Inici / Ordinacions i Reglaments / Accés de vehicles rodats a la zona de Vivand

Accés de vehicles rodats a la zona de Vivand

Ordinació del 29-3-2019 de modificació i refosa de l’Ordinació reguladora de l’accés de vehicles rodats a la zona de Vivand

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, Capítol II, secció primera, articles 4.11 i 5.1,

Vista l’Ordinació reguladora de l’accés de vehicles rodats a la zona de Vivand, de data 19 de juliol del 2013,

Vista l’Ordinació de modificació i refosa de l’Ordinació reguladora de l’accés de vehicles rodats a la zona de Vivand, de data 10 de desembre del 2018,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 29 de març de 2019, aprova  la següent ordinació:

 

ORDINACIÓ DE MODIFICACIÓ I REFOSA DE L’ORDINACIÓ REGULADORA DE L’ACCÉS DE VEHICLES RODATS A LA ZONA DE VIVAND

 

Article 1
Àmbit d’aplicació i objecte

L’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordinació és tot l’espai públic conegut com a Vivand, i compost d’una banda per tota la zona reservada per a vianants que comprèn el tram de l’avinguda Carlemany entre el carrer de la Unió / carrer del Valira i l’avinguda de les Escoles / carrer del Picó, i, d’altra banda, pels carrers travessers que li donen accés.

L’objecte d’aquesta Ordinació és la regulació de les condicions d’accés de vehicles rodats a Vivand.

A efectes d’aquesta Ordinació, es consideren com a vehicles rodats tots aquells aparells guiats, o no, per l’ésser humà, dotats, o no, de mitjans de propulsió mecànica propis i independents de l’exterior, que permeten fer desplaçaments d’un lloc a un altre. S’hi inclouen entre altres tots els vehicles d’una, dues o quatre rodes així com els patins i monopatins. Se n’exclouen els vehicles rodats unipersonals específicament adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

Article 2
Principi general de prohibició d’accés

Queda prohibit l’accés de qualsevol tipus de vehicle rodat a la zona reservada per a vianants, salvat en els casos previstos en les disposicions següents de la present Ordinació per als vehicles de menys de 7 places.

Queda prohibit l’accés de vehicles per a la càrrega i descàrrega de mercaderies a la zona reservada per a vianants, havent-se d’efectuar sempre la càrrega i descàrrega des dels aparcaments públics i/o des de les zones habilitades a l’efecte als carrers travessers.

 

Article 3
Vehicles autoritzats

Poden accedir en tot moment a la zona reservada per a vianants els vehicles rodats unipersonals específicament adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

Únicament poden accedir a la zona reservada per a vianants, en les condicions d’horaris, temps màxim de permanència i sistema de gestió definits en aquesta Ordinació:

  1. a) Només en casos excepcionals, amb prèvia autorització del Servei de Circulació sol·licitada com a mínim 24 hores abans i en les condicions indicades a la mateixa, els vehicles conduits per persones que resideixen a la zona de vianants o per comerciants o professionals autònoms titulars d’una activitat autoritzada a la zona de vianants.
  2. b) Els vehicles conduits pels ocupants (propietaris o arrendataris) de places de garatge radicades a la zona de vianants, siguin residents o no a la dita zona.
  3. c) Amb prèvia autorització sol·licitada al Comú i en les condicions indicades a la mateixa, i sempre que no sigui possible l’execució dels treballs a través dels carrers travessers, els vehicles de serveis destinats a la realització d’obres majors o menors o de serveis a la zona de vianants.
  4. d) Els vehicles dels clients dels establiments hotelers ubicats en la zona de vianants, si aquests establiments hotelers disposen, amb llicència obtinguda prèviament a la creació de la zona de vianants, d’una reserva d’espai a la via pública per càrrega i descàrrega de maletes i equipatges.

Als efectes previstos en aquest apartat, s’equipara a la llicència prèvia el fet de disposar d’un espai radicat en un carrer de titularitat privada i adjacent a Vivand, per poder carregar i descarregar maletes i equipatges.

  1. e) Els vehicles que accedeixen a les farmàcies de guàrdia de la zona de vianants, en horari de guàrdia, és a dir fora de l’horari establert pel comerç.
  2. f) Solament en cas d’urgència, i prèvia comunicació al Servei de Circulació, els serveis de taxi prèviament contractats.

En tots els casos, es privilegia la parada dels vehicles als carrers travessers o als aparcaments públics, fora de la zona reservada per a vianants.

Article 4
Condicions d’accés i de circulació

Tots els conductors de vehicles autoritzats a circular dins la zona per a vianants estan obligats a respectar estrictament les següents condicions:

  1. a) Utilitzar exclusivament els carrers senyalitzats, efectuant sempre el trajecte més curt.
  2. b) Circular amb la màxima precaució i sense superar la velocitat màxima de 10 (deu) kilòmetres per hora.
  3. c) Respectar sempre la prioritat del vianant.

 

Article 5
Règim d’horaris i temps màxim de parada a la via pública

Tots els conductors de vehicles autoritzats a circular dins la zona per a vianants estan obligats a respectar estrictament els següents horaris i temps màxim de parada a la via pública:

 

 

HORARI

Temps màxim de parada

 

De dilluns a diumenge

 

Residents

Autorització excepcional segons article 3. a)

Segons estableixi l’autorització

Ocupants d’una plaça d’aparcament

Accés lliure les 24 h

Sense parada

 

 

 

Serveis i obres amb autorització

Segons estableixi l’autorització

Segons estableixi l’autorització

Comerciants i professionals autònoms

Autorització excepcional segons article 3. a)

Segons estableixi l’autorització

Clients d’hotels

Accés lliure les 24 h per càrrega i descàrrega de maletes

15 minuts

Vehicles per farmàcia de guàrdia

Accés lliure en horari de guàrdia

15 minuts

Serveis de taxi prèviament contractats

Autorització excepcional  segons article 3. f)

15 minuts

 

Nogensmenys, queden exclosos del règim d’horaris, circulació i estacionament, els vehicles dels serveis del Comú d’Escaldes-Engordany i tots els serveis d’urgències.

Article 6
Sistema de gestió, vigilància i control

Per tal de garantir el compliment d’aquesta ordinació i millorar la seguretat dels vianants, s’estableix un servei de gestió i control mitjançant la instal·lació de càmeres de reconeixement i d’identificació de matrícules de vehicles autoritzats per accedir a la zona per a vianants.

Els conductors dels vehicles definits en els supòsits b) de l’article núm. 3 anterior, han de registrar al Comú les matrícules dels seus vehicles, als efectes de ser identificades i validades dins del sistema automàtic que permet el sistema de gestió de vigilància i control d’accés.

Les dades i imatges captades pel sistema de càmeres s’incorporen a la central de control situada al Servei de Circulació del Comú.

Els conductors de vehicles no autoritzats que circulin per la zona de vianants, són sancionats directament pels agents de circulació o bé a partir de les imatges registrades.

 

Article 7
Obtenció de l’autorització d’accés permanent

Per a la inscripció al sistema de control d’accés automàtic de matrícules dels vehicles autoritzats i l’obtenció de l’autorització d’accés permanent, els conductors dels vehicles definits en el supòsit  b)  de l’article núm. 3 anterior, han d’acreditar al Servei de Circulació, el títol pel qual ocupen una plaça d’aparcament radicada a la zona de vianants.

 

Article 8
Obtenció d’una autorització excepcional

Per a l’obtenció d’una autorització excepcional, els conductors dels vehicles definits en el supòsit  a)  de l’article núm. 3 anterior, han d’acreditar al Servei de Circulació, segons el cas, el títol pel qual ocupen una unitat immobiliària radicada a la zona de vianants o l’autorització d’exercici d’una activitat comercial o d’una professió lliberal a la mateixa zona.

 

 

Article 9
Infraccions i sancions

Es considera infracció qualsevol contravenció a les disposicions contingudes en aquesta Ordinació.

Les contravencions son sancionades de conformitat amb el que preveuen al respecte la Llei del codi de la circulació, de data 10 de juny del 1999 i les altres normes vigents que les regulen.

 

Disposició derogatòria

Aquesta Ordinació deroga qualsevol disposició, norma o acte anterior i de rang igual o inferior que la contradigui.

 

Disposició final

Aquesta Ordinació entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Escaldes-Engordany, casa comuna, 29 de març de 2019.