Inici / Ordinacions i Reglaments / Prestacions socials econòmiques

Prestacions socials econòmiques

Reglament del 29-3-2021, de fixació de l'import màxim de les prestacions socials econòmiques

Exposició de motius


L’Ordinació de creació del Departament d’Acció Social i de prestacions socials del Comú d’Escaldes-Engordany regula l’atorgament de prestacions socials econòmiques adreçades a cobrir l’actual concurrència de necessitats socials i sanitàries i, d’aquesta manera, protegir les persones i col·lectius més vulnerables.


Les prestacions socials econòmiques regulades en l’ordinació són les següents:
a) Prestacions econòmiques de caràcter general, adreçades a persones en situació de vulnerabilitat i amb perspectiva de gènere.
b) Prestacions per a col·lectius amb discapacitat i gent gran.
c) Prestacions per a famílies amb fills a càrrec.
d) Prestacions per a la joventut.
e) Prestacions per a les persones afectades pel SARS-CoV-2 (Covid-19).


El present reglament desenvolupa l’ordinació esmentada, determinant les quanties màximes que es poden concedir d’acord amb la fórmula Ingressos mensuals – Despeses mensuals = Romanent.


Article 1. Quanties màximes en concepte de prestacions econòmiques
1. L’article 20 de l’Ordinació de creació del Departament d’Acció Social i de prestacions socials del Comú d’Escaldes-Engordany estipula que la referència general per determinar les quanties màximes que es poden concedir en concepte de prestacions econòmiques es determina a través de la fórmula següent:
Ingressos mensuals - Despeses mensuals fixes = Romanent.
2. Els ingressos mensuals es calculen sumant rendes del treball i del capital, les pensions, prestacions i ajudes d’altres institucions, així com qualsevol altra font d’ingressos disponibles.
3. Les despeses mensuals fixes corresponen al lloguer de l’habitatge principal, a despeses d’electricitat, aigua, calefacció, telecomunicacions bàsiques, pensions alimentàries, així com a qualsevol altra despesa lligada a una discapacitat o malaltia del membre del nucli familiar que generi les despeses, així com altres despeses de necessitat social manifesta.


Article 2. Proposta d’assignació i aprovació definitiva de les prestacions
1. Previ estudi de cada cas, el Departament d’Acció Social presenta una proposta d’assignació de prestacions socials a la Comissió d’Atenció a les Persones i Proximitat, la qual procedeix a l’estudi de la proposta i a la seva validació, que eleva a la Junta de Govern per a l’aprovació definitiva.
2. Un cop analitzades les sol·licituds per part del Departament d’Acció Social, i fruit del posterior estudi i aprovació per part de la Comissió d’Atenció a les Persones i Proximitat, la Junta de Govern aprova l’import mensual de la prestació o bé la quantia per a prestacions puntuals (despeses escolars, tecnològiques, entre d’altres).


Article 3. Fixació de l’import de les prestacions econòmiques de caràcter general adreçades a nuclis familiars amb situació de vulnerabilitat i amb perspectiva de gènere
L’import de les prestacions econòmiques de caràcter general adreçats a nuclis familiars amb situació de vulnerabilitat i amb perspectiva de gènere serà el següent:
Concepte Import
Lloguer de l’habitatge principal Fins a un màxim de 500 € mensuals
Alimentació, productes d’higiene personal i de la llar, i productes per a nadons Fins a un màxim de 200 € mensuals per persona
Equipaments de la llar Fins a un màxim de 500 € puntuals
Productes de farmàcia i parafarmàcia (no finançats per la Caixa Andorrana de Seguretat Social) Fins a un màxim de 100 € mensuals per persona
Taxes i tributs Exoneració parcial o total segons sol·licitud
Altres prestacions amb caràcter d’urgència Fins a un màxim de 200 € mensuals per persona


Article 4. Fixació de l’import de les prestacions per a col·lectius amb discapacitat i gent gran
1. L’import de les prestacions per a col·lectius amb discapacitat serà el següent:
Concepte Import
Prestacions tecnològiques Fins a un màxim de 500 €
Impost del foc i lloc i taxes d’higiene i enllumenat Exoneració parcial o total
2. L’import de les prestacions per a la gent gran serà el següent:
Concepte Import
Ajudes a la llar Fins a un màxim de 100 € mensuals
Serveis comunals Exoneració parcial o total


Article 5. Fixació de l’import de les prestacions per a famílies amb fills a càrrec.
L’import de les prestacions per a famílies amb fills a càrrec serà el següent:
Concepte Import
Material educatiu Fins a un màxim de 150 € (ajuda puntual)
Material esportiu i cultural Fins a un màxim de 100 € (ajuda puntual)
Reforç escolar Fins a un màxim de 100 € mensuals
Activitats esportives i culturals Exoneració parcial o total
Guarda d’infants Fins a 12 €/hora
Transport en vehicles col·lectius Fins a un màxim de 100 € (ajuda puntual)


Article 6. Fixació de l’import de les prestacions econòmiques per a la joventut
L’import de les prestacions econòmiques per a la joventut serà el següent:
Concepte Import
Emancipació Fins a un màxim de 500 € (ajuda puntual)
Transport per a estudiants a l’estranger Fins a un màxim de 200 € mensuals


Article 7. Fixació de l’import les prestacions econòmiques per a les persones afectades per la Covid-19
L’import de les prestacions ecoòmiques per a la persones afectades per la Covid-19 serà el següent:
Concepte Import
Baixa laboral Fins a un màxim de 150 € mensuals
Confinament personal de fills o persones a càrrec Fins a un màxim de 150 € mensuals
Complement afectació Covid-19 Fins a un màxim de 150 € mensual


Cosa que es fa pública per a coneixement general.


Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 29 de març de 2021.