Inici / Ordinacions i Reglaments / Modificació de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany

Modificació de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany

Vista l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany, de data 11 de desembre de 2002,

Vista l’Ordinació de modificació de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany, de data 26 de novembre de 2009,

Vista l’Ordinació de modificació de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany, de data 4 de març de 2010,

 

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la sessió de Consell de Comú celebrada el dia 9 de juliol de 2020, ha aprovat la següent Ordinació de modificació de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany, que s’articula com segueix:

 

Article primer

 

Es modifica el segon paràgraf de l’article 44, Renúncia, que queda redactat com segueix:

 

La renúncia ha de realitzar-se per escrit, amb una antelació mínima de tres mesos, davant el cap o director del departament, que ho haurà de comunicar a la Junta de Govern. La Junta de Govern podrà escurçar el termini de tres mesos de preavís si ho considera oportú per raons d’interès públic.

 

 

  • Article segon
  • Es modifica l’apartat 6.3 de l’article 55.A, Permisos administratius retribuïts, que queda redactat com segueix:

6.3. El permís obtingut per raó d’atenció a un fill menor de nou mesos podrà ser acumulable en un període consecutiu de 33 dies naturals a comptar del dia de l’alta mèdica, quan el servei ho requereixi.

 

 

  • Article tercer
  • Es modifica l’annex núm. 1 de la Disposició addicional segona, Quanties dels conceptes retributius, apartat 1, que queda redactat com segueix:

 

 

Cos general – Taula salarial mensual:

 

 

Salari Base

Comp. Lloc

 

Comp.Millora

Màx. Salarial

 

A

B

A+B

C

A+B+C

A1

2.449,53

550,47

3.000,00

632,46

3.632,46

A2

2.449,53

0,00

2.449,53

523,96

2.973,49

B1

1.787,27

198,90

1.986,17

414,80

2.400,97

B2

1.787,27

0,00

1.787,27

371,14

2.158,41

C1

1.190,50

457,51

1.648,01

340,58

1.988,59

C2

1.190,50

228,76

1.419,26

290,36

1.709,62

C3

1.190,50

0,00

1.190,50

240,14

1.430,64

 

    • Disposició final única

 

Aquesta ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí oficial del Principat d’Andorra.

 

 

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 9 de juliol de 2020.