Inici / Edictes / Nomenament treballadors públics

Nomenament treballadors públics

Edicte del 21-5-2020 pel qual es fa públic el nomenament de diversos treballadors públics de caràcter indefinit

 

Vistos els articles 35 i 36 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany;

 

Vistos els informes favorables emesos pels caps o el conseller dels respectius Departaments, amb el vistiplau de la cap del Departament de Recursos Humans;

 

La Junta de Govern del Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de data 18 de maig de 2020, ha acordat:

 

Nomenar, amb caràcter definitiu, a les persones que a continuació es relacionen, com a treballadors públics de caràcter indefinit adscrits al lloc que s’especifica, i procedir a la inscripció de les dades al registre de la funció pública comunal.

 

Nom

Lloc de treball

Faelmoca Romero, Bernardo

Operari de neteja viària

Ribeiro Novo, Mario Daniel

Xofer de neteja viària

Guerra Moreno, Jose Ricardo

Vigilant d’aparcaments nocturn

Rodríquez-Escalona Mitjana, Patric

Cap del Departament de Serveis

Cosa que es fa pública per a coneixement general

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 21 de maig de 2020