Inici / Edictes / Vehicle abandonat

Vehicle abandonat

 

Edicte del 9-11-2018 pel que s’informa sobre un vehicle què, de no ser reclamat  pel propietari,
es considerarà cosa abandonada

 

Atès que als dipòsits comunals s’hi troba un vehicle retirat en el seu dia de la via pública pel Servei de Circulació, el propietari del qual és una persona desconeguda que no ha estat possible localitzar als efectes de notificació;

Vista l’Ordinació sobre retirada de vehicles de la via pública i dels aparcaments comunals, i abandó de vehicles, de data 4 de març de 2010;

Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern del Comú, en la sessió celebrada el dia 30 d’octubre de 2018;

Es fa pública la caracterització del referit vehicle:

Matrícula

Marca-model

Tipus

Propietari

F2917

Iberica IR-M2

remolc

desconegut

  

El propietari d’aquest vehicle disposa d’un termini inajornable de 30 dies, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, per tal de retirar-lo del dipòsit comunal. Transcorregut aquest termini, si el vehicle no ha estat recuperat, serà considerat com a cosa abandonada i es procedirà a la seva destrucció.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 9 de novembre de 2018.