Inici / Decrets / Regulació dels fitxers de dades personals del Comú d'Escaldes-Engordany

Regulació dels fitxers de dades personals del Comú d'Escaldes-Engordany

Decret del 29-3-2021, de modificació del decret de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d'Escaldes-Engordany

 

Vista la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, que té per objectiu aportar un grau de protecció suficient i raonable al dret que tota persona té a la seva intimitat, dret fonamental reconegut en l’article 14 de la Constitució, sense que aquesta protecció estableixi obligacions excessives que siguin un impediment en la gestió de les entitats andorranes i, per tal d’aconseguir una aproximació a les normatives del nostre entorn;

Vist que els articles 30 i 31 de la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, van encaminats a que les administracions públiques redactin les normes de creació de fitxers de naturalesa pública i que la creació, modificació o supressió d’aquests fitxers s’ha de dur a terme mitjançant una norma de creació, que ha de ser aprovada per l’entitat pública responsable del seu tractament;

Vist el Decret de data 23 d’octubre del 2008, de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d’Escaldes-Engordany;

Vist el Decret de data 11 de novembre de 2013, de modificació del Decret de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d'Escaldes-Engordany;

Vist el Decret de data 22 de juliol de 2014, de modificació del Decret de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d'Escaldes-Engordany;

Vist el Decret de data 30 de març de 2015, de modificació del Decret de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d'Escaldes-Engordany;

Vist el Decret de data 23 d'agost de 2017, de modificació del Decret de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d'Escaldes-Engordany;


En la sessió del Consell de Comú celebrada el dia 29 de març de 2021, s’aprova el present decret amb el contingut següent:

Decret del 29-3-2021, de modificació del decret de regulació dels fitxers de dades personals del Comú d'Escaldes-Engordany.

Article únic

Incloure com a fitxers annexos al decret els números 33 i 34, corresponent al Departament d’Acció Social del Comú d’Escaldes-Engordany.


Disposició final única

Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.


Tot el que es fa públic per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, el dia 29 de març de 2021.

 

Fitxer 33

Denominació del fitxer de dades:
Servei d’informació, orientació i assessorament del Departament d’Acció Social.

Finalitat del tractament del fitxer:
Expedients de demandes de caràcter social gestionades pel Departament d’Acció Social del Comú d’Escaldes-Engordany.

Fonts de les quals s’obtindran les dades de caràcter personal:
Del mateix interessat mitjançant entrevistes o, en casos derivats, d’altres serveis socials públics o privats. Sol·licituds dels seus familiars i/o tutors legals.

Estructura del fitxer:
Maquinari: servidors i ordinadors personals.
Programari: Windows, Office, Pdf.

Tipologia de dades que contindrà el fitxer:
Dades personals de l’interessat i dels membres del nucli de convivència: nom, cognoms, data i lloc de naixement, número de cens, nacionalitat, passaport, DNI, residència a la parròquia, residència al país, adreça, telèfon particular, correu electrònic, estat civil, tipologia familiar, composició familiar, habitatge (tipus, règim, estat, serveis, barreres arquitectòniques), dades laborals, dades econòmiques, dades sanitàries, dades educatives, dades sociofamiliars, tipus de problemàtica, demanda, resum de la situació familiar, actuacions, derivacions, coordinacions i motius de tancament de l’expedient.

Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:
No se’n preveuen.

Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:
Treballadores/s socials i educadores/s socials: serveis socials i sociosanitaris del país, tant dels serveis socials bàsics com especialitzats, Hospital General, U.C.A., Salut Mental, Càritas Andorrana, Creu Roja Andorrana, departaments socials d’altres comuns.
Fundació Privada Tutelar.
Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.
Batllia.
Servei d’Immigració.
Servei d’Ocupació.
C.A.S.S.

Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició:
Responsable del Departament d’Acció Social, Treballador/a Social del Comú d’Escaldes- Engordany.

Descripció genèrica de les mesures tècniques i d’organització que s’apliquen al tractament del fitxer:
El fitxer està ubicat en un servidor del Comú:
· Control d’accés a la ubicació física del servidor
· Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes)
· Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades
· Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, i autoritzacions per a l’accés físic als sistemes
· Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals
· Procediments de còpia de seguretat dels fitxers
· Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers
· Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions
Mesura de control d’accés als fitxers en format paper: es guarda en un armari tancat amb clau.

Fitxer 34

Denominació del fitxer de dades:
Prestacions i exoneracions socials del Departament d’Acció Social.

Finalitat del tractament del fitxer:
Sol·licituds i documentació dels expedients de prestacions i exoneracions socials gestionats pel Departament d’Acció Social del Comú d’Escaldes-Engordany.

Fonts de les quals s’obtindran les dades de caràcter personal:
Del mateix interessat mitjançant entrevistes i/o sol·licituds dels seus familiars així com en cas derivats, d’altres serveis socials públics o privats.

Estructura del fitxer
Maquinari: servidors i ordinadors personals.
Programari: Windows, Office, Pdf.

Tipologia de dades que contindrà el fitxer:
Dades personals de l’interessat i dels membres del nucli de convivència: nom, cognoms, data i lloc de naixement, número de cens, nacionalitat, passaport, DNI, residencia a la parròquia, residencia al país, adreça, telèfon particular, mail, estat civil, tipologia familiar, composició familiar, habitatge (tipus, règim, estat, serveis, barreres arquitectòniques), dades laborals, dades econòmiques, dades sanitàries, dades educatives, dades sociofamiliars, Dades parcials d’entitats bancàries, tipus de problemàtica, demanda, resums de la situació familiar, valoració, actuacions, pla de treball, conformitat de l’usuari, derivacions, coordinacions, calendari i motius de tancament de l’expedient.

Comunicacions internacionals que es preveuen efectuar:
No se’n preveuen.

Altres entitats de naturalesa pública o privada amb les quals es preveu intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer:
Treballadores/s socials i educadores/s socials: serveis socials i sociosanitaris del país, tant dels serveis socials bàsics com especialitzats, Hospital General, U.C.A., Salut Mental, Càritas Andorrana, Creu Roja Andorrana, departaments socials d’altres comuns.
Fundació Privada Tutelar.
Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.
Batllia.
Servei d’Immigració.
Servei d’Ocupació.
C.A.S.S.

Identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant dels quals es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició:
Responsable del Departament d’Acció Social, Treballador/a Social del Comú d’Escaldes- Engordany.

Descripció genèrica de les mesures tècniques i d’organització que s’apliquen al tractament del fitxer:
El fitxer està ubicat en un servidor del Comú:
· Control d’accés a la ubicació física del servidor
· Mesures de control d’accés lògic als fitxers de dades (identificadors i contrasenyes)
· Mesures de control d’accés lògic als sistemes en què estiguin emmagatzemats els fitxers de dades
· Procediments d’assignació d’identificadors i contrasenyes, i autoritzacions per a l’accés físic als sistemes
· Procediments de gestió de la seguretat dels suports que continguin els fitxers de dades personals
· Procediments de còpia de seguretat dels fitxers
· Procediments de recuperació de les dades en cas de pèrdua dels fitxers
· Procediments per garantir la confidencialitat de les dades en la seva transmissió per xarxes de telecomunicacions
Mesura de control d’accés als fitxers en format paper: es guarda en un armari tancat amb clau.