Inici / Ordinacions i Reglaments / Crèdit plurianual construcció del Tanatori Nacional i les Sales de Vetlla Comunals

Crèdit plurianual construcció del Tanatori Nacional i les Sales de Vetlla Comunals

Ordinació del 25-6-2018, de suplement de crèdit plurianual per fer front a la licitació de les obres de construcció del Tanatori Nacional i les Sales de Vetlla Comunals


Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, títol II, capítol 2, article 5.1 i la Llei de les finances comunals del 27 de juny del 2003,


Vist l’informe emès pel cap del Departament d’Urbanisme en relació a les obres de construcció del Tanatori Nacional i les Sales de Vetlla Comunals,

Vista la necessitat de realitzar aquesta obra d’interès nacional;
Atès que per procedir a l’adjudicació dels treballs esmentats és preceptiva l’aprovació d’una Ordinació suplement de crèdit plurianual, per un import de 820.000,00 €, a favor de la partida pressupostària 501-1640001-60260 "Sales de Vetlla al Tanatori Nacional", per a finançar la quota de participació del Comú d’Escaldes-Engordany en les esmentades obres;

Atès el que preveu l’article 77 de la Llei de les finances comunals, i examinada la corresponent memòria explicativa.
El Comú, previ informe de la Intervenció, en el transcurs de la sessió de Consell de Comú de data 25 de juny del 2018, ha aprovat la següent

ORDINACIÓ

Article 1. Per fer front a la licitació de les obres de construcció del Tanatori Nacional i les Sales de Vetlla Comunals, s’aprova un suplement de crèdit plurianual per un import de 820.000,00 € per a l’exercici 2019, destinat a la partida pressupostària 501-1640001-60260 "Sales de Vetlla al Tanatori Nacional", atenent al que disposa l’article 77.4 de la Llei de les Finances Comunals.

Article 2. Atenent al que disposa l'article 77.5 de la Llei de les finances comunals, el crèdit derivat de l'aprovació de la despesa plurianual serà efectiu a partir de la seva incorporació a l’Ordinació pressupostària de l’exercici corresponent.

Disposició final. La present Ordinació entrarà en vigor al mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa què es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 25 de juny de 2018