Inici / Edictes / Acord provisional modificació IV POUP

Acord provisional modificació IV POUP

Acord provisional del 19-8-2019, de modificació de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Escaldes-Engordany (IV MODIFICACIÓ)

 

 

Exposició de motius:

Vist el Decret de data 25 de juny del 2018, d’aprovació de la primera revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (en el successiu POUPEE).

Vist l’acord de Govern de data 10 d’abril del 2019 i la demanda de complement de informació en relació a la Modificació quinzena d’aquell document, aprovada provisionalment pel Comú en la sessió celebrada el 4 de febrer del 2019 (BOPA núm. 13, de data 13 de febrer del 2019),

Vistos els articles 105 i 106 del Text Refós de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (en el successiu la LGOTU), el Comú d’Escaldes-Engordany, en la seva sessió celebrada el dia 19 d’agost  del 2019, ACORDA:

  1. Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació quarta del POUPEE, i trametre-la al Govern per a la seva aprovació prèvia en els termes de l’article 99 del Text refós de la LGOTU.
  2. Publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, el següent Acord provisional:

 

Acord provisional de modificació de les Normes Urbanístiques del Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d’Escaldes-Engordany

(IV MODIFICACIÓ)

 

Modificació única

 

  1. Justificació

L’article 172 de les Normes Urbanístiques del POUPEE, estableix que els camins han de tenir una amplada de 6 metres a tota la parròquia, a excepció dels que es troben en zona d’edificació compacta tradicional, Clau 1.

Atès que, en àmbits ja construïts del sòl urbà consolidat no és possible exigir l’amplada de 6 metres dels camins, es proposa modificar aquest article en el sentit que es manté la normativa de sis metres d’amplada dels camins en totes les zones urbanístiques de la parròquia, a excepció del sòl urbà consolidat i de les zones d’edificació compacta tradicional, Clau 1. En aquests casos, l’amplada dels camins no podrà ser inferior a 3,25 metres entre façanes.  

 

  1. Proposta de modificació.

L’article 172 de les Normes Urbanístiques, Edificació en alineació amb els camins,

On hi diu:

Exceptuant la zona d’edificació compacta tradicional, Clau 1a, l’amplada dels camins és de 6 metres. L’alineació de les edificacions amb els camins és de 3 metres de l’eix.

Queda redactat així:

Exceptuant la zones d’edificació compacta tradicional, Clau 1a, i el sòl urbà consolidat, l’amplada dels camins és de 6 metres entre façanes.

En les zones d’edificació compacta tradicional, Clau 1a, i el sòl urbà consolidat, l’amplada dels camins no podrà ser inferior a 3,25 metres entre façanes.  

  

Cosa que es fa pública per a coneixement general i efectes.

 

Escaldes-Engordany, casa comuna, 19 d’agost del 2019.