regular de viatgers per carretera

4,73

620,78

60.22.10

Servei de taxis

11,85

620,78

60.23.00

Altres tipus de transport terrestre discrecional de viatgers

4,73

620,78

60.24.10

Mudances

23,66

1.242,57

60.24.20

Transport d’altres mercaderies per carretera

11,85

2.382,52

62.20.00

Transport aeri discrecional

23,66

1.242,57

63.21.30

Autopistes de peatge i altres vies de peatge

9,47

1.242,57

63.21.40

Aparcaments

0,24

2.382,52

63.21.50

Altres activitats afins al transport

9,47

1.242,57

63.23.20

Altres activitats diverses afins al transport aeri

9,47

1.242,57

63.30.10

Majoristes i detallistes de turisme

16,58

1.242,57

63.30.20

Agències de viatges

16,58

1.242,57

63.30.30

Altres activitats d’ajut al sector turístic

16,58

1.242,57

63.40.00

Organització del transport de mercaderies

16,58

1.242,57

64.12.00

Activitats de correus diferents de les activitats postals nacionals

0,82

620,78

64.20.00

Telecomunicacions

17,75

1.812,54

65.20.00

Activitats de les entitats bancàries

91,44

300.000,00

65.30.00

Activitats de les entitats financeres no bancàries de crèdit especialitzat

47,33

5.386,83

65.41.00

Entitats financeres de gestió de patrimonis

47,33

5.386,83

65.42.00

Entitats financeres de gestió d'organismes d'inversió

47,33

5.386,83

65.51.00

Canvi de moneda (com a activitat principal)

88,76

4.766,06

65.52.00

Assessorament financer

9,47

2.382,52

66.11.10

Companyies andorranes d’assegurances de vida

9,47

2.382,52

66.11.20

Delegacions de companyies d’assegurances de vida

9,47

2.382,52

66.12.10

Companyies andorranes d’assegurances altres que les de vida

9,47

2.382,52

66.12.20

Delegacions de companyies d’assegurances altres que les de vida

9,47

2.382,52

66.20.10

Activitats d’agents d’assegurances

9,47

2.382,52

66.20.20

Activitats de corredors d’assegurances

9,47

2.382,52

67.12.00

Altres activitats auxiliars del sistema financer

47,33

8.288,53

67.22.00

Altres activitats auxiliars de les assegurances

9,47

1.242,57

70.11.10

Promoció immobiliària d’habitatges

47,33

4.766,06

70.11.20

Altres tipus de promoció immobiliària diferent de la d’habitatges

47,33

4.766,06

70.12.00

Compra venda de béns immobiliaris per compte propi

47,33

1.864,36

70.20.10

Lloguer d’habitatges

47,33

1.864,36

70.20.20

Lloguer d’altres béns immobiliaris

47,33

1.864,36

70.31.00

Agents de la propietat immobiliària

20

4.700,00

70.32.20

Administració d’altres béns immobiliaris

7,1

1.242,57

71.10.00

Lloguer d’automòbils

3,56

620,78

71.22.00

Lloguer de mitjans de navegació

3,56

1.242,57

71.23.00

Lloguer de mitjans de transport aeri

3,56

1.242,57

71.31.00

Lloguer de maquinària i equips agraris

3,56

2.589,78

71.32.00

Lloguer de maquinària i equips per a construcció i enginyeria civil

3,56

2.589,78

71.33.10

Lloguer d'equips informàtics

3,56

1.242,57

71.33.20

Lloguer d'altres màquines i equips d'oficina

3,56

1.242,57

71.34.00

Lloguer d'altres tipus de maquinària i equips

3,56

1.242,57

71.41.10

Lloguer d'esquís, planxes de surf, etc.

3,56

1.242,57

71.41.20

Lloguer d'equips i material esportiu (llevat d'esquís, planxes de surf, etc.)

3,56

1.242,57

71.41.30

Lloguer d’equips recreatius i de lleure

3,56

1.242,57

71.42.00

Lloguer d'altres efectes personals

3,56

1.242,57

72.10.00

Assessorament en configuració informàtica

11,85

7.148,58

72.20.00

Consulta d’aplicacions informàtiques i subministrament de programes informàtics

11,85

7.148,58

72.30.10

Serveis de gestió d'instal·lació de procés de dades

11,85

7.148,58

72.30.20

Tractaments informàtics de dades

11,85

7.148,58

72.40.00

Activitats relacionades amb bases de dades

11,85

620,78

72.50.00

Manteniment i reparació de màquines d'oficina, comptabilitat i equips informàtics

9,47

620,78

73.10.00

Recerca i desenvolupament sobre ciències naturals i tècniques

3,4

7.174,00

73.20.00

Recerca i desenvolupament sobre ciències socials i humanitats

3,4

7.174,00

74.11.10

Consulta, assessorament i pràctica legal del dret

9,47

1.812,54

74.11.20

Notaries i registres

18,94

2.382,52

74.12.00

Activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assessoria fiscal

7,1

1.812,54

74.13.00

Estudis de mercat i enquestes d’opinió pública

7,1

1.812,54

74.14.10

Activitats d’assessorament en direcció i gestió empresarial

7,1

1.242,57

74.14.20

Altres serveis de gestió

7,1

1.242,57

74.15.01

Gestió d'empreses

7,1

1.242,57

74.15.02

Gestió d'hotels

7,1

1.242,57

74.20.10

Serveis tècnics d’arquitectura

17,75

1.812,54

74.20.20

Serveis tècnics d’enginyeria

17,75

1.812,54

74.20.30

Altres serveis tècnics

17,75

1.812,54

74.30.20

Altres assaigs i anàlisis tècniques

17,75

1.812,54

74.40.10

Agències i consultors de publicitat

4,73

1.242,57

74.40.20

Gestió de suports publicitaris

4,73

1.242,57

74.50.20

Agències de col·locació

7,1

1.242,57

74.50.30

Agències de subministrament de personal

7,1

1.242,57

74.60.10

Investigació

3,56

7.148,58

74.60.20

Vigilància, protecció i seguretat

3,56

7.148,58

74.70.00

Activitats industrials de neteja

4,73

1.242,57

74.81.10

Laboratoris de revelatge, impressió i ampliació fotogràfica

5,31

1.242,57

74.81.20

Estudis fotogràfics i altres activitats de fotografia

5,31

1.242,57

74.82.00

Activitats d'envasament i empaquetatge per compte d'altri

7,1

1.242,57

74.83.10

Activitats de secretaria i reprografia

7,1

1.242,57

74.83.20

Activitats de traducció

7,77

1.242,57

74.83.30

Activitats afins a la distribució publicitària

4,73

1.242,57

74.84.10

Disseny no industrial i decoració d’interiors

5,91

1.242,57

74.84.20

Organització de fires, exhibicions i congressos

5,91

1.242,57

74.84.30

Altres activitats empresarials

5,91

1.242,57

80.30.20

Ensenyament superior universitari

1,04

2.382,52

80.30.30

Ensenyament superior d'especialització i postgrau

1,04

2.382,52

80.41.10

Escoles de conducció de vehicles automòbils

8,28

1.242,57

80.42.20

Acadèmies

10,65

1.242,57

80.42.30

Altres ensenyaments

10,65

1.242,57

85.12.00

Activitats mèdiques

10,65

1.812,54

85.13.00

Activitats odontològiques

10,65

1.812,54

85.14.10

Activitats sanitàries de professionals independents (llevat dels metges)

10,65

1.242,57

85.14.30

Laboratoris d’anàlisis clíniques d’anatomia patològica i similars

3,79

1.242,57

85.20.00

Activitats veterinàries

5,31

2.382,52

85.31.10

Acolliment de gent gran amb allotjament

0,6

2.382,52

85.32.20

Llars d’infants

2,07

1.242,57

90.00.10

Activitats de depuració d'aigües residuals i clavegueram

4,15

1.242,57

90.00.20

Activitats de neteja de vies públiques i tractament de deixalles

6,74

1.242,57

90.00.30

Altres activitats de sanejament públic

6,74

1.242,57

92.11.10

Producció de pel·lícules

47,33

2.382,52

92.13.00

Exhibició de pel·lícules

2,53

6.096,00

92.20.10

Activitats de ràdio

3,25

620,78

92.20.20

Producció i distribució de televisió

47,33

2.382,52

92.31.10

Creació artística i literària; interpretació d’art dramàtic, música i similars

11,85

1.242,57

92.31.30

Altres activitats relacionades amb l’espectacle

11,85

1.242,57

92.32.00

Gestió de sales d’espectacles

11,85

1.242,57

92.33.00

Activitats de fires i parcs d’atraccions

1,66

1.242,57

92.34.10

Sales de ball i activitats similars

3,56

1.242,57

92.40.00

Activitats d'agències de notícies

7,1

1.242,57

92.52.10

Activitats de museus

0,00

0,00

92.53.00

Activitats de jardins botànics, zoològics i parcs nacionals

0,15

1.242,57

92.61.10

Gestió d’estadis i poliesportius

1,77

620,78

92.61.20

Gestió d’estacions d’esquí

1,77

620,78

92.61.30

Gestió d’altres instal·lacions esportives

1,77

620,78

92.62.10

Clubs i escoles esportius

1,77

620,78

92.62.20

Altres activitats relacionades amb l’esport

1,77

620,78

92.71.10

Casinos i sales de joc d’atzar

6,5

11.914,63

92.71.30

Altres activitats relacionades amb els jocs d'atzar

6,5

11.914,63

92.72.00

Altres activitats recreatives

7,1

620,78

93.01.00

Rentatge, neteja i tenyiment de peces tèxtils i de pell

5,31

1.242,57

93.02.10

Perruqueria i barberia

4,15

1.242,57

93.02.20

Salons de bellesa

4,15

1.242,57

93.03.00

Pompes fúnebres i activitats que s’hi relacionen

4,15

1.242,57

93.04.10

Altres activitats de manteniment físic i corporal

3,56

1.242,57

93.04.20

Activitats termals i balnearis

4,15

40.000,00

93.05.00

Altres activitats de serveis personals

4,15

1.242,57