Inici / Edictes / Marc pressupostari general del Comú d’Escaldes–Engordany per al mandat 2020-2023

Marc pressupostari general del Comú d’Escaldes–Engordany per al mandat 2020-2023

Vista la Llei 19/2017, del 20 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns;

Vist l’article 11 del Text refós la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, i les seves modificacions successives ;

El Comú d'Escaldes-Engordany, en la sessió de Consell de Comú celebrada el dia 9 de juliol de 2020, ha aprovat el següent:

MARC PRESSUPOSTARI DEL COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY PER AL MANDAT 2020-2023

Presentació

El marc pressupostari per al mandat 2020-2023 s’ha elaborat d’acord amb el que preveu l’article 11 de la Llei 32/2014 de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, i les seves modificacions.

Aquest marc ha estat sotmès a la consideració del Tribunal de Comptes, que ha emès el seu informe favorable quant al compliment dels objectius de sostenibilitat financera i d’estabilitat pressupostària i fiscal.

Seguint el que disposa l’article 11.3 de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, el marc pressupostari serà revisat cada any i se sotmetrà a aprovació abans que s’aprovi el pressupost anual del Comú.

El marc pressupostari del Comú d’Escaldes-Engordany compleix en tots els seus aspectes amb les limitacions fixades per la llei, i en concret en allò referent al límit d’endeutament, donant compliment als principis de sostenibilitat financera i d’estabilitat pressupostària.

Tal com s’estableix en l’article 11.4 de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, el marc pressupostari consisteix en una projecció pressupostària pels anys del mandat en el que s’emmarcaran els pressupostos anuals. Aquest contempla:
- Els objectius de sostenibilitat financera i d’estabilitat pressupostària i fiscal, establerts en la mateixa Llei.
- Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses, tenint en compte tant la seva evolució tendencial com l’impacte de les mesures previstes pel període considerat.
- Les previsions econòmiques generals en el context de les quals s’aplicarà el marc pressupostari durant el període de referència.

Objectius de sostenibilitat financera, d’estabilitat pressupostària i fiscal

L’article 11.5 de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal estableix que el Tribunal de Comptes, d’acord amb el Ministeri encarregat de les finances, publicarà anualment els objectius de sostenibilitat financera i d’estabilitat pressupostària i fiscal tant pel que fa referència a l’Administració General com als Comuns per tal que el seu marc pressupostari s’elabori en base als citats objectius.

En data 25 de març de 2020 es van publicar els objectius de sostenibilitat financera i d’estabilitat pressupostària i fiscal del Comú d’Escaldes-Engordany per a l’exercici 2020.

 

 

Comú d’Escaldes-Engordany

2020-2023

Objectius d’endeutament

(en % s/mitjà dels ingressos totals líquidats els tres anys immediatament anteriors)

65,00%

Objectiou de despesa màxima permesa

(en valor absolut)

40.000.000 €

Objectiu de despesa corrent o de funcionament (taxa de creixement)

12,50%Limitació d’endeutament

L’article 12 de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, estableix que:

Apartat 1. El deute públic del Principat no pot ser superior al cinquanta-cinc per cent (55%) del producte interior brut (PIB) expressat en termes nominals i calculat a aquests efectes d’acord amb la metodologia vigent a la data d’entrada en vigor de la present Llei.

Apartat 6. El deute dels Comuns, inclosos els organismes públics, les entitats públiques i parapúbliques que hi estan vinculades, així com les societats públiques amb una participació dels comuns majoritària en el capital o suficient per tenir-ne el control, no podrà superar el 200% de la mitja dels ingressos totals liquidats en els pressupostos corresponents als tres anys naturals immediatament anteriors, calculat d’acord amb l’establert en la Llei de les finances comunals.

Apartat 7. Qualsevol administració que superi el seu límit d’endeutament no podrà realitzar operacions d’endeutament net.

La disposició transitòria tercera de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal estableix que els límits d’endeutament s’hauran de complir al final del primer mandat en què aquesta sigui d’aplicació.
En l’evolució prevista de l’endeutament del Comú d’Escaldes-Engordany es pot observar que la corporació compleix amb escreix les limitacions a l’endeutament que estableix la Llei de referència (200%), així com amb l’objectiu d’endeutament per al mandat.

 

 

Mitjana Ingressos liquidats exercicis

27.861.533,48€

28.805.251,31€

27.730.438,30€

26.910.034,02€

 

Endeutament

14.848.562,40€

16.054.368,87€

16.612.874,98€

16.617.200,61€

 

% sobre base de càlcul

53,29%

55,73%

59,91%

61,75%

 

Despesa màxima permesa

L’article 15.3 de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, estableix que :

- Els Comuns, inclosos els organismes públics, les entitats públiques i parapúbliques que hi estan vinculades, així com les societats públiques participades majoritàriament en el capital o suficient per tenir-ne el control, podran incórrer en dèficit sempre que el deute dels mateixos no superi el (200%) de la mitja dels ingressos totals liquidats en els pressupostos corresponents als tres anys naturals immediatament anteriors, calculat d’acord amb l’establert a la Llei 10/2003, de les finances comunals, i les seves modificacions successives.

Les previsions del Comú d’Escaldes-Engordany tenen en compte aquesta circumstància, que permet fer front a la situació de crisi econòmica que deriva de l’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. La resposta de l’administració comunal, ha estat la d’augmentar la despesa corrent, amb el projecte plurianual de construcció de l’aparcament de l’Obac i amb altres projectes d’inversió en infraestructures, que seran finançades amb nou deute, tal com es mostra en el quadre de l’apartat 2.1 “Limitació d’endeutament”.

Regla de la despesa corrent o de funcionament

L’article 16 de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal estableix que:

Apartat 1. La variació del resultat de sumar la despesa de personal, de la despesa de béns corrents i serveis, així com les transferències corrents, pressupostada tant per l’Administració general com pels comuns no podrà superar la taxa de referència del creixement del producte interior brut nacional anual.

Apartat 3. En cas que el deute dels Comuns inclosos els organismes públics, les entitats públiques i parapúbliques que hi estan vinculades, així com les societats públiques amb una participació dels Comuns majoritària en el capital o suficient per tenir-ne el control, sigui inferior al 180% de la mitja dels ingressos totals liquidats en els pressupostos corresponents als tres anys naturals immediatament anteriors, calculat d’acord amb l’establert en la Llei de les finances comunals, no els hi serà d’aplicació la regla de la despesa corrent o de funcionament establerta en aquest article.

Tal com es mostra en el quadre de l’apartat 2.1 “Limitació d’endeutament”, el nivell d’endeutament previst pel Comú se situa per sota del 180% en el conjunt del període 2020-2023, de forma que no li és d’aplicació la regla de la despesa corrent prevista per l’article 16 de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal.

Compte de compensació

L’article 19.2 de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, estableix que:

Els pressupostos dels Comuns inclouran una partida pressupostària corresponent al 0,10% del total de les seves despeses que anirà destinada a la dotació d’un compte de compensació que s’utilitzarà per sufragar els pressupostos extraordinaris per causes excepcionals.

El Comú ha procedit a dotar una partida pels exercicis 2020-2023 donant compliment a l’aportació al compte de compensació previst per la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal. Seguint el criteri utilitzat pel Govern, el càlcul de la dotació s’ha efectuat tenint en compte que els actius i passius financers no computen en el càlcul total de la despesa.

En la taula següent es mostra l’estimació de la dotació per al període 2020-2023.

 

 

previsió 2020

previsió 2021

previsió 2022

previsió 2023

 

 Total despesa

(capítols 1 a 9)

 

 30.229.649,10 €

31.004.435,27€ 

30.404.379,22€

31.366.932,94€ 

 

Compte de compensació  0,01% (art.14 )

 

30.229,65 €

31.004,44 €

 30.404,38 €

 31.366,93 €

 

Projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses

Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses s’han efectuat tenint en compte tant la seva evolució tendencial com l’impacte de les mesures previstes pel període considerat.

En la projecció de les diferents partides es consideren les línies directrius següents:

Donar impuls a tots aquells projectes, infraestructures i iniciatives que maximitzen el potencial de la parròquia i ajuden a promoure l’activitat econòmica, cultural, social i esportiva.

Minimitzar l’impacte de la pressió fiscal sobre els ciutadans i negocis radicats a la parròquia, especialment d’aquells que es troben en una situació més desafavorida.

Continuar garantint un ampli ventall de prestacions i serveis a la parròquia, a uns preus assequibles però sostenibles.

Augmentar les polítiques d’ajudes socials a aquelles famílies, ciutadans i empresaris que passen per moments difícils derivats de la situació de crisi econòmica producte de la pandèmia del SARS-CoV-2, en consonància i col·laboració amb les polítiques que s’estableixin a nivell nacional.

Continuar promovent sinèrgies dins l’organització comunal que permetin racionalitzar la utilització dels recursos públics i millorar l’eficiència, tot vetllant per garantir una transparència màxima i rigor en la gestió.

Mantenir el nivell d’endeutament en uns límits assumibles i sostenibles.

Projecció d’ingressos

Pel que fa la projecció d’ingressos s’ha considerat una taxa de creixement del 0,0% anual sobre la base inicial del pressupost 2020 per l’any 2021, de l’1% per l’any 2022 sobre el pressupost del 2021 i de l’1.5% per l’any 2023 sobre el pressupost del 2023, a aplicar sobre els capítols 1 “Impostos directes”, 2 “Impostos indirectes”, 3 “Taxes i altres ingressos”, i 5 “Ingressos patrimonials”.
Pel que fa a les transferències rebudes, als capítols 4 “Transferències corrents” i 7 “Transferències de capital”, s’ha previst una caiguda de l’11,4% per l’any 2021, una recuperació de 4.7% pel 2022, i del 3.8% pel 2023, atesa la situació d’emergència sanitària i tenint en compte el criteri adoptat pel Govern en l’impacte en el pressupost de l’administració general de l’Estat. L’aplicació de la transferència de Govern a despesa corrent o despesa de capital s’ha ajustat seguint les necessitats derivades de l’evolució de la despesa, i amb l’objectiu de garantir el principi de suficiència dels recursos corrents per a finançar les despeses corrents.

Pel que fa la previsió del capítol 9 “Actius financers”, s’ha considerat el finançament extern necessari per a fer front a la resposta d’ajuda social a que es compromet el Comú, al projecte plurianual de construcció de l’aparcament de l’Obac i a altres projectes d’inversió en infraestructures, entre ells, les tasques de separativa de xarxes.

 

Estat d'ingressos

pressupost 2020

pressupost 2021

pressupost 2022

pressupost 2023

Total Capítol 1 Impostos directes

8.838.958,33

7.485.625,00

6.728.181,25

6.323.633,97

Total Capítol 2 Impostos indirectes

708.333,33

708.333,33

822.729,17

835.070,10

Total Capítol 3 Taxes i altres ingressos

7.380.277,71

8.222.928,40

8.429.599,74

8.461.819,64

Total Capítol 4 Transferències corrents

324.875,00

324.875,00

329.748,13

338.321,58

Total Capítol 5 Ingressos patrimonials

444.648,23

562.883,73

568.512,56

577.040,25

 

Ingressos per operacions corrents

17.697.092,61

17.304.645,46

16.878.770,85

16.535.885,54

         

Total Capítol 6 alienació d'inversions reals

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Capítol 7 Transferències de capital

8.221.452,56

7.284.206,97

7.626.564,69

7.916.374,15

Total Capítol 8 Actius Financers

1.341.333,58

2.446.587,29

1.929.448,06

2.946.040,18

Total Capítol 9 Passius Financers

3.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

Ingressos de capital

12.562.786,14

13.730.794,26

13.556.012,75

14.862.414,33

         

Total Ingressos corrents i capital

30.259.878,75

31.035.439,72

30.434.783,60

31.398.299,87

 

Projecció de despeses

Pel que fa a la projecció de despeses, s’ha considerat una taxa de creixement del 0,0% anual sobre la base inicial del pressupost 2020 per l’any 2021, de l’1 % per l’any 2022 sobre el pressupost del 2021, i de l’1.5% per l’any 2023 sobre el pressupost del 2023 a aplicar sobre els capítols 1 “Despeses de personal” i 2 “Consum de béns corrents i serveis”. Pel que fa a capítol 4 “Transferències”, es dota una quantitat important total de 3.5 milions pel 2020 i de 3.4 milions pel 2021 per donar resposta a polítiques socials.

La projecció del capítol 3 “Despeses financeres”, s’ha efectuat en base a l’Euríbor a un any, a 1 de gener del 2020, i el diferencial pactat per a cada operació de finançament vigent. Per als anys 2021, 2022 i 2023 s’ha considerat un augment de l’Euríbor a un any del +0,75% anual.

La projecció del capítol 9 “Passius financers” s’ha efectuat tenint en compte el pla d’amortització de les operacions de finançament existent, i l’evolució dels tipus d’interès tal com s’assenyala en l’apartat precedent per a la projecció del capítol 3 “Despeses financeres”.

La projecció de la despesa d’inversió s’ha efectuat tenint en compte el programa d’inversions previst per al mandat i la capacitat final resultant de la previsió d’ingressos i de despeses corrents i passius financers.

Estat de despeses

pressupost 2020

pressupost 2021

pressupost 2022

pressupost 2023

Total Capítol 1 Despeses de personal

9.914.871,76

10.198.543,50

10.284.892,90

10.409.838,74

Total Capítol 2 Consum de béns corrents i serveis

7.388.279,46

7.697.971,18

7.953.152,27

8.113.693,35

Total Capítol 3 Despeses financeres

164.133,62

254.782,13

269.146,57

276.533,73

Total Capítol 4 Transferències corrents

3.526.495,22

3.451.078,55

1.044.322,17

1.073.711,77

Despeses per operacions corrents

20.993.780,05

21.602.375,36

19.551.513,91

19.873.777,59

         

Total Capítol 6 Inversions

6.442.718,76

5.750.460,15

6.338.560,85

6.263.804,33

Total Capítol 7 Transferències de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

Despeses de capital

6.442.718,76

5.750.460,15

6.338.560,85

6.263.804,33

         

Total Capítol 8 Actius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Capítol 9 Passius financers

2.823.379,93

3.682.604,21

4.544.708,85

5.260.717,95

Despeses financeres

2.823.379,93

3.682.604,21

4.544.708,85

5.260.717,95

         

Despeses totals

30.259.878,75

31.035.439,71

30.434.783,60

31.398.299,87

 

Projeccions econòmiques generals
Per a les projeccions econòmiques generals en el context de les quals s’aplicarà el marc pressupostari durant el període de mandat s’han considerat les dades del Departament d’Estadística i les darreres previsions de l’economia andorrana derivades de la crisi econòmica causada per la pandèmia SARS-CoV-2.

Supervisió i control
La Intervenció comunal ha procedit a avaluar el compliment de les obligacions establertes a la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, del marc pressupostari del Comú d’Escaldes-Engordany corresponent al mandat 2020-2023, i hi dóna conformitat en virtut de l’article 22.1 de la mateixa.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 9 de juliol de 2020.