Inici / Decrets / Mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia SARS-CoV-2.

Mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia SARS-CoV-2.

Decret del 17-4-2020, pel qual s’adopten mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia SARS-CoV-2.

 

Vista la Constitució del Principat d’Andorra, i particularment l’article 79, referent a la potestat normativa local dels Comuns en el marc de les seves competències, sota el principi d’autogovern;

Vista la llei 19/2017, del 20 d’octubre, qualificada de modificació de la llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, i particularment els articles 4.10, 4.14 i 9.1, que estableixen, per ordre correlatiu, les potestats comunals sobre la prestació de serveis públics, l’organització funcional autònoma dels seus òrgans, formes i procediments, i la potestat tributària comunal;

Vist el decret de Govern de data de 3 de juliol del 2019, de publicació del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març del 1989, i particularment els article 16, 17 i 19, que es refereixen correlativament a l’autonomia institucional de les corporacions locals, a la necessitat de vetllar per l’interès general, i a la garantia de funcionament continuat dels serveis públics;

Vista la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, i l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany, de l’11 de desembre del 2002 i les seves posteriors modificacions, particularment en allò que es refereix a la jornada de treball, vacances i al règim de permisos administratius;

Vista la Llei de contractació pública, del 9 de novembre del 2000, i particularment el seu article 18.3, sobre la modalitat d’adjudicació per concurs públic;

Vista l’Ordinació d’organització i funcionament dels Comuns del Comú d’Escaldes-Engordany, del 9 de novembre del 2011, i particularment l’article 9.2.b), que assigna la competència d’aprovació de decrets al Consell de Comú;

Vista l’Ordinació de modificació i refosa de l’ordinació tributària del Comú d’Escaldes-Engordany, del 21 de desembre del 2017, particularment en relació a la gestió, declaració i liquidació de taxes i impostos;

Vista l’Ordinació de preus públics del Comú d’Escaldes-Engordany, del 10 de desembre del 2018, particularment en relació a l’article 8.5, de preus públics per a l’estacionament de vehicles a la via pública i als aparcaments públics;

Vista la Llei 3/2020, del 23 de març, de mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2;

El Comú d’Escaldes-Engordany, en sessió del Consell de Comú de dia 17 d’abril del 2020, ha aprovat el següent:

Decret pel qual s’adopten mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia SARS-CoV-2.

Article 1

Durada d’aplicació de les mesures

Les mesures excepcionals previstes en aquest decret estaran en vigor fins el dia que el Comú d’Escaldes-Engordany les deixi sense efecte mitjançant declaració de la Junta de Govern.

Article 2

Suspensió de terminis administratius

 1. Se suspenen els terminis de tots els concursos públics i processos de selecció de personal, així com els terminis per a la gestió i liquidació de tributs comunals, amb efectes des del dia 14 de març del 2020.
 2. La suspensió de terminis establerta en l’apartat precedent és sens perjudici de les actuacions que el Comú pugui dur a terme, que romandran vàlides i eficaces.

Article 3                                                                                                                                

Suspensió del pagament de determinats preus públics

 1. Se suspèn l’obligació de pagament dels preus públics corresponents a les zones blaves i verdes, i dels aparcaments horitzontals del nucli urbà d’Escaldes-Engordany –del Fener, del Falgueró, Arnaldeta de Caboet, de les Nacions Unides, del Pouader, del Parnal, de l’Església, de la Constitució, dels Veedors, de les Bordes de Cal Prat, de les Escoles, de la Vall del Madriu, de les Molleres i de la Creu Blanca–, a comptar del dia 16 de març del 2020.
 2. Se suspèn l’obligació de pagament dels preus públics corresponents a l’ocupació de la via pública, a comptar del dia 16 de març del 2020.
 3. No es cobrarà cap servei o activitat el funcionament de la qual hagi quedat interromput pel tancament de les instal·lacions comunals.

Article 4

Horaris d’atenció al públic

Es mantenen els horaris ordinaris d’atenció al públic, de les 8:00h a les 17:00h. L’atenció al públic té lloc, de forma preferent i excepte situacions d’urgència, per mitjà telefònic o per correu electrònic. En cas d’atenció presencial a les dependències del Comú, per situació d’urgència, s’estableix preferiblement el sistema de cita prèvia.

Article 5

Organització de tasques laborals i establiment del sistema de teletreball

 1. S’estableix per als treballadors públics comunals, com a sistema preferent, el

treball a distància des del domicili particular, excepte aquelles persones amb funcions de caràcter presencial que la Junta de Govern consideri servei bàsic.

 1. Són excepcions al que estableix l’apartat 1 els desplaçaments a instal·lacions comunals per tal de recuperar i digitalitzar documentació rellevant i per a realitzar tràmits administratius amb caràcter d’urgència.
 2. Els caps de departament assignen als treballadors públics dels quals són responsables les tasques a realitzar. Els treballadors públics mantindran un registre de totes les tasques dutes a terme. L’horari de treball del personal es pot flexibilitzar per facilitar la conciliació laboral i familiar, prèvia autorització dels caps de departament respectius. Tots els treballadors públics han de romandre disponibles durant l’horari laboral mentre duri la situació d’emergència sanitària.
 3. Es considera que tots els treballadors públics comunals estan en règim de permanència i poden ser requerits per a dur a terme tasques que no corresponen al seu lloc de treball mentre duri la situació d’emergència sanitària, dins dels límits establerts a la Llei de la funció pública, de data 17 de gener del 2019.
 4. Les reunions de comissió, de Junta de Govern i de Consell de Comú es duran a terme preferentment de forma telemàtica mentre duri la situació d’emergència sanitària.

Article 6

Règim de permisos administratius retribuïts

 1. El Comú pot atorgar permisos administratius retribuïts en casos degudament justificats, en base als següents criteris de valoració, amb caràcter cumulatiu:
 2. a) que el treballador públic tingui a càrrec un o més infants menors de 14 anys, o un familiar amb situació de dependència o discapacitat;
 3. b) que no convisqui en el mateix domicili particular cap altra persona major d’edat amb disponibilitat per tenir cura de la persona o persones a càrrec;
 4. c) que la Junta de Govern consideri que el treballador públic no pot dur a terme les seves tasques laborals mitjançant teletreball.
 5. El Comú pot atorgar un permís administratiu retribuït als treballadors públics comunals considerats vulnerables (amb patologies cardiovasculars, immunodepresió, diabetis, hipertensió i les persones embarassades) que la Junta de Govern consideri que no poden dur a terme les seves tasques laborals mitjançant teletreball.
 6. Els permisos descrits als apartats precedents els sol·licita el treballador públic per a qui són d’aplicació i els autoritza el Secretari General del Comú.

Article 7

Hores extraordinàries

Les hores extraordinàries fetes a partir del 14 de març i durant l’any 2020 no seran retribuïdes. Únicament es podran recuperar amb temps de descans sense aplicar cap tipus d’increment.

Article 8

Vacances

 1. Un cop declarada pel Govern la fi de la situació d’emergència sanitària es computarà el nombre de dies de vacances que, proporcionalment, correspon al període transcorregut a comptar del dia 14 de març. Les vacances generades durant dit període es deduiran del total de dies de vacances dels que disposen els treballadors públics durant l’any 2020. El càlcul abans referit consistirà en dividir els vint-i-cinc dies efectius de vacances dels que disposen els treballadors públics comunals pels tres-cents seixanta-sis dies de l’any 2020, i de multiplicar-ne el resultat pel nombre de dies naturals transcorreguts durant la situació d’emergència sanitària.
 2. Els treballadors públics comunals que tinguin vacances durant el període comprès entre el dia 14 de març i el dia en que les mesures contingudes en el present decret perdin efecte podran reprogramar-les durant l’any natural 2020 dins de les possibilitats i bon funcionament del Comú.
 3. Per tal de fer efectius els apartats precedents els treballadors públic hauran d’acordar un nou calendari de vacances laborals amb el cap del departament al qual pertanyin i amb la cap de Recursos Humans.

Disposició final                                                                                            

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Informació que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, 17 d’abril del 2020