Inici / Decrets / Aprovació del Pla parcial pel desenvolupament urbanístic de la unitat d’actuació UA-Suble 31

Aprovació del Pla parcial pel desenvolupament urbanístic de la unitat d’actuació UA-Suble 31

Decret del 25-6-2018, d’aprovació del Pla parcial pel desenvolupament urbanístic de la unitat d’actuació UA-Suble 31, "Zona del Soqué"


Vist l’acord adoptat pel Comú d’Escaldes-Engordany en la sessió celebrada el dia 5 d’octubre del 2016, donant conformitat al projecte del Pla Parcial de la Unitat d’Actuació UA-Suble-31 “Zona del Soqué”, formulat per la societat PROMOCIONS EL SOQUÉ, SA la Sra. Alice Rose SAZY, els germans Srs. David, Marc i Lara RODRIGUEZ ZAMORA, la Sra. Josepa GARCIA NAUDÍ i la Sra. Avelina BESOLÍ BACO, que inclou els terrenys delimitats a nord per sol no urbanitzable i per la UA-Suble-33, al sud per la UA-Suble-30, al l’est per la carretera d’Engolasters i a l’oest per la UA-Suble-27
Vistes les al·legacions formulades en el termini d’informació pública al qual fou sotmès l’expedient mitjançant l’Edicte publicat al BOPA núm. 58, de data 12 d’octubre del 2016, per part de la Sra. Montserrat SIRES GRAU,
Vist que els informes que el Comú va requerir simultàniament als Ministeris del Govern afectats per llurs competències sectorials, són favorables a l’aprovació del Pla Parcial,
Vista la notificació de la Comissió Tècnica d’Urbanisme, da data 13 de febrer del 2018, informant favorablement el projecte de Pla Parcial de la UA-Suble-31, Zona del Soqué, de conformitat amb els articles 121 c) i 132.2 b) del Text refós de la LGOTU,
Vist l’informe favorable de data 11 de juny del 2018 emès pel tècnic del Comú, en relació al compliment dels tràmits i procediments preceptius establerts als articles núms. 61, 62, i 63 del Reglament Urbanístic,
Vist el que disposa l’article 64 del Reglament urbanístic, en relació als articles 112, 113 i 121 del Text refós de la LGOTU, relatius a l’aprovació i publicació dels Plans Parcials,
El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 25 de juny del 2018,

DECRETA

Article 1
S’aprova el projecte de Pla Parcial de la Unitat d’Actuació UA-Suble-31, “Zona del Soqué”, que inclou els terrenys delimitats a nord per sol no urbanitzable i per la UA-Suble-33, al sud per la UA-Suble-30, al l’est per la carretera d’Engolasters i a l’oest per la UA-Suble-27, d’acord amb les previsions de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, les generals del Pla d’ordenació i urbanisme parroquial i les de la unitat d’actuació afectada.

Article 2
Es desestimen les al·legacions presentades durant el termini d’informació pública en relació al Pla parcial, per la Sra. Montserrat SIRES GRAU,

Article 3
Es requereix a la societat PROMOCIONS EL SOQUÉ, SA la Sra. Alice Rose SAZY, els germans Srs. David, Marc i Lara RODRIGUEZ ZAMORA, la Sra. Josepa GARCIA NAUDÍ i la Sra. Avelina BESOLÍ BACO per tal que conjuntament amb el Comú, elevin a escriptura pública el conveni d’urbanització, el decret d’aprovació i els plànols del projecte de reparcel·lació en què es reflecteixin la configuració de la nova situació i titularitat de les finques resultants del procés urbanístic, així com els terrenys de cessió obligatòria a favor del Comú.
D’acord amb el procediment establert a l’article 110 del Reglament urbanístic, es requereix també als propietaris del Pla parcial per tal que es constitueixin, mitjançant escriptura pública, en associació de promoció urbanística, als efectes de procedir a l’execució de la urbanització.

Article 4
Es publica aquest Decret al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, junt amb la relació de propietaris afectats que figura a l’annex núm. 1, per tal que el Pla parcial sigui executiu a partir del mateix dia de la seva publicació.

Article 5
Aquest projecte de Pla Parcial te el caràcter de document públic i tothom i en tot moment pot consultar-lo.

D’acord amb l’article 146 de la Llei general d’ordenament del territori i urbanisme, contra aquest Decret es pot interposar recurs d’alçada davant la Comissió Tècnica d’Urbanisme, dins d’un termini d’un mes a comptar des de la data de la notificació o de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Escaldes-Engordany, casa comuna, 25 de juny del 2018.

Vist i Plau P. o. del Comú
LA CÒNSOL MAJOR EL SECRETARI GENERAL
Trini Marin Gonzalez

 

 

Annex núm. 1


Relació de propietaris afectats pel Pla Parcial de la Unitat d’Actuació UA-Suble-31, Zona del Soqué:

· PROMOCIONS EL SOQUÉ, SA
· Sra. Alice Rose SAZY
· Sr. David RODRIGUEZ ZAMORA
· Sr. Marc RODRIGUEZ ZAMORA
· Sra. Lara RODRIGUEZ ZAMORA
· Sra. Josepa GARCIA NAUDÍ
· Sra. Avelina BESOLÍ BACO