Inici / Ordinacions i Reglaments / Transferència de crèdit per A.C. al pavelló Prat Gran

Transferència de crèdit per A.C. al pavelló Prat Gran

Ordinació del 25-6-2018, relativa a una transferència de crèdit pressupostari per a l’adquisició de màquines d’aire condicionat destinades al pavelló Prat Gran

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1 i la Llei de finances comunals del 27 de juny del 2003,


Atesa la necessitat d’adquirir 4 màquines d’aire condicionat de gran volum destinades al pavelló Prat Gran,

Atès que per fer front a la mencionada inversió és necessari procedir a la dotació de crèdit a la partida 402-3420002-61300 Reposició i millora màq. Instal. i equips, del pressupost per a l’exercici 2018;

Vist que es pot alliberar el crèdit pressupostari necessari per poder autoritzar una transferència de crèdit de la partida 621-3420005-61702 Millora espais públics,

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 74 de la Llei de finances comunals, en el transcurs de la sessió de consell celebrada el dia 25 de juny del 2018, ha aprovat la següent

ORDINACIÓ

Article 1r. S’aprova una transferència de crèdit per destinar la quantitat de 43.024,10 € a la partida pressupostària 402-3420002-61300 Reposició i millora màq. Instal. i equips, procedent de la partida 621-3420005-61702 Millora espais públics, per a l’adquisició de 4 màquines d’aire condicionat de gran volum destinades al pavelló Prat Gran.

Article 2n. La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.


Escaldes-Engordany, casa comuna, 25 de juny del 2018