Inici / Edictes / Reparcel·lació 'El Falgueró' (UA-Suble-01)

Reparcel·lació 'El Falgueró' (UA-Suble-01)

Edicte del 4-10-2019 pel què es fa públic l’Acord relatiu al compte de liquidació definitiva del projecte de reparcel·lació del pla parcial de la UA-Suble-01 “el Falgueró”

Vista l’escriptura de reparcel·lació dels terrenys situats a la unitat d’actuació de sòl urbanitzable núm. 01, el Falgueró (Ua-Suble-01), autoritzada davant del Notari Isidre Bartumeu Martínez el dia 20 de novembre del 2012, núm. de protocol 2335,

Vist el projecte d’urbanització integral de la referida unitat d’actuació, autoritzat mitjançant resolució 940/2012, de data 26 de novembre del 2012,

Vista l’acta de recepció definitiva de les obres d’urbanització de la unitat d’actuació, en la que es formalitzà la cessió dels vials i la resta d’espais públics al Comú, de data 19 de setembre del 2016,

Vist l’acord de publicació del compte de liquidació definitiva del projecte de reparcel·lació del pla parcial de la UA-Suble-01 “el Falgueró” (Bopa 85, del 12 d’octubre del 2016).

Vista l’al·legació presentada en el tràmit d’informació pública (registre núm. 7065590, de data 2 de novembre del 2016) per part de la Sra. Alice Sazy, en relació a l’estabilitat de la vessant, entre la barrera dinàmica construïda i la parcel·la núm. 9, propietat de la persona al·legant,

Vist el Decret núm. 1492/2017, de data 11 de desembre, mitjançant el qual s’atorga a l’Associació de Promoció Urbanística de la Unitat d’Actuació UA- Suble-01, “el Falgueró”, la llicència per ampliar el projecte d’urbanització integral, contemplant la realització dels treballs sol·licitats per la Sra. Sazy,

Vista l’addenda de data 27 de setembre del 2019 a l’acta de data de data 19 de setembre del 2016, que completa la recepció total i definitiva de la urbanització integral de la repetida unitat d’actuació,

Vista la sol·licitud presentada per l’Associació de Promoció Urbanística per a la liquidació definitiva del projecte de reparcel·lació (registre núm. 7075768),

Vist que, d’acord amb l’article 100 del Reglament urbanístic, correspon al Comú iniciar el procediment administratiu per a l’aprovació definitiva de la liquidació de la reparcel·lació,


El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 4 d’octubre del 2019, havent verificat els saldos del compte de liquidació definitiva de les obres d’urbanització,

ACORDA:

Primer. Donar la conformitat al compte de liquidació definitiva del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial de la unitat d’actuació UA-SUble-01 “el Falgueró”, formulat per l’Associació de Promoció Urbanística.


Segon. Notificar la present resolució als propietaris i titulars de drets reals sobre parcel·les resultants del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial de la Unitat d’Actuació UA-SUble-01 “el Falgueró” i sotmetre l’expedient de liquidació a informació pública durant un termini de quinze dies, comptats des de l’endemà de la data de publicació de l’edicte al Butlletí oficial.


Durant el termini d’informació pública, tots els administrats poden consultar l’expedient i eventualment, formular les al·legacions i observacions que estimin convenients.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.


Escaldes-Engordany, casa comuna, 4 d’octubre del 2019.