Inici / Ordinacions i Reglaments / Crèdit reforma de les plantes 1a, 5a i sala d’actes de l’edifici administratiu del Comú

Crèdit reforma de les plantes 1a, 5a i sala d’actes de l’edifici administratiu del Comú

Ordinació del 25-6-2018, de crèdit extraordinari procedir a la licitació de la reforma de les plantes 1a, 5a i sala d’actes de l’edifici administratiu del Comú

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1, i la Llei de les finances comunals del 27 de juny del 2003;


Vista la necessitat de procedir a la licitació de la reforma de les plantes 1a, 5a i sala d’actes de l’edifici administratiu del Comú;

Atès que al pressupost vigent no hi ha cap partida assignada a tal efecte;

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 71 de la Llei de les finances comunals, en el transcurs de la sessió de consell celebrada en data 25 de juny de 2018, aprova la següent

ORDINACIÓ

Article 1r. Per fer front a la licitació de la reforma de les plantes 1a, 5a i sala d’actes de l’edifici administratiu del Comú, s’aprova un crèdit extraordinari, per un import de 491.000 €, destinat a les següents partides pressupostàries de nova creació:

501-9201020-60500 “Mobiliari”, 126.000 €
501-3350010-61300 “Repos. millora maq. instal. i equips”, 165.000 €
501-3350010-60500 “Mobiliari”, 200.000 €

Article 2n. Aquest crèdit extraordinari es finançarà amb la incorporació de romanents de tresoreria o amb més endeutament, si s’escau

Article 3r. La present Ordinació entrarà en vigor el dia de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa del Comú, 25 de juny de 2018.