slot, slot gacor, slot online, slot gacor hari ini, link slot gacor, situs slot gacor 2023 terpercaya https://radrails.org/ slot, slot gacor, slot terbaru, slot resmi, slot terpercaya https://radrails.org/slot-gacor/ slot, slot gacor, slot terbaru, slot resmi, slot terpercaya


Inici / Ordinacions i Reglaments / Ordinació de subvencions i bonificacions a empreses i autònoms en el marc de la pandèmia del SARS-CoV-2

Ordinació de subvencions i bonificacions a empreses i autònoms en el marc de la pandèmia del SARS-CoV-2

Ordinació del 29-3-2021, de subvencions i bonificacions a empreses i autònoms en el marc de la pandèmia del SARS-CoV-2 (Covid-19) durant l’any 2021

Exposició de motius

El Comú d’Escaldes-Engordany aprova aquesta Ordinació de subvencions i bonificacions a empreses i autònoms en el marc de la crisi econòmica i sanitària globalitzada provocada per la pandèmia de la SARS-CoV-2 (Covid-19).

Les mesures implantades a nivell mundial per tal de protegir la salut i seguretat dels ciutadans han creat un gran impacte a les economies de les empreses i els autònoms, molts dels quals s’han vist obligats a suspendre la seva activitat, creant un evident greuge econòmic. També s’ha vist agreujada la situació dels emprenedors, que veuen com iniciar una activitat es converteix en un repte i en un sobreesforç econòmic.

Amb l’objectiu de donar resposta als sectors més afectats del teixit econòmic de la parròquia, el Comú d’Escaldes-Engordany implementa una bateria de mesures de suport que consisteixen en l’atorgament de diverses ajudes (subvencions i bonificacions) a les empreses i als autònoms que compleixen amb els requisits establerts en aquesta ordinació.

S’estableixen bonificacions directes a fons perdut en relació al pagament de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals, així com bonificacions dels següents preus públics:
- De terrasses.
- De rètols anunciadors d’activitats comercials, industrials i professionals.
- De guals.

S’estableixen quatre programes de subvencions als efectes de fomentar la reactivació econòmica a Escaldes-Engordany:
- A la guarda i cura dels infants menors de dotze anys.
- A l’actualització digital, l’ús de les TIC i la innovació.
- A la contractació d’assessorament.
- Als programes de formació i reciclatge professional.

D’acord amb el que disposa l’article 4.16 de la Llei 19/2017, qualificada de modificació de la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, de data 20 d’octubre de 2017 i, tenint en compte els principis de la Constitució del Principat d’Andorra, el Comú d’Escaldes-Engordany, en la seva sessió ordinària de data 29 de març de 2021, aprova la següent Ordinació de subvencions i bonificacions a empreses i autònoms en el marc de la pandèmia del SARS-CoV-2 (Covid-19) durant l’any 2021:


Capítol I.
Disposicions generals.

Article 1
Objecte

L’objecte de la present ordinació és la regulació dels ajuts en forma de subvencions i bonificacions destinades a empreses i autònoms que atorga el Comú d’Escaldes-Engordany en el marc de la pandèmia de la SARS-CoV-2 (Covid-19) durant l’any 2021.

Article 2
Objectius

1. Donar suport econòmicament a les empreses i autònoms que han patit un greuge econòmic derivat de la situació de crisi econòmica i sanitària provocada per la Covid-19.

2. Establir mesures de foment de l’activitat econòmica i conservació dels llocs de treball existents.

3. Garantir la destinació de la subvenció a les despeses que derivin directament de l’activitat subvencionada.

Article 3
Límits a l’atorgament de les subvencions i bonificacions

Les subvencions i bonificacions són acordades fins al límit de la partida pressupostària aprovada pel Comú d’Escaldes-Engordany mitjançant l’Ordinació del pressupost per a l’exercici econòmic 2021.

Article 4
Subvencions i bonificacions a empreses i autònoms

Les subvencions i bonificacions que s’atorguen a empreses i autònoms i que es regulen a la present ordinació són les següents:
a) Bonificacions directes a fons perdut en relació al pagament de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarial i professionals.
b) Bonificació del preu públic de terrasses.
c) Bonificació del preu públic de rètols anunciadors d’activitats comercials, industrials i professionals.
d) Bonificació del preu públic de guals per a empreses.
e) Ajuts pel foment de la guarda i cura dels infants menors de dotze anys.
f) Subvencions per afavorir la recuperació econòmica per mitjà de bonificacions per l’actualització digital, ús de les TIC i innovació.
g) Subvencions per a la contractació d’assessorament per a autònoms, empresaris i emprenedors.
h) Subvencions per a dur a terme programes de formació i reciclatge professional.


Capítol II.
Bonificacions en relació al pagament de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarial i professionals.

Article 5
Bonificacions en relació al pagament de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarial i professionals

1. S’estableixen bonificacions directes a fons perdut en relació al pagament de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarial i professionals corresponent a l’any 2021.

2. Aquestes ajudes seran sempre del 100% del total de l’impost.

Article 6
Beneficiaris

Els beneficiaris d’aquestes bonificacions seran les empreses i autònoms obligats al pagament de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarial i professionals que compleixin els següents requisits:
a) Que la seva xifra de negocis durant l’exercici 2019 no fos superior a 650.000 euros anyals en el cas d’activitats professionals o empresarials, o que la seva xifra de negocis per l’exercici 2019 no fos superior a 1.250.000 euros per als negocis considerats com d’activitats estrictament comercials, entenent aquestes com les que consisteixin en el lliurament de béns sense que aquests hagin estat objecte de transformació prèvia per part del negoci.
b) Que hagin patit una reducció de la seva xifra de negoci igual o superior al 20% durant l’exercici econòmic corresponent a l’any natural 2020 o 2021, en relació a la seva xifra de negocis del mateix període corresponent a l’any natural 2019.
c) Que l’obligat tributari no tingui deutes pendents amb l’administració comunal ni amb l’administració general contrets amb anterioritat al mes de març de 2020.
d) Que no es trobin en suspensió de pagaments, en fallida, o en estat d’insolvència.

Article 7
Sol·licitud i documentació acreditativa

1. Per optar a l’atorgament d’aquest ajut s’ha de presentar una sol·licitud al Servei de Tràmits, juntament a la següent documentació acreditativa:
a) Justificant dels pagaments i liquidacions de l’Impost General Indirecte des del primer trimestre de l’any 2019.
b) Declaració responsable conforme el sol·licitant no té deutes pendents amb l’administració comunal o general d’abans de del mes de març de 2020.

2. No serà necessari lliurar la documentació especificada en el punt 1.a) si aquesta ja ha estat entregada en una sol·licitud anterior al Comú d’Escaldes-Engordany.


Capítol III.
Bonificació del preu públic de terrasses, destinat a les activitats de restauració.

Article 8
Bonificacions del preu públic de terrasses

1. S’atorgaran bonificacions destinades als empresaris de la restauració.

2. La bonificació consistirà en el retorn del 100% del preu públic de terrasses de dits establiments durant l’any 2021.

Article 9
Beneficiaris

Els beneficiaris d’aquestes bonificacions seran els negocis que hagin estat prèviament autoritzats pel Comú a disposar de terrasses pels seus establiments i que compleixin amb els requisits següents:
a) Que no tingui deutes pendents amb l’administració comunal ni amb l’administració general contrets amb anterioritat al mes de març de 2020.
b) Que no es trobin en suspensió de pagaments, en fallida, o en estat d’insolvència.

Article 10
Sol·licitud i documentació acreditativa

Per optar a l’atorgament d’aquest ajut s’ha de presentar una sol·licitud genèrica al Servei de Tràmits juntament amb la declaració responsable conforme el sol·licitant no té deutes pendents amb l’administració comunal o general d’abans de del mes de març de 2020.


Capítol IV.
Bonificació dels preus públics de rètols anunciadors d’activitats comercials, industrials i professionals, i de guals per a empreses.

Article 11
Bonificacions dels preus públics de rètols anunciadors d’activitats comercials, industrials i professionals, i de guals per a empreses

1. L’objectiu d’aquesta bonificació és garantir que les empreses de la parròquia poden mantenir, malgrat la pandèmia, l’ús de rètols anunciadors i les reserves de pas a les voravies per a l’accés de vehicles a edificis i solars.

2. La bonificació consistirà en el retorn del 100% del preu públic sol·licitat, durant l’any 2021.

Article 12
Beneficiaris

Els beneficiaris d’aquestes bonificacions seran les empreses que hagin estat prèviament autoritzades pel Comú a disposar de rètols anunciadors i de guals que compleixin amb els requisits següents:
a) Que no tinguin deutes pendents amb l’administració comunal ni amb l’administració general d’abans de del mes de març de 2020
b) Que no es trobin en suspensió de pagaments, en fallida, o en estat d’insolvència.

Article 13
Sol·licitud i documentació acreditativa

Per optar a l’atorgament d’aquest ajut s’ha de presentar una sol·licitud genèrica al Servei de Tràmits juntament amb la declaració responsable conforme el sol·licitant no té deutes pendents amb l’administració comunal o general d’abans del mes de març de 2020.


Capítol V.
Subvencions per al foment de la guarda i cura dels infants menors de dotze anys.

Article 14
Objectius

1. L’objectiu d’aquesta subvenció és preservar el servei social essencial per a les famílies que donen les empreses que es dediquen a la guarda i cura dels infants menors de dotze anys, per tal que no hagin de cessar la seva activitat a raó de complir amb els requeriments sanitaris actuals d’aforament i mesures de seguretat.

2. S’atorgaran subvencions per afavorir la guarda i cura dels infants menors de dotze anys mitjançant ajudes directes als negocis que tenen aquesta activitat dins del seu objecte social i el seu registre de comerç.

3. Les subvencions pel foment de la guarda i cura dels infants menors de dotze anys seran d’un màxim de 15.000 euros per empresa.

Article 15
Sol·licitud i documentació acreditativa

Per optar a l’atorgament d’aquest ajut s’ha de presentar una sol·licitud al Servei de Tràmits, juntament amb una memòria justificativa del destí de la subvenció.


Capítol VI.
Subvencions per actualització digital, TIC i innovació tecnològica per afavorir la recuperació econòmica.

Article 16
Subvencions per actualització digital, TIC i innovació per afavorir la recuperació econòmica

1. S’estableixen subvencions a les empreses i autònoms per afavorir la recuperació econòmica, l’actualització digital, l’ús de les TIC i la innovació.

2. L’objectiu d’aquesta subvenció és afavorir l’adquisició d’equipaments informàtics, eines informàtiques de gestió o programes, la creació d’un portal de reserves, el desenvolupament d’eines per a la venta a distància, i l’assessorament tecnològic, considerant aquesta enumeració amb caràcter informatiu i no limitatiu.

Article 17
Beneficiaris

Els beneficiaris d’aquestes subvencions seran les empreses i autònoms que compleixen els següents requisits:
a) Que la seva xifra de negocis durant l’exercici 2019 no fos superior a 650.000 euros anyals en el cas d’activitats professionals o empresarials, o que la seva xifra de negocis per l’exercici 2019 no fos superior a 1.250.000 euros per als negocis considerats com d’activitats estrictament comercials, entenent aquestes com les que consisteixin en el lliurament de béns sense que aquests hagin estat objecte de transformació prèvia per part del negoci.
b) Que no tingui deutes pendents amb l’administració comunal ni amb l’administració general contrets amb anterioritat al mes de març de 2020.

Article 18
Condicions

1. Les subvencions per a la recuperació econòmica tindran un import màxim de 2.500 euros (IGI inclòs) per cada empresa o autònom.

2. El finançament per a la provisió del material o els serveis definits a l’article 16.2 correspondrà, com a màxim, al 75% del total de la factura de compra.

3. Caldrà que el sol·licitant presenti un mínim de dos pressupostos per poder optar a l’atorgament de la subvenció.

Article 19
Sol·licitud i documentació acreditativa

1. Per optar a l’atorgament d’aquest ajut s’ha de presentar una sol·licitud al Servei de Tràmits, juntament a la següent documentació acreditativa:
a) Còpia dels pressupostos.
b) Justificant de pagament de la compra i/o servei, en cas de ser resolta favorablement la sol·licitud.
c) Justificant dels pagaments corresponents a l’IGI de l’exercici 2019.
d) Declaració responsable conforme el sol·licitant no té deutes pendents amb l’administració comunal o general.

2. No serà necessari lliurar la documentació especificada en el punt 1.c) si aquesta ja ha estat entregada en una sol·licitud anterior al Comú d’Escaldes-Engordany.

3. Serà necessari, en cas que el sol·licitant hagi rebut prèviament una subvenció per actualització digital, TIC i innovació durant l’any 2020 per part del Comú d’Escaldes-Engordany, que aquest hagi entregat el justificant de pagament de la compra i/o servei.


Capítol VII.
Subvencions per contractació d’assessorament per afavorir la recuperació econòmica per empreses i autònoms.

Article 20
Subvencions per contractació de serveis d’assessorament

Com a mesura de suport a les empreses es facilita l’accés a l’assessorament legal, normatiu, econòmic i fiscal a través de la contractació de tècnics especialitzats. Es tracta de subvencions per poder contractar assessors (economistes, comptables, advocats i fiscalistes) per tenir una opinió experta sobre la casuística, situació i millores a emprendre per part de les empreses. També tindran dret a subvenció les formacions o serveis que ofereix la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS).

Article 21
Beneficiaris

Els beneficiaris d’aquestes subvencions seran les empreses i autònoms que compleixin els següents requisits:
a) Que la seva xifra de negocis durant l’exercici 2019 no fos superior a 650.000 euros anyals en el cas d’activitats professionals o empresarials, o que la seva xifra de negocis per l’exercici 2019 no fos superior a 1.250.000 euros per als negocis considerats com d’activitats estrictament comercials, entenent aquestes com les que consisteixin en el lliurament de béns sense que aquests hagin estat objecte de transformació prèvia per part del negoci.
b) Que no tingui deutes pendents amb l’administració comunal ni amb l’administració general contrets amb anterioritat al mes de març de 2020.

Article 22
Condicions

1. Les subvencions per contractació d’assessorament per afavorir la recuperació econòmica per empreses i autònoms tindran un import màxim de 2.500 euros (IGI inclòs) per cada empresa o autònom.

2. El finançament per als serveis definits a l’article 20 correspondrà, com a màxim, al 75% del total de la factura.

3. Caldrà que el sol·licitant presenti un mínim de dos pressupostos per poder optar a l’atorgament de la subvenció. En el cas de les formacions o serveis que ofereix la CCIS serà suficient un sol pressupost.

Article 23
Sol·licitud i documentació acreditativa

1. Per optar a l’atorgament d’aquest ajut s’ha de presentar una sol·licitud al Servei de Tràmits, juntament a la següent documentació acreditativa:
a) Còpia del pressupost o pressupostos.
b) Justificant de pagament de la compra i/o servei, en cas de ser resolta favorablement la sol·licitud.
c) Per aquells assessoraments que tinguin un preu superior als 300 euros, justificant dels pagaments corresponents a l’IGI de l’exercici 2019.
d) Per aquells assessoraments que tinguin un preu inferior als 300 euros, declaració responsable conforme el sol·licitant compleix amb els requisits de l’article 21.a).
e) Declaració responsable conforme el sol·licitant no té deutes pendents amb l’administració comunal o general.

2. No serà necessari lliurar la documentació especificada en el punt 1.c) si aquesta ja ha estat entregada en una sol·licitud anterior al Comú d’Escaldes-Engordany.

3. Serà necessari, en cas que el sol·licitant hagi rebut prèviament una subvenció per assessorament durant l’any 2020 per part del Comú d’Escaldes-Engordany, que aquest hagi entregat el justificant de pagament de la compra i/o servei.


Capítol VIII.
Subvencions per a programes de formació i reciclatge professional per empreses i autònoms.

Article 24
Subvencions per programes de formació i reciclatge professional per empreses i autònoms

1. S’estableixen subvencions destinades a fomentar l’accés a programes de formació continua en l’àmbit de l’activitat empresarial general o específica que desenvolupi el sol·licitant.

2. L’ajuda va destinada a la contractació de formacions presencials i/o a distància perquè els autònoms i les empreses puguin millorar la seva capacitat i especialitzar-se en el seu àmbit professional.

Article 25
Beneficiaris

Els beneficiaris d’aquestes subvencions seran les empreses i autònoms que compleixen els següents requisits:
a) Que la seva xifra de negocis durant l’exercici 2019 no fos superior a 650.000 euros anyals en el cas d’activitats professionals o empresarials, o que la seva xifra de negocis per l’exercici 2019 no fos superior a 1.250.000 euros per als negocis considerats com d’activitats estrictament comercials, entenent aquestes com les que consisteixin en el lliurament de béns sense que aquests hagin estat objecte de transformació prèvia per part del negoci.
b) Que no tingui deutes pendents amb l’administració comunal ni amb l’administració general contrets amb anterioritat al mes de març de 2020.

Article 26
Condicions

1. Les subvencions per a la formació tindran un import màxim de 2.500 euros (IGI inclòs) per empresa o autònom.

2. Com a màxim, la subvenció per a formacions serà del 75% del total de la factura presentada.

3. Caldrà que el sol·licitant presenti els pressupostos de la formació per optar a l’atorgament de la subvenció.

Article 27
Sol·licitud i documentació acreditativa

1. Per optar a l’atorgament d’aquest ajut s’ha de presentar una sol·licitud al Servei de Tràmits, juntament a la següent documentació acreditativa:
a) Pressupostos de conformitat amb l’objecte de la subvenció.
b) Justificant de pagament de la compra i/o servei, en cas de ser resolta favorablement la sol·licitud.
c) Per aquelles formacions que tinguin un preu superior als 300 euros, justificant dels pagaments corresponents a l’IGI de l’exercici 2019.
d) Per aquelles formacions que tinguin un preu inferior als 300 euros, declaració responsable conforme el sol·licitant compleix amb els requisits de l’article 25.a).
e) Declaració responsable conforme el sol·licitant no té deutes pendents amb l’administració comunal o general.

2. No serà necessari lliurar la documentació especificada en el punt 1.c) si aquesta ja ha estat entregada en una sol·licitud anterior al Comú d’Escaldes-Engordany.

3. Serà necessari, en cas que el sol·licitant hagi rebut prèviament una subvenció per formació durant l’any 2020 per part del Comú d’Escaldes-Engordany, que aquest hagi entregat el justificant de pagament de la compra i/o servei.

Capítol IX.
Procediment d’atorgament de les subvencions.

Article 28
Sol·licitud, termini de presentació i fiscalització

1. Per optar a l’atorgament de les prestacions definides en aquesta ordinació s’ha de presentar una sol·licitud al Servei de Tràmits.

2. El termini de presentació de la sol·licitud és fins al dia 30 de novembre de 2021.

3. La presentació de la sol·licitud implica la plena acceptació de les bases reguladores i faculta al Comú a desenvolupar les tasques d’inspecció i de fiscalització corresponents per vetllar per la veracitat de les dades que s’hi contenen.

4. Sense perjudici de la documentació específica que s'exigeixi a cada tipus d’ajut, amb caràcter general, les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació:
a) Les dades completes de la persona i/o l’empresa titular que demana l’ajut.
b) En el cas de societats limitades o anònimes, les dades relatives al representant legal o persona que signa la sol·licitud en nom de l’entitat, amb còpia del document que acredita que el sol·licitant pot representar l’entitat, així com la fotocòpia del seu document d’identitat.
c) L’IBAN del compte bancari del sol·licitant.
d) Una declaració jurada acreditant que el sol·licitant no té cap deute pendent amb l’administració pública.
e) En el cas de les subvencions, una declaració jurada relativa al compromís de lliurament de la documentació administrativa/comptable que validi el destí de la subvenció atorgada.
f) Qualsevol altre document que sigui d’interès per l’objecte de l’ajut.

Article 29
Gestió de les sol·licituds

1. L’òrgan gestor dels ajuts és la Comissió de Finances, que sotmetrà les seves propostes a la Junta de Govern, previ informe dels departaments tècnics concernits en cada cas.

2. Es faculta a la Junta de Govern per resoldre els recursos administratius que es puguin formular respecte a les presentacions establertes en aquesta ordinació.

Article 30
Resolució de les sol·licituds de les ajudes atorgades

El Comú atorga o denega motivadament els ajuts mitjançant la notificació escaient.

Article 31
Notificació de l’acord de resolució

Es notificarà individualment l’atorgament de les subvencions i bonificacions.

Article 32
Pagament de les subvencions i bonificacions atorgades

El pagament de l’ajut es farà efectiu en el termini màxim de 15 dies hàbils de la notificació de la resolució, mitjançant transferència bancària.

Article 33
Control financer

El Departament de Finances exerceix la funció de control amb l’extensió i els efectes que es determinen en aquesta ordinació, sense perjudici de l’activitat fiscalitzadora que exerceix la intervenció comunal.

Article 34
Incompliment de les condicions establertes

1. En cas d’incompliment d’algun dels requisits establerts en aquesta ordinació, el Comú instarà les accions legals, administratives, civils i penals que consideri adequades, inclosa la reclamació dels imports satisfets.

2. Els beneficiaris de la subvenció que hagin falsejat les dades trameses o ometin dades que haurien impedit el seu atorgament, han de retornar en el termini d’un mes a partir de la seva reclamació l’import abonat incrementat en un 100% en concepte de sanció.

Article 35
Protecció de dades

D’acord amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, les dades facilitades s’incorporen en els fitxers automatitzats del Comú, on es conserven amb caràcter confidencial, sense perjudici de les remissions d’obligat compliment.


Disposició addicional primera

S’admeten a tràmit totes aquelles sol·licituds que hagin estat entregades entre els dies 1 de gener de 2021 i la data de publicació d’aquesta ordinació.


Disposició addicional segona

A les sol·licituds pendents que corresponen a l’any 2020, únicament a efectes de les prestacions definides en aquesta ordinació, es consideraran com a no deutores les empreses que hagin contret els seus deutes a partir del mes de març de 2020.


Disposició addicional tercera

Les empreses amb deutes contrets amb l’administració pública hauran de tenir, per tal de poder optar a les prestacions definides en aquesta ordinació, un acord previ amb l’administració que correspongui d’ajornament i fraccionament del deute, assegurant que existeix un pla de pagament consensuat.


Disposició derogatòria

Queden derogades totes les normes amb el mateix rang o inferior que s’oposin al contingut de la present ordinació.


Disposició final

La present ordinació entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.


Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, 29 de març de 2021.