Inici / Edictes / Delimitació amb el terreny comunal d’una parcel·la situada a la partida dels Boïgons

Delimitació amb el terreny comunal d’una parcel·la situada a la partida dels Boïgons

Edicte del 12-6-2020 pel què es fa públic l’acord de delimitació amb el terreny comunal d’una parcel·la situada a la partida dels Boïgons, propietat de la Sra. Anna Cadena Turiella

 

Vist l’expedient de delimitació obert per la fixació dels límits amb el terreny comunal de la finca amb referència de parcel·la 7P01605, situada a la partida dels Boïgons, propietat de la Sra. Anna Cadena Turiella;


Vist l’acord de la comissió de delimitació, de data 4 de desembre de 2019, el plànol topogràfic número 54.002.56, índex D, del Sr. Marc Estel Armengol, de data 6 de desembre de 2019, i el criteri favorable del departament de cadastre als límits proposats;


La Junta de Govern del Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de data 8 de juny de 2020, va aprovar els límits amb el terreny comunal de la parcel·la de referència, conforme a la proposta de la Comissió de Delimitació i al plànol topogràfic número 54.002.56, índex D, del Sr. Marc Estel Armengol, de data 6 de desembre de 2019.


D’acord amb el que preveu l’article 93 i els concordants del Codi de l’administració s’obre un termini de 15 dies naturals comptats des de la data de publicació d’aquest edicte al BOPA per tal que tota persona interessada pugui consultar l’expedient al Departament de Cadastre i Gestió del Territori (Casa Comuna, 3ª planta, tel. 890870) i al·legar tot el que consideri convenient en relació amb el mateix.


De no presentar-se cap al·legació en el termini indicat es procedirà a la inscripció definitiva dels nous límits de la parcel·la al cadastre comunal, de conformitat amb la delimitació aprovada.


Cosa que es fa pública per a coneixement general.


Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 12 de juny de 2020