Inici / Decrets / Decret de regulació dels fitxers de dades personals

Decret de regulació dels fitxers de dades personals

DECRET DE REGULACIÓ DELS FITXERS DE DADES PERSONALS DEL COMÚ D’ESCALDES-ENGORDANY.

   Vista la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals que té per objectiu aportar un grau de protecció suficient i raonable al dret que tota persona té a la seva intimitat, dret fonamental reconegut en l’article 14 de la Constitució, sense que aquesta protecció estableixi obligacions excessives que siguin un impediment en la gestió de les entitats andorranes i, per tal d’aconseguir una aproximació a les normatives del nostre entorn;

Vist que els articles 30 i 31 de la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, van encaminats a que les administracions públiques redactin les normes de creació de fitxers de naturalesa pública i que la creació, modificació o supressió d’aquests fitxers s’han de dur a terme mitjançant una norma de creació, que ha de ser aprovada per l’entitat pública responsable del seu tractament. En la sessió ordinària del Consell de Comú de data 23 d’octubre de 2008s’aprova el present decret amb el contingut següent:

Article primer.-

Els fitxers de tractament de dades de caràcter personal gestionats pel Comú d’Escaldes-Engordany creats de conformitat a la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, són els relacionats en l’annex d’aquest decret.

 Article segon.-

El Comú d’Escaldes-Engordany, com a responsable del tractament de cada fitxer, ha d’assegurar-se que tot tractament de les dades compleixi els requisits establerts per l’article 11 de la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.

Article tercer.-

Per a cada fitxer es regula el tractament i se n’estableix la denominació, la finalitat del tractament del fitxer, les fonts de les quals s’obtindran les dades de caràcter personal, la tipologia de dades que contindrà el fitxer, les comunicacions internacionals de dades que es preveu efectuar, identificació d’altres entitats de naturalesa pública o privada amb els quals es preveu intercanviar dades personals als efectes de gestió del fitxer, identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, la durada de la conservació de les dades, una descripció genèrica de les mesures tècniques i d’organització que s’apliquen al tractament del fitxer, i en aquells casos en que el tractament o una part d’ell s’encarrega a tercers prestadors de serveis de dades personals, s’ha d’exigir a aquests tercers l’establiment de les mesures tècniques  i d’organització que es considerin suficients per a garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades objecte del servei, d’acord amb l’article 12 de la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.

Article quart.-

Les persones interessades poden exercitar els seus drets d’accés, de rectificació, de supressió i d’oposició, quan sigui procedent, davant del Comú d’Escaldes-Engordany que, per cada fitxer, es concentra a l’annex d’aquest Decret. Disposició finalAquest decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Tot el que es fa públic per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, el dia 23 d’octubre de l’any 2008.   

Vist i Plau                                                                           P. o. del ComúEl Cònsol Major                                                                 El Secretari General 

Annex 1.     

1.  Fitxer de dades de Recursos humans (RRHH)
2.  Fitxer de dades de les Escoles bressol
3.  Fitxer de dades dels Espais de lleure
4.  Fitxer de dades de l’Espai lúdic
5.  Fitxer de dades de l’Espai jovent
6.  Fitxer de dades del Servei d’ajuda a Domicili
7.  Fitxer de dades de la Llar de Jubilats
8.  Fitxer de dades de les Escoles i Tallers
9.  Fitxer de dades de la Biblioteca
10. Fitxer de dades de l’Arxiu històric
11. Fitxer de dades de Deutors
12. Fitxer de dades de Proveïdors
13. Fitxer de dades d’Abonats als aparcaments comunals
14. Fitxer de dades de Subministrament d’aigua termal
15. Fitxer de dades de propietaris i  llogaters de la Parròquia.
16. Fitxer de dades de titulars administratius de guals permanents als carrers de la Parròquia.
17.Fitxer de dades de la Propietat immobiliari edificada.
18. Fitxer de dades dels comerços i indústries de la Parròquia.
19. Fitxer Activitats i escoles esportives.
20. Fitxer de dades de la piscina i del gimnàs.
21.Fitxer de dades de les Subscripcions SMS i correu electrònic.
22.Fitxer de dades de Contenidors.
23.Fitxer de dades de la Deixalleria comunal.
24.Fitxer de dades d’Obres menors.
25.Fitxer de dades d’Obres majors.
26. Fitxer de dades del Servei de Circulació Comunal.
27. Fitxer de dades del Cementiri (propietaris o llogaters de nínxols).
28. Fitxer de dades de Tràmits.       

Fitxer 1

Denominació del fitxer de dades:
Recursos Humans (RRHH)
Finalitat del tractament del fitxer:Selecció, contractació i gestió del personal del Comú d’Escaldes-Engordany, elaboració de les nòmines i formació de personal. Fonts de les quals s'obtenen les dades de caràcter personal:Dels formularis o sol·licituds dels candidats per mitjans telemàtics o en paper.Del contractes signats en relació al personal en plantilla. Tipologia de dades que conté el fitxer:Per  la selecció del personal: ”Currículum vitae”, proves de selecció, informe tècnic i test psicotècnic.  Pels funcionaris o personal nomenat: Nom, cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic, data de naixement, nacionalitat, formació, informes, número de la CASS i dades de la CASS,  dades bancàries, formació i titulacions, càrrec, categoria, grau, dades de la nòmina i,si s’escaigués, expedients disciplinaris.
Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:
No se’n preveuen.
Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu  intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:
Entitats bancàries en relació a la nòmina, Organismes Judicials, Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) i dades puntuals a la Companyia d’Assegurances contractada.
Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició:
Cap de Recursos humans del Comú d’Escaldes-Engordany.
Descripció genèrica de les mesures tècniques i d'organització que s'apliquen al tractament del fitxer:El fitxer està ubicat en un servidor del Comú;Control d'accés a la ubicació física del servidor; Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes); Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades;·        Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, així com autoritzacions per a l’accés físic als sistemes; Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals;·        Procediments de còpia de seguretat dels fitxers;·Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers; Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions;Tractament en paper; Mesura de control d’accés als fitxers en format paper: es guarda en un armari tancat amb clau.

Fitxer 2

Denominació del fitxer de dades:
Escoles Bressol
Finalitat del tractament del fitxer:Registre dels infants inscrits a les escoles Bressol del Comú d’Escaldes-Engordany.
Fonts de les quals s'obtenen les dades de caràcter personal:
Pares o representant legal per via directa.
Tipologia de dades que conté el fitxer:
Respecte l’infant: Dades personals: Nom, cognoms, data i lloc de naixement, sexe, adreça, parròquia, telèfon de casa.· Altres dades d’interès: Altres persones que viuen a casa amb l’infant, llengua o llengües parlada/es a casa, escola bressol anterior o altre tipus de guarderia, horari d’assistència a l’escola bressol.       Evolució i Hàbits de l’infant: Problemes amb l’embaràs o amb el part, lactància i alimentació, àpats diaris, hàbits de son, locomoció, control d’esfínters, llenguatge i socialització. Fitxa mèdica: Nom del pediatra, al·lèrgies, malalties infeccioses passades, altres malalties dignes de ser mencionades, tractament en curs, hospitalitzacions i/o intervencions.Respecte la mare, el pare o representant legal:·Nom, cognoms, residència, professió, lloc de treball, horari de treball, telèfon mòbil, telèfon del lloc de treball, full d’autorització d’imatge.Dades bancàries: Titular del compte corrent i número del mateix. Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:
No se’n preveuen.
Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:
Dades parcials a les entitats bancàries per la facturació del servei i, si s’escaigués, al Ministeri competent en matèria d’Infància i temes Socials.
Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició:
Responsable del Departament d’Infància
Descripció genèrica de les mesures tècniques i d'organització que s'apliquen al tractament del fitxer:El fitxer està ubicat en un servidor del Comú i a l’escola Bressol II;·Control d'accés a la ubicació física del servidor; Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes);·Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades; Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, així com autoritzacions per a l’accés físic als sistemes; Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals;·        Procediments de còpia de seguretat dels fitxers; Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers;Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions;Tractament en paper; Mesura de control d’accés als fitxers en format paper: es guarda en un armari tancat amb clau.

Fitxer 3

Denominació del fitxer de dades:
Finalitat del tractament del fitxer:
Registre dels infants inscrits als Espais de lleure del Comú d’Escaldes-Engordany.
Fonts de les quals s'obtenen les dades de caràcter personal:
Els pares o representant legal (tutors) per via directa.
Tipologia de dades que contindrà el fitxer:Respecte l’infant:
Dades personals; Nom, cognoms, sexe, data i lloc de naixement, adreça, parròquia, telèfon de casa, escola i curs. Fitxa mèdica: Nom del pediatra o metge de capçalera, al·lèrgies, malalties a destacar, discapacitats eventuals, hospitalitzacions i/o intervencions. Respecte la mare, el pare o representant legal: Nom, cognoms, residència, professió, lloc de treball, horari de treball, telèfon mòbil, telèfon del lloc de treball, full d’autorització d’imatge.Dades bancàries: Titular i número del compte corrent. Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:
No se’n preveuen.
Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:
Dades parcials a les entitats bancàries per la facturació del servei; si s’escaigués, al Ministeri competent en matèria d’Infància i temes  Socials.
Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició:
Responsable del Departament d’Infància
Descripció genèrica de les mesures tècniques i d'organització que s'apliquen al tractament del fitxer:El fitxer està ubicat en un servidor del Comú i a l’espai lleure; Control d'accés a la ubicació física del servidor;· Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes);· Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades;· Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, així com autoritzacions per a l’accés físic als sistemes;· Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals;·        Procediments de còpia de seguretat dels fitxers; Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers; Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions;Tractament en paper; Mesura de control d’accés als fitxers en format paper: es guarda en un armari tancat amb clau.

Fitxer 4

Denominació del fitxer de dades:

Finalitat del tractament del fitxer:
Registre dels infants inscrits a l’Espai lúdic del Comú d’Escaldes-Engordany.
Fonts de les quals s'obtindran les dades de caràcter personal:
Els pares o representant legal.
Tipologia de dades que contindrà el fitxer:Respecte l’infant
Dades personals: Nom, cognoms, data i lloc de naixement, adreça, parròquia, telèfon de casa, escola i curs.Respecte la mare, pare o representant legal:Nom, cognoms, adreça, telèfon mòbil i del lloc de treball. Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:
No se’n preveuen.
Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:
Si s’escaigués, al Ministeri competent en matèria d’Infànciai temes Socials.
Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició:
Cap del Departament d’Infància
Descripció genèrica de les mesures tècniques i d'organització que s'apliquen al tractament del fitxer:Tractament primordialment en paper. Mesura de control d’accés als fitxers en format paper: es guarda en un armari tancat amb clau. El fitxer informàtic està ubicat en un servidor del Comú i al mateix Espai lúdic;       Control d'accés a la ubicació física del servidor;  Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes);  Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades;        Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, i autoritzacions per a l’accés físic als sistemes;  Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals;  Procediments de còpia de seguretat dels fitxers;   Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers;  Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions;

Fitxer 5

Denominació del fitxer de dades:

Finalitat del tractament del fitxer:Registre de tots aquells joves inscrits a l’Espai jovent del Comú d’Escaldes-Engordany.
Fonts de les quals s'obtindran les dades de caràcter personal:
Dels mateixos interessats, dels pares o dels tutors.
Tipologia de dades que contindrà el fitxer:Respecte el menor:Nom, cognoms, data i lloc de naixement, adreça, parròquia, telèfon  mòbil i telèfon de casa, correu electrònic, número de germans, escola/treball, al·lèrgies.Respecte la mare, pare o representant legal:Nom, cognoms, professió, telèfon mòbil, telèfon del lloc de treball. Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:
No se’n preveuen.
Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:Si s’escaigués, al Ministeri de Benestar, Salut, Treball i Família i Ministeri d’Educació, Formació professional, Joventut i Esports.
Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició:
Responsable del Departament de Joventut
Descripció genèrica de les mesures tècniques i d'organització que s'apliquen al tractament del fitxer:El fitxer està ubicat en un servidor del Comú;  Control d'accés a la ubicació física del servidor; Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes); Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades;·        Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, així com autoritzacions per a l’accés físic als sistemes; Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals;·        Procediments de còpia de seguretat dels fitxers;· Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers;Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions;Tractament en paper; Mesura de control d’accés als fitxers en format paper: es guarda en un armari tancat amb clau.

Fitxer 6

Denominació del fitxer de dades:

Finalitat del tractament del fitxer:Expedients de demandes de caràcter social gestionats pel departament de Gent gran del Comú d’Escaldes-Engordany.
Fonts de les quals s'obtindran les dades de caràcter personal:
Del mateix interessat mitjançant entrevistes o sol·licituds dels seus familiars.
Tipologia de dades que contindrà el fitxer:
Dades personals de l’interessat: Nom, cognoms, data i lloc de naixement, número de cens, adreça, parròquia, telèfon particular.Fitxa mèdica: Metge de capçalera, número de la CASS,  al·lèrgies, malalties a destacar, grau de discapacitat, hospitalitzacions i/o intervencions, informes dels professionals del SAD, receptes i informes mèdics .Dades econòmiques: Dades bancàries.
Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:
No se’n preveuen.
Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:Centre d’Atenció Primària (C.A.P), Hospital, U.C.ACASSDades parcials a les Entitats bancàries
Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició:
Responsable del departament de Gent gran.
Descripció genèrica de les mesures tècniques i d'organització que s'apliquen al tractament del fitxer:
El fitxer està ubicat en un servidor del Comú;  Control d'accés a la ubicació física del servidor; Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes); Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades; Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, i autoritzacions per a l’accés físic als sistemes; Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals; Procediments de còpia de seguretat dels fitxers; Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers;Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions;Tractament en paper.Mesura de control d’accés als fitxers en format paper: es guarda en un armari tancat amb clau.

Fitxer 7
Denominació del fitxer de dades:
Finalitat del tractament del fitxer:
Gestionar els usuaris de la Llar de jubilats de la Parròquia d’Escaldes-Engordany Fonts de les quals s'obtindran les dades de caràcter personal:
Del mateix interessat per via directa. Tipologia de dades que contindrà el fitxer:
Contenen el nom, cognoms, data de naixement, adreça, telèfon particular, dades de la CASS i, eventualment, assegurances complementàries.
Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:
No se’n preveuen.
Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu  intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:CASS Assistenta Social depenent del Ministeri de Benestar.
Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició:
Responsable de l'àrea de la gent gran.
Descripció genèrica de les mesures tècniques i d'organització que s'apliquen al tractament del fitxer:Tractament principalment en paper;·Mesura de control d’accés als fitxers en format paper: es guarda en un armari tancat amb clau.
El fitxer està ubicat a la mateixa Llar de jubilats; Control d'accés a la ubicació física del servidor; Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes); Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades; Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, i autoritzacions per a l’accés físic als sistemes;       Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals; Procediments de còpia de seguretat dels fitxers; Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers;Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions;

Fitxer 8

Denominació del fitxer de dades:
Finalitat del tractament del fitxer:
Registre, gestió i facturació dels usuaris de les activitats, cursos i tallers que s’ofereixen en les diferents escoles del Comú. Fonts de les quals s'obtindran les dades de caràcter personal:
Del propi interessat o representant legal. Tipologia de dades que contindrà el fitxer:Nom, cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic, núm. de cens, nacionalitat, data naixement, dades bancàries, activitat inici, activitat final. Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:
No se’n preveuen. Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu  intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:
Lliurament parcial de dades a les Entitats bancàries per la facturació de serveis, si s’escaigués. Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició:
Responsable del departament de Cultura del Comú d’Escaldes-Engordany. Descripció genèrica de les mesures tècniques i d'organització que s'apliquen al tractament del fitxer:El fitxer està ubicat en un servidor del Comú; Control d'accés a la ubicació física del servidor; Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes); Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades;       Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, i autoritzacions per a l’accés físic als sistemes; Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals; Procediments de còpia de seguretat dels fitxers; Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers; Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions;Tractament en paper       Mesura de control d’accés als fitxers en format paper: es guarda en un armari tancat amb clau.

Fitxer 9
Denominació del fitxer de dades:
Biblioteca Finalitat del tractament del fitxer:
Gestió de les dades dels usuaris del servei de préstec de llibres (altes, baixes, caducitat) Fonts de les quals s'obtindran les dades de caràcter personal:
Del mateix interessat. Tipologia de dades que contindrà el fitxer:Nom, cognoms, edat, sexe, adreça, telèfon i, si s’escaigués, correu electrònic o tot altre mitjà de comunicació a distància. Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:
No se’n preveuen.

Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:
No se’n preveuen. Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició:
Responsable del Departament de Cultura. Descripció genèrica de les mesures tècniques i d'organització que s'apliquen al tractament del fitxer:El fitxer està ubicat en un servidor del Comú, còpia de seguretat cada setmana;Control d'accés a la ubicació física del servidor; Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes);· Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades;  Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, i autoritzacions per a l’accés físic als sistemes;Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals; Procediments de còpia de seguretat dels fitxers;Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers;·Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions;Tractament en paper·        Mesura de control d’accés als fitxers en format paper: es guarda en un armari tancat amb clau.

Fitxer 10

Denominació del fitxer de dades:
Fitxer de dades de l’Arxiu històric Finalitat del tractament del fitxer:
Gestió de les dades dels usuaris del servei que consulten l’Arxiu Fonts de les quals s'obtindran les dades de caràcter personal:
Del mateix interessat. Tipologia de dades que contindrà el fitxer:Nom, cognoms, edat, sexe, adreça, telèfon i, si s’escaigués, correu electrònic o tot altre mitjà de comunicació a distància. Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:
No se’n preveuen.
Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:
No se’n preveuen. Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició:
Responsable del Departament de Cultura. Descripció genèrica de les mesures tècniques i d'organització que s'apliquen al tractament del fitxer:El fitxer està ubicat en les mateixes instal·lacions de l’Arxiu. Tractament en paper·        Mesura de control d’accés als fitxers en format paper: es guarda en un armari tancat amb clau. 

Fitxer 11

Denominació del fitxer de dades:

Deutors Finalitat del tractament del fitxer:Gestió administrativa i seguiment dels deutors en el procediment de constrenyiment i execució que preveu la Llei de finances. Fonts de les quals s'obtindran les dades de caràcter personal:
Del departament de Finances i del Departament en el qual s’hagi generat el deute . Tipologia de dades que contindrà el fitxer:Nom, cognoms, número de cens, adreça o adreces, telèfon, faxi dades bancàries, dades telemàtiques, com per exemple, correu electrònic o tot altre mitjà de comunicació a distància. Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:
No se'n preveuen efectuar. Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu  intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:
No es preveu. Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició:
Cap del Departament d’Administració. Descripció genèrica de les mesures tècniques i d'organització que s'apliquen al tractament del fitxer:El fitxer està ubicat en un servidor del Comú; Control d'accés a la ubicació física del servidor;l        Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes); Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades; Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, i autoritzacions per a l’accés físic als sistemes;        Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals;Procediments de còpia de seguretat dels fitxers;  Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers; Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions;Tractament en paper; Mesura de control d’accés als fitxers en format paper: es guarda en un armari tancat amb clau.

Fitxer 12

 Denominació del fitxer de dades:
Proveïdors Finalitat del tractament del fitxer:
El manteniment de la relació comercial i/o contractual establerta amb el Comú d’Escaldes-Engordany per la gestió, administració, subministrament i prestació de productes i serveis necessaris pel bon funcionament del mateix. Fonts de les quals s'obtindran les dades de caràcter personal:Factures, albarans i pressupostos dels propis interessats o concursants. Tipologia de dades que contindrà el fitxer:Nom i cognoms del proveïdor o persona de contacte i/o nom  i adreça comercial, telèfon, fax, correu electrònic o tot altre mitjà de comunicació a distància, així com les seves dades bancàries. Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:
No se'n preveuen efectuar. Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu  intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:
Lliurament parcial de dades a les Entitats bancàries tan sols per la facturació comercial o contractual. Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició:
Responsable del Departament de Finances. Descripció genèrica de les mesures tècniques i d'organització que s'apliquen al tractament del fitxer:El fitxer està ubicat en un servidor del Comú; Control d'accés a la ubicació física del servidor; Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes); Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades; Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, i autoritzacions per a l’accés físic als sistemes;        Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals; Procediments de còpia de seguretat dels fitxers; Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers; Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions;Tractament en paper; Mesura de control d’accés als fitxers en format paper: es guarda en un armari tancat amb clau. 

Fitxer 13

Denominació del fitxer de dades:
Abonats als aparcaments comunals Finalitat del tractament del fitxer:
Tractament de dades per l'abonament i facturació de les places d'estacionament que gestiona el Comú d’Escaldes-Engordany. Fonts de les quals s'obtindran les dades de caràcter personal:
Sol·licitud d'inscripció d'abonat complimentada pel propi interessat. Tipologia de dades que contindrà el fitxer:
Nom, cognoms, adreça, telèfon, dades bancàries, passaport o document nacional d’identitat, matrícula i dades del vehicle. Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:
Cap Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:
Lliurament parcial de dades a les Entitats bancàries tan sols per la facturació. Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició:
Responsable de l'àrea d’Aparcaments.
Descripció genèrica de les mesures tècniques i d'organització que s'apliquen al tractament del fitxer:El fitxer està ubicat en un servidor del Comú;Control d'accés a la ubicació física del servidor; Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes); Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades;        Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, i autoritzacions per a l’accés físic als sistemes; Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals; Procediments de còpia de seguretat dels fitxers; Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers; Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions;Tractament en paper·        Mesura de control d’accés als fitxers en format paper: es guarda en un armari tancat amb clau. 

Fitxer 14

Denominació del fitxer de dades:
Subministrament d’aigua termal.
Finalitat del tractament del fitxer:
Registre de les persones, tant físiques com jurídiques, amb contracte de subministrament d’aigua termal.
Fonts de les quals s'obtindran les dades de caràcter personal:
Del mateix interessat o representant legal.
Tipologia de dades que contindrà el fitxer:Nom, cognoms (o nom comercial), adreça del titular i/o direcció tributària, parròquia, data d'inici, dades bancàries, lectures del comptador. Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:
No se’n preveuen.
Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu  intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:
Dades parcials a entitats bancàries per la facturació del servei. Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició:
Director del Departament de Serveis.
Descripció genèrica de les mesures tècniques i d'organització que s'apliquen al tractament del fitxer:El fitxer està ubicat en un servidor del Comú; Control d'accés a la ubicació física del servidor; Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes);  Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades;        Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, i autoritzacions per a l’accés físic als sistemes; Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals; Procediments de còpia de seguretat dels fitxers; Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers; Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions;Tractament en paper·        Mesura de control d’accés als fitxers en format paper: es guarda en un armari tancat amb clau.

 Fitxer 15

Denominació del fitxer de dades:
Fitxer de dades de propietaris i  llogaters de la Parròquia.
Finalitat del tractament del fitxer:
Registre de les persones propietaris de pisos o locals comercials arrendats a tercers.
Fonts de les quals s'obtindran les dades de caràcter personal:
Del mateix interessat o representant legal.
Tipologia de dades que contindrà el fitxer:Nom, cognoms, adreça, parròquia, data d'inici, dades bancàries i dades telemàtiques o tot altre mitjà de comunicació a distància (com per exemple el correu electrònic), adreça del bé llogat, import percebut, data d'inici, decret d'autorització, dades de l’objecte tributari en general. Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:
No se’n preveuen.
Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu  intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:
Dades parcials a entitats bancàries per la facturació dels tributs. Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició:
Cap del Departament d’Administració.
Descripció genèrica de les mesures tècniques i d'organització que s'apliquen al tractament del fitxer:El fitxer està ubicat en un servidor del Comú; Control d'accés a la ubicació física del servidor; Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes); Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades;        Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, i autoritzacions per a l’accés físic als sistemes; Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals; Procediments de còpia de seguretat dels fitxers; Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers; Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions;Tractament en paper·        Mesura de control d’accés als fitxers en format paper: es guarda en un armari tancat amb clau.  

Fitxer 16

Denominació del fitxer de dades:
Fitxer de dades de titulars administratius de guals permanents als carrers de la Parròquia.
Finalitat del tractament del fitxer:
Registre de les persones propietàries o arrendatàries d’edificis amb autorització de gual. Fonts de les quals s'obtindran les dades de caràcter personal:
Del mateix interessat o representant legal.
Tipologia de dades que contindrà el fitxer:Nom, cognoms, adreça del titular i/o direcció tributària, parròquia, data d'inici, dades bancàries, adreça del gual, import percebut, metres del gual. Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:
No se’n preveuen.
Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu  intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:
Dades parcials a entitats bancàries per la facturació dels tributs. Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició:
Cap del Departament de Serveis i Infrastructura.
Descripció genèrica de les mesures tècniques i d'organització que s'apliquen al tractament del fitxer:El fitxer està ubicat en un servidor del Comú; Control d'accés a la ubicació física del servidor; Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes);  Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades;        Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, i autoritzacions per a l’accés físic als sistemes; Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals; Procediments de còpia de seguretat dels fitxers; Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers; Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions;Tractament en paper·        Mesura de control d’accés als fitxers en format paper: es guarda en un armari tancat amb clau.

Fitxer 17

Denominació del fitxer de dades:
Fitxer de dades de la propietat immobiliària edificada.
Finalitat del tractament del fitxer:Registre de les persones propietàries d’unitats immobiliàries edificades de la Parròquia. Fonts de les quals s'obtindran les dades de caràcter personal:
Del mateix interessat o representant legal.
Tipologia de dades que contindrà el fitxer:Nom, cognoms, adreça del titular i/o direcció tributària, parròquia, data d'inici, dades bancàries i dades telemàtiques o tot altre mitjà de comunicació a distància (com per exemple el correu electrònic), adreça de la propietat, tipus de propietat, destí de la propietat, metres quadrats, data escriptura, número de decret, data del decret. Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:
No se’n preveuen.
Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu  intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:
Dades parcials a entitats bancàries per la facturació dels tributs. Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició:
Cap del Departament d’Administració.
Descripció genèrica de les mesures tècniques i d'organització que s'apliquen al tractament del fitxer:El fitxer està ubicat en un servidor del Comú; Control d'accés a la ubicació física del servidor;  Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes); Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades;        Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, i autoritzacions per a l’accés físic als sistemes;  Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals; Procediments de còpia de seguretat dels fitxers; Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers;  Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions;Tractament en paper:·        Mesura de control d’accés als fitxers en format paper: es guarda en un armari tancat amb clau.

Fitxer 18

Denominació del fitxer de dades:
Fitxer de dades dels comerços i indústries de la Parròquia.
Finalitat del tractament del fitxer:
Registre de les persones, tant físiques com jurídiques, amb registre de comerç o indústria autoritzat a la parròquia. Fonts de les quals s'obtindran les dades de caràcter personal:
Del mateix interessat o representant legal.
Tipologia de dades que contindrà el fitxer:Nom, cognoms, adreça del titular i/o direcció tributària, parròquia, data d'inici, dades bancàries, activitat a realitzar. Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:
No se’n preveuen.
Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu  intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:
M.I Govern i dades parcials a entitats bancàries per la facturació dels tributs. Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició:
Cap del Departament d’Administració.
Descripció genèrica de les mesures tècniques i d'organització que s'apliquen al tractament del fitxer:El fitxer està ubicat en un servidor del Comú; Control d'accés a la ubicació física del servidor;  Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes);  Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades;      Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, i autoritzacions per a l’accés físic als sistemes; Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals; Procediments de còpia de seguretat dels fitxers; Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers; Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions;Tractament en paper·        Mesura de control d’accés als fitxers en format paper: es guarda en un armari tancat amb clau. 

Fitxer 19

Denominació del fitxer de dades:
Activitats i escoles esportives. Finalitat del tractament del fitxer:
Registre de les persones inscrites a les activitats i escoles esportives del Departament d'Esports del Comú de la Parròquia. Fonts de les quals s'obtindran les dades de caràcter personal:
Del mateix interessat o representant legal. Tipologia de dades que contindrà el fitxer:Nom, cognoms, adreça, telèfon, dades telemàtiques o tot altre mitjà de comunicació a distància (com per exemple el correu electrònic), fotografia, data de naixement, nacionalitat, sexe, número de passaport o document nacional d’identitat, certificat metge d’aptitud a la realització de l’activitat esportiva, dades familiars i dades bancàries per la facturació dels serveis. Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:
No se’n preveuen. Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:
Federacions, empreses asseguradores en els supòsits d’assegurança extraescolar i dades parcials a entitats bancàries. Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició:Cap del Departament d’esports. Descripció genèrica de les mesures tècniques i d'organització que s'apliquen al tractament del fitxer: El fitxer està ubicat en un servidor del Comú; Control d'accés a la ubicació física del servidor;  Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes);  Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades;  Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, i autoritzacions per a l’accés físic als sistemes; Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals; Procediments de còpia de seguretat dels fitxers;        Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers;       Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions;Tractament en paper; Mesura de control d’accés als fitxers en format paper: es guarda en un armari tancat amb clau.

Fitxer 20

Denominació del fitxer de dades:
Piscina i gimnàs. Finalitat del tractament del fitxer:
Registre de les persones inscrites al gimnàs i a la piscina comunals de la Parròquia. Fonts de les quals s'obtindran les dades de caràcter personal:
Del mateix interessat. Tipologia de dades que contindrà el fitxer:Nom, cognoms, adreça, telèfon, fotografia, data de naixement, nacionalitat, sexe, número de cens, certificat metge d’aptitud a la realització de l’activitat esportiva i dades bancàries per la facturació dels serveis. Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:
No se’n preveuen. Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:
No se’n preveuen. Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició:Cap del Departament d’esports. Descripció genèrica de les mesures tècniques i d'organització que s'apliquen al tractament del fitxer: El fitxer està ubicat en un servidor del Comú; Control d'accés a la ubicació física del servidor;  Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes); Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades; Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, i autoritzacions per a l’accés físic als sistemes;        Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals; Procediments de còpia de seguretat dels fitxers; Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers; Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions; Tractament en paper;  Mesura de control d’accés als fitxers en format paper: es guarda en un armari tancat amb clau.

 Fitxer 21

Denominació del fitxer de dades:
Fitxer de dades de les subscripcions via correu electrònic. Finalitat del tractament del fitxer:Registre de les dades de correu electrònic (o tot altre mitjà de comunicació a distància) d’informació comunal d’interès per al ciutadà. Fonts de les quals s'obtindran les dades de caràcter personal:
Del mateix interessat o representant. Tipologia de dades que contindrà el fitxer:Dades telemàtiques o tot altre mitjà de comunicació a distància i tipus d’informació que es sol·licita. Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:
No se’n preveuen. Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:
No se’n preveuen. Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició:Director del Departament d’Informàtica. Descripció genèrica de les mesures tècniques i d'organització que s'apliquen al tractament del fitxer:El fitxer està ubicat en un servidor del Comú; Control d'accés a la ubicació física del servidor; Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes);  Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades; Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, i autoritzacions per a l’accés físic als sistemes;l        Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals; Procediments de còpia de seguretat dels fitxers; Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers; Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions;Tractament en paper; Mesura de control d’accés als fitxers en format paper: es guarda en un armari tancat amb clau.

Fitxer 22

Denominació del fitxer de dades:
Fitxer de dades de contenidors. Finalitat del tractament del fitxer:
Registre de les persones que han adquirit contenidors de brossa i/o reciclatge al Comú. Fonts de les quals s'obtindran les dades de caràcter personal:
Del mateix interessat. Tipologia de dades que contindrà el fitxer:
 Nom, cognoms, adreça, telèfon, data d'adquisició, dades bancàries, tipus i número de contenidor. Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:
No se’n preveuen. Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:
Ministeri de Medi Ambient, si s’escaigués. Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició:Responsable del Departament de Medi Ambient. Descripció genèrica de les mesures tècniques i d'organització que s'apliquen al tractament del fitxer:El fitxer està ubicat en un servidor del Comú; Control d'accés a la ubicació física del servidor; Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes); Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades; Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, i autoritzacions per a l’accés físic als sistemes; Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals; Procediments de còpia de seguretat dels fitxers; Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers; Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions;Tractament en paper ; Mesura de control d’accés als fitxers en format paper: es guarda en un armari tancat amb clau.   

Fitxer 23

Denominació del fitxer de dades:
Deixalleria comunal.
Finalitat del tractament del fitxer:
El tractament de dades per la gestió dels usuaris del servei de deixalleria.

Fonts de les quals s'obtindran les dades de caràcter personal:
Del mateix interessat.
Tipologia de dades que contindrà el fitxer:
Nom, cognoms, telèfon, data de lliurament i detall dels residus.
Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:
Cap.
Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu  intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:
No se’n preveuen.
Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició:
Responsable de Medi Ambient.
Descripció genèrica de les mesures tècniques i d'organització que s'apliquen al tractament del fitxer:El fitxer està ubicat a la mateixa deixalleria, periòdicament s’efectuen còpies pel servidor del Comú; Control d'accés a la ubicació física del servidor;  Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes);  Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades;·Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, i autoritzacions per a l’accés físic als sistemes;·        Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals; Procediments de còpia de seguretat dels fitxers;·        Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers;·        Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions; Tractament en paper;·Mesura de control d’accés als fitxers en format paper: es guarda en un armari tancat amb clau.

Fitxer 24

Denominació del fitxer de dades:
Obres menors Finalitat del tractament del fitxer:
Registre de les persones que sol·liciten un permís d’obra menor al Comú. Fonts de les quals s'obtindran les dades de caràcter personal:
Del mateix interessat o representant. Tipologia de dades que contindrà el fitxer:Número d'autorització, data d'entrada, data d'autorització, nom, cognoms, adreça, telèfon, localització de l'obra, concepte i informe d'inspecció. Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:
No se’n preveuen.

Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:
Ministeri d’Ordenament territorial. Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició:
Director del Departament d’Urbanisme. Descripció genèrica de les mesures tècniques i d'organització que s'apliquen al tractament del fitxer:El fitxer està ubicat en un servidor del Comú; Control d'accés a la ubicació física del servidor; Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes);·Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades;·Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, i autoritzacions per a l’accés físic als sistemes;·        Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals; Procediments de còpia de seguretat dels fitxers;·        Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers;·        Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions;Tractament en paper;·Mesura de control d’accés als fitxers en format paper: es guarda en un armari tancat amb clau.  

Fitxer 25

Denominació del fitxer de dades:
Obres majors Finalitat del tractament del fitxer:
Registre de les persones que sol·liciten un permís d’obra major al Comú. Fonts de les quals s'obtindran les dades de caràcter personal:
Del mateix interessat o representant. Tipologia de dades que contindrà el fitxer:Número d'autorització, data d'entrada, data d'autorització, data de caducitat, nom i cognoms de la persona que ho demana, en nom de quina empresa ho demana, adreça, parròquia, telèfon, localització de l'obra, concepte i informe d'inspecció. Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:
No se’n preveuen.

Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:
Ministeri d’Ordenament territorial. Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició:
Director del Departament d’Urbanisme. Descripció genèrica de les mesures tècniques i d'organització que s'apliquen al tractament del fitxer:El fitxer està ubicat en un servidor del Comú; Control d'accés a la ubicació física del servidor;·        Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes);· Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades;·Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, i autoritzacions per a l’accés físic als sistemes;·        Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals;·Procediments de còpia de seguretat dels fitxers;·        Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers;·        Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions; Tractament en paper;·Mesura de control d’accés als fitxers en format paper: es guarda en un armari tancat amb clau.

Fitxer 26

Denominació del fitxer de dades:
Servei de Circulació Comunal. Finalitat del tractament del fitxer:Registre de les persones que efectuen tràmits amb el Servei de Circulació, així com el tractament de dades per la imposició i gestió de sancions, elaboració d'atestats d'accidents, compliment amb les ordinacions comunals del Comú,vigilància i comunicació d'infraccions de les Ordenances del Comú d’Escaldes-Engordany en matèria de Medi Ambient, així com tots aquells tràmits que puguin ser oferts pel Servei de Circulació Comunal en atenció al ciutadà. Fonts de les quals s'obtindran les dades de caràcter personal:
Del propi interessat i del registre de vehicles. Tipologia de dades que contindrà el fitxer:Nom, cognoms, adreça, telèfon i dades del vehicle si s’escaigués. Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:
No se’n preveuen. Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu  intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:Parcialment, pel que fa als temes de la Comissió Interparroquial del Servei de circulació. Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició:
Responsable del Departament de Circulació. Descripció genèrica de les mesures tècniques i d'organització que s'apliquen al tractament del fitxer:El fitxer es preveu que s’ubiqui en un servidor del Comú, així com en les mateixes dependències del Departament de Circulació; Control d'accés a la ubicació física del servidor;  Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes);·Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades;·Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, i autoritzacions per a l’accés físic als sistemes;·        Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals;· Procediments de còpia de seguretat dels fitxers;·        Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers;·        Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions;Tractament en paper;·        Mesura de control d’accés als fitxers en format paper: es guarda en un armari tancat amb clau.
 
Fitxer 27

 Denominació del fitxer de dades:
Fitxer de dades del Cementiri (propietaris o llogaters de nínxols). Finalitat del tractament del fitxer:
Registre de les persones o  famíliesque tenen llogats o comprats nínxols als cementiris comunals. Fonts de les quals s'obtindran les dades de caràcter personal:
De la família. Tipologia de dades que contindrà el fitxer:Nom, cognoms, adreça, parròquia, número de cens, número de telèfon i dades bancàries dels familiars. Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:
No se’n preveuen. Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu  intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:
Serveis Funeraris.  Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició:
Director del Departament de Serveis. Descripció genèrica de les mesures tècniques i d'organització que s'apliquen al tractament del fitxer:El fitxer està ubicat en un servidor del Comú; Control d'accés a la ubicació física del servidor; Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes);  Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades; Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, i autoritzacions per a l’accés físic als sistemes;·        Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals; Procediments de còpia de seguretat dels fitxers;·        Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers;·        Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions;Tractament en paper· Mesura de control d’accés als fitxers en format paper: es guarda en un armari tancat amb clau.

Fitxer  28

Denominació del fitxer de dades:
Fitxer de dades deTràmits
Finalitat del tractament del fitxer:Tractament de dades pel registre de totes aquelles persones que realitzen un tràmit davant del Comú.
Fonts de les quals s'obtindran les dades de caràcter personal:
Del mateix interessat per via directa, dades telemàtiques o tot altre mitjà de comunicació a distància (com per exemple el correu electrònic).
Tipologia de dades que contindrà el fitxer:Nom, cognoms, data de naixement, lloc de naixement, sexe, adreça, parròquia, número de cens, telèfon, dades telemàtiques o tot altre mitjà de comunicació a distància (com per exemple el correu electrònic), així com  dades bancàries.
Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:
No se’n preveuen.
Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu  intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:
Dades amb el servei de tràmits de Govern. Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició:
Cap del Departament d’Administració.
Descripció genèrica de les mesures tècniques i d'organització que s'apliquen al tractament del fitxer:El fitxer està ubicat en un servidor del M.I Govern·        Control d'accés a la ubicació física del servidor;·Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes); Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades;·        Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, i autoritzacions per a l’accés físic als sistemes;·Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals; Procediments de còpia de seguretat dels fitxers; Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers; Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions; Tractament en paper;·        Mesura de control d’accés als fitxers en format paper: es guarda en un armari tancat amb clau.