Inici / Ordinacions i Reglaments / Transferència de crèdit per l'adquisició de dispositius de seguretat

Transferència de crèdit per l'adquisició de dispositius de seguretat

Ordinació del 4-10-2019 relativa a una transferència de crèdit pressupostari per fer front a a l’adjudicació del concurs per l’adquisició de dispositius de seguretat per les avingudes Carlemany i Meritxell.


Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1 i la Llei de finances comunals del 27 de juny del 2003,


Atesa la necessitat d’adjudicar els dispositius de seguretat per les avingudes Carlemany i Meritxell,

Atès que per fer front a la mencionada inversió és necessari procedir a la dotació complementaria de crèdit de la partida 501-1320000-60300

Instal·lacions de seguretat, del pressupost per a l’exercici 2019, per un import de 65.000,00 €;

Vist que es pot alliberar el crèdit pressupostari necessari per poder autoritzar una transferència de crèdit de la partida 501-4501001-61702 Millora d’espais públics,

El Comú d'Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció i conforme a l’article 74 de la Llei de finances comunals, en el transcurs de la sessió de Consell celebrada el dia 4 d’octubre del 2019, ha aprovat la següent

ORDINACIÓ

Article 1r. S’aprova una transferència de crèdit per destinar la quantitat de 65.000,00 € a la partida pressupostària 501-1320000-60300 Instal·lacions de seguretat, procedent de la partida 501-4501001-61702 Millora d’espais públics, per fer front a l’adquisició de dispositius de seguretat per les avingudes Carlemany i Meritxell.

Article 2n. La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 4 d’octubre del 2019.