Inici / Edictes / Constitució Junta de Govern 2020

Constitució Junta de Govern 2020


Edicte del 10-1-2020, relatiu a la constitució de la Junta de Govern del Comú, els seus membres i les seves competències delegades


Vist el capítol V de l’Ordinació d’organització i funcionament dels comuns, relatiu a la constitució de la Junta de Govern i la delegació de competències a la mateixa,

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de Consell celebrada el dia d’avui, ha acordat:

Primer. Nomenar membres de la Junta de Govern del Comú als següents consellers:


Hble. Sra. Rosa Gili Casals, cònsol major - Presidenta
Hble. Sr. Joaquim Dolsa Moya, cònsol menor
Hble. Sra. Cèlia Vendrell Serra, consellera major
Hble. Sra. Magda Mata Font, consellera menor
Hble. Sr. Joao Lima Pereira, capità de deseners
Hble. Sra. Meritxell Massoni Rossell
Hble. Sr. Josep Batalla Camacho
Hble. Sr. Valentí Closa Rodríguez
Hble. Sr. Antoni Fernández Ortega

Segon. Delegar a la Junta de Govern les següents competències:

1. Resolució de totes les sol·licituds presentades, relatives a activitats comercials i industrials, llicències urbanístiques en execució del planejament -exceptuant les llicències d’autorització de Plans Parcials i Plans Especials-, declaracions de béns immobles i d’inscripció al cadastre. En general, resolució d’altres llicències i permisos relatius a fets imposables contemplats a les ordinacions tributàries i de preus públics.
2. Resolució de llicències pel procediment d’obra menor, de forma indistinta amb la Comissió d’Urbanisme.
3. Regulació i resolucions relatives a la gestió ordinària del cens de població comunal i del cens electoral.
4. Informe i seguiment de tots els tràmits precontenciosos o contenciosos iniciats pel Comú o instats contra ell.
5. Resolució dels procediments sancionadors.
6. Adopció dels acords de liquidació tributària previstos per la normativa vigent.
7. Contractació de personal, fixació i modificació dels seus salaris i, en general, totes aquelles competències que li atorguen les disposicions de l’Ordinació de la funció pública.
8. Convocatòria de concursos públics i consultes de preus referents a obres públiques, serveis i equipaments.
9. Per delegació expressa en els termes de l’article 5 de la Llei de contractació pública i el que preveu l’article 80 de la Llei de finances comunals; les contractacions administratives de tota mena per quantitats iguals o inferiors a l’1% del pressupost de despesa, o el límit inferior que estableixi cada any el text articulat de l’Ordinació del pressupost comunal.
10. Contractació de tota mena d’informes tècnics, assessoraments jurídics, auditories referents a temes que afecten al funcionament del Comú, a projectes en curs d’execució i a l’activitat administrativa comunal en general.
11. Les següents competències contemplades a la Llei 8/2005 dels agents de circulació:
− Article 11, Funcions.
− Títol II, Estructura i organització dels serveis de circulació i dels agents de circulació comunals (de l’article 16 a l’article 33, ambdós inclosos).
− Títol III, Règim jurídic de la relació d’ocupació dels agents de circulació comunals, capítol segon, Sistema de retribució (de l’article 42 a l’article 44, ambdós inclosos).
− Títol IV, Règim i procediment disciplinari (de l’article 45 a l’article 57, ambdós inclosos)
12. I, en general, tots aquells actes que afectin el funcionament de les oficines administratives del Comú i dels seus serveis exteriors referents a l’organització dels departaments, l’atenció al públic i els horaris d’obertura i tancament.

Tercer. Delegació de signatures:

1. Delegar la signatura de totes les resolucions i acords adoptats pel Comú i per la Junta de Govern al Secretari General i, de manera general, per a la realització de les funcions previstes a l’article 17 de l’Ordinació d’organització i funcionament dels Comuns. En cas d’absència del Secretari General, a l’Interventor o Interventora.
2. Delegar a al Secretari General la signatura de totes les resolucions adoptades pel Comú i/o per la seva Junta de Govern en relació a les sol·licituds d’obertura i tancament d’activitats comercials i industrials, d’exoneracions sobre tributs i, de manera general, per a tots els actes relacionats amb el registre de comerç i indústria del Comú d’Escaldes-Engordany. En cas d’absència del Secretari General, a l’Interventor o Interventora,.
3. Delegar al cap del Departament del Cadastre Comunal i Gestió del Territori, la signatura de totes les resolucions adoptades pel Comú i/o per la seva Junta de Govern en relació a la inscripció cadastral de béns immobles, les seves alteracions i modificacions i, de manera general, facultar-lo per exercir les funcions ressenyades als apartats a), b), c), d), e), f), g), i) i j) de l’article 6 de l’Ordinació del cadastre de la parròquia d’Escaldes-Engordany.
4. Delegació de la signatura de totes les resolucions adoptades pel procediment d’obra menor a favor del Secretari de la Comissió d’Urbanisme, amb el vistiplau del President.


Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, casa comuna, 10 de gener del 2020.