Inici / Edictes / Acord relatiu al projecte de Pla Parcial de la UA-Suble-11 (Étang Salé)

Acord relatiu al projecte de Pla Parcial de la UA-Suble-11 (Étang Salé)

Edicte del 4-10-2019 pel què es fa públic l’Acord relatiu al projecte de Pla Parcial de la UA-Suble-11, “Étang Salé”

Vistes les determinacions del POUPEE en relació a la Unitat d'Actuació en Sòl Urbanitzable 11 "Étang Salé", que inclou els terrenys delimitats al nord per sòl urbanitzable UA-Suble-10, al sud per sòl urbà consolidat UA-PA-04 i UA-Suc-1.3, a l’est per sòl urbà consolidat UA-PA-05 i a l’oest per sòl urbà consolidat UA-Suc-1.3,

Vist que el Pla general determina el seu desenvolupament mitjançant un Pla parcial d’iniciativa privada,

Vist que aquest projecte de Pla parcial ha estat promogut per la totalitat dels propietaris de sòl de la unitat d’actuació, els quals han sol·licitat la seva aprovació,

Vist allò disposat a l’art. 64 del Reglament Urbanístic, en relació als articles 112, 113 i 121 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, en relació a l’inici del procediment d’aprovació administrativa del projecte,

Vist que d’acord amb la normativa relacionada, el Comú ha verificat la conformitat de la documentació del Pla parcial amb la normativa en vigor i amb el POUPEE,

Vista l’escriptura pública de reparcel.lació del Polígon d’actuació “Hortalets de Ribot”, atorgada davant del Notari Josep Estañol Cornella, núm protocol 2058, de data 5 de juliol del 2017,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 4 de d’octubre del 2019,

ACORDA:

Primer. Donar la conformitat al projecte de Pla Parcial de la Unitat d’Actuació UA-Suble-11, "Étang Salé", presentat per la societat CALDAMONT, SA i els Srs. Josep SANTURÉ MAYA, Esteve, Daniel i Joan Pere SANTURÉ HEBRARD, amb les previsions de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, les generals del Pla d’ordenació i urbanisme parroquial i les de la unitat d’actuació afectada.

Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública, amb tota la documentació que conforma el projecte, durant un termini de vint dies comptats des de l’endemà de la data de la publicació de l’edicte d’exposició pública al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.


Durant el termini d’informació pública, tots els administrats poden consultar el projecte i, eventualment, formular les al·legacions i observacions que estimin convenients.

Tercer. Sol·licitar els informes pertinents sobre el Pla parcial als ministeris del Govern afectats per llurs competències sectorials.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 4 d’octubre del 2019.