Inici / Edictes / Acord relatiu de reparcel·lació del polígon d'actuació PA-09

Acord relatiu de reparcel·lació del polígon d'actuació PA-09


Edicte del 4-10-2019 pel què es fa públic l’Acord relatiu al projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació PA-09

 


Vist el projecte de reparcel·lació econòmica formulat pels propietaris que representen la totalitat de la superfície del polígon d’actuació PA-09, registrat al departament de Tràmits el dia 2 de maig del 2019, núm. 7079977,


El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 4 d’octubre del 2019, havent verificat la conformitat de la documentació del projecte de reparcel.lació amb la normativa en vigor i amb el POUPEE,

ACORDA:

Primer. Donar la conformitat del projecte de reparcel.lació econòmica del polígon d’actuació configurat pels terrenys delimitats a nord, est i oest, per la UA-Sunc-09 i a sud, per al UA-Suc-1.8.

Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública, amb tota la documentació que conforma el projecte, durant un termini de vint dies, comptats des de l’endemà de la data de la publicació de l’edicte d’exposició pública al Butlletí oficial.
Durant el termini d’informació pública, tots els administrats poden consultar el projecte i eventualment, formular les al·legacions i observacions que estimin convenients.

Tercer. Sol·licitar els informes pertinents sobre el projecte de reparcel.lació econòmica als Ministeris del Govern afectats per llurs competències sectorials.

Tot el que es fa públic per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 4 d’octubre del 2019