Ordinació de creació del Departament d’Acció Social i de prestacions socials (mod. 29/03/21)

Ordinació del 29-3-2021, de modificació i refosa de l’ordinació de creació del Departament d’Acció Social i de prestacions socials del Comú d’Escaldes-Engordany

 

Exposició de motius
El concepte de protecció social inclou totes les intervencions d’organismes públics o privats destinades a alleugerir les càrregues que suposen per a les llars un conjunt de situacions de risc. Una de les branques essencials de la protecció social són els serveis socials per part d’organismes públics, els quals s’adrecen a incrementar el benestar de les persones, les famílies i els grups en situació de necessitat, promocionant l’autonomia, la inclusió i la cohesió social.


Aquest és el marc en el qual s’aprova la present ordinació, que crea el Departament d’Acció Social del Comú d’Escaldes-Engordany i el dota d’eines suficients per assegurar l’acompanyament de les persones i famílies en situació de precarietat. L’ordinació s’aprova en un context de crisi sanitària causada per la pandèmia de la SARS-CoV-2 (Covid-19), que ha provocat una concurrència de problemàtiques socials globalitzada. En aquesta situació és necessari assegurar que els principis fonamentals de l’Estat del benestar operen correctament, amb vigoroses xarxes de protecció per a les persones menys afavorides, garantint una qualitat de vida digna de la ciutadania, la igualtat d’oportunitats i la reducció de les desigualtat socials.


El Departament d’Acció Social oferirà atenció personalitzada als ciutadans i ciutadanes de la parròquia d’Escaldes-Engordany que ho necessitin, incorporant una perspectiva de gènere. Atorgarà prestacions socials de caràcter general, així com d’altres per a col·lectius específics: per a infants, persones de la tercera edat, joves, persones amb discapacitat i persones afectades per la Covid-19. És solament des d’intervencions com les que fa possible aquesta ordinació que serà possible prevenir situacions de desprotecció, exclusió i dependència, garantint els drets de les persones a una vida digna, a la cohesió i a la justícia social.


Es proposa l’aprovació de l’Ordinació de creació del Departament d’Acció Social i de prestacions socials de conformitat amb els següents textos jurídics:
Constitució del Principat d’Andorra


Declaració universal dels drets humans, de 10 de desembre de 1948
Convenció Europea de drets humans de 1950
Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW), de 18 de desembre de 1979
Convenció dels drets de l’infant, ratificada el 2 de gener de 1996
Carta Social Europea, de 3 de maig de 1996
Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, de 13 de desembre de 2006
Llei 19/2017, qualificada de modificació de la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, de 20 d’octubre de 2017
Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, de 17 d’octubre de 2002
Llei 10/2003, de 27 de juny, de les finances comunals
Llei 15/2003, de 18 de desembre, 1ualificada de protecció de dades personals Text refós de la Llei 6/2014, de 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris
Llei 1/2015, de 15 de gener, per a l’eradicació de la violència de gènere i de la violència de gènere i de la violència domèstica
Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modificació del Codi de l’Administració, del 29 de març de 1989
Llei 15/2019, de 15 de febrer, dels drets dels infants i adolescents
Llei 13/2019, de 15 de febrer, per a la igualtat de tracte i la no-discriminació Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris, de 3 de juliol de 2019

El Comú d’Escaldes-Engordany, en la seva sessió ordinària de Consell de Comú de data 29 de març de 2021, aprova l’ordinació següent:

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte
Aquesta ordinació té per objecte crear el Departament d’Acció Social per tal d’oferir atenció social als ciutadans i ciutadanes residents a la parròquia d’Escaldes-Engordany, així com definir les prestacions socials que el Comú atorga i els procediments i requisits generals per poder-se’n beneficiar.
La creació del Departament d’Acció Social i l’atorgament de prestacions socials obeeixen els principis d’igualtat, solidaritat i no-discriminació, i es duu a terme sota els criteris d’eficàcia, eficiència i objectivitat.

Article 2. Serveis
El Departament d’Acció Social consta de dos serveis:
a) Servei d’informació, orientació i assessorament
b) Servei d’atenció, programes i projectes socials

Article 3. Objectius del Departament d’Acció Social
El Departament d’Acció Social té els següents objectius:
a) Implantar i planificar l’acció social a la parròquia tenint en compte les demandes i necessitats.
b) Dur a terme una diagnosi en relació a les principals problemàtiques socials de la parròquia.
c) Realitzar les valoracions socioeconòmiques en relació a les sol·licituds d’exempció de serveis i de prestacions socioeconòmiques.
d) Informar, orientar, assessorar i donar suport a aquelles persones que ho sol·licitin.
e) Desenvolupar la Comissió Tècnica Comunal de Benestar Social (CTCBS), establint coordinacions amb els treballadors socials i infermeres del CAP o d’altres serveis especialitzats, com ara el SAD, escoles i altres actors o institucions d’interès social.
f) Promoure accions encaminades a la prevenció i detecció de persones en situacions de risc i d’exclusió social conjuntament amb els Departaments de Gent Gran i Infància i, si escau, amb el Departament de Joventut.
g) Promoure i planificar accions socials comunitàries.
h) Participar en la creació d’indicadors de benestar de la parròquia.

Article 4. Funcions dels tècnics comunals dedicats a l’atenció social
Les funcions que duran a terme els tècnics del Departament d’Acció Social són:
a) Verificar el grau de consecució dels objectius generals de la unitat familiar fiscalitzada.
b) Comprovar que els requisits aplicables per a la concessió de la prestació existeixen, que la seva definició és clara i inequívoca, i que són conformes amb la legislació vigent.
c) Contrastar si l’import de la prestació disponible s’ha utilitzat d’una manera eficient, eficaç i econòmica.
d) Comprovar que l’import de la prestació aïlladament o en concurrència amb d’altres ingressos i/o prestacions de qualsevol origen no excedeixi el cost de les actuacions per a les quals el beneficiari ha sol·licitat la prestació.
e) Redactar un informe social.

Article 5. Prestacions socials
1. Les prestacions socials són un complement dels sistemes de protecció social, amb la finalitat de cobrir les necessitats mínimes bàsiques i afavorir el desenvolupament personal i professional de persones i famílies. Aquestes prestacions consisteixen en una ajuda econòmica directa o en la proposta d’un servei emmarcats en la present ordinació.
2. Les prestacions socials poden ser:
a) Tècniques. Adreçades a les persones, prestades per equips professionals en centres o establiments de serveis socials. Poden ser de diagnòstic, de promoció, d’atenció i de desenvolupament de les persones i les famílies.
b) Econòmiques. Són aportacions dineràries adreçades a cobrir situacions de necessitat bàsica de subsistència de persones i famílies que, per causes de discapacitat, d’edat avançada o altres circumstàncies, tenen ingressos insuficients, no poden treballar o tenen l’autonomia significativament restringida. També poden destinar-se a prevenir situacions d’exclusió.
c) Tecnològiques. Són les que tenen com a objectiu el suport de la persona mitjançant ajudes materials de caràcter tecnològic i altres instruments afavoridors de l’autonomia funcional en la vida quotidiana i la integració social. Aquestes prestacions faciliten l’accés a l’entorn i la realització de la vida quotidiana, laboral i formativa mitjançant productes de suport, així com l’accessibilitat i les adaptacions de la llar.
3. Les prestacions socials que s’estableixin en la present ordinació es regularan, sens perjudici d’altres ajuts o prestacions que es puguin articular amb posterioritat, per tal d’adaptar-se a les circumstàncies i necessitats de cada moment.

Article 6. Caràcter de les prestacions
1. Les prestacions que el Comú atorga es desenvolupen reglamentàriament pel Consell de Comú en funció de la seva naturalesa i de la urgència detectada en el seu àmbit.
2. Les prestacions tindran caràcter voluntari i eventual, el seu accés serà mitjançant sol·licitud administrativa, i podran ser revocables i reduïdes en tot moment, sense generar cap dret per a l’obtenció d’altres prestacions en anys posteriors.
3. Aquestes prestacions estaran limitades a la disponibilitat de les partides pressupostàries aprovades pel Ple de Comú.
4. Pot existir concurrència de prestacions per a la mateixa persona, sempre que aquestes siguin per conceptes diferents.

Article 7. Prestacions econòmiques ocasionals
El Comú atorga prestacions econòmiques ocasionals per als següents àmbits:
a) General, adreçats a persones en situació de vulnerabilitat i amb perspectiva de gènere.
b) Col·lectius amb discapacitat i gent gran.
c) Famílies amb fills a càrrec.
d) Joventut.
e) Persones afectades per la Covid-19.

Article 8. Prestacions econòmiques de caràcter general adreçades a persones en situació de vulnerabilitat i amb perspectiva de gènere
El Comú atorga prestacions de caràcter general per al finançament dels següents conceptes:
a) Lloguer de l’habitatge principal.
b) Alimentació, productes d’higiene personal i de la llar, i productes per a nadons.
c) Equipaments de la llar.
d) Productes de farmàcia i parafarmàcia, sempre que aquests no siguin finançats per la Caixa Andorrana de Seguretat Social. e) Taxes i tributs.
f) Altres prestacions de caràcter general, sempre que aquestes tinguin un caràcter urgent per adreçar una situació de vulnerabilitat.

Article 9. Prestacions per a col·lectius amb discapacitat i gent gran
1. El Comú atorga les prestacions per a col·lectius amb discapacitat i per a gent gran, que són les següents:
a) Bons per a prestacions tecnològiques i promoció de l’accessibilitat en tots els àmbits.
b) Exoneració de l’impost de foc i lloc i de les taxes d’higiene i enllumenat si la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA) considera que la persona amb discapacitat té un grau de menyscabament del 33% o superior.
2. Les prestacions que el Comú atorga per a la gent gran, són les següents:
a) Bons per ajudes a llar.
b) Exoneració del pagament de serveis comunals.

Article 10. Prestacions per a famílies amb fills a càrrec
El Comú atorga prestacions per a les famílies per al finançament dels següents conceptes:
a) Material educatiu
b) Material esportiu i cultural
c) Reforç escolar
d) Activitats esportives i culturals
e) Guarda d’infants
f) Transport en vehicles col·lectius

Article 11. Prestacions econòmiques per a la joventut
El Comú atorga les prestacions següents per a la joventut:
a) Emancipació
b) Formació
c) Transport

Article 12. Prestacions econòmiques per a les persones afectades per la Covid-19
1. El Comú atorga les prestacions per a les persones afectades per la Covid-19 per al finançament de baixes laborals o confinaments personals i/o en cas de tenir cura d’una persona a càrrec confinada. S’atorga un complement per aquells progenitors que es vegin obligats a demanar la baixa laboral pel positiu d’un fill o que no poden treballar com a conseqüència del confinament d’un fill o d’una persona a càrrec.
2. Es contempla, prèvia valoració del Departament d’Acció Social, una prestació en cas que la persona estigui en situació d’ERTO.

Article 13. Persones beneficiàries
Totes les persones residents a la parròquia i inscrites al cens de població del Comú d’Escaldes-Engordany tenen la consideració de persones beneficiàries.

Article 14. Obligacions
1. Totes les prestacions seran de caràcter contractual i el seu atorgament suposarà l’acceptació i el compliment de les condicions establertes pel Comú.
2. El beneficiari de la prestació social es comprometrà a informar per escrit al Departament d’Acció Social si durant el període vigent de la prestació es modifica de manera substancial la seva situació socioeconòmica.
3. Serà necessari que els beneficiaris justifiquin la despesa de les prestacions concedides prèvia demanda de l’administració comunal.

Article 15. Protecció i comprovació de dades, confidencialitat i secret professional
1. Els treballadors públics adscrits al Departament d’Acció Social informaran a les persones sol·licitants de les prestacions, d’acord amb el que estableix l’article 13 de la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, i sol·licitaran el consentiment per a l’obtenció, el tractament i la comunicació de les seves dades.
2. Totes les persones que intervenen en el procés de tramitació, valoració i resolució de les prestacions resten sotmeses al secret professional i han de respectar la confidencialitat de la informació i les dades.
3. L’òrgan gestor de les prestacions econòmiques recerca i comprova d’ofici els documents i la informació dels quals ja disposa l’administració comunal, mitjançant la consulta directa als departaments o serveis corresponents.

Article 16. Efectivitat de les prestacions
Les prestacions tenen efectes a partir de la data de la resolució favorable corresponent, excepte que aquesta resolució especifiqui una data diferent.

Capítol II. Procediment per atorgar les prestacions

Article 17. Sol·licitud
1. El document de la sol·licitud de prestació social s’haurà de presentar al punt d’informació del Departament d’Acció Social amb tota la documentació que sigui necessària. El Departament d’Acció Social assessorarà els sol·licitants i tramitarà les sol·licituds.
2. Juntament amb la sol·licitud, el beneficiari adjuntarà una declaració de promesa o jurament en la que es manifesti que les dades de la sol·licitud són certes, mencionant tots aquells ajuts que estigui obtenint d’administracions públiques. S’autoritzarà al Comú a realitzar les gestions necessàries davant les administracions públiques, institucions i organitzacions no governamentals per confirmar si reben algun tipus d’ajuda per part d’aquestes.
3. Té facultat per sol·licitar les prestacions socials la persona beneficiària que la sol·licita i, en el cas que el beneficiari sigui un menor o persona incapacitada, el pare/mare, tutor o curador. En el cas que el sol·licitant de la prestació sigui el tutor o curador de beneficiari, serà necessària la còpia de la resolució judicial del seu nomenament.

Article 18. Resolució i notificació de l’atorgament
1. La Comissió d’Atenció a les Persones i Proximitat trametrà a la Junta de Govern la valoració de la demanda de prestació corresponent, perquè decideixi respecte al seu atorgament.
2. La resolució contindrà:
a) La o les persones a les quals va dirigida.
b) La classe de prestació que s’atorga o, en el seu cas, que es denega.
c) La durada de la prestació.
d) L’import de la prestació i la seva forma de pagament.
e) La finalitat per la qual ha estat concedida.
g) La motivació de l’atorgament o denegació de la sol·licitud.

Article 19. Durada de la prestació i disponibilitat pressupostària
Totes les prestacions tindran una durada determinada, en funció del tipus d’ajut i amb una durada màxima d’un any, podent-se prorrogar les mateixes, de conformitat amb els acords que s’adoptin en el seu cas i la disponibilitat pressupostària.

Article 20. Imports màxims de les prestacions
1. La referència general per determinar els imports de les prestacions es calcularà en base a la següent fórmula:
Ingressos mensuals - Despeses mensuals fixes = Romanent
Es tindrà en compte el nombre de persones que viuen al nucli familiar i les casuístiques especifiques de la llar.
2. Els imports es modulen en funció de la naturalesa i el tipus de prestació, de la necessitat que cal cobrir, dels recursos de la persona beneficiària i de les partides pressupostàries assignades.

Article 21. Forma de pagament
El pagament de les prestacions econòmiques es realitzarà depenent del tipus de prestació atorgada.
a) Per les prestacions econòmiques directes puntuals i/o periòdiques es procedirà al pagament de la quantitat total o periòdica a la persona beneficiària mitjançant una de les següents modalitats:
- Transferència a una entitat bancària o d’estalvi legalment establerta al Principat d’Andorra.
- Xec nominatiu que la persona beneficiària haurà de recollir al Departament d’Acció Social previ acusament de recepció.
- Bo de bescanvi mitjançant convenis entre el Comú i els comerços de la parròquia.
b) Per les prestacions econòmiques indirectes puntuals i/o periòdiques es procedirà al pagament a l’entitat que correspongui.

Article 22. Extinció de la prestació
Les prestacions s’extingeixen pels següents motius:
a) Per la finalització del termini establert.
b) Quan desapareixen els motius que han originat l’atorgament de la prestació.
c) Quan es comprovi que s’ha falsejat el motiu pel qual s’origina la prestació.
d) Per la finalització de la residència a la parròquia.
e) Per defunció de la persona beneficiària.

Article 23. Suspensió i/o retorn de la prestació
L’incompliment de les condicions imposades en la resolució de l’atorgament, així com el falsejament del motiu que origina la prestació social, comportarà deixar-lo sense efecte. Addicionalment i per als casos de falsejament, la persona beneficiària haurà de retornar els imports rebuts en concepte de prestació social, procedint l’administració si cal a l’execució forçosa o a reclamacions per la via judicial.

Article 24. Límits en l’ús de les prestacions
La prestació només es podrà destinar a les finalitats per les quals ha estat concedida.

Disposició derogatòria
Queden derogades totes les normes amb el mateix rang o inferior que s’oposin al contingut de la present ordinació.

Disposició final
La present ordinació entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 29 de març de 2021.