slot, slot gacor, slot online, slot gacor hari ini, link slot gacor, situs slot gacor 2023 terpercaya https://radrails.org/ slot, slot gacor, slot terbaru, slot resmi, slot terpercaya https://radrails.org/slot-gacor/ slot, slot gacor, slot terbaru, slot resmi, slot terpercaya


Inici / Ordinacions i Reglaments / Pressupost per a l’exercici econòmic 2021

Pressupost per a l’exercici econòmic 2021

Vista la Llei 19/2017, del 20 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns;

Vist el Decret legislatiu del 20 de novembre de 2019, de publicació del text refós de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i
d’estabilitat pressupostària i fiscal;

Vist el Decret legislatiu del 20 de novembre de 2019, de publicació del text refós de la Llei general de les finances públiques, de data 19 de desembre de 1996;

Vista la Llei de finances comunals, de data 27 de juny del 2003, i les seves modificacions posteriors;

Vist el Reglament de modificació i refosa del Reglament per l’atorgament de subvencions per l’organització i la promoció d’activitats esportives, culturals i socials, del 9 d'octubre del 2019;

El Comú d'Escaldes-Engordany, en la sessió celebrada el dia 1 de febrer de 2021, ha aprovat la següent:


Ordinació del pressupost 2021

 

Article 1. Àmbit del pressupost 2021

En el pressupost del Comú s’integren les previsions d’ingressos i despeses corresponents a l'exercici econòmic 2021 i la memòria del pressupost, així com disposicions d’ordre general sobre l’execució pressupostària.

 

Article 2. Estat d'ingressos i de despeses

1. En l'estat de despeses del Comú es concedeixen crèdits per a fer front a les despeses per un import total de 34.256.450,69 €, dels quals 22.237.402,14 € per fer front a les despeses corrents, 8.835.528,14 € per fer front a les despeses de capital i 3.183.520,41 € per a fer front a l'exigibilitat de passius financers.

2. El pressupost de despeses del Comú es finança:

a) Amb els drets econòmics que es preveu realitzar durant l'exercici, especificats en l'estat d'ingressos, estimats en un total de 34.256.450,69 €.

b) Amb la incorporació de romanents de tresoreria per un import de 6.711.509,23€.

c) Amb operacions d’endeutament per un valor estimat de 4.500.000,00 €, en concordança amb l’article 23 d’aquesta ordinació.

El Comú disposa, dins dels ingressos pendents, de la quantitat que encara ha d’abonar el Govern d’Andorra com a regularització de les transferencies de capital romanents de l'exercici 2017, per un import estimat de 1,1 milions d'euros. Aquesta quantia no forma part del pressupost per criteris d'operativitat i de prudència.

 

Article 3. Estructura pressupostària

L’estructura pressupostària, tant d’ingressos com de despeses, s’ordena per classificació orgànica, funcional i econòmica.

La classificació orgànica respon als departaments principals del comú. La classificació funcional respon a la finalitat de la despesa i agrupa les principals àrees d’actuació. La classificació econòmica respon a la tipologia d’ingrés o de despesa dins de l’administració.

Pel que fa a la tipologia d’ingressos per classificació econòmica es respecta l’estructura d’impostos directes, impostos indirectes, taxes i d’altres ingressos, ingressos patrimonials, que configuren el grup d’ingressos per operacions corrents, i es completen amb alienació d’inversions reals, actius financers i passius financers, que corresponen a ingressos de capital.

En referència a la classificació econòmica de la despesa corrent es consideren les despeses de personal, consum de béns corrents i de serveis, interessos i d’altres costos financers, i transferències corrents. Com a despeses de capital es consideren les inversions reals en béns de diferent naturalesa o la seva reposició o millora i les transferències de capital. Les variacions d’actius financers i les variacions de passius financers reflecteixen les variacions de les operacions financeres.

 

Article 4. Vinculació de crèdits pressupostaris

Als efectes previstos a l’article 64.2 de la Llei de les finances comunals, els crèdits consignats en els estats de despeses tenen un abast limitatiu i vinculant a nivell de concepte per a la generalitat de les despeses, encara que no siguin plurianuals, i, per consegüent, no es poden autoritzar despeses l’import de les quals excedeixi els crèdits pressupostaris d’acord amb la seva vinculació respectiva.

 

Article 5. Transferències de crèdit

1. Als efectes previstos als articles 71.4, 72.3 i 74 de la Llei de les finances comunals, no es consideren crèdits extraordinaris ni suplements de crèdit les transferències de crèdit de despesa corrent a partides també de despesa corrent, no assignades inicialment en el pressupost, però previstes a nivell de concepte en l’estructura pressupostària o amb una dotació insuficient.

2. Per a l’habilitació de crèdits mitjançant la creació dels nous conceptes pressupostaris, en el cas que durant l’execució del pressupost no hagin estat recollits expressament amb aquesta finalitat, s’han d’efectuar les transferències de crèdit necessàries per compensar la nova habilitació per un import igual a la dotació dels nous conceptes. Aquestes transferències de crèdit poden ser autoritzades per la Junta de Govern.

3. Les transferències relatives a despeses corrents amb les finalitats expressades a l’article 71.4 i a l’article 72.3 poden ser acordades per la Junta de Govern.

4. Les transferències relatives a despeses corrents amb les finalitats expressades a l’article 71.4 i a l’article 72.3 poden ser acordades pels cònsols, amb les limitacions establertes a l’article 74.2 de la Llei de les finances comunals. Aquestes transferències seran presentades a la Junta de Govern per informació.

 

Article 6. Crèdits ampliables

Als efectes previstos a l’article 73 de la Llei de les finances comunals, tenen caràcter d'ampliables els crèdits següents, referents a:

1. Pagament de comissions, pagament de fiances, d'interessos i amortitzacions d’operacions de crèdit i devolució de retencions de garantia.

2. Crèdits destinats a satisfer les responsabilitats pecuniàries del Comú derivades d’una transacció judicial o sentència judicial ferma.

3. Els crèdits corresponents a despeses derivades de les actuacions encomanades al saig per a l’execució forçosa dels actes administratius executoris en el marc de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig i del Reglament regulador dels barems dels honoraris remuneradors dels serveis del saig.

4. Les partides de capítol 1 del pressupost de despeses “despeses de personal”.

5. Crèdits corresponents a despeses derivades d’obligacions imprevistes, alienes a l’actuació de l’administració comunal.

6. Les despeses finançades amb afectació d’ingressos determinats.

 

Article 7. Avançament de fons

1. En cas d’extrema urgència s’autoritza als Cònsols per a l’atorgament d’avançaments de fons per finançar despeses no dotades o amb dotació pressupostària insuficient, amb un límit màxim del 5% de l’estat de despeses.

2. Aquests avançaments han de ser objecte de ratificació posterior amb aprovació, per part del Ple de Comú de crèdits extraordinaris o suplements de crèdit, o bé per part de la Junta de Govern de transferència de crèdit, segons escaigui.

3. Si el Ple de Comú no aprova els crèdits extraordinaris o suplements de crèdit, els avançaments de fons es cancel·len a càrrec dels crèdits del departament respectiu que acordi la Junta de Govern, la reducció dels quals ocasioni el menor trasbals al servei públic.

 

Article 8. Contractació d’obres

1. El Comú pot contractar mitjançant l’adjudicació pel procediment de contractació directa, les despeses corresponents a obres de reconeguda urgència per un import màxim de 35.000,00 €.

2. L’import màxim de les despeses per obres ordinàries que pot contractar directament el Comú és de 17.500,00 €.

3. El Comú i la seva Junta de Govern poden disposar la realització d’obres de petita conservació per un import màxim de 7.500,00 €.

En tot cas, el Comú, sempre que sigui possible, ha de demanar pressupost o oferta per escrit a tres empreses amb capacitat per a l’execució del contracte.

 

Article 9. Contractes de subministrament

No es poden desagregar els subministraments que, sent de la mateixa naturalesa, s’adquireixen en el mateix mes de cada exercici pressupostari.

Els contractes de subministrament no poden tenir un termini de vigència superior a dos anys.

Excepcionalment, els contractes de subministrament relatius a l’equipament tècnic i a la vestimenta, la uniformitat de la qual hagi estat declarada necessària, es podran renovar per un període de dos anys.

 

Article 10. Contractes menors

S’entén per contractes menors els que tenen un import igual o inferior a 7.500 €. En els contractes menors, la tramitació de l’expedient solament exigeix la incorporació de la factura a la liquidació.

En aquests contractes la factura corresponent ha de substituir el document contractual i l’acta de conformitat del subministrament, recepció dels treballs tècnics i serveis i altres segons correspongui.

 

Article 11. Publicació de les adjudicacions

Les adjudicacions definitives acordades pel Ple de Comú o per la Junta de Govern, corresponents a tots els contractes inclosos a la Llei de contractació pública, quan l’import del contracte o de les seves modificacions siguin superiors a 7.500 €, es fan públiques al

Butlletí oficial del Principat d’Andorra, amb les modalitats establertes a l’article núm. 20.4 de la mateixa Llei.

 

Article 12. Autorització i compromís de despesa

En aplicació de l’article núm. 80 de la Llei de les finances comunals, es faculta a la Junta de Govern per l’autorització de tota mena de despeses.

Per delegació expressa en els termes de l’article 5 de la Llei de contractació pública, es faculta a la Junta de Govern per aprovar les contractacions administratives de tota mena per quantitats inferiors o iguals a 150.000,00 €.

 

Article 13. Excepcions al tràmit de fiscalització

S'exceptuen del tràmit de fiscalització prèvia, els expedients relatius a les despeses següents:

a) Els expedient relatius a les despeses no superiors a 2.000€ sense perjudici de fiscalització en fase de liquidació.

b) Les despeses que originen ordres de pagament a justificar, que han de ser fiscalitzades en la fase d’autorització i en la justificació posterior preceptiva.

 

Article 14. Règim de concessió de transferències

Les transferències atorgades estan sotmeses al reglament de subvencions del Comú d’Escaldes-Engordany vigent. Un cop aprovada la liquidació de comptes de les entitats beneficiàries de transferències nominatives i sempre que no s’hagi compromès en la seva

totalitat la despesa pressupostada, aquests organismes han de retornar al Comú la part de la transferència no utilitzada durant l’exercici pressupostari. Amb la sol·licitud prèvia de l’entitat beneficiària, el Comú pot autoritzar la reconducció del romanent no utilitzat en

compensació de la subvenció per a l’exercici següent, si s’escau.

Aquestes transferències van destinades a fer front a despeses de funcionament i capital que comportin un pagament. En cap cas es subvencionen despeses d’amortitzacions ni provisions de l’exercici.

 

Article 15. Retribucions del personal

1. Per a l’exercici 2021 es preveu que l’índex de preus al consum (IPC) sigui negatiu i no es durà a terme cap modificació sobre l’estructura retributiva dels funcionaris, agents de l’administració, personal eventual, personal de relació especial, conselleres i cònsols.

2. L’aplicació del sistema de gestió i avaluació de l’acompliment al personal del Comú d’Escaldes-Engordany queda totalment suspès, tant pel que fa a la seva gestió com a la retribució, tal com s’estableixi en l’article 7 i segons la disposició addicional quarta de la Llei

2/2012, del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal.

 

Article 16. Contractació d’agents de l’administració

Per a procedir a la contractació de personal interí el Comú s’atendrà al que preveuen els articles 84 i 86.a de l’Ordinació de la funció pública, previ informe favorable de la cap de Recursos Humans i de la intervenció comunal.

 

Article 17. Despeses plurianuals

D’acord amb l’article 77.2 de la Llei de les finances comunals i vista la voluntat de dur a terme els projectes descrits a continuació, es proposa les dotacions plurianuals següents:

Reforma de la planta baixa, primera i segona i adequació de les plantes tercera i quarta de Casa Comuna per un total de 1.200.000€:

Exercici 2020: 300.000 €.

Exercici 2021: 900.000 €.

Excavació i sosteniment del terreny i construcció de 2 plantes d’aparcaments d’un futur edifici multi funcional ubicat a l’av. Carlemany núm. 39 (inclou estudis i honoraris corresponents), per un total de 3.200.000€:

Exercici 2021: 707.130€

Exercici: 2022: 2.492.870€

Construcció d’una planta addicional de la llar de jubilats a l’edifici del Prat Gran (inclou estudis i honoraris corresponents) per un total de 1.503.977,52€.

Exercici 2021: 150.397,75€

Exercici: 2022: 1.353.579,77€

 

Article 18. Procediment administratiu de l’execució de les despeses: fases

1. La fiscalització de conformitat en l’autorització de despesa genera una reserva condicional de crèdit de l’import autoritzat. La fiscalització de la conformitat en el compromís de despesa produeix una reserva ferma i definitiva del crèdit per l’import compromès.

2. La liquidació de la despesa es realitza per cada directora, cap o responsable de departament, per la consellera a qui ha estat assignat el departament corresponent i per la interventora, sense perjudici dels controls previs de l’expedient.

3. L’ordre de pagament es formalitza mitjançant la signatura mancomunada de conformitat de les persones que ostentin els càrrecs de cònsol major, de consellera de finances i d’interventora comunal, d’acord amb les disponibilitats de tresoreria. La fiscalització de

conformitat produeix la contracció del crèdit per l’import liquidat.

4. Estan facultats per a la formalització del pagament amb el qual finalitza el procediment, mitjançant la signatura dels documents escaients, els cònsols i la intervenció comunal.

5. En aplicació del que permet l’article 79 de la Llei de les finances comunals, es poden incloure en un sol acte administratiu les fases corresponents a la proposta de despesa, autorització de despesa i compromís de despesa quan calgui la fiscalització de la intervenció

comunal. Quan no procedeixi la fiscalització de la intervenció comunal es poden incloure en un sol acte administratiu les fases d’execució mencionades, així com la proposta de liquidació.

6. En el cas despeses de subministraments, d’arrendaments, i atencions fixes en general, quan el seu abonament sigui conseqüència d’un contracte o conveni degudament aprovat, es consideren incloses en un sol acte administratiu les fases d’autorització, compromís i

liquidació.

7. En el cas dels rebuts domiciliats per les entitats FEDA, Andorra Telecom, CAPESA, els rebuts de primes d’assegurances, i els pagaments de quotes tributàries domiciliades d’administracions de l’Estat es consideren incloses en un sol acte administratiu totes les fases

d’execució de la despesa.

8. En el cas de les despeses de personal i cotització a la CASS, s’inclouen en un sol acte administratiu totes les fases d’execució, al realitzar-se la comptabilització automàticament des del programa informàtic de pagament de nòmines.

9. En el cas de despeses financeres i amortització d’operacions de crèdit, es consideren incloses en un sol acte administratiu totes les fases d’execució de la despesa.

 

Article 19. Pagaments a justificar

Els pagaments a justificar s’admeten exclusivament pels següents supòsits:

1. Desplaçaments (corporació o personal).

2. Despeses d’atencions protocol·làries i de representació dels cònsols pagades mitjançant targeta de crèdit.

3. Pagaments en efectiu metàl·lic.

4. Prepagaments mitjançant targeta de crèdit per Internet que no superin els 1.000€.

 

Article 20. Actualització del tipus de gravamen dels tributs

Per a l’exercici econòmic 2021 no s’aplica cap increment en concepte d’IPC al tipus de gravamen dels impostos i de les taxes contingudes a l’Ordinació Tributària.

 

Article 21. Control financer

En aplicació de l’article 87 de la Llei de les finances comunals i de l’article 8 de la Llei de la sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, la intervenció comunal realitza el control financer a les societats participades per l’administració

comunal, i aquelles entitats privades receptores de subvencions.

El control financer és dirigit per la intervenció comunal mitjançant procediments d’auditoria que substitueixen la fiscalització prèvia de les operacions corresponents i que se cenyeixen a la comprovació dels ingressos i els pagaments realitzats, la comprovació material

de les existències i la verificació dels llibres de comptabilitat, balanços i comptes d’explotació i d’altres comptes i estats que siguin preceptius.

Sobre el control financer de les societats públiques participades per l’administració comunal es supervisaran els processos d’auditoria financera per tal d’emetre informe favorable sobre la imatge fidel dels seus estats financers.

Sobre el control financer d’aquelles entitats que reben una subvenció, es realitzarà:

a) Comprovació dels ingressos i els pagaments realitzats, la comprovació material de les existències i la verificació dels llibres de comptabilitat, balanços i comptes d’explotació i d’altres comptes i estats que siguin preceptius.

b) Comprovació del destí dels fons subvencionats a l’activitat subvencionada i acreditar-ho davant el Comú.

c) Verificació de qualsevol altra subvenció o ajuda pública o privada per a la realització de l’activitat subvencionada.

Segons l’article 5.3. de la Llei del Tribunal de Comptes es podrà realitzar un control d’auditoria financera per a entitats que reben una subvenció superior a 10.000 €, a determinar segons crèdits a la partida pressupostària corresponent.

 

Article 22. Operacions d’endeutament

A proposta de la persona que ostenti la conselleria de finances, l’òrgan competent del Comú podrà concertar un nou endeutament fins a un import total de 4.500.000,00 € per poder fer front a l’execució del programa d’inversions previst.

Disposició transitòria única

Es deixa en suspens la despesa plurianual del projecte d’aparcament de l’Obac (501-1331018-60711), aprovada a l’Ordinació del pressupost de l’exercici 2019, publicada en data 12 de desembre de 2018, fins a l’elevació a públic del protocol d’acord revisat entre el

Comú d’Escaldes-Engordany i els propietaris de la UA SUNC 07.

Disposició addicional única

El text d’aquesta ordinació utilitza el genèric femení per referir-se a la pluralitat de persones que ocupen els càrrecs senyalats, independentment del seu sexe.

Disposició final única

Aquesta Ordinació entra en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

 

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 1 de febrer de 2021.

 


Classificació econòmica 2021

  

 

Pressupost d'ingressos

34.256.450,69

 

 

 

1

Impostos directes

6.899.141,82

2

Impostos indirectes

708.333,33

3

Taxes i altres ingressos

6.895.700,47

4

Transferències corrents

7.232.166,37

5

Ingressos patrimonials

536.520,79

 

Total ingressos corrents

22.271.862,78

7

Transferències de capital

773.078,68

8

Actius financers

6.711.509,23

9

Passius financers

4.500.000,00

 

Total ingressos capital

11.984.587,91

     

 

Pressupost de despesa

34.256.450,69

 

 

 

1

Despeses personal

10.855.564,47

2

Consums de béns corrents i de serveis

8.491.014,07

3

Despeses financeres

186.788,23

4

Transferències corrents

2.704.035,38

 

Total despesa corrent

22.237.402,14

6

Inversions reals

8.835.528,14

9

Passius financers

3.183.520,41

 

Total despesa de capital

12.019.048,55

 

 

Classificació orgànica 2021

 

 

Pressupost d'ingressos

34.256.450,69

101

Serveis generals i secretaria

8.004.518,39

103

Circulació i atenció ciutadana

235.500,00

104

Comunicacio i protocol

73.150,00

201

Comptabilitat i intervenció

11.739.770,02

203

Administració i atenció al públic

6.786.539,73

301

Aparcaments

2.803.300,00

401

Serveis i infraestructures

483.300,00

501

Urbanisme

2.765.250,00

502

Medi ambient

10.770,00

503

Cadastre i gestió del territori

38.000,00

601

Socials - infancia

419.036,72

602

Socials - gent gran

51.000,00

603

Socials - joventut

1.820,00

610

Cultura

146.340,83

611

Turisme i promoció econòmica

12.300,00

621

Esports

685.855,00

     

 

Pressupost de despesa

34.256.450,69

101

Serveis generals i secretaria

1.048.312,29

102

Recursos humans

234.113,00

103

Circulació i atenció ciutadana

1.910.398,67

104

Comunicació i protocol

284.658,17

105

Projecte engolasters

0,00

201

Comptabilitat i intervenció

5.917.048,54

202

Central de compres

269.360,80

203

Administració i atenció al públic

723.455,21

301

Aparcaments

1.105.056,30

401

Serveis i infraestructures

2.662.670,22

402

Manteniment d'edificis, parc mòbil i altres

1.738.604,24

501

Urbanisme

7.050.093,04

502

Medi ambient

2.369.285,82

503

Cadastre i gestió del territori

89.298,64

601

Socials - infancia

1.180.027,41

602

Socials - gent gran

393.253,49

603

Socials - joventut

167.073,13

604

Accio social

1.195.760,07

610

Cultura

2.037.286,74

611

Turisme i promoció econòmica

857.397,44

621

Esports

2.216.523,19

801

Informàtica

806.774,28

  

Classificació funcional

 

 

Pressupost d'ingressos

34.256.450,69

 

 

 

0

Deute públic

4.500.000,00

1

Serveis públics bàsics

5.405.951,40

2

Actuacions de protecció i promoció social

168.441,00

3

Producció de bèns públics de caràcter preferent

1.214.034,89

4

Actuacions de caràcter econòmic

8.268.687,81

9

Actuacions de caràcter general

14.699.335,60

     

 

Pressupost de despesa

34.256.450,69

 

 

 

0

Deute públic

3.338.308,64

1

Serveis públics bàsics

10.025.687,07

2

Actuacions de protecció i promoció social

1.271.405,66

3

Producció de bèns públics de caràcter preferent

6.997.627,73

4

Actuacions de caràcter econòmic

5.375.588,89

9

Actuacions de caràcter general

7.247.832,71