Transferència de crèdit per la compra de mobiliari de Casa Comuna

Ordinació del 24-9-2018, relativa a una transferència de crèdit pressupostari per a la compra del mobiliari de Casa Comuna.


Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1 i la Llei de finances comunals del 27 de juny del 2003,


Atesa la necessitat d’adquirir el mobiliari destinat a les plantes 1a i 5a de casa comuna,

Atès que per fer front a la mencionada inversió és necessari procedir a la dotació de crèdit a la partida 501-9201020-60500 Mobiliari, del pressupost per a l’exercici 2018;

Vist que es pot alliberar el crèdit pressupostari necessari per a poder autoritzar una transferència de crèdit de la partida 501-3350010-60500 Mobiliari,

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 74 de la Llei de finances comunals, en el transcurs de la sessió de consell celebrada el dia 24 de setembre del 2018, ha aprovat la següent

ORDINACIÓ

Article 1r. S’aprova una transferència de crèdit per destinar la quantitat de 30.000,00 € a la partida pressupostària 501-9201020-60500 Mobiliari, procedent de la partida 501-3350010-60500 Mobiliari, per a l’adquisició del mobiliari de les plantes 1a i 5a planta de casa comuna.

Article 2n. La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 24 de setembre del 2018