Inici / Ordinacions i Reglaments / Obres de construcció de l’aparcament de l’Obac

Obres de construcció de l’aparcament de l’Obac

Ordinació del 18-11-2019, de despesa plurianual per fer front a les obres de construcció de l’aparcament de l’Obac


Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, títol II, capítol 2, article 5.1 i la Llei de les finances comunals del 27 de juny del 2003,

Vist l’informe emès pel cap del Departament d’Urbanisme, en relació a les obres per la construcció de l’aparcament de l’Obac,

Vista la idoneïtat de construir aquest equipament,

Atès que per procedir a la licitació de les obres esmentades és preceptiva l’aprovació d’una Ordinació de despesa plurianual, per un import de 11.900.000,00 €, a favor de la partida pressupostària 501-1331018-60711 "Adequació aparcaments", per a finançar els esmentats treballs.

Atès el que preveu l’article 77 de la Llei de les finances comunals, i examinada la corresponent memòria explicativa.

El Comú d’Escaldes-Engordany, previ informe de la Intervenció, ha aprovat la següent Ordinació de despesa plurianual


Ordinació


Article 1

Per fer front a les obres de construcció de l’aparcament de l’Obac, s’aprova una ordinació de despesa plurianual amb càrrec al pressupost dels exercicis 2020, 2021 i 2022, per un import total de 11.900.000 €, destinats a la partida pressupostària 501-1331018-60711 "Adequació aparcaments", atenent al que disposa l’article 77.4 de la Llei de les finances comunals.

Per exercicis, l’import total es desglossa com segueix:

Exercici 2020: 3.200.000 €
Exercici 2021: 4.800.000 €
Exercici 2022: 3.900.000 €Article 2

Atenent al que disposa l'article 77.5 de la Llei de les finances comunals, el crèdit derivat de l'aprovació de la despesa plurianual serà efectiu a partir de la seva incorporació a les Ordinacions pressupostàries dels exercicis corresponents.


Article 3

La present Ordinació entrarà en vigor al mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.


Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 18 de novembre del 2019