Inici / Ordinacions i Reglaments / Transferència de crèdit per les obres d'un sector de la plaça Coprínceps

Transferència de crèdit per les obres d'un sector de la plaça Coprínceps

Ordinació del 19-8-2019 relativa a una transferència de crèdit pressupostari per fer front a la licitació de les obres de renovació dels serveis d'un sector de la Plaça Coprínceps.

 

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, títol II, capítol 2, article 5.1 i la Llei de Finances Comunals del 27 de juny del 2003,


Atesa la necessitat de licitar els treballs de renovació dels serveis en un sector de la Plaça Coprínceps, amb un pressupost estimatiu de 150.000 €,

Atès que per fer front a la mencionada inversió és necessari procedir a la dotació de crèdit a la partida 501-1611000-61731 Conservació de clavegueres, del pressupost per a l’exercici 2019;

Vist que es pot alliberar el crèdit pressupostari necessari per poder autoritzar una transferència de crèdit de la partida 501-4501001-61702 Millora d’espais públics,

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 74 de la Llei de finances comunals, en el transcurs de la sessió de consell celebrada el dia 19 d’agost del 2019, ha aprovat la següent

ORDINACIÓ

Article 1r. S’aprova una transferència de crèdit per destinar la quantitat de 150.000,00 € a la partida pressupostària 501-1611000-61731 Conservació de clavegueres, procedent de la partida 501-4501001-61702 Millora d’espais públics, per fer front a la licitació de les obres de renovació dels serveis d'un sector de la plaça Coprínceps.

Article 2n. La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 19 d’agost del 2019.