Inici / Ordinacions i Reglaments / Ordinació preus públics 2019

Ordinació preus públics 2019

 

Ordinació del 10-12-2018 sobre preus públics

 

Atès el marc de l’autonomia administrativa i financera al que fa referència l’apartat 2n. de l’article 80 de la Constitució.

Atès el que disposa la Llei Qualificada de delimitació de competències dels comuns.

Atès el que disposen la Llei 21/2014 del 16/10/2014 de bases de l’ordenament tributari i el Decret del 21 d’octubre del 2015, que aprova el Reglament de recaptació dels tributs, en relació al procediment de constrenyiment.

Atès el que disposa el Capítol II del Títol III de la Llei 10/2003 de 27 de juny de les Finances Comunals.

Atès el que disposa el texts refós del Codi de l’Administració.

El Comú d’Escaldes-Engordany en la seva sessió de Consell que ha tingut lloc el dia 10 de desembre de 2018 ha acordat aprovar la següent

 

ORDINACIÓ SOBRE PREUS PÚBLICS

 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

 

Article 1.        Exercici de la potestat normativa

 

Sota el principi d’autogovern els comuns del Principat d’Andorra administren i gestionen els seus recursos propis i exerceixen la potestat normativa que preveu la Constitució, la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, la Llei de bases de l’ordenament tributari i la Llei de les finances comunals.

 

Entre els recursos de dret públic de naturalesa no tributaria s’hi troben els preus públics, que s’estableixen i modifiquen mitjançant ordinació.

 

Article 2.        Definició i contingut de l'Ordinació de preus públics

 

Aquesta Ordinació regula els trets essencials del catàleg dels preus públics que ofereix el Comú, en relació a la seva naturalesa jurídica, fet generador, obligats al pagament, imports i condicions de pagament, conforme al que preveu el Títol III, Capítol II de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals.

 

Tenen la consideració de preus públics, les contraprestacions exigides pel Comú per la prestació de serveis públics, la realització d’activitats o de funcions administratives, quan no siguin de sol·licitud o de recepció obligatòria, sempre i quan concorrin alguna de les següents circumstàncies:

 

 1. Que es tracti de la utilització d’un bé de domini públic
 2. Que la persona interessada sol·liciti el servei o la prestació de forma voluntària
 3. Que el servei pugui ser prestat pel sector privat amb lliure concurrència

 

Article 3.        Obligats al pagament

 

Els obligats al pagament dels preus públics comunals son les persones que se’n beneficien de la realització de serveis o activitats per part del Comú.

 

Article 4.        Obligacions accessòries

 

El Comú pot demanar i exigir a les persones obligades al pagament dels preus públics, les declaracions o aportacions d’informació que consideri necessàries per a determinar les dades o els elements referents als serveis i que siguin necessàries per a l’aplicació de les tarifes.

 

Tret que existeixin normes específiques que ho prohibeixin, el Comú pot suspendre la prestació dels serveis o la realització d’activitats sotmeses a preu públic, quan les persones obligades al pagament incompleixin l’obligació d’aportar declaracions o les dades sol·licitades, quan obstaculitzin les comprovacions o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d’exigir els pagaments dels preus públics, els recàrrecs i interessos moratoris  acreditats.

 

Article 5.        Aplicació i gestió

 

Els imports dels preus públics s’estableixen i modifiquen mitjançant Ordinació.

 

El Comú és l’encarregat de la gestió, el cobrament, la comprovació, la recaptació, la inspecció i qualsevol altre funció referent als preus públics.

 

El Comú pot acordar una tarifa reduïda del 50% o la gratuïtat dels preus públics a favor dels residents a la Parròquia d’Escaldes-Engordany que acreditin trobar-se en estat de necessitat segons els requisits i modalitats fixats en el Reglament d’exempcions fiscals i altres mesures de caràcter social.

 

Article 6.        Import

 

L’import dels preus públics es determina de tal manera que cobreixi, com a mínim, el cost del servei o l’activitat que es presta i prenent en consideració el preu de mercat que correspongui per l’aprofitament d’aquest servei per part de la persona sol·licitant.

 

Tanmateix, quan per raons de política social s’aconselli i es justifiqui, el Comú podrà establir preus públics per sota del cost dels serveis prestats.

 

Les propostes per a l’establiment o modificació dels imports dels preus públics que s’exigeixin han d’anar acompanyades d’una memòria que en motivi i justifiqui la quantia.

 

Si la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic comunal comporten la destrucció o el deteriorament de tot o part dels seus elements, el Comú pot exigir la consignació d’un dipòsit equivalent al cost estimat de la reconstrucció o de la reparació d’aquells elements, sense perjudici de la liquidació definitiva del cost real de la reconstrucció o de la reparació, que s’abonarà en el moment en que finalitza la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic comunal.

 

Article 7.        Exigibilitat

 

Amb caràcter general, els preus públics són exigibles des de l’inici de la prestació del servei al que es refereixen. Tanmateix, es poden exigir pagaments anticipats o dipòsits previs a la realització del serveis. En aquest cas, si el servei no s’arriba a prestar per motius no imputables al sol·licitant, el Comú ha de retornar l’import conjuntament amb els interessos corresponents.

 

En cas d’impagament, els deutes derivats dels preus públics poden ser exigits per la via administrativa i, en conseqüència, per via de constrenyiment, d’acord amb el procediment previst en la Secció Tercera, Capítol II, del TÍTOL V. de l’Ordinació Tributària comunal vigent per l’any 2019.

 

TÍTOL II. ESTABLIMENT DELS PREUS PÚBLICS

 

Article 8. Preus públics per a la utilització privativa o aprofitament especial degudament autoritzat del sol, subsòl o vol d'un bé de domini públic comunal

8.1 Instal·lació de rètols comercials o publicitaris i indicadors de serveis turístics.

 

Fet generador: constitueix el fet generador l’autorització per a la instal·lació de rètols publicitaris o anunciadors d’activitats comercials, industrials i/o professionals, serveis turístics, Bars, Restaurants i Hotels.

 

Import: Independentment de les modalitats de rètols establerts a l’Ordinació sobre publicitat, l’import d’aquest preu públic s’estableix de la manera següent:

 

a/ Rètols frontals: 14,35 € anyals per m2, amb un mínim de 23,00 € i un màxim de 3.200,00 €.

b/ Rètols amb volada damunt la voravia: 24,60 € anyals per m2, amb un mínim d’imposició de 35,00 €.

c/ Rètols situats a la coberta dels edificis: 24,60 € anyals per m2, amb un mínim d’imposició de 35,00 €.

d/Rètols indicadors de serveis turístics: 332,10 € anyals, per unitat.

e/ Cartells i similars: 4,10 € per m2.

f/ Cintes visuals: 25,60 € anyals per metre lineal.

g/ En  els casos previstos a, b, c, d, i e,  s’aplicarà, en concepte d’autorització d’instal·lació, un import fix de 55,35 €; en el cas de l’apartat f/, 153,75 € pel mateix concepte.

 

El pagament d’aquest preu públic és anyal i es merita el primer dia de l’any natural.

 

En el cas que l’autorització es lliuri després del dia 1 de gener, el preu públic es merita a la data de l’inici de l’activitat. En aquest cas el preu es calcula proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l’any, incloent el de la data en què s’ha lliurat l’autorització d’instal·lació.

 

El pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del Comú d’Escaldes-Engordany, en els casos de primeres autoritzacions, i per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat Bancària legalment autoritzada a Andorra, pel que fa a les liquidacions anyals successives.

 

8.2 Tanques publicitàries i lones

 

Fet generador: constitueix el fet generador l’autorització per a la instal·lació de tanques publicitàries, pantalles i lones a les façanes dels edificis, o en tots els casos, en espais privats amb vistes al domini públic.

 

Import: l’import d’aquest preu públic s’estableix de la manera següent:

 

a/ Tanques publicitàries                           25,60 € per m2  

b/ Lona                                                       4,10 € per m2

c/ Tanques amb lames giratòries              49,20 € per m2

d/ Pantalles                                              102,50 € per m2

 

El pagament d’aquest preu públic és anyal i es merita el primer dia de l’any natural.

 

En el cas que l’autorització es lliuri després del dia 1 de gener, el preu públic es merita a la data de l’inici de l’activitat. En aquest cas el preu es calcula proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l’any, incloent el de la data en què s’ha lliurat l’autorització d’instal·lació.

 

El pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del Comú d’Escaldes-Engordany, en els casos de primeres autoritzacions, i per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat Bancària legalment autoritzada a Andorra, pel que fa a les liquidacions anyals successives.

 

En tots els casos a), b), i c), s’aplicarà, en concepte d’autorització d’instal·lació, un import fix de 107,60 €, per unitat; en el supòsit d), s’aplicarà un import fix de 205 € pel mateix concepte.

 

8.3 Guals

 

Fet generador: constitueix el fet generador l’autorització d’una reserva de pas a través de la voravia per a l’accés de vehicles a edificis i solars.

 

Import: l’import d’aquest preu públic s’estableix a raó de 56,35 € anyals per metre lineal, amb una llargada mínima de 2 metres i màxima de 4 metres.

 

El pagament d’aquest preu públic és anyal i es merita el primer dia de l’any natural.

 

En el cas que l’autorització es lliuri després del dia 1 de gener, el preu públic es merita a la data de l’inici de l’activitat. En aquest cas el preu es calcula proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l’any, incloent el de la data en què s’ha lliurat l’autorització del gual.

 

El pagament de la quota resultant s’efectua directament a les oficines del Comú d’Escaldes-Engordany, en els casos de primeres autoritzacions, i per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra, pel que fa a les liquidacions anyals successives.

Les primeres autoritzacions comporten el pagament de la pintura, a raó de 3,75 € metre lineal i la placa identificativa del gual, a raó de 25,60 €.

 

8.4 Contenidors, tanques d’obra, bastides, grues d’obra, reserves d’espai, terrasses de bar i espais públics destinats a activitats comercials o promocionals a la zona VIVAND

 

Fet generador: constitueix el fet generador l’autorització per a l’ocupació de la via pública amb contenidors, tanques d’obra, bastides, grues d’obra, reserves d’espai i terrasses de bar.

 

Import: l’import d’aquest preu públic s’estableix de la manera següent:

 

Contenidors: l'emplaçament de contenidors a la via pública, per a dipòsit temporal de runa i enderrocs provinents de les obres, cotitzarà a raó de 18,45 € per contenidor i per dia. Si es tracta de contenidors tipus "sac", cotitzaran a raó de 5,50 € per unitat i dia.

 

Tanques d'obra: l'ocupació de la via pública amb tanques d'obra, cotitza en funció del procés constructiu de l'edifici, com segueix:

 • 1,28 € per metre quadrat i per dia fins a la rasant del carrer, sempre que l'ocupació depassi els sis mesos.
 • 133,25 € si la durada de l'ocupació es inferior o igual a sis mesos.
 • 3,75 € per metre quadrat i per dia, a partir del nivell de la rasant del carrer.

 

Bastides: l'emplaçament de bastides a la via pública, per a l'execució d'obres o treballs a les façanes, cotitza a raó de 1,28 € per m2 i per dia.

Quan les referides obres siguin destinades a millora o embelliment de la façana de l'edifici, aquestes quedaran exonerades de cotització pel concepte d'ocupació de la via pública, durant el termini de 30 dies, per cada façana. Més enllà del referit termini, cotitzaran 1,75 € per metre quadrat i dia.

 

Grues d'obra i muntacàrregues: l'emplaçament amb caràcter temporal de grues i muntacàrregues d'obra  a la via pública cotitza un preu fet de 1.230,00 €  els sis primers mesos en concepte d'instal·lació i un preu fet de 3,75 € per metre quadrat i per dia a partir el sisè mes.

 

Reserva d’espai a la via pública: la reserva d'espai d'estacionament a la via pública davant dels hotels, per a càrrega i descàrrega d'equipatges de passatgers, cotitza en funció dels metres lineals de reserva, a raó de 160 €/any per metre lineal.

 

Les reserves d'espai han de tenir una longitud mínima de 5 metres i màxima de 15 metres.

 

Les primeres autoritzacions comporten el pagament de la pintura, a raó de 36 € metre lineal i la instal·lació i subministrament de la placa identificativa del gual, a raó de 123 €. 

 

Reserva d’espai a la via pública amb caràcter temporal: l’ocupació de la via pública amb tanques de senyalització mòbils, per a la realització de treballs ocasionals, petites reparacions, operacions de càrrega i descàrrega de materials o mobiliari, cotitza a raó de 1,25 € per metre quadrat i per dia.

 

Terrasses de bar: d’acord amb l’Ordinació sobre la instal·lació de terrasses a les places, els carrers i els espais públics, de data 29 de setembre del 2017, cotitzen tenint en compte la classificació dels carrers establerta a l'article 19.4 de l’Ordinació Tributària, d'acord amb el següent preu fet:

 

Categoria 1a:              16,70 €/m2 i per mes.

Categoria 2a:              11,95 €/m2 i per mes.

Categoria 3a:              11,10 €/m2 i per mes.

Categoria 4a:               9,45 €/m2 i per mes.

Categoria 5a:               5,85 €/m2 i per mes.

 

El pagament d’aquest preu públic és mensual i es merita el dia de l’obtenció de la llicència, en funció de la durada en la proporció següent:

 

 • Fins a tres mesos: 10 % de reducció en la seva categoria
 • Fins a sis mesos: 20% de reducció en la seva categoria
 • Fins a nou mesos: 30 % de reducció en la seva categoria
 • Fins a dotze mesos: 40 % de reducció en la seva categoria

 

Zona VIVAND: ocupació d’espais públics situats a la zona VIVAND per part d’establiments comercials radicats a la zona.

 

Per als espais públics situats a la zona VIVAND davant d’establiments comercials ja autoritzats, es cotitza segons la subzona de radicació, com segueix:

 

Zona 1: 5 € per dia i per metre quadrat

Zona 2: 3 € per dia i per metre quadrat

Zona 3: 1,5 € per dia i per metre quadrat

 

Ocupació d’espais públics situats a la zona VIVAND i oferts a concurrència pública:

 

Els espais públics situats a la zona VIVAND oferts a concurrència pública cotitzen segons l’oferta de l’adjudicatari.

 

8.5 Estacionament de vehicles a la via pública i aparcaments públics.

 

Fet generador: constitueix el fet generador l’estacionament temporal de vehicles a les vies públiques, en els llocs expressament habilitats, o en els aparcaments públics oberts.

 

Import: l’import d’aquest preu públic s’estableix de la manera següent:

 

 1. a) Zones regulades

 

Zona blava

 1,25 €/ hora (*)

Zona blava tarifa diürna BUS

 3,50 €/hora

Zona blava tarifa nocturna BUS

 35,00 €

(de les 18h a les 8h.)

 

Els vehicles elèctrics i/o híbrids endollables gaudiran de les primeres dues hores d’estacionament gratuïtes en qualsevol zona de pagament de la via pública. Per gaudir d’aquesta bonificació els vehicles hauran de disposar de la identificació d’aquesta categoria.

 

(*)El pagament d’aquest preu públic s’efectua en el moment de la retirada del corresponent tiquet lliurat pels expenedors.

 

 1. b) Rotació aparcaments horitzontals i verticals amb equips de control d’accés:

 

b-1) Preus tiquet horari

 

Aparcaments vehicles

Verticals

Horitzontals

1a 1/2 hora

 Gratuïta

 Gratuïta

Fracció de 15 minuts

                0,50 €

                0,50 €

Tarifa màx. Nocturna (21h-8h)

              10,80 €

                3,00 €

Tarifa màxima diürna (8h-21h)

              20,80 €

         ..     20,80 €

 

L’aparcament Vilars té la primera hora gratuïta i una tarifa màxima de 10 € per dia.

 

Aparcament autobusos

 

Fracció de 15 minuts

              1,00 €

Tarifa màxima diària

            40,00 €

 

Aparcaments autocaravanes

(Serveis inclosos)

Horitzontals

Fracció de 15 minuts

                1,00 €

Tarifa màx. diària

              40,00 €

 

 

En el cas que un vehicle ocupi més d’una plaça haurà d’abonar el preu per l'ocupació de les places corresponents. S’aplicarà el preu del tiquet horari a partir de la data i hora d'entrada en que es produeix l’ocupació.

 

b-2) Vals de descompte

 

Els vals de descompte són acumulables.

 

Vals de descompte

Preu unit.

real

Preu unit. venda

Dte.

Compra mínim (UT)

Cost

total

30 min.

(Mínim 200 unitats)

1,00 €

0,55 €

45,00%

200

110,00 €

1h.

(Mínim 100 unitats)

2,00 €

1,00 €

50,00%

100

100,00 €

 

b-3) Targeta AD+ (targeta de prepagament)

 

Targeta de prepagament vàlida per a tots els aparcaments de vehicles amb control de d’accés del Comú d’Escaldes-Engordany.

 

Condicions de venda:

 

Dipòsit per a l’adquisió de cada targeta : 5,00 €

Recàrrega inicial: 25,00 €

 

Preus de tiquet horari:

 

Aparcaments

Verticals

Horitzontals

1a hora

 Gratuïta

 Gratuïta

Fracció de 15 minuts

                0,25 €

                0,25 €

Tarifa màx. Nocturna (21h-8h)

                5,40 €

                1,50 €

Tarifa màxima diürna (8h-21h)

              10,40 €

              10,40 €

 

L’aparcament Vilars té una tarifa màxima de 10 € per dia.

 

 1. c) Abonaments Aparcaments horitzontals i verticals:

 

c-1) Abonament mensuals en aparcaments amb equips de control d’accés:

 

El preu base de l’abonament és sense reserva de plaça en cap aparcament determinat.

 

Per calcular el preu final de l’abonament, cal afegir al preu base el suplement corresponent al tipus d’abonament escollit per l’usuàri.

 

1- Preu base vehicles:

 

Per 24 hores

 70,00 €

Dilluns -divendres

13h (8h-21h)

 38,00 €

10h (8h-18h)

 30,00 €

Dilluns -diumenge

13h (8h-21h)

 46,00 €

10h (8h-18h)

 40,00 €

 

 2- Suplement pel tipus d’abonament

 

 

Preu

 Accés a tots els aparcaments (*)

       5,00 €

 Reserva de plaça  (**)

       5,00 €

 

(*) Disponible tan sols en el preu base de 24 hores.

(**) La reserva de plaça tan sols es pot sol.licitar als aparcaments verticals de Caldea, Prat del Roure, Vilars i Boïgues.

 

3- Autocaravanes

 

Per 24 hores

Dilluns -diumenge

114,84 €

 

El pagament dels abonaments és mensual i es merita el primer dia de cada mes. Aquest s’efectua per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra.

 

c-2) Abonaments d’accés temporal

 

Abonaments amb accés a qualsevol aparcament de vehicles equipat amb control automàtic, sense reserva de plaça.

 

Dies

Euros

2 dies

       30,00 €

3 dies

       35,00 €

4 dies

       39,00 €

7 dies

       46,50 €

15 dies

       53,50 €

30 dies

       93,00 €

 

Abonaments temporals a l’aparcament d’autobusos del Prat Gran:

 

Dies

Euros

3 dies

90,00 €

5 dies

150,00 €

 

c-3) Altres abonaments en aparcaments horitzontals i verticals:

 

 

Preu abonat

Plaça

Moto

24h.

doble 24h.

24h.

Prat Gran-Autocars

275,00 €/mes

-

-

Teulades

70,00 €/mes

121,00 €/mes

25,00 €/mes

St. Jaume

37,00 €/mes

 

 

Engolasters

37,00 €/mes

 

 

Comunals amb parquímetres

108 €/Trim.

 

 

 

El pagament dels abonaments és mensual i es merita el primer dia de cada mes, a excepció dels abonaments als aparcaments comunals amb parcmetres que és trimestral. Aquest s’efectua per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat Bancària legalment autoritzada a Andorra.

 

8.6 Subministrament d’aigua termal.

 

Fet generador: constitueix el fet generador l’autorització d’embrancament pel subministrament d’aigua termal de la xarxa pública

 

Import: l’import d’aquest preu públic s’estableix en funció del volum de consum, de la manera següent:

 

- de 1 litre a 20m3       3,90 €/m3

- cada m3 de més     2,30 €/m3

 

El pagament d’aquest preu públic és trimestral, en funció dels m3 consumits. No obstant s’estableix una quantitat mínima de consum de:

 

- 7m3 per habitatges, apartaments, locals i similars

- 4m3 per habitació en hotels, residències i similars

 

 

El pagament s’efectua per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra.

 

8.7 Lloguer i venda de nínxols. Preus de diferents serveis.

 

Fet generador: constitueix el fet generador la compra o arrendament de nínxols, panteons o columbaris dels cementiris comunals, la compra de làpides així com la contractació dels diferents serveis de cementiri. 

 

Import: l’import d’aquests preus públics s’estableix de la manera següent:

 

a/ Preus de venda dels nínxols i columbaris del Cementiri de La Plana:

Forats amb ossera comuna venuts per unitats:

 • Primer forat: 373,50 €
 • Segon forat: 562,00 €
 • Tercer forat: 179,00 €
 • Quart forat:   002,00 €
 • Panteons: 500,00 €

 

Columbaris (inclou marc):

 • Primer compartiment: 960,00 €
 • Segon compartiment: 120,00 €
 • Tercer compartiment: 932,00 €
 • Quart compartiment: 842,00 €
 • Cinquè compartiment: 767,00 €
 • Sisè compartiment: 707,00 €

 

b/ Preus de lloguer dels nínxols:

 • Primer forat: 536,00 €
 • Segon forat: 612,00 €
 • Tercer forat: 460,00 €
 • Quart forat: 383,00 €

 

c/ Venda de làpides i marcs pels columbaris i nínxols:

 • Làpides nínxols:                                  124,00 €
 • Làpides columbaris:   51,00 €
 • Marcs columbaris: 266,50 €

 

d/ Preus dels diferents serveis als Cementiris:

 • Preu fet per inhumació:    212,00 €
 • Preu fet per exhumació:    253,00 €
 • Crida:      22,00 €
 • Servei d’enterrament:    246,00 €

 

El pagament d’aquests preus públics es fan efectius directament a les oficines del Comú, en el moment de la seva contractació.

 

 1. e) Preu total incineració + urna núm.1: 724,84 €

 

 1. f) Urnes
 • Suplement urna núm. 2: 143,54 €
 • Suplement urna núm. 3: 478,47 €
 • Suplement urna biodegradable: 215,31 €

 

El pagament dels preus públics corresponents als epígrafs e) i f) s’efectuen directament a les oficines de l’empresa concessionària.

 

8.8 Fires

Per l’ocupació de la via pública amb instal·lacions temporals, siguin comercials o d’esbarjo, pròpies de fires, festes majors, i altres, s’apliquen els següents preus públics en funció de la superfície d’ocupació:

 

 • Fins a 36 m2:                                  174,00 €
 • Més de 36 m2 fins 250 m2:                         5,00 €, per metre quadrat.
 • Més de 250 m2:                                          250,00 €

 

8.9 Preu itineraris permanents (Ordinació de senyalització d’itineraris d’iniciativa privada) :

 

 • Instal·lació de plaques i fites:            13,50 €/hora
 • Subministrament de la placa:              3,50 €
 • Subministrament de la fita:            46,50 €
 • Ocupació del sòl:            10,00 €  any per senyal

 

Article 9. Preus públics per a la prestació de serveis de tipus no administratiu.

 

9.1 Escoles bressol

 

Fet generador: constitueix el fet generador del preu públic la prestació del servei de l’Escola Bressol.

 

Import: l’import d’aquest preu públic s’estableix de la manera següent:

 

Preus mensuals Escoles Bressol

 • Règim de tot el dia: 348,00 €
 • Règim de mig dia, matí: 210,00 €
 • Règim de mig dia, tarda: 162,00 €
 • Dissabte matí:   40,00 €

 

El pagament d’aquests preus públics és mensual i es merita el primer dia de cada mes.

 

El pagament de la quota resultant s’efectua per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra.

 

 

9.2 Servei de restauració Llar de Jubilats                

 • Preu menú: 5,75 €
 • Preu menú ecològic: 8,90 €

 

9.3 Activitats esportives i de lleure.

 

9.3.1 piscines Comunals

 

S’estableixen els següents preus públics per a la utilització de les instal·lacions de les Piscines Comunals.

 

ENTRADA PISCINA

Preu fixat

 

De  0 a 5 anys gratuït

0,00 €

 

Entrada adult piscina

5,00 €

 

Abonament  10 entrades piscina

45,00 €

* Caducitat 12 mesos

* Les persones  < 18 anys i els > 60 anys gaudiran d'un 50% de descompte

 

   

 

ENTRADA PISCINA + GIMNÀS

Preu fixat

 

Entrada individual piscina + gimnàs

12,50 €

 

* 50% descompte abonats centres esportius comunals

 

 

* Les persones < 18 anys i els > 60 anys gaudiran d'un 50% de descompte

 

 

ABONAMENTS MENSUALS

Adult

Matrícula

Parella                       (Mateix compte)

Matrícula

 

Abonament aquàtic

15,00 €

15,00 €

27,00 €

27,00 €

 

Abonament aquàtic + gimnàs

21,50 €

21,50 €

38,70 €

38,70 €

 

Abonament aquàtic + fitness

43,50 €

43,50 €

78,30 €

78,30 €

 

Abonament complet

(Aigua+gimnàs + Fitness)

49,35 €

49,35 €

88,83 €

88,83 €

 

* Les persones < 18 anys i els > 60 anys gaudiran d'un 50% de descompte

 

 

* L’abonament complet gaudirà d'un 10% de descompte

 

 

     

 

 

Parella amb

1 o més fills

Matrícula

Monoparental amb

1 o més fills

Matrícula

 

Abonament aquàtic familiar

33,75 €

33,75 €

20,25 €

20,25 €

 

* Les persones < 18 anys i els > 60 anys gaudiran d'un 50% de descompte

     
                   

 

CLASSES DIRIGIDES FITNESS

Abonat

 

1 Sessió de fitness

5,00 €

 

 

ALTRES

Preu fixat

Lloguer  carrer piscina / hora

20,00 €

Lloguer mensual armariet vestidor

6,00 €

   

Polsera d'accés

5,00 €

Targeta d'accés

3,00 €

   

VENDA DE MATERIAL

Preu fixat

Casquet de bany

2,50 €

Ulleres de natació infant

4,13 €

Ulleres de natació adult

4,50 €

 

9.3.2. Activitats Aquàtiques

 

S’estableixen els següents preus públics per a les activitats aquàtiques de les piscines comunals durant els cursos escolars 2018 - 2019 i 2019 – 2020.

 

NATACIÓ

Preu fixat

 

Escola de natació infantil (1-4 anys) - Preu trimestre

63,50 €

 

* 1 Sessió setmana

   

Escola natació (5-16 anys) - Preu trimestre

127,00 €

 

* 2 Sessions setmana

   
 

Abonat

No abonat

Curset de natació adult (12 sessions)

72,00 €

140,00 €

*Mínim 3 pax

   

 

9.3.3 Activitats per a infants i Gent Gran.

 

S’estableixen els següents preus públics per a les activitats esportives dels Esports d’Estiu, Espai lleure per a les vacances escolars, Esports de Neu i de Pasqua i Cursets intensius durant el curs escolar 2019 – 2020:

 

Esports d’estiu

 

 1. Infants:
 • 1 setmana amb dinar inclòs (5 dies)*: 72,00 €

 

Pels nens de més de 10 anys:

 • 1 setmana-(5 dies)* 41,00 €
 • 1 setmana matí o tarda -(5 dies)* 26,00 €
 • Dinar-(5 dies) 31,00 €

 

 • Ludoteca (de 18h. 30mn. a 20h):              5,00 €/setmana

 

* A partir de la 5ª setmana s’aplica un preu setmanal de 33,00 € o de 64,00 € en el cas de dinar inclòs.

 

 1. Gent Gran:
 • 1 torn (3 dies)*: 10,00 €

 

 Espai Lleure

 • Preu:                                                            10,25 € per dia
 • Ludoteca (de 18h. 30mn a 20h30mn):          1,00 € per dia
 • Suplement horari:                                           2,55 € per dia
 • Dinar:                                                              6,20 € per dia

 

El preu setmanal es calcula en funció dels dies laborables

 

 Esports de Neu

 • Setmana de neu (5 dies) :                      90,00 € (dinar inclòs)
 • Ludoteca (de 18h. 30mn. a 20h)                5,00 €/setmana

 

 Esports de Pasqua

 • 1 setmana (4 dies):         72,00 € (dinar inclòs)
 • Ludoteca (de 18h. 30mn. a 20h)                4,00 €/setmana

 

Cursets intensius

 

 • 1 setmana amb dinar inclòs (5 dies) 95,00 € (dinar inclòs)
 • Ludoteca (de 18h. 30mn. a 20h)                5,00 €/setmana
 • 1 setmana matí o tarda (5 dies)         40,00 €/setmana

 

9.3.4.- Excursions guiades, sortides i Itineraris temàtics.-   

 

Per a les excursions guiades programades per a l’estiu 2019, s’aplicaran els següents preus públics en funció de l’activitat: 

 

 

Activitat

Adult

Infant

 

Sortida temàtica 1/2 dia

 

23,00 €

 

11,50 €

Sortida temàtica llargs

 

35,00 €

 

17,50 €

Via ferrata

 

33,00 €

 

 

Escalada

 

33,00 €

 

 

Itinerari temàtic

 

  3,00 €

 

  3,00 €

 

 

Sortides d’educació ambiental per grups

 

Preu persona ½ dia

Preu persona 1 dia

De 6 a 12 persones

13,50 €

         19,00 €

Preu grup

        195,00 €

       270,00 €

 

9.3.5 Espai de Lleure.

 

Per a les inscripcions a l’Espai de Lleure durant el curs escolar 2019 – 2020, s’aplicaran els següents preus públics:

 

 • De dilluns a divendres:                                              78,10 € mensuals
 • Dissabtes (mig dia):                                                  29,10 € mensuals
 • 1 Dissabte (mig dia):                                                   9,00 € dia

 

9.3.6 Tallers.

 

Per a les inscripcions als Tallers durant el curs 2019 – 2020, s’aplicaran els següents preus públics:

 

 1. Adults:

 

 • Tallers d’art

2 h setmana                                       121,30 € trimestre

2,5h setmana                                     151,65 € trimestre

 • Line dance

1h setmana                                          52,60 € trimestre

1,5 h setmana                                      78,90 € trimestre

 • Balls de saló

1,5 h setmana                                      80,90 € trimestre

 • Aeròbic i claqué

1 h setmana                                         40,45 € trimestre

2 h setmana                                         77,90 € trimestre

 • Tèxtil

1,5 h setmana                                      76,85 € trimestre

3 h setmana                                       141,55 € trimestre

4,5 h setmana                                    210,30 € trimestre

6 h setmana                                       274,00 € trimestre

2h setmana Patchwork                      120,00 € trimestre

 • Vidre

1,5 h setmana                                    118,30 € trimestre

3 h setmana                                       232,55 € trimestre

4,5 h setmana                                    314,40 € trimestre

Utilització forn vidre                               62,70 € fornada

 

 1. Infants
 • Expressió Plàstica 1 h  setmana              46,50 € trimestre

            1,5h setmana             63,70 € trimestre

 • Dansa 1 h setmana               66,75 € trimestre
 • Trenant fils i colors 2 dissabtes al mes      57,65 € trimestre

 

Altres tallers:

 

Adults:

 • Taller tipus 1 20,00 € / sessió
 • Taller tipus 2 35,00 € / sessió
 • Taller tipus 3 40,00 € / sessió
 • Monogràfics 10,00 €

Infants:

 • Tallers vacances escolars i dissabtes 3,00 € / dia
 • Dissabtes de cuina 10,00 €

 

 1. Gent gran:
 • Tallers de tipus 1 10,00 € trimestre
 • Tallers de tipus 2             15,00 € trimestre

 


9.3.7 Rocòdrom, Escola d’escalada, Escola de tennis, Altres escoles esportives, serveis complementaris i lloguer d’instal·lacions esportives.-

 

S’aplicaran els següents preus públics pels conceptes:

 

 1. a) Rocòdrom:

 

ENTRADES INDIVIDUALS ROCODROM

PREU FIXAT

Entrada dia joves (menors de 18 anys, Gent Gran +60 anys)

4,50€

Entrada dia adult

9,00 €

10 Entrades dia joves (menors de 18 anys, Gent Gran + 60 anys)

40,50 €

10 Entrades dia adult

81,00 €

 

 

ABONAMENTS ROCODROM

PREU FIXAT

MATRICULA

Abonament mensual joves (menors de 18 anys, Gent Gran +60 anys)

11,00 €

11,00 €

Abonament mensual adult

22,00 €

22,00 €

 

LLOGUER INSTAL·LACIONS ROCODROM

PREU FIXAT

Matí de 10H a 13H

75,00 €

Migdia de 13H a 15H

50,00 €

Tarda de 15H a 17H

50,00 €

Dia sencer ( de 10H a 22H - dissabtes i festius)

270,00 €

 

Pèrdua targeta accés

3,00 €

 

 1. b) Escola d’escalada durant el curs 2019 – 2020:
 • 1 sessió per setmana 90mn 72,00 € trimestre
 • 1 sessió per setmana 60mn 48,00 € trimestre

 

 1. c) Escola de tennis durant el curs 2019 – 2020
 • 1 sessió per setmana 92,00 € trimestre
 • 2 sessió per setmana 127,00 € trimestre

 

Inscripcions als torneigs de tennis:

 

 • Adults:
 • Simples: 10,00 €
 • Dobles: 6,00 €

 

50 % de descompte als menors de 18 anys

 

 • Base (de 8 a 16 anys):
 • Simples 6,00 €
 • Dobles 3,00 €

Inscripció gratuïta pels infants i joves de l’Escola de Tennis

 

 1. d) Altres escoles esportives durant el curs 2019 – 2020:
 • 1 sessió per setmana 72,00 € trimestre
 • 2 sessió per setmana 127,00 € trimestre

 

 1. e) classes particulars

 

CLASSES PARTICULARS

Natació - Tennis - Fitness- Escalada

Preu fixat

Classe particular 1 hora  (1 - 2 pax )

32,00 €

Talonari  10 classes 1 hora (1 - 2 pax )

288,00 €

Classe particular 1 hora  (3 - 4 pax )

42,00 €

Talonari 10 classes particular 1 hora  (3 - 4 pax )

378,00 €

 

 1. f) servei monitor esportiu

 

SERVEI MONITOR

Preu fixat Hora

Monitor esportiu ( Escoles, clubs,.. )

18,00 €

 

 1. g) Instal·lacions Prat del Roure
 • Pista de tennis 1h 12,00 €
 • Pista de tennis GAEE 1h                                     6,00 €
 • Suplement llum artificial 3,00 €
 • Pista de tennis (Abonament 10 h) 96,00 €
 • Camp de futbol gespa artificial 33,00 €

(una sessió 1 h)

 • Camp de futbol gespa artificial 264,00 €

(Abonament 10 sessions 1h)

 

 1. h) Pavelló Prat Gran:
 • Mitja pista 1 h.   19,00 €
 • Pista sencera 1 h.   37,00 €
 • Abonament pista sencera (10 h) 296,00 €
 • Pavelló 1 dia 415,00 €
 • Pavelló ½ dia 210,00 €
 • Sala de judo 1h                                            12,00 €
 • Sala arts marcials 1h   12,00 €

 

 1. i) Sala Polivalent del centre esportiu i socio cultural del Prat del Roure:
 • Lloguer sala ½ dia   420,25 €
 • Lloguer sala ½ dia festiu   531,95 €
 • Lloguer sala 1 dia   839,45 €
 • Lloguer sala 1 dia festiu   951,20 €
 • Lloguer sala ½ dia (amb equips)   728,25 €
 • Lloguer sala ½ dia festiu (amb equips)   839,95 €
 • Lloguer sala 1 dia (amb equips) 455,50 €
 • Lloguer sala 1 dia festiu (amb equips) 567,20 €
 • Lloguer vestíbul 1dia   168,10 €
 • Lloguer vestíbul 1dia festiu   279,80 €

 

 1. j) Accessoris

 

 • Placa protector pista     1,00 €
 • Protector pista 420,00 €
 • Cadires (preu unitat)     0,40 €
 • Taules (Preu unitat)     1,85 €
 • Mòduls (3 x 1)     4,00 €
 • Faristol                                                          5,70 €
 • Equip sono (1 hora)                                     10,00 €
 • Neveres (unitat)                                       26,00 €
 • Tatami (Taekwondo – Karate)   76,00 €
 • Tatami (Judo)                                       153,00 €
 • Pantalla per projeccions                             16,00 €
 • Hora diürna personal Comú   16,00 €
 • Hora nocturna personal Comú                         18,00 €
 • Escenari (160 m2)                                       389,00 €
 • Escenari (80-90 m2)                                  207,00 €
 • Placa escenari (2m2)                                   5,70 €

 

 

9.3.8 Altres sales i equipaments accessoris  

 

 • Sala d’Espai d’Art:
 • Lloguer sala 1 h     20,00 €
 • Lloguer sala ½ dia     60,00 €
 • Lloguer sala 1 dia   110,00 €
 • Sala d’Actes (Casa Comuna) i CIAM
 • Lloguer sala ½ dia     75,00 €
 • Lloguer sala ½ dia festiu   125,00 €
 • Lloguer sala 1 dia   140,00 €
 • Lloguer sala 1 dia festiu                 230,00 €
 • Equip i tècnic ½ dia                 60,00 €
 • Equip i tècnic 1 dia               110,00 €
 • Sala de Dansa
 • Lloguer sala 1 h     20,00 €
 • Lloguer sala ½ dia     60,00 €
 • Lloguer sala 1 dia   110,00 €
 • Lloguer sala 1 dia festiu                 200,00 €
 • Sales -4 i -3 i Sala de reunions de Fiter i Rossell
 • Lloguer sala 1 h     12,00 €
 • Sala Cuina llar de jubilats
 • Lloguer 1 h                                           20,00 €

 

9.3.9 Escola de música:

 

Per a les inscripcions a l’Escola de música s’aplicaran els següents preus públics per a l’any escolar 2019 – 2020:

 

Classes col·lectives

 

 

Infants

Preu mensual

 

 

Classes infants introducció

35,40 €

 

 

Classes iniciació guitarra infants

55,60 €

Classes iniciació piano infants

55,60 €

 

 

Classes andante guitarra

60,65 €

Classes andante guitarra 2n any – 1pers.

80,90 €

Classes andante guitarra 2n any – 2pers.

70,75 €

Classes andante piano

80,90 €

 

 

Classes allegreto i vivace guitarra

60,65 €

Classes allegreto i vivace guitarra 2n any – 1pers.

80,90 €

Classes allegreto i vivace guitarra 2n any – 2pers.

70,75 €

Classes allegreto i vivace piano

80,90 €

 

 

 

Adults

Preu mensual

Adagio

80,90 €

 

Classes particulars

 

 

Preu

Classe 1 hora

60,65 €

 

9.4. Venda de contenidors per a la recollida de escombraries i per a la recollida selectiva

 

S’estableixen els següents preus públics per a la venda de contenidors:  

 

 • Recollida d’envasos

 

Capacitats

            Preus

120 litres

     118,00 €

240 litres

     141,00 €

330 litres

     170,00 €

660 litres

     234,00 €

1100 litres

           367,00 €

 

 • Recollida de escombraries

 

Capacitats

         Preus

120 Litres

         95,00 €

240 Litres

       114,00 €

330 Litres

       146,00 €

660 Litres

       313,00 €

 

 • Recollida del vidre

 

  Capacitats

        

    Preus

120 Litres

  118,00 €

240 Litres

        141,00 €

360 Litres

  170,00 €

660 Litres

  275,00 €

 

 • Recollida de paper

 

Capacitats

Preus

360 Litres

        171,00 €

1100 Litres

        366,00 €

 

9.5 Venda de Llibres i altres productes.

 

 • Escaldes-Engordany                                                            65,00 €
 • Més que un plat de sopa                                                      10,00 €
 • Guia camins d’Escaldes-Engordany                                      4,95 €
 • Guia camins d’Andorra                                                          4,95 €
 • Mapa del circuit d’orientació d’Engolasters                            0,99 €
 • Paquet 3 Mapes del circuit d’orientació d’Engolasters           1,98 €
 • Venda agenda de les escoles Bressol                                    6,70€
 • Pack imans                                                                             4,78€
 • Xapes                                                                                      1,91€
 • Tasses                                                                                    7,66€
 • Llibreta petita                                                                          2,87€
 • Llibreta gran                                                                            4,78€

 

9.6 Retirada de vehicles de la via pública pels serveis de les grues comunals.

 

D’acord amb l’article 37 del Codi de la Circulació, el servei de retirada de vehicles de la via pública s’estableix a 60 €, en concepte de despeses generades per la disposició i ús de mitjans de transport del vehicle, encara que aquest no es porti a terme per compareixença del conductor.

 

El pagament d’aquestes despeses s’efectua en el mateix moment de la restitució del vehicle.

 

Article 10. PReus pública per a la prestació de serveis administratius

 

10.1 Certificats i fotocòpies

 

 1. a) Certificats de residència, convivència, altes i baixes de comerç i baixes del cens de població, i altres demandes de certificació de documents: 4,00 €.

 

L’import es satisfà a les oficines del Comú en el mateix moment de sol·licitar-lo.

 

 1. b) Fotocòpies i reproduccions fotogràfiques

 

Paper

Preu

fotocopies A4

  0,30 €

fotocopies A3

  0,40 €

Impressió paper documents digitalitzat. A4

  0,30 €

Suport CD (per unitat)

  1,00 €

Suport DVD (per unitat)

  2,00 €

Fotografia

Preu

Còpia en suport digital format JPG (300 dpi màxim)

      0,60 €

Còpia en suport digital format TIFF (300 dpi màxim)

10 €

Còpia en suport digital paper (material gràfic)

10 €

 

 

Drets d'explotació sobre documents de
l’arxiu històric

Preu

Publicitat (premsa, webs, cartells,...)

  45 €

Productes audiovisuals i multimèdia

100 €

Productes editorials (premsa, editorial, webs,...)

  60 €

Exhibicion13s (exposicions, projeccions,...)

  55 €

Altres usos (cartells, murals,...)

100 €

 

10.2 Plaques identificatives d’autoritzacions d’obres menors.

 

S’apliquen els següents preus públics pel lliurament de les plaques identificatives d’autorització d’obres menors:

 

 • Obres menors:             56,00 € per placa.

 

La placa d’Obra Menor pot ser retornada al Comú, una vegada finalitzats els treballs. Si la placa es retorna en bon estat de conservació, es reemborsarà a l’autoritzat l’import del preu públic abonat, sempre que aquest retorn s’efectuï dins del termini màxim de tres mesos comptats des de la data fixada a l’autorització per a l’acabament dels treballs.

 

10.3 Còpies de documentació dels arxius del departament d’urbanisme:

 

 • Còpia de plànol fins a DINA 1           3,00 €
 • Còpia de plànol fins a DINA 0           3,50 €
 • Fotocòpia DINA 4                             0,30 €, per fotocòpia i cara
 • Fotocòpia DINA 3                             0,40 €, per fotocòpia i cara
 • Fotocòpia DINA 4 (color)                 0,50 €, per fotocòpia i cara
 • Fotocòpia DINA 3 (color)                 0,70 €, per fotocòpia i cara
 • CD                                                  10,00 € unitat
 • DVD                                                30,00 € unitat

 

Aquelles demandes de còpies de documentació que requereixin la recerca de documentació als arxius d’urbanisme, comportarà l’aplicació d’un preu addicional per l’import de 15,00 € per consulta.

 

10.4 Recursos econòmics de la Comissió de Gestió de la Vall del Madriu – Perafita – Claror

 

D’acord amb el que preveu l’article 49 de del Pla de Gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, s’estableixen els següents preus públics corresponents als recursos econòmics de la Comissió de Gestió:

 

 

Preu

Bolígrafs fusta

2,50 €

Llibreta amb bolígraf

5,00 €

Samarretes VMPC

6,00 €

Samarretes imatge concurs

6,00 €

Set llapis colors

2,50 €

Imans

1,50 €

DVD Vídeo de la VMPC

4,00 €

Postals

0,25 €

 

 

TÍTOL III. RECURSOS ADMINISTRATIUS I JURISDICCIONALS

 

Article 11. Recurs administratiu

 

Contra els actes i les resolucions administratives del Comú en matèria de preus públics, els obligats al pagament poden interposar recurs en via administrativa, en la forma i els terminis previstos pel Codi de l'administració.

 

La interposició de qualsevol recurs no implica la suspensió de l'acte o de la resolució que n'és objecte. Contra la desestimació expressa o tàcita del recurs administratiu els recurrents poden interposar recurs jurisdiccional, en la forma i els terminis previstos per la llei.

 

Article 12. Recurs jurisdiccional

Contra la desestimació, presumpta o expressa, d’un recurs administratiu, les persones interessades poden interposar recurs davant la jurisdicció administrativa, en la forma i els termini establerts per la Lleu que regula el procediment davant d’aquesta jurisdicció.

 

Disposició transitòria única

 

Els preus públics establerts en la present Ordinació s’entenen sense l’aplicació de l’impost general indirecte, a excepció feta d’aquells que es defineixen a l’article 8.5.b. i 8.5.c.2.. Tots els restants preus públics que resultin afectats per l’aplicació d’aquest impost, es veuran automaticament incrementats conforme al tipus de gravàmen que la Llei estableixi per a cada concepte.

 

Disposició final única

 

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2019.

 

Escaldes-Engordany, casa comuna, 10 de desembre del 2018.