Inici / Ordinacions i Reglaments / Modificació i refosa de l'Ordinació terrasses (desembre 2018)

Modificació i refosa de l'Ordinació terrasses (desembre 2018)

Ordinació del 10-12-2018, de modificació i refosa de l’Ordinació sobre la instal·lació de terrasses a les places, els carrers i els espais públics

 

Vista l’Ordinació sobre la instal·lació de terrasses a les places, els carrers i els espais públics, de data 29 de desembre del 2017,
El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de Consell celebrada el dia 10 de desembre del 2018, aprova la següent,

 

ORDINACIÓ DE MODIFICACIÓ I REFOSA DE L’ORDINACIÓ SOBRE LA INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES A LES PLACES, ELS CARRERS I ELS ESPAIS PÚBLICS

 

1. Objecte de la regulació i règim jurídic
L’objecte d’aquesta regulació és l’establiment dels criteris ordenadors que han de regir l’atorgament de llicències per a la instal·lació de terrasses a les places, els carrers i els espais públics de la Parròquia d’Escaldes-Engordany.


La llicència d’instal·lació de la terrassa té la consideració d’una ocupació i utilització privativa d’un bé de domini públic amb caràcter temporal, prevista a l’article 103 del Codi de l’Administració, que el Comú pot revocar en qualsevol moment sense indemnització per a l’ocupant, llevat del prorrateig que s’estableix a l’article 4t d’aquesta Ordinació.

2. Subjectes beneficiaris de la llicència
Poden sol·licitar la instal·lació de terrasses els titulars dels establiments de restauració ubicats en les places, els carrers i els espais públics de la parròquia pels quals sol·licitin la llicència i que disposin dels permisos i autoritzacions reglamentaris per exercir l’activitat corresponent i s’adeqüin als requeriments que s’hi estableixin.


S’entenen com a establiments de restauració a l’efecte d’aquesta Ordinació els compresos als apartats 55.11.10, 55.11.20, 55.11.30, 55.30.10, 55.30.20, 55.30.30, 55.40.10, 55.40.20 i 55.40.30 de la Classificació d’Activitats Econòmiques d’Andorra.

3. Característiques dels elements susceptibles de ser instal·lats

3.1 En termes generals, les taules, les cadires, els para-sols i els altres elements que es col·loquin a les places, els carrers i els espais públics, hauran d’harmonitzar entre sí, amb l’única diferència de colors dels elements tèxtils de les cadires.

3.2 El material de les cadires i les taules ha de ser alumini o acer inoxidable, i el disseny i la tipologia haurà d’ajustar-se al mobiliari habitualment destinat a terrasses exteriors, excepte a l’avinguda Carlemany, a les places que hi limiten i al carrer Sant Antoni que es regulen de conformitat amb l’article 7.


Totes les cadires i les taules que pertanyin a un mateix establiment hauran de ser del mateix material, disseny i color.
Per tal de no provocar sorolls molestos pel veïnat, les cadires i les taules tindran tacs de goma per evitar l’impacte entre elles i amb el paviment.

3.3 Els para-sols de les terrasses seran de lona o teixit similar, preferentment de planta quadrada, suportats per elements lleugers totalment desmuntables. La seva alçada oscil·larà entre un mínim de 2,20 i un màxim de 2,60 metres.


Els para-sols de l’avinguda Carlemany tindran les característiques descrites a l’article 7.

3.4 Dins de l’espai de la terrassa autoritzada es podran instal·lar estufes de gas fins a 700W tèrmics/m2, adaptades si s’escau a les estructures dels para-sols, sempre degudament homologades per la UE, amb el més acurat respecte per la sostenibilitat del medi ambient.

3.5 La totalitat d’elements susceptibles de ser instal·lats en les terrasses i que es regulen en aquest article, no podran, en cap cas, sobrepassar els límits establerts en l’àmbit de concessió per ocupació d’espai públic.

4. Retirada d’elements
Al finalitzar l’horari d’obertura comercial, els titulars de l’explotació han de retirar de la via pública totes les taules i les cadires que formen part de la terrassa, llevat que, per les característiques de l’establiment, el Comú autoritzi de mantenir-les recollides dins l’espai d’explotació. No obstant, atenent a les característiques del projecte d’embelliment que s’ha desenvolupat, queden exceptuats d’aquesta obligació els titulars administratius de llicències d’explotació de terrasses sobre els negocis situats a la Plaça Coprínceps.


Quan l’establiment al qual pertany la terrassa romangui tancat més de 36 hores, el titular de la llicència haurà d’emmagatzemar tots els elements, inclosos els para-sols, a l’interior del mateix establiment.


En tot cas, a requeriment del Comú, sempre que concorrin raons d’interès públic, el titular de la llicència queda obligat a retirar la terrassa i deixar l’espai públic ocupat, lliure i a la plena disposició del Comú, tot en el termini màxim de 48 hores comptades des de la data de notificació del requeriment. En aquest cas, el beneficiari de la llicència te dret a obtenir del Comú el reembossament de la part proporcional del preu públic pagat per la llicència, sense que hi hagi lloc a cap altra reclamació d’indemnització sobre qualsevol altre concepte.

5. Publicitat
No es permet la publicitat en les terrasses ni sobre cap dels seus elements (taules, para-sols, estructures, etc.), a excepció del nom comercial de l’establiment que podrà figurar al respatller de les cadires.

6. Condicions generals

6.1. Les terrasses solament es poden instal·lar davant de la projecció de la façana de l’establiment, amb l’excepció d’aquells casos especialment definits i expressament autoritzats pel Comú. En cas d’ocupar superfície de la projecció de la façana d’un altre establiment contigu, s’haurà d’acreditar documentalment l’autorització amb la signatura del titular d’aquest altre establiment, així com la del propietari de l’edifici.

6.2. El Comú estudiarà la conveniència d’atorgar la llicència en funció de la plaça, el carrer o l’espai públic on s’hagi sol·licitat l’emplaçament. L’autorització estarà condicionada per les molèsties que la instal·lació sigui susceptible de crear per sorolls al veïnat, per la configuració de l’espai, la viabilitat i la circulació de vehicles, així com altres aspectes que puguin pertorbar la prestació de serveis públics o l’organització d’actes de caràcter o d’interès públic.

6.3. No s’autoritzarà la instal·lació de terrasses davant de guals.

6.4. En qualsevol cas, es respectaran els arbres, els escocells, els enjardinaments, i en general, el mobiliari urbà instal·lat, així com els passos de vianants.

6.5. L’espai autoritzat per la terrassa serà degudament delimitat pel Comú, anant a càrrec del titular de la llicència la conservació i la neteja de l’espai públic. La superfície assignada no podrà ser mai excedida.

6.6. No es permeten elements d’obra. Cap element de la terrassa es podrà recolzar, lligar o ancorar al paviment, a l’arbrat, als elements artístics ni a altres elements de mobiliari urbà.

7. Espais públics susceptibles d’ocupació i condicions particulars

a) Places d’ús reservat a vianants.


La superfície d’espai públic ocupada per terrassa en les places reservades a vianants, no podrà superar mai els 60 m2

a.1 Normes especials per a la Plaça Coprínceps:

- La superfície susceptible de ser ocupada per a la instal·lació de terrasses, es defineix en el plànol que es publica en annex núm. 1 a l’Ordinació.

- Es prohibeix la col·locació de para-sols, paravents o mampares.

- La superfície assignada per a la terrassa es podrà recobrir amb una tarima mòbil, respectant però les següents característiques:


Part superior de parquet per a exterior (sintètic o natural) color roure natural amb laterals a tot el voltant del mateix material.


Alçada màxima 45 cm i sense baranes. En aquells cassos que per mantenir el nivell s’hagi de superar l’alçada màxima, la tarima haurà de portar una protecció perimetral amb barana de material transparent. En aquest supòsit, la tarima no podrà superar l’alçada de 60 centímetres.

- El mobiliari auxiliar per als serveis de terrassa haurà de respectar les següents característiques:


Dimensions màximes: 0,60 m (alçada) x 0,60 m (amplada).


Quantitat: màxim 1 unitat per cada 30 m2.

- Jardineres i testos conforme a les següents característiques:
El material ha de ser uniforme per a cada terrassa.


Dimensions màximes: 0,80 m (llargada) x 0,40 m (alçada) x 0,40 m (amplada). L’alçada de la jardinera més la planta no podrà excedir els 60 cm.


Les plantes han de ser naturals i, en tot moment han de trobar-se en correcte estat de manteniment i conservació.

- Estructures, instal·lacions i equipaments de les terrasses propietat del Comú:


En les estructures propietat del Comú, el titular de la llicència pren possessió de la terrassa amb tots els seus elements estructurals i instal·lacions, així com els equipaments (estufes, focus i estores).


El manteniment, conservació i neteja de les estructures, instal·lacions i equipaments de les terrasses propietat del Comú anirà a càrrec del titular de la llicència, de manera que una vegada exhaurit el seu termini de vigència, aquests elements puguin ser lliurats al Comú en perfecte estat de funcionament.


No es pot penjar rètols ni cap altre element a l’estructura de la terrassa, sense la preceptiva autorització administrativa.

b) Carrers d’ús reservat a vianants.

b.1 Solament es podrà autoritzar la instal·lació de terrasses en carrers per a vianants quan aquests tinguin una amplada igual o superior a 6 metres.

b.2 Criteris especials per a l’Av. Carlemany, en el tram comprés entre el carrer de la Unió / carrer del Valira fins al carrer del Picó / Av. de les Escoles:

- Les cadires a les que es refereix l’article 3.2 d’aquesta Ordinació, s’hauran d’ajustar al model, o similar, que es mostra en l’annex 3, subjecte a l’aprovació del Comú. El material haurà de ser el propilè.

- Les taules a les que es refereix l’article 3.2 d’aquesta Ordinació, s’hauran d’ajustar al model, o similar, que es mostra en l’annex 3, subjecte a l’aprovació del Comú. El material de les taules haurà de ser l’alumini, el propilè i/o la resina.

- Els colors del mobiliari es correspondran exclusivament amb el color de la mostra que s’incorpora en l’annex 3. Per la resta d’elements de la terrassa, especialment els teixits, s’utilitzarà el negre.

- Les terrasses no podran superar l’amplada de 3 metres i la llargada de 15 metres, sempre respectant l’article 6.1 d’aquesta Ordinació. En el cas que dues terrasses confrontin, s’haurà de garantir un pas central per al pas de persones de 3 metres, i l’amplada de la terrassa s’haurà d’adaptar – tot i haver estat autoritzada- a aquesta circumstància.

- El nombre de taules autoritzables serà de 1 taula per cada 3 m2 de terrassa autoritzada. L’arrodoniment del nombre de taules autoritzables s’efectuarà a la baixa. Les taules han d’estar disposades en diagonal.

- Les terrasses es situaran de forma que entre la façana de l’establiment i la terrassa quedin 2 metres totalment lliures, reservats a la circulació de vianants.

- Les terrasses dels locals ubicats als xamfrans tindran un tractament individualitzat en funció de l’espai de maniobra de gir dels vehicles d’urgències i serveis públics.

- Solament s’autoritzarà la col·locació de para-sols desmuntables quina projecció en planta sigui de 3,00 x 3,00 metres, respectant, a més, les següents característiques:

La lona o teixit similar serà de color negre.


El pal de suport serà de 90 mm de diàmetre, com a mínim.

La seva alçada ha d’oscil·lar entre un mínim de 2,20m i un màxim de 2,60 metres, en funció de l’amplada de l’espai.

El nombre màxim de para-sols autoritzats per cada establiment serà l’equivalent a la superfície contractada, no podent excedir les 5 unitats.

- No es permet la publicitat en les terrasses ni sobre cap dels seus elements (taules, para-sols, estructures, etc.), a excepció del nom comercial de l’establiment que podrà figurar al respatller de les cadires i/o, en color daurat, en els faldons dels para-sols.

- Es prohibeix la col·locació de paravents o mampares.

- En qualsevol cas, es prohibeix la instal·lació de mobiliari auxiliar destinat a la elaboració, conservació i/o manipulació d’aliments.

c) Vies i carrers de circulació de vehicles.

- En la calçada dels carrers, les terrasses només podran instal·lar-se en les zones habilitades per estacionament de vehicles (zones blaves), sense poder sobrepassar la línia d’estacionament.

- Tota l’àrea ocupada per la terrassa ha de quedar recoberta amb una tarima a la mateixa alçada de la voravia, sense superar, en cap cas, l’espai autoritzat.

- Per tal de garantir la seguretat dels usuaris de les terrasses que s’instal·lin a la calçada, aquestes han de quedar totalment tancades a l’exterior, excepte el costat que dona accés a la voravia, de tal manera que no puguin ésser accessibles des de la calçada. L’alçada d’aquesta protecció serà de 70 cm, comptats des de damunt la tarima.

- Opcionalment, es podrà preveure la instal·lació d’una estructura metàl·lica per a poder recobrir la terrassa amb materials tipus lona o similars, sempre que l’alçada màxima de l’estructura no excedeixi els 2,60 metres.


En aquest cas concret, el sol·licitant ha de preveure pel seu compte, el sistema d’il·luminació de l’interior de l’estructura, sota les condicions tècniques i de seguretat previstes per la legislació que regula aquesta matèria. En cap cas el sistema d’il·luminació es podrà embrancar a la xarxa d’enllumenat públic.

- En tot cas, a les vies de circulació de vehicles, les terrasses no podran sobrepassar l’amplada màxima de 1,80 metres, comptats des del límit de la voravia.

c.1) Normes especials per al carrer Sant Antoni:

- La superfície susceptible de ser ocupada per a la instal·lació de terrasses, es defineix en el plànol que es publica en annex núm. 2 a l’Ordinació.

- Les cadires a les que es refereix l’article 3.2 d’aquesta Ordinació, s’hauran d’ajustar al model, o similar, que es mostra en l’annex 3, subjecte a l’aprovació del Comú. El material haurà de ser el propilè.

- Les taules a les que es refereix l’article 3.2 d’aquesta Ordinació, s’hauran d’ajustar al model, o similar, que es mostra en l’annex 3, subjecte a l’aprovació del Comú. El material de les taules haurà de ser l’alumini, el propilè i/o la resina.

- Els colors del mobiliari es correspondran exclusivament amb el color de la mostra que s’incorpora en l’annex 3. Per la resta d’elements de la terrassa, especialment els teixits, s’utilitzarà el negre.

- Estructures, instal·lacions i equipaments de les terrasses propietat del Comú:


En les estructures propietat del Comú, el titular de la llicència pren possessió de la terrassa amb tots els seus elements estructurals i instal·lacions, així com els equipaments.

El manteniment, conservació i neteja de les estructures, instal·lacions i equipaments de les terrasses propietat del Comú anirà a càrrec del titular de la llicència, de manera que una vegada exhaurit el seu termini de vigència, aquests elements puguin ser lliurats al Comú en perfecte estat de funcionament.

En qualsevol cas, es prohibeix la instal·lació de mobiliari auxiliar destinat a la elaboració, conservació i/o manipulació d’aliments.
No es pot penjar rètols ni cap altre element a l’estructura de la terrassa, sense la preceptiva autorització administrativa.

d) Voravies i sobreamples.
En l’ocupació de voravies i sobreamples per la instal·lació de terrasses es vetllarà per garantir el pas i la circulació de vianants, havent de quedar a tal efecte, en tots els casos, una amplada de pas mínima de 1,5 metres.

e) Es permet la instal·lació de terrasses al passeig del riu, sempre que quedi lliure un pas per a vianants d’una amplada mínima de 1,5 metres.

8. Espais públics no ocupables
No es concediran llicències per a terrasses en aquells carrers d’una amplada inferior a sis metres.

9. Horaris d’obertura i durada de la llicència

9.1 Els horaris màxims d’obertura i funcionament de les terrasses queda comprès entre les 8h i les 24h.

9.2 En les places, els carrers i els espais públics, les autoritzacions de terrasses es podran lliurar per tot l’any.

10. Obligacions dels autoritzats
Els titulars de les llicències d’explotació de terrasses queden especialment obligats a:

1. Destinar l’espai autoritzat a la finalitat específica per a la qual fou atorgada la llicència i no aplicar-la a d’altres usos, ni gravar-la o cedir-la a tercers en qualsevol forma contractual.

2. Complir l’horari fixat a la llicència per a la utilització de la terrassa.

3. Mantenir en bon estat de neteja i de conservació l’espai que se’ls hagi atorgat, la voravia en tota la part per la qual accedeixi a la terrassa, així com el seus elements.

4. Vetllar pel control de les molèsties generades per l’activitat a la terrassa, especialment pel que fa al soroll.

5. No instal·lar cap tipus de focus acústic (música ambiental), ni tampoc efectuar-hi actuacions en viu, sense la preceptiva autorització del Comú.

11. Documentació i procediment per l’atorgament de la llicència
La sol·licitud de la llicència ha d’anar acompanyada de la següent documentació:

1. Relació i descripció detallada dels elements del mobiliari que el sol·licitant hagi previst instal·lar a la terrassa.

2. Plànol de situació de la plaça, el carrer o l’espai públic, a escala suficient, on es detalli l’espai i la superfície exactes per a l’ocupació de la terrassa que es vulgui instal·lar.

3. Indicació expressa de la durada de l’explotació que es sol·licita, que en cap cas, podrà superar els terminis establerts a l’article núm. 9.2.

4. Autorització del propietari del local i de l’establiment contigu, si és el cas.

5. Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil per danys a tercers de l’establiment.

6. Fiança bancària per un import de 600 €, a favor del Comú i amb una vigència igual a la durada de la llicència, destinada a respondre dels eventuals danys que es puguin produir al mobiliari urbà, i/o les instal·lacions urbanes i la via pública en general.

7. En les estructures propietat del Comú situades a la plaça Coprínceps i al carrer Sant Antoni, a més de la documentació anterior, hauran d’acompanyar:

- Una pòlissa de responsabilitat civil per danys a tercers, amb un límit mínim de 600.000 € sobre l’estructura, d’una vigència igual a la durada de la llicència.

- Una fiança bancària a favor del Comú per un import equivalent al 30% del valor del material i instal·lacions de la terrassa, amb una vigència igual a la durada de la llicència, destinada a la cobertura dels danys que se’ls hi pugui ocasionar.

12. Efectes i vigència de la llicència

12.1 La instal·lació de terrasses autoritzades queda sotmesa al compliment de les condicions que s’estableixen en aquesta Ordinació.

12.2 La llicència quedarà sense efecte per:

• Haver finalitzat el termini pel qual fou concedida.
• Incompliment reiterat de les obligacions del sol·licitant.
• Raons d’interès públic degudament justificades.

13. Preus públics
El titular de la llicència estarà obligat a liquidar l’import del preu públic establert per a l’aprofitament especial del domini públic Comunal fixada per l’Ordinació de preus públics corresponent a cada exercici, i es meritarà a partir del dia de l’obtenció de la llicència.

14. Règim disciplinari
El control sobre l’ús de l’espai autoritzat al titular de la llicència correspon als serveis del Comú.

1. En aquesta Ordinació, son actes constitutius d’infracció:

a. L’incompliment de qualsevol dels seus preceptes.

b. La reincidència en la comissió d’una infracció sobre qualsevol dels preceptes establerts en aquesta Ordinació, en el termini d’un any.

2. Sancions:

Apartat a): Multa de 200 €.

Apartat b): Multa de 400 € i caducitat de la llicència amb l’obligació de retirar immediatament la terrassa de l’espai públic ocupat.

Disposició transitòria.


El mobiliari definit a l’article 7, apartats b2 i c1, haurà de quedar instal·lat el més tard, el dia 1 de juny del 2019.
Disposició addicional única

L’atorgament de les llicències d’ocupació dels espais públics és discrecional en atenció a l’harmonització dels usos i les activitats que hi concorren i, en qualsevol cas, supeditada als interessos públics.

Disposició derogatòria.

Es deroguen totes les disposicions amb el mateix rang o inferior que s’oposin al que s’estableix en aquesta Ordinació.

Disposició final.

Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 10 de desembre del 2018.

 

Annex ordinació terrasses